Jump to content

Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος


Recommended Posts

Καλησπέρα. Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα στην Περιφέρεια Ηπείρου και κατέθεσα όλα τα δικαιολογητικά για την άδεια  (πτυχίο απο Ιταλία, πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης,  βεβαίωση οδηγίας ΕΕ, παράβολα κτλ κτλ) και μου είπαν ότι πρέπει να τους φέρω και ένα πιστοποιητικό με όλα τα μαθήματα. Τους είπα ότι στο έντυπο με τα δικαιολογητικά που υπάρχει στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, δεν αναφέρει τίποτα σχετικό και το κοίταξαν και μου λένε ότι όντως δεν γράφει κάτι αλλά παρόλαυτα το ζητάνε και χωρίς αυτό δεν γίνεται να προχωρήσει η διαδικασία για την έκδοση της άδειας. Έχει κάποιος ανάλογη εμπειρία με την περιφέρεια Ηπείρου? Γίνεται να ζητάνε κάτι τέτοιο?  Ευχαριστώ εκ των προτέρων .

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες

ΣΧΕΤ. Οι διατάξεις του ν. 4600/2019 ( ΦΕΚ 43 Α) αρμοδιότητας της Δ/νσης Ιατρών, λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας

Με αφορμή τη δημοσίευση του νόμου 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α) σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Α. Στα άρθρα 113,114,115 και 116 αναφέρονται οι προϋποθέσεις απόκτησης της βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος, οι λόγοι ανάκλησης της βεβαίωσης ή άδειας άσκησης των παραπάνω επαγγελμάτων, οι λόγοι αναστολής της ισχύος τους, καθώς και οι προϋποθέσεις ανάκτησης του δικαιώματος άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Β. Στο άρθρο 117 ορίζεται ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία από 1-4-2019 θα δέχονται τις αιτήσεις των ιατρών και οδοντιάτρων : α. για την χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος είτε είναι πτυχιούχοι της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, β. για την χορήγηση τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας της ημεδαπής μετά από επιτυχείς εξετάσεις, με το σύστημα της αυτόματης αναγνώρισης, εφόσον οι τίτλοι προέρχονται από την Ε.Ε , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία θα χορηγούν βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αναφορικά με πληροφορίες που απορρέουν από τα παραπάνω, όπως το πιστοποιητικό good standing, πιστοποιητικό ορθής άσκησης του επαγγέλματος, βεβαίωση χρόνου ειδίκευσης και ό, τι άλλο σχετικό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Γ. Οι Περιφερειακές ενότητες της χώρας θα παραλαμβάνουν μέχρι 31-3-2019 τις αιτήσεις των ιατρών για χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και χορήγηση τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας, καθώς και τις αιτήσεις για χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών τις οποίες θα εξετάζουν και θα διεκπεραιώσουν. Οι παραπάνω αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα παραμείνουν στο αρχείο τους.

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/93ΛΝ465ΦΥΟ-996

Edited by joie
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΞΡΨ465ΦΥΟ-Χ3Ψ

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ,ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

1.Για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης υποβάλλονται στον ΠΙΣ τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (το έντυπο παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ)

β. Δύο(2) έγχρωμες φωτογραφίες (διαστάσεων για ΑΔΤ)

γ. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης τα ταυτότητας του ενδιαφερομένου

δ. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε, ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ Α’ 85 ), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Ελληνα, ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ( άρθρα 82,83,84,85,87 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97,106 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Ελληνα ή Ελληνίδα (άρθρο 12 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α’181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ΦΕΚ Α’ 232 ).

ε. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος, ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σφραγίδας της Χάγης, το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασής του. Βεβαίωση από αρμόδια Αρχή του τόπου προέλευσης ότι το πτυχίο είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά μόνον για τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν πριν την ένταξη του κ-μ στην ΕΚ. Η παρούσα βεβαίωση εάν δεν προσκομίζεται δεν αποτελεί κώλυμα χορήγησης του αντίστοιχου τίτλου. Θα αναζητείται υπηρεσιακά μέσω του συστήματος ΙΜΙ. Για τις περιπτώσεις πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου και της μετάφρασής του με φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.

