Jump to content

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Recommended Posts

Καλησπέρα συνάδελφοι. Σήμερα, άκουσα το εξής κουλό 'Η αιμοληψία δεν είναι νοσηλευτική πράξη αλλά ιατρική'. Σε μια χώρα που ένας γιατρός αναγκάζεται να καλύψει δουλειές τριών και τεσσάρων γιατρών σε καταστάσεις ίσως θα έλεγε κανείς τριτοκοσμικές άκουσα το παραπάνω, ενώ δεν είχα χρόνο και δεν προλάβαινα να δέσω τα κορδόνια μου από τις υποχρεώσεις και τους ασθενείς που έπρεπε να δω από τους νοσηλευτές του τμήματός μου και έμεινα παγωτό. Υπάρχει κάποια διάταξη που ορίζει το απολύτως αυτονόητο, ότι πράγματι δηλαδή η αιμοληψία είναι νοσηλευτική πράξη ώστε να το δείξω αν ξανασυμβεί και να λήξει ειρηνικά το θέμα ή θα αναγκαστώ να συγκρουστώ και να μαλώσω; (Εννοείται ότι αν οι νοσηλευτές είναι απασχολημένοι και γίνεται χαμός να πάρουμε κι εμείς αίμα αλλά όχι να κάθονται στον καναπέ, να τρέχεις και να σου πετάνε το παραπάνω, αυτό παραπάει!!!)

 

Link to comment
Share on other sites

Το απολύτως αυτονόητο για εσένα δεν αποτελεί αυτονόητο για το νομοθέτη.

 

Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού κατά κλάδο, εξεδόθη το Προεδρικό Διάταγμα 351/1989, το οποίο, μεταξύ άλλων, καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τον τμημάτων Νοσηλευτικής, ήτοι όσων φέρουν τον νομοθετικώς κατοχυρωμένο επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2Α του Νόμου 1579/1985.

Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα περιγράφει τα συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα που απονέμονται στους Νοσηλευτές. Τονίζεται, ότι η απαρίθμηση είναι ειδική και περιοριστική, μη επιδεχόμενη, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διασταλτική ερμηνευτική εκδοχή. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί, ότι μεταξύ των ρητώς περιγραφομένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των Νοσηλευτών δεν συγκαταλέγεται η αιμοληψία. Η εν λόγω πράξη εκφεύγει, λοιπόν, του κύκλου των καθηκόντων των Νοσηλευτών, σύμφωνα με την ρητή βούληση του νομοθέτη.

Τα ανωτέρω ερμηνευτικά πορίσματα επανέλαβε στο διατακτικό της και η υπ’αριθ. 2264/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάζοντας κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών. Η εν λόγω απόφαση επικυρώθηκε μετέπειτα από την υπ’αριθμ. 4978/1997 (απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικώς τα ακόλουθα :

Η εργασία των τεχνολόγων – παρασκευαστών είναι και η διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων, η οποία αρχίζει με την λήψη αίματος και γίνονται και οι δύο (αιματοληψία και αιματολογική εξέταση) με την επίβλεψη και την ευθύνη των ιατρών που έχουν την ειδικότητα αυτή και οι οποίοι δίδουν τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις στους τεχνολόγους – παρασκευαστές, όταν παραστεί ανάγκη. Κι αυτό συμβαίνει γιατί οι τεχνολόγοι – παρασκευαστές έχουν τις κατάλληλες γνώσεις εφόσον είναι απόφοιτοι σχολών αυτής της ειδικότητας, αλλά έχουν και την εμπειρία, λόγω της καθημερινής σε μεγάλο αριθμό λήψης αίματος και αιματολογικών εξετάσεων. Επιπλέον, από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 163/1996, προκύπτει ότι οι τεχνολόγοι -παρασκευαστές επιτελούν κάθε αιμοληψία που γίνεται στο νοσοκομείο όπου υπηρετούν χωρίς να γίνεται διάκριση για εξωτερικούς ασθενείς και για εσωτερικούς.

Όπως σαφώς προκύπτει από το σκεπτικό της εφετειακής απόφασης, η αιμοληψία στο χώρο των νοσοκομείων είναι Ιατρική Πράξη η οποία μπορεί να ανατεθεί στους Τεχνολόγους – Παρασκευαστές και όχι στους Νοσηλευτές.

Ενόψει των ανωτέρω, η αιμοληψία δεν εμπίπτει στο πεδίο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του κλάδου των Νοσηλευτών.

Εντεύθεν, οι Νοσηλευτές, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 30§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), σύμφωνα με το οποίο «ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του», δεν υποχρεούνται στη διενέργεια ή τη συμμετοχή στο έργο των αιμοληψιών. Άλλωστε, η εκτέλεση των καθηκόντων αφορά την άσκηση της αρμοδιότητας, δηλαδή της εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπάλληλο.

Πρόκειται δηλαδή και για δημόσιο δικαίωμα, αφού η αρμοδιότητα αποτελεί λειτουργικό δικαίωμα. Ως εκ τούτου, ουδείς προϊστάμενος δικαιούται να επιφέρει μεταβολή στην άσκηση των καθηκόντων των υφισταμένων του υπαλλήλων, παρά μόνον όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 30§2,3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλο τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε. όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση, Η κατά την παρ, 2 ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου έως έξι (6) μήνες ακόμη.

Όπως σαφώς προκύπτει, αναγκαία προϋπόθεση για την ανάθεση εκτέλεσης καθηκόντων άλλου κλάδου ή άλλης ειδικότητας είναι η ύπαρξη επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης, δηλαδή ανεπίδεκτης αναβολής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της, καθώς και η αδυναμία κάλυψης της εν λόγω ανάγκης με άλλο τρόπο, δηλαδή ανυπαρξία ή πρόσκαιρη αδυναμία αρμόδιου υπαλλήλου για να αντιμετωπισθεί η ανάγκη. Ενόψει της σοβαρότητας του θέματος της αλλαγής καθηκόντων, η σχετική εντολή πρέπει να δίδεται τουλάχιστον από Γενικό Διευθυντή ή όπου δεν υπάρχει από το ανώτατο μονομελές όργανο της Υπηρεσίας.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 θέτει απαράβατα όρια διάρκειας της ανάθεσης. Η τυχόν παράνομη συνέχιση της ανάθεσης πέραν των θεσπισμένων ανώτατων χρονικών ορίων θεμελιώνει αστική ευθύνη ένεκα παράνομου εξαναγκασμού του υπαλλήλου οε παροχή πρόσθετης εργασίας (Διοικητικό Εφετείο Πατρών 25/1995).