στ. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του κράτους προέλευσης της Ε.Κ

ζ. Ο αιτών να έχει την αναγκαία γνώση της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία «Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών πολιτών πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις.»

η. Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ο ιατρός ότι «Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» και σε αντίθετη περίπτωση «Εχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις». (Αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται από την υπηρεσία αυτεπάγγελτα)

θ, Για τους αλλοδαπούς που δεν εμπίπτουν στην περ. δ του παρόντος άρθρου απαραίτητη είναι η άδεια παραμονής και άδεια εργασίας σε απλά φωτοαντίγραφα

ι. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Π.Ι.Σ. παραβόλου, που προβλέπεται στην αριθμ. Γ5β/Γ.Π οικ.92030/2017 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β 4413)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Καλησπέρα, να ρωτήσω και εγώ κάτι.

 

Μόλις σήμερα πήρα χαμπάρι  πως η άδεια ασκήσεως έχει περάσει στο Π.Ι.Σ.

Μετά την σχολή ξεκίνησα κατευθείαν ειδικότητα εξωτερικό χωρίς να υποβάλω τίποτα Ελλάδα, και βλέπω τώρα στις προυποθέσεις για την χορήγηση βεβαίωσης λέει "Να μην έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου της Ιατρικής Σχολής" και μυρίζω μπλέξιμο.

 

Έχει βρεθεί κάποιος σε παρόμοια κατάσταση; 

 

Ευχαριστώ,

Χρήστος

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
20 hours ago, Kosmasdoc said:

Η επόμενη τροπολογία που θα ακολουθήσει είναι η αποσύνδεση της άδειας άσκησης από το πτυχίο. 
ερχονται εξετάσεις για τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος. 
👀

Μακάρι γιατί η ελληνική επαρχία (αλλά και νοσοκομεία) έχει γεμίσει με απόφοιτους από Ιατρικές Σχολές Ουκρανίας και... Κεντρικής Ασίας !

Εκτός των κλασσικών περιπτώσεων δλδ Ελλήνων από Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη, βλέπουμε και Ρώσους από τέτοια.. εξωτικά μέρη !

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα στην ομάδα και καλή δύναμη. Έχει και τα καλά του και τα καλά του μια τέτοια αλλαγη. 
φαίνεται παντως ψιλό επίσημο…ήδη από το υπουργείο προτάθηκε η αποσύνδεση του πτυχίου από την άδεια. 
Προσωπικα πιστεύω ότι είναι το πρώτο βήμα προς την άμισθη η μερικώς άμισθη ειδικότητα.

Σαν θετικό βρίσκω το γεγονός ότι ανεπάρκεις η εισαγόμενοι θα κοπιάζουν περισσότερο η θα απορρίπτονται από το σύστημα η ακόμα καλύτερα θα αποθαρρύνονται πριν καν ξεκινήσουν αυτόν τον αγώνα πράγμα που θα τους γλυτώσει και χρήμα και χρόνο.

Link to comment
Share on other sites

On 7/2/2021 at 9:15 ΜΜ, Stradalle said:

Καλησπέρα, να ρωτήσω και εγώ κάτι.

 

Μόλις σήμερα πήρα χαμπάρι  πως η άδεια ασκήσεως έχει περάσει στο Π.Ι.Σ.

Μετά την σχολή ξεκίνησα κατευθείαν ειδικότητα εξωτερικό χωρίς να υποβάλω τίποτα Ελλάδα, και βλέπω τώρα στις προυποθέσεις για την χορήγηση βεβαίωσης λέει "Να μην έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου της Ιατρικής Σχολής" και μυρίζω μπλέξιμο.

 

Έχει βρεθεί κάποιος σε παρόμοια κατάσταση; 

 

Ευχαριστώ,

Χρήστος

Συνάδελφε αν έχεις τη καλοσύνη πες μας τι ακολούθησε και πως το αντιμετώπισες ώστε να γνωρίζουν και άλλοι εάν βρεθούν σε παρόμοια κατάσταση.  
η λογική λέει ότι εφόσον ήσουν σε ειδικότητα δεν παρήλθε καμία διετία αλλά καλό θα ήταν να μας το επιβεβαιώσεις. 