Είναι σαφές, ότι η ανάθεση κάθε εργασίας σχετικής με αιμοληψία σε Νοσηλευτή, διέπεται οε κάθε περίπτωση από τις περιοριστικές διατάξεις του άρθρου 30 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Με βάση τις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις και νομολογιακά πορίσματα, η διενέργεια αιμοληψιών δεν αποτελεί καθήκον ή αρμοδιότητα των Νοσηλευτών. Οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική, που καθιερώνει την συστηματική ανάθεση αιμοληψιών σε Νοσηλευτές, είναι παράνομη και καταχρηστική, ενώ αντιβαίνει πλήρως το εκ της υπ’ αριθμ. 4978/1997 απόφασης του Εφετείου Αθηνών απορρέον δεδικασμένο.

Link to comment
Share on other sites

Από τα δικά σου συμπεράσματα προκύπτει ότι το σκεπτικό της εφετειακής απόφασης είναι αυτό. Δεν αναφέρει κάτι για τον γιατρό. Αν εσύ αποδέχεσαι ότι σε ευρωπαϊκή χώρα τις αιμοληψίες πρέπει να τις κάνουν οι γιατροί και όχι οι νοσηλευτές τότε τι να πω. Επίσης οι παραπάνω νόμοι που έχεις αναφέρει έχουν πάρει παραπάνω ανανεώσεις και επεκτάσεις, δυστυχώς δεν μπορώ να βρω παραπάνω πληροφορίες για να τις παραθέσω. όπως και να έχει, αν είσαι γιατρός στο ελληνικό δημόσιο πόσα κάνεις ενώ δεν είναι αρμοδιότητα του επαγγελματικού σου προφίλ, δεν εμπίπτουν σε αυτό  και πόσα αν τα αναλύσουμε είναι αντισυνταγματικά, παράνομα και καταχρηστικά και αφαιρούν τα θεμελιώδη δικαιώματά σου; Μπορεί να τραβήξει πολύ αυτή η συζήτηση αλλά μην αναλωνόμαστε. Α και αν έχει δει κάποιος να υπάρχουν τεχνολόγοι παρασκευαστές σε χώρους όπως επείγοντα ή κλινικές να μας το πει να το ξέρουμε.

Edited by drseapognosi
Link to comment
Share on other sites

Με λιγα λογια, οι νοσηλευτες καταφεραν να βγαλουν την ουρα τους απεξω, τα ελληνικα νοσοκομεια δεν εχουν τεχνολογους-παρασκευαστες (οπου υπαρχουν απασχολουνται αποκλειστικα στα εργαστηρια), και την τρωει ο μακακας ο ειδικευομενος που δεν εχει και μονιμοτητα. Αν απορειτε ολο το δημοσιο ετσι ειναι στημενο, ο συμβασιουχος την τρωει γιατι ειναι αναλωσιμος.

Μονο ενα νοσοκομειο ξερω που ειναι εξαιρεση.

Αυτο πουθενα στον κοσμο δεν πρεπει να γινεται, εχεις απολυτο δικιο που το θιγεις, και ιδιως οταν εισαι στα τελειωματα/παραταση σου τη δινει ασχημα (εκτος αν χωνεις κανα νεο, που εκει που ημουν δεν το καναμε, αλλου συχνα γινεται ).

Εχω κανει σε κλινικη 2 χρονια οπου ημουν ο μονος ειδικευομενος, καθε μερα αιματα επαιρνα, οποτε φανταζεσαι. Βεβαια επαιρνα χειρουργεια και ημουν στην αρχη της ειδικοτητας οποτε δε με πολυπειραζε. Μεχρι να παρω τα αιματα το πρωι μετα απο εφημερια μου λεγανε πριν φυγω για ρεπο, αλλα ευτυχως τα πασαρα στις νοσηλευτριες (που δεν τις πολυπειραξε γιατι πριν η κλινικη δεν ειχε καθολου ειδικευομενους οποτε τα επαιρναν αυτες καθε μερα).

 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, drseapognosi said:

Από τα δικά σου συμπεράσματα προκύπτει ότι το σκεπτικό της εφετειακής απόφασης είναι αυτό. Δεν αναφέρει κάτι για τον γιατρό. Αν εσύ αποδέχεσαι ότι σε ευρωπαϊκή χώρα τις αιμοληψίες πρέπει να τις κάνουν οι γιατροί και όχι οι νοσηλευτές τότε τι να πω. Επίσης οι παραπάνω νόμοι που έχεις αναφέρει έχουν πάρει παραπάνω ανανεώσεις και επεκτάσεις, δυστυχώς δεν μπορώ να βρω παραπάνω πληροφορίες για να τις παραθέσω. όπως και να έχει, αν είσαι γιατρός στο ελληνικό δημόσιο πόσα κάνεις ενώ δεν είναι αρμοδιότητα του επαγγελματικού σου προφίλ, δεν εμπίπτουν σε αυτό  και πόσα αν τα αναλύσουμε είναι αντισυνταγματικά, παράνομα και καταχρηστικά και αφαιρούν τα θεμελιώδη δικαιώματά σου; Μπορεί να τραβήξει πολύ αυτή η συζήτηση αλλά μην αναλωνόμαστε. Α και αν έχει δει κάποιος να υπάρχουν τεχνολόγοι παρασκευαστές σε χώρους όπως επείγοντα ή κλινικές να μας το πει να το ξέρουμε.

Καλά όταν τις βρεις τις πληροφορίες δε χρειάζεται να μας τις παραθέσεις εδώ.. πήγαινε να τις παραθέσεις στους νοσηλευτές της κλινικής σου...

 

αντί να αναλώνεσαι σε βλακείες, να κλαίγεσαι και να φυγοπονείς επειδή δεν μπορείς να πάρεις λίγα αίματα θα σου έλεγα να μάθεις να βάζεις καμία φλέβα μπας και σώσεις κανέναν άνθρωπο που θα έχει ανάγκη ενδοφλέβιας αγωγής. 

Edited by John62
Link to comment
Share on other sites

Πρώτον ποιος είπε ότι δεν ξέρω να παίρνω αίμα; Δεύτερον ποιος είπε ότι κλαίγομαι, δεν είναι κλάψιμο είναι το προφανές και το λογικό κύριε νοσηλευτή γιατί γιατρός δεν είστε για να αντιδράτε έτσι.

Link to comment
Share on other sites

18 ώρες πριν, heydoc said:

Εάν δεν είναι η αιμοληψία στα καθήκοντα των νοσηλευτών , αναρωτιέμαι τί είναι... Τριτοκοσμικές καταστάσεις.

Τριτοκοσμικές; Στο Ηνωμένο Βασίλειο αιμοληψίες και φλεβοκαθετήρες είναι κατ εξοχήν δουλειά του ιατρού!

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, drseapognosi said:

έχω φίλο που κάνει ειδικότητα στην Αγγλία, δεν ισχύει κάτι τέτοιο!!

Οι SHO στο ΗΒ όλη μέρα αίματα παίρνουν. 

 

πχ τυχαία από ένα job description: 

 

The job: You are ward based and should be timetabled for a little exposure to the orthopaedic clinics and theatre operations. Take up these opportunities. Ward work will mostly consist of reviewing patients daily, preparing them for theatre, prescribing fluids and their regular medications, completing e-discharges and referrals to other specialities, taking bloods and inserting venflons. On call shifts are as per general surgery.

 

https://www.bfwh.nhs.uk/onehr/wp-content/uploads/2016/02/FY1-Survival-Guide-2016-part-1-general.pdf

 

Ward Duties

Again, this is ward dependent, but you can at the very least expect to attend ward rounds, and complete tasks such as requesting reports, tests, or bloods. You may even be expected to take bloods, put in catheters, do blood cultures, ABGs, VBGs, or write up discharges. You will also be expected to prescribe medications as and when it is appropriate. If you are unsure about dosing regulations, or antibiotics to be used, don’t hesitate to ask.

 

https://roadtouk.com/continuing-professional-development/a-junior-doctors-role-in-the-nhs/

 

Bloods – post op/pre-op/booking routine phlebotomy, for most neurosurgery procedures, only group and save is required unless otherwise instructed.

 

https://www.nhstaysidecdn.scot.nhs.uk/NHSTaysideWeb/idcplg?IdcService=GET_SECURE_FILE&Rendition=web&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=1&dDocName=prod_319974

 

κτλ κτλ κτλ

 

 

Edited by John62
Link to comment
Share on other sites

On 19/9/2022 at 7:40 ΜΜ, drseapognosi said:

Καλησπέρα συνάδελφοι.

Καλησπέρα και σε εσένα. Τι καλησπέρα, δηλαδή, κάθε εσπέρα σε αυτή τη χώρα βαδίζει από το κακό στο χειρότερο, τουλάχιστον υγειονομικά μιλώντας. Αλλά τελοσπάντων, ας πούμε ότι ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και κάποια καλή εσπέρα σε αυτόν τον δύσμοιρο τόπο.

On 19/9/2022 at 7:40 ΜΜ, drseapognosi said:

Σήμερα, άκουσα το εξής κουλό 'Η αιμοληψία δεν είναι νοσηλευτική πράξη αλλά ιατρική'.

Η αιμοληψία είναι ιατρική πράξη. Πάντα ήτανε. Φυσικά, αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι νοσηλευτές / νοσηλεύτριες δεν γνωρίζουνε / θα έπρεπε να γνωρίζουνε να εκτελούνε κάποιες βασικές ιατρικές πράξεις εν απουσία / κωλύματος του γιατρού…

On 19/9/2022 at 7:40 ΜΜ, drseapognosi said:

Σε μια χώρα που ένας γιατρός αναγκάζεται να καλύψει δουλειές τριών και τεσσάρων γιατρών σε καταστάσεις ίσως θα έλεγε κανείς τριτοκοσμικές άκουσα το παραπάνω, ενώ δεν είχα χρόνο και δεν προλάβαινα να δέσω τα κορδόνια μου από τις υποχρεώσεις και τους ασθενείς που έπρεπε να δω από τους νοσηλευτές του τμήματός μου και έμεινα παγωτό.

Πίστεψέ με, πολλές φορές και οι νοσηλευτές / νοσηλεύτριες βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση με εσένα. Εξαρτάται πάντα από το νοσοκομείο, την κλινική, τον φόρτο εργασίας της συγκεκριμένης ημέρας, τη βάρδια και φυσικά από το τι πουλιά πιάνει ο/η εκάστοτε νοσηλευτής / νοσηλεύτρια.

On 19/9/2022 at 7:40 ΜΜ, drseapognosi said:

Υπάρχει κάποια διάταξη που ορίζει το απολύτως αυτονόητο, ότι πράγματι δηλαδή η αιμοληψία είναι νοσηλευτική πράξη ώστε να το δείξω αν ξανασυμβεί και να λήξει ειρηνικά το θέμα ή θα αναγκαστώ να συγκρουστώ και να μαλώσω; (Εννοείται ότι αν οι νοσηλευτές είναι απασχολημένοι και γίνεται χαμός να πάρουμε κι εμείς αίμα αλλά όχι να κάθονται στον καναπέ, να τρέχεις και να σου πετάνε το παραπάνω, αυτό παραπάει!!!)

Αρχικά θα με συγχωρέσεις, αλλά δεν είναι δική σου δουλειά να μαλώσεις. Η ιατρική υπηρεσία και η νοσηλευτική υπηρεσία είναι δύο ανεξάρτητες υπηρεσίες και το καθηκοντολόγιο της κάθε μίας υπαγορεύεται εκ των άνωθεν, όχι από εσένα. Επομένως, εσύ θα θέσεις το θέμα όμορφα και ωραία στον Διευθυντή της Κλινικής σου, ή στον υπεύθυνο για την κλινική Επιμελητή και αυτός θα σου πει τι έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να κάνεις, σε συνεννόηση πάντα και με τον Προϊστάμενο / την Προϊσταμένη της Κλινικής σου.

Υποθέτω ότι εάν μία ημέρα τύχει να κάθεσαι εσύ στον καναπέ και αυτοί να τρέχουν (εννοείται, σπάνια συμβαίνει, αλλά συμβαίνει), εσύ θα πας να αλλάξεις πάνες από τα παππούδια, ή να αλλάξεις σεντόνια, ή να χορηγήσεις αντιβιώσεις, ή να παραγγείλεις φάρμακα στον υπολογιστή ;;; Μην παρεξηγηθώ, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες, το έχω βιώσει και εγώ πολλές φορές στο πετσί μου, αλλά αυτό, παρόλο που είναι εξοργιστικό, δεν αποτελεί κριτήριο συζήτησης, τουλάχιστον όχι μαζί τους.

On 19/9/2022 at 8:37 ΜΜ, John62 said:

Το απολύτως αυτονόητο για εσένα δεν αποτελεί αυτονόητο για το νομοθέτη.

+++

On 19/9/2022 at 9:43 ΜΜ, drseapognosi said:

Από τα δικά σου συμπεράσματα προκύπτει ότι το σκεπτικό της εφετειακής απόφασης είναι αυτό.

Όλα αυτά που λες, σωστά όλα ως επι μέρους τοποθετήσεις, αλλά εάν τα βάλεις όλα μαζί, στη σειρά, δεν έχουν λογικό ειρμό ως σκέψη. Και εξηγούμαι:

On 19/9/2022 at 9:43 ΜΜ, drseapognosi said:

Δεν αναφέρει κάτι για τον γιατρό.

Αρχικά, ο γιατρός είναι υπεύθυνος για τους ασθενείς εξ’ ορισμού και εξ' ολοκλήρου (άλλο εάν επί μέρους καθήκοντα ανατίθενται σε άλλους επαγγελματίες υγείας - π.χ. νοσηλευτές / τριες - για πρακτικούς λόγους). Ο νοσηλευτής είναι απλά βοηθητικό του γιατρού στοιχείο, όσον αφορά στην περίθαλψη και στη νοσηλεία (διαφορετικά είναι και αυτός ανεξάρτητος επαγγελματίας υγείας, με δική του εκπαίδευση και διαφορετικά καθήκοντα, εγώ όμως αναφέρομαι στην τομή μεταξύ των δύο επαγγελμάτων, γιατρού και νοσηλευτή, η οποία είναι οι παρεμβάσεις στο σώμα του ασθενή). Εάν αυτός / αυτή δηλώσει κώλυμα (πάντα όσον αφορά σε παρεμβάσεις στο σώμα του ασθενή), ο γιατρός οφείλει να καλύπτει, κατά μία έννοια, τα πάντα και οφείλει να ελέγχει, σχεδόν, τα πάντα. De facto αυτό. Οπότε, το ότι δεν αναφέρεται ο γιατρός, είναι γιατί η παρουσία του και η παρέμβασή του είναι αυτονόητη. Ιατρική περίθαλψη χωρίς νοσηλευτή γίνεται. Χωρίς γιατρό δεν γίνεται.

On 19/9/2022 at 9:43 ΜΜ, drseapognosi said:

Αν εσύ αποδέχεσαι ότι σε ευρωπαϊκή χώρα τις αιμοληψίες πρέπει να τις κάνουν οι γιατροί και όχι οι νοσηλευτές τότε τι να πω.

Το ποιος πρέπει να κάνει τις αιμοληψίες και το ότι μια χώρα είναι ευρωπαϊκή, είναι δύο παντελώς άσχετοι μεταξύ τους συνειρμοί. Επίσης, πρέπει να καταλάβεις ότι θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπάρχουν εκ φύσεως και εκ γεννήσεως. Η κοινωνία στην οποία ζούμε τα καθορίζει και εν προκειμένω, η ελληνική πολιτεία.

On 19/9/2022 at 9:43 ΜΜ, drseapognosi said:

Επίσης οι παραπάνω νόμοι που έχεις αναφέρει έχουν πάρει παραπάνω ανανεώσεις και επεκτάσεις, δυστυχώς δεν μπορώ να βρω παραπάνω πληροφορίες για να τις παραθέσω. όπως και να έχει, αν είσαι γιατρός στο ελληνικό δημόσιο πόσα κάνεις ενώ δεν είναι αρμοδιότητα του επαγγελματικού σου προφίλ, δεν εμπίπτουν σε αυτό  και πόσα αν τα αναλύσουμε είναι αντισυνταγματικά, παράνομα και καταχρηστικά και αφαιρούν τα θεμελιώδη δικαιώματά σου; Μπορεί να τραβήξει πολύ αυτή η συζήτηση αλλά μην αναλωνόμαστε. Α και αν έχει δει κάποιος να υπάρχουν τεχνολόγοι παρασκευαστές σε χώρους όπως επείγοντα ή κλινικές να μας το πει να το ξέρουμε.

Συνεπώς, όσο και να ψάξεις, δεν θα βρεις κάτι πιο συγκεκριμένο, καθ’ όσον η ελληνική πολιτεία επίτηδες έχει αποφασίσει να αφήνει παντού ασάφειες, προκειμένου αφενός να βγαίνουν λάδι όλοι οι του συστήματος της σαπίλας που μας κυβερνά και αφετέρου να ισχύει το διαίρει και βασίλευε που λέγανε και οι Ρωμαίοι : η μια επαγγελματική ομάδα να κοιτάζει να επιβιώσει, έναντι της άλλης και δεν κοιτάνε όλοι μαζί τον κοινό εχθρό που τους βουλιάζει τη βάρκα.

Οπότε τίποτα δεν είναι ούτε παράνομο (υπάρχει, επίτηδες, νομική ασάφεια), ούτε καταχρηστικό (δεν καταχρούνται καμία εξουσία, εφόσον φυσικά δεν παραβαίνουν κάποια εντολή του Διευθυντή σου / της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου) και φυσικά όλα εμπίπτουν απολύτως στο επαγγελματικό προφίλ του ειδικευόμενου στο ελληνικό νοσοκομείο, το οποίο, εάν δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, πραγματικά λυπάμαι, είναι παντελώς ανύπαρκτο.

On 19/9/2022 at 9:48 ΜΜ, heydoc said:

Εάν δεν είναι η αιμοληψία στα καθήκοντα των νοσηλευτών , αναρωτιέμαι τί είναι... Τριτοκοσμικές καταστάσεις.

Το τι είναι νοσηλευτική αρμοδιότητα βγήκε ένα φεγγάρι σε ΦΕΚ και μετά από ηχηρή παρέμβαση (των Ιατρικών Συλλόγων παρακαλώ…), το αποσύρανε με συνοπτικές διαδικασίες… Επίσης, να τονίσω ότι δεν λύσαμε όλα τα τριτοκοσμικά προβλήματα του ΕΣΥ για να μας μείνει το ποιος θα παίρνει τα αίματα…

Που στο κάτω κάτω η αιμοληψία είναι καθαρά ιατρική πράξη και το ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι ότι δεν θα έπρεπε να παίρνουμε αίματα, αλλά το ότι δεν έχουμε τον χρόνο για να το κάνουμε.

On 20/9/2022 at 12:22 ΠΜ, komplexares said:

Με λιγα λογια, οι νοσηλευτες καταφεραν να βγαλουν την ουρα τους απεξω, τα ελληνικα νοσοκομεια δεν εχουν τεχνολογους-παρασκευαστες (οπου υπαρχουν απασχολουνται αποκλειστικα στα εργαστηρια), και την τρωει ο μακακας ο ειδικευομενος που δεν εχει και μονιμοτητα. Αν απορειτε ολο το δημοσιο ετσι ειναι στημενο, ο συμβασιουχος την τρωει γιατι ειναι αναλωσιμος.

Μονο ενα νοσοκομειο ξερω που ειναι εξαιρεση.

+++

Πολύ σωστή διατύπωση και η ουσιαστική πηγή του προβλήματος.

On 20/9/2022 at 12:22 ΠΜ, komplexares said:

Αυτο πουθενα στον κοσμο δεν πρεπει να γινεται, εχεις απολυτο δικιο που το θιγεις, και ιδιως οταν εισαι στα τελειωματα/παραταση σου τη δινει ασχημα (εκτος αν χωνεις κανα νεο, που εκει που ημουν δεν το καναμε, αλλου συχνα γινεται ).

Εχω κανει σε κλινικη 2 χρονια οπου ημουν ο μονος ειδικευομενος, καθε μερα αιματα επαιρνα, οποτε φανταζεσαι. Βεβαια επαιρνα χειρουργεια και ημουν στην αρχη της ειδικοτητας οποτε δε με πολυπειραζε. Μεχρι να παρω τα αιματα το πρωι μετα απο εφημερια μου λεγανε πριν φυγω για ρεπο, αλλα ευτυχως τα πασαρα στις νοσηλευτριες (που δεν τις πολυπειραξε γιατι πριν η κλινικη δεν ειχε καθολου ειδικευομενους οποτε τα επαιρναν αυτες καθε μερα).

Πουθενά στον κόσμο, τουλάχιστον όχι στις σοβαρές χώρες, το επάγγελμα του γιατρού γενικά και ο θεσμός του ειδικευόμενου ειδικότερα, δεν έχει την αντιμετώπιση που έχει στην Ελλάδα. Όμως, το εν λόγω συμπέρασμα δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να εξάγεται από τις αιμοληψίες, αλλά από πολύ πιο βασικά πράγματα: ωράριο, μισθοδοσία, συνθήκες εργασίας, ρεπό κτλ

On 20/9/2022 at 2:31 ΠΜ, John62 said:

Καλά όταν τις βρεις τις πληροφορίες δε χρειάζεται να μας τις παραθέσεις εδώ.. πήγαινε να τις παραθέσεις στους νοσηλευτές της κλινικής σου...

αντί να αναλώνεσαι σε βλακείες, να κλαίγεσαι και να φυγοπονείς επειδή δεν μπορείς να πάρεις λίγα αίματα θα σου έλεγα να μάθεις να βάζεις καμία φλέβα μπας και σώσεις κανέναν άνθρωπο που θα έχει ανάγκη ενδοφλέβιας αγωγής. 

+++

Πλην όμως, τα αίματα σπάνια είναι λίγα, ειδικά σε κλινικές του Παθολογικού Τομέα... Οπότε υπάρχει, όντως, πρόβλημα, αλλά δεν εντοπίζεται στο ότι οι αιμοληψίες είναι ιατρική πράξη.

On 20/9/2022 at 3:37 ΜΜ, drseapognosi said:

Πρώτον ποιος είπε ότι δεν ξέρω να παίρνω αίμα; Δεύτερον ποιος είπε ότι κλαίγομαι, δεν είναι κλάψιμο είναι το προφανές και το λογικό κύριε νοσηλευτή γιατί γιατρός δεν είστε για να αντιδράτε έτσι.

Λοιπόν, δεν ξέρω για το μέλος John62, εγώ όμως είμαι γιατρός (κλινικός, όχι εργαστηριακός) και σου λέω ότι ενώ η αντίδρασή σου είναι κατανοητή (και εγώ ακριβώς τις ίδιες σκέψεις έχω ως αντίδραση στο φαινόμενο των νοσηλευτριών που κάθονται και κοιτάνε), οφείλεις να καταλάβεις ότι αυτή είναι η πραγματικότητα:

"Κάθε παρέμβαση στο σώμα του ασθενή είναι μια ιατρική πράξη"

Και επίσης οφείλεις να καταλάβεις ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το ότι κάνουμε τις αιμοληψίες, ως οφείλουμε, αλλά το ότι δεν έχουμε τον χρόνο για να το κάνουμε. Το γιατί δεν έχουμε το χρόνο για να το κάνουμε, είναι και ο λόγος που πολλοί συνάδελφοι έχουν φύγει και συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό, ΟΠΟΥ ΤΙΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΚΑΝΟΥΝ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ (οι νοσηλευτές απλά έχουν έτοιμα τα σετ).

On 20/9/2022 at 3:55 ΜΜ, sv851 said:

Τριτοκοσμικές; Στο Ηνωμένο Βασίλειο αιμοληψίες και φλεβοκαθετήρες είναι κατ εξοχήν δουλειά του ιατρού!

+++

On 20/9/2022 at 4:08 ΜΜ, drseapognosi said:

έχω φίλο που κάνει ειδικότητα στην Αγγλία, δεν ισχύει κάτι τέτοιο!!

Ακόμα και τα φάρμακα, σε κάποιες χώρες, τα χορηγούν οι γιατροί. Οι νοσηλευτές οφείλουν απλά να έχουν έτοιμο το σετ της αιμοληψίας, φλεβοκέντησης, έγχυσης ορού, κτλ. Και φυσικά, οφείλουν να παρίστανται από πάνω, εάν και εφόσον ο γιατρός χρειαστεί κάτι. Ως εκεί όμως.

On 20/9/2022 at 4:43 ΜΜ, John62 said:

Οι SHO στο ΗΒ όλη μέρα αίματα παίρνουν.

πχ τυχαία από ένα job description:

The job: You are ward based and should be timetabled for a little exposure to the orthopaedic clinics and theatre operations. Take up these opportunities. Ward work will mostly consist of reviewing patients daily, preparing them for theatre, prescribing fluids and their regular medications, completing e-discharges and referrals to other specialities, taking bloods and inserting venflons. On call shifts are as per general surgery.

https://www.bfwh.nhs.uk/onehr/wp-content/uploads/2016/02/FY1-Survival-Guide-2016-part-1-general.pdf

Ward Duties

Again, this is ward dependent, but you can at the very least expect to attend ward rounds, and complete tasks such as requesting reports, tests, or bloods. You may even be expected to take bloods, put in catheters, do blood cultures, ABGs, VBGs, or write up discharges. You will also be expected to prescribe medications as and when it is appropriate. If you are unsure about dosing regulations, or antibiotics to be used, don’t hesitate to ask.

https://roadtouk.com/continuing-professional-development/a-junior-doctors-role-in-the-nhs/

Bloods – post op/pre-op/booking routine phlebotomy, for most neurosurgery procedures, only group and save is required unless otherwise instructed.

https://www.nhstaysidecdn.scot.nhs.uk/NHSTaysideWeb/idcplg?IdcService=GET_SECURE_FILE&Rendition=web&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=1&dDocName=prod_319974

κτλ κτλ κτλ

+++

Συμπερασματικά, ενδιαφέρουσα η συζήτηση που ανοίγετε, αλλά θα έλεγα ότι το ποιος θα παίρνει τα αίματα στα ελληνικά, δημόσια, νοσοκομεία, είναι ένα αιώνιο πρόβλημα, αποκλειστικά των ειδικευομένων. Και είναι αιώνιο, ακριβώς γιατί αφενός ο ειδικευόμενος είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας (υποχρέωση έχει και ο επιμελητής να πάρει αίματα εάν χρειαστεί…) και αφετέρου, με τον φόρτο εργασίας που έχει, δεν διαθέτει την πολυτέλεια να διεκπεραιώνει καθημερινά τις άπειρες αιμοληψίες μιας Κλινικής. Επομένως, το τελευταίο αποφασίζεται πάντα κατά περίπτωση, σε συνεννόηση μεταξύ του Διευθυντή της Κλινικής και του Προϊστάμενου / της Προϊσταμένης του Τμήματος. Αυτή είναι η τωρινή πραγματικότητα.

Edited by mihiatrik
Διόρθωση ορθογραφίας
Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, mihiatrik said:

Το τι είναι νοσηλευτική αρμοδιότητα βγήκε ένα φεγγάρι σε ΦΕΚ και μετά από ηχηρή παρέμβαση (των Ιατρικών Συλλόγων παρακαλώ…), το αποσύρανε με συνοπτικές διαδικασίες… Επίσης, να τονίσω ότι δεν λύσαμε όλα τα τριτοκοσμικά προβλήματα του ΕΣΥ για να μας μείνει το ποιος θα παίρνει τα αίματα…

Που στο κάτω κάτω η αιμοληψία είναι καθαρά ιατρική πράξη και το ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι ότι δεν θα έπρεπε να παίρνουμε αίματα, αλλά το ότι δεν έχουμε τον χρόνο για να το κάνουμε.

Παραθέτω πάλι τί έγραψα: "Εάν δεν είναι η αιμοληψία στα καθήκοντα των νοσηλευτών , αναρωτιέμαι τί είναι... Τριτοκοσμικές καταστάσεις."

 

Με όλο το σεβασμό,το σχόλιο ήταν αρκετά μικρό για να μου απαντάς σε κάτι που δεν έγραψα. Δεν είπα ότι δεν είναι ιατρική πράξη, είπα ότι το κάνουν και νοσηλεύτριες.

Στην Αγγλία οι νοσηλεύτριες παίρνουν όλα τα αίματα των επειγόντων. Αναφέρομαι σ αυτή τη στιγμή που μιλάμε.Δε ξέρω αν υπάρχει άλλο policy σε άλλα Trusts αλλά πολύ αμφιβάλλω.Επίσης, κάνουν αρκετές "ιατρικές" πράξεις που ούτε φαντάζονται στην Ελλάδα.

Σαφώς και οι ιατροί παίρνουν τα αίματα αλλά ΚΑΙ οι νοσηλεύτριες. Τριτοκοσμικό είναι επειδή βαριούνται, να βγάζουν την ουρά τους απ έξω και να ισχυρίζονται ότι δεν είναι στα καθήκοντά τους.

Edited by heydoc
Link to comment
Share on other sites

11 ώρες πριν, heydoc said:

Με όλο το σεβασμό,το σχόλιο ήταν αρκετά μικρό για να μου απαντάς σε κάτι που δεν έγραψα. Δεν είπα ότι δεν είναι ιατρική πράξη, είπα ότι το κάνουν και νοσηλεύτριες.

Οι παραθέσεις που κάνω και τα σχετικά μου σχόλια, πάνω σε αυτές, δεν είναι ΠΟΤΕ προσωπικά. Τα quotes αποτελούν αποκλειστικά και μόνο αφορμή για τη συζήτηση που κάνουμε και σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση προσωπικές "απαντήσεις". Δεν λογομαχούμε. Διάλογο κάνουμε, κυρίως για όσους μπαίνουν για να διαβάσουνε τη συζήτησή μας, μετά από εμάς, ώστε να βοηθούνε / πάρουνε ορισμένες πληροφορίες για την τωρινή, θλιβερή εν πολλοίς, πραγματικότητα.

11 ώρες πριν, heydoc said:

Παραθέτω πάλι τί έγραψα: "Εάν δεν είναι η αιμοληψία στα καθήκοντα των νοσηλευτών , αναρωτιέμαι τί είναι... Τριτοκοσμικές καταστάσεις."

Ωστόσο, ακόμα και εάν βαδίσουμε με τη λογική ότι ήθελα ντε και καλά να σου "απαντήσω", προσωπικά ή όχι, σε κάτι, νομίζω ότι, ακόμα και έτσι, σχολίασα ΑΚΡΙΒΩΣ πάνω σε αυτά που ειπώθηκαν στα quote σου. Σχολιάζεις:

On 19/9/2022 at 9:48 ΜΜ, heydoc said:

Εάν δεν είναι η αιμοληψία στα καθήκοντα των νοσηλευτών , αναρωτιέμαι τί είναι...

και σχολιάζω ακριβώς πάνω στα καθήκοντα των νοσηλευτών και στο ποια είναι:

12 ώρες πριν, mihiatrik said:

Το τι είναι νοσηλευτική αρμοδιότητα βγήκε ένα φεγγάρι σε ΦΕΚ και μετά από ηχηρή παρέμβαση (των Ιατρικών Συλλόγων παρακαλώ…), το αποσύρανε με συνοπτικές διαδικασίες…

Έπειτα σχολιάζεις:

On 19/9/2022 at 9:48 ΜΜ, heydoc said:

Τριτοκοσμικές καταστάσεις.

και σχολιάζω:

12 ώρες πριν, mihiatrik said:

Επίσης, να τονίσω ότι δεν λύσαμε όλα τα τριτοκοσμικά προβλήματα του ΕΣΥ για να μας μείνει το ποιος θα παίρνει τα αίματα…

Που στο κάτω κάτω η αιμοληψία είναι καθαρά ιατρική πράξη και το ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι ότι δεν θα έπρεπε να παίρνουμε αίματα, αλλά το ότι δεν έχουμε τον χρόνο για να το κάνουμε.

ακριβώς πάνω στο ότι οι τριτοκοσμικές καταστάσεις στο ΕΣΥ δεν έχουν τελειωμό. Επομένως, σχολιάζω ότι, είναι άτοπο να μας απασχολούν οι αιμοληψίες, οι οποίες, όσο και εάν δεν μας αρέσει, αποτελούν ιατρική πράξη, όχι νοσηλευτικό καθηκοντολόγιο (τουλάχιστον όχι επί της αρχής). Νομίζω, λοιπόν, ότι είμαι ακριβώς μέσα στο θέμα των quote σου.

Και στην τελική, και να μην ήμουν, που θεωρώ ότι είμαι (υπερανέλυσα ήδη το γιατί), δεν προσπαθώ να δώσω κάποια "απάντηση" στο σχόλιό σου. Το παίρνω ως αφορμή, όπως ήδη εξήγησα, για να το επεκτείνω με δικά μου σχόλια, σκέψεις, εμπειρίες, προτάσεις κτλ. Όπως είπα, δεν κάνουμε λογομαχία, ούτε ρητορική πειθούς. Διάλογο κάνουμε.

11 ώρες πριν, heydoc said:

Σαφώς και οι ιατροί παίρνουν τα αίματα αλλά ΚΑΙ οι νοσηλεύτριες. Τριτοκοσμικό είναι επειδή βαριούνται, να βγάζουν την ουρά τους απ έξω και να ισχυρίζονται ότι δεν είναι στα καθήκοντά τους.

Όσον αφορά στις τριτοκοσμικές καταστάσεις, και εδώ νομίζω ότι έχει νόημα να σταθούμε, κατάλαβα πολύ καλά τι, ενδεχομένως, ήθελες να πεις (και εγώ έχω ζήσει και ζω παρόμοιες καταστάσεις με νοσηλευτές / νοσηλεύτριες που βαριούνται να κουνηθούν), αλλά ακριβώς γι’ αυτό σχολίασα το ότι η αιμοληψία δεν είναι στα καθήκοντά τους (είναι ιατρική πράξη) και το ότι είτε οι νοσηλευτές / νοσηλεύτριες έπαιρναν τα αίματα, είτε όχι (επειδή βαριούνται, φοβούνται, δεν προλαβαίνουν, κ.τ.λ.), δεν είναι αυτό που καθιστά επί της ουσίας το ΕΣΥ τριτοκοσμικό ή όχι.

Το ΕΣΥ καθίσταται τριτοκοσμικό εξαιτίας των λόγων που κάνουν τους γιατρούς να μην προλαβαίνουν να διενεργούν οι ίδιοι τις αιμοληψίες, δηλαδή ακριβώς όλα όσα γνωρίζουμε όλοι μας περί μισθολογικού, εργασιακού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Να μην επαναλαμβανόμαστε ξανά, τα ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά, εκτός, ίσως, από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις (βέβαια και αυτοί τα ξέρουνε, αλλά είναι γλυκός ο μισθουλάκος, το αραλίκι και το ακαταδίωκτο).

11 ώρες πριν, heydoc said:

Στην Αγγλία οι νοσηλεύτριες παίρνουν όλα τα αίματα των επειγόντων. Αναφέρομαι σ αυτή τη στιγμή που μιλάμε.Δε ξέρω αν υπάρχει άλλο policy σε άλλα Trusts αλλά πολύ αμφιβάλλω.Επίσης, κάνουν αρκετές "ιατρικές" πράξεις που ούτε φαντάζονται στην Ελλάδα.

Επίσης, παρόλο που νομίζω ότι αυτό έγινε σαφές παραπάνω, όταν μιλάμε για αιμοληψίες, αναφερόμαστε στις τακτικές αιμοληψίες που διενεργούνται στις ΚΛΙΝΙΚΕΣ !!! Όχι στα ΤΕΠ. Σε όλα τα ΤΕΠ στην Ελλάδα, εμένα τουλάχιστον δεν μου έχει τύχει ποτέ κάτι διαφορετικό, τις αιμοληψίες τις κάνουν οι νοσηλευτές / νοσηλεύτριες.

Το σχόλιο που έγινε παραπάνω για το εξωτερικό, αφορούσε τις κλινικές και τις καθημερινές τακτικές αιμοληψίες στα wards, όπου κατά πλειοψηφία διενεργούνται από τους γιατρούς, όπως πολύ σωστά παρέθεσε παραπάνω και το μέλος John62.

Edited by mihiatrik
Διόρθωση ορθογραφίας
Link to comment
Share on other sites

@mihiatrik

 

Δεν υπάρχει θέμα επι προσωπικού εννοείται. 

Στην Ελλάδα ο ιατρός κάνει κυριολεκτικά τα πάντα. Θα πρέπει να προσληφθεί παραιατρικό προσωπικό, το οποίο γλιτώνει άπειρο χρόνο απ το ιατρό και θα τον αφήσει να βλέπει και περισσότερους ασθενείς.

Ο νοσοκομειακός ιατρός αυτή τη στιγμή εκτελεί χρέη γραμματέα, τηλεφωνητή, τεχνολόγου και μάνατζερ. Στην Αγγλία πληρώνονται 5 άτομα γι αυτούς τους ρόλους.

Σ αυτό το περιβάλλον για μένα είναι απαράδεκτο και δε μ ενδιαφέρουν καθόλου τα νομικά τερτίπια, οι νοσηλευτές να μην παίρνουν αίματα. Δε γίνεται στα ΚΥ ειδικά να κάθονται νοσηλευτές και να παίζουν μπιρίμπα και ο ιατρός να ξεσκίζεται.Και για να μην παρεξηγηθώ, οι περισσότεροι νοσηλευτές ειδικά στα νοσοκομεία τραβάνε μεγάλο λούκι,αλλά μιλάω για κάποιες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν.

Ο μισθός ΚΑΙ οι εργασιακές συνθήκες κάνουν τον έλληνα ιατρό να θέλει να φύγει έξω.

Edited by heydoc
Link to comment
Share on other sites

4 ώρες πριν, karampa said:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΦΕΚ 4262/10-8-22)

Α, ώστε βγάλανε καινούριο ΦΕΚ ?? Να' σαι καλά !!

Για να δούμε, πόσο θα κρατήσει και αυτό...

4 ώρες πριν, karampa said:

16.Η λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις

Και για όσους ενδιαφέρονται: https://sepdype.gr/wp/wp-content/uploads/2022/08/ΦΕΚ-4262-10-8-2022-1.pdf

Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, περισσότερο ενδιαφέρον δεν έχει το 16, όπου μιλάει για τις αιμοληψίες, αλλά μερικά ωραία από την ενότητα (α) (αυτή δηλαδή που αφορά στις αυτόνομες νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες διενεργούνται με πρωτοβουλία των νοσηλευτών / νοσηλευτριών, χωρίς οδηγία γιατρού), όπως το 27 που μιλάει για "διενέργεια και εκτίμηση αποτελεσμάτων οξυμετρίας και καπνομετρίας", το 28 που μιλάει για "διενέργεια μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης", το 35 που μιλάει για "διενέργεια και εκτίμηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος", κ.τ.λ....

Αυτή η χώρα πότε είναι Ψωροκώσταινα και πότε, με έναν νόμο και ένα άρθρο, γίνεται UK και εν μία νυκτί το προσωπικό της τα κάνει όλα...

Edited by mihiatrik
Διόρθωση ορθογραφίας
Link to comment
Share on other sites

Για UK απο περιπτωσεις που εχω ακουσει, αν εισαι χαμηλου επιπεδου γιατρος, ακομα και ειδικος σε συγκεκριμενες θεσεις του κ@λου π.χ. σε Locum, μπορουν να σε βαλουν να παρεις αιματα. Υπαρχουν ομως και παρασκευαστριες που ασχολουνται αποκλειστικα με αυτο:

https://www.stepintothenhs.nhs.uk/careers/phlebotomist

Ας μας πουν καποιοι που εχουν περασει απο εκει.

 

Οσον αφορα εδω, μου εχει τυχει κλινικη πολυτελειας "θεσεις" νοσοκομειου, με 3 νοσηλευτριες (βυσματιες) στην πρωινη βαρδια για 5!!! ασθενεις, να καθονται να πινουν καφε και να περιμενουν απο τους γιατρους των κλινικων που ανηκουν οι ασθενεις να ερθουν να παρουν τα αιματα. Οταν δε, εγινε διαμαρτυρια, ηρθε ο υποδιευθυντης του νοσοκομειου παλιος γιατρος του νοσοκομειου και γνωριμος τους φυσικα, να μας πει οτι δεν ειναι δουλεια τους.

 

Link to comment
Share on other sites

On 9/20/2022 at 1:55 PM, sv851 said:

Τριτοκοσμικές; Στο Ηνωμένο Βασίλειο αιμοληψίες και φλεβοκαθετήρες είναι κατ εξοχήν δουλειά του ιατρού!

Δεν ξέρω σε ποιο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρεσαι αλλά στην ταπεινή Ουαλία του UK και τα δύο είναι σε θέση να τα κάνουν οι νοσηλευτές. Υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων στο συγκεκριμένο θέμα.

Γενικότερα ορισμένες δεξιότητες (και άρα η δυνατότητα να τις διενεργεί κανείς) εξαρτώνται από το αν έχει κάποιος κάνει το αντίστοιχο training. Προφανώς στον κάθε ρόλο υπάρχει ένα minimum αρμοδιοτήτων που πρέπει να φέρει κάποιος εις πέρας (όπως αναφέρει το job description που παρέθεσε ο @John62). Πχ αίματα μπορεί να παίρνουν ακόμη και Healthcare Support workers (περίπου ισοδύναμο νοσοκόμων) αν έχουν κάνει αντίστοιχο training course. Τέλος, ο όρος "νοσηλευτής" στην Αγγλία είναι πιο ευρύς καθώς περιλαμβάνει μια κλίμακα από bands, με εξέλιξη καθηκόντων, επαγγελματικών δικαιωμάτων και μισθού.

Edited by Mentalica
Link to comment
Share on other sites

13 ώρες πριν, Mentalica said:

Δεν ξέρω σε ποιο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρεσαι αλλά στην ταπεινή Ουαλία του UK και τα δύο είναι σε θέση να τα κάνουν οι νοσηλευτές. Υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων στο συγκεκριμένο θέμα.

Γενικότερα ορισμένες δεξιότητες (και άρα η δυνατότητα να τις διενεργεί κανείς) εξαρτώνται από το αν έχει κάποιος κάνει το αντίστοιχο training. Προφανώς στον κάθε ρόλο υπάρχει ένα minimum αρμοδιοτήτων που πρέπει να φέρει κάποιος εις πέρας (όπως αναφέρει το job description που παρέθεσε ο @John62). Πχ αίματα μπορεί να παίρνουν ακόμη και Healthcare Support workers (περίπου ισοδύναμο νοσοκόμων) αν έχουν κάνει αντίστοιχο training course. Τέλος, ο όρος "νοσηλευτής" στην Αγγλία είναι πιο ευρύς καθώς περιλαμβάνει μια κλίμακα από bands, με εξέλιξη καθηκόντων, επαγγελματικών δικαιωμάτων και μισθού.

Στο Ηνωμένο Βασιλειο οι νοσηλευτες χρειαζονται ειδικη εκπαιδευση για να μπορεσουν να κανουν αιμοληψιες. Από προσωπική εμπειρία, πολλοί