Link to comment
Share on other sites

On 3/11/2021 at 4:26 ΜΜ, kopritis said:

Μακάρι γιατί η ελληνική επαρχία (αλλά και νοσοκομεία) έχει γεμίσει με απόφοιτους από Ιατρικές Σχολές Ουκρανίας και... Κεντρικής Ασίας !

Εκτός των κλασσικών περιπτώσεων δλδ Ελλήνων από Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη, βλέπουμε και Ρώσους από τέτοια.. εξωτικά μέρη !

Ισχύει !

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 2 months later...

Καλησπέρα συνάδελφοι! Μία ερώτηση να κάνω. 

Πριν 2 χρόνια περίπου πήρα πτυχίο και έβγαλα κ την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το θέμα είναι ότι από τότε για διάφορους οικογενειακους λόγους δεν μπόρεσα να εργαστώ ως γιατρός κ έτσι δεν γράφτηκα σε κάποιον ιατρικό σύλλογο. Σήμερα κοιτούσα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για εγγραφή στον ΙΣΑ και είδα ότι αναφέρεται ότι: Στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο ιατρός, με αίτησή του, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Μπορεί να προκύψει κάποιο θέμα με την εγγραφή μου εντέλει, έχει κάποιος κάποια παρόμοια εμπειρία; 

Link to comment
Share on other sites

On 14/2/2022 at 6:54 ΜΜ, Dimitris29 said:

Καλησπέρα συνάδελφοι! Μία ερώτηση να κάνω. 

Πριν 2 χρόνια περίπου πήρα πτυχίο και έβγαλα κ την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το θέμα είναι ότι από τότε για διάφορους οικογενειακους λόγους δεν μπόρεσα να εργαστώ ως γιατρός κ έτσι δεν γράφτηκα σε κάποιον ιατρικό σύλλογο. Σήμερα κοιτούσα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για εγγραφή στον ΙΣΑ και είδα ότι αναφέρεται ότι: Στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο ιατρός, με αίτησή του, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Μπορεί να προκύψει κάποιο θέμα με την εγγραφή μου εντέλει, έχει κάποιος κάποια παρόμοια εμπειρία; 

Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείς να ξεκινήσεις τη διαδικασία εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο με αναδρομική ισχύ και ημερομηνία αντίστοιχη με την έκδοση της άδειας. Απλά θα χρειαστεί να πληρώσεις μαζεμένα τα χρήματα και των δύο ετών ή τέλος πάντων όσα έτη "χρωστάς" συν κάποιο μικρό πρόστιμο λόγω υπερημερίας/αναδρομικής ισχύος της εγγραφής. 

 

Φυσικά είναι τελείως παρανοική η υποχρέωση του γιατρού να είναι εγεγραμμένος σε συνδικαλιστικό όργανο (ιατρικό σύλλογο) και να πληρώνει ετήσιες εισφορές ενώ δεν εργάζεται, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Κατά τα άλλα δεν θα έχεις πρόβλημα, ο ΙΣΑ είναι φίλος μας και θέλει τα λεφτά μας, όχι το κακό μας.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
On 7/2/2021 at 9:15 ΜΜ, Stradalle said:

Καλησπέρα, να ρωτήσω και εγώ κάτι.

 

Μόλις σήμερα πήρα χαμπάρι  πως η άδεια ασκήσεως έχει περάσει στο Π.Ι.Σ.

Μετά την σχολή ξεκίνησα κατευθείαν ειδικότητα εξωτερικό χωρίς να υποβάλω τίποτα Ελλάδα, και βλέπω τώρα στις προυποθέσεις για την χορήγηση βεβαίωσης λέει "Να μην έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου της Ιατρικής Σχολής" και μυρίζω μπλέξιμο.

 

Έχει βρεθεί κάποιος σε παρόμοια κατάσταση; 

 

Ευχαριστώ,

Χρήστος

Γνωρίζω άτομο που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα (παρέλευση 2ετίας από την κτήση του πτυχίου χωρίς να έχει αιτηθεί για άδεια άσκησης), με τη διαφορά ότι δεν έχει ξεκινήσει ειδικότητα στο εξωτερικό.

Αν έχεις οποιαδήποτε σύσταση από τη δική σου εμπειρία θα ήταν πολύτιμη.

Ευχαριστώ.  

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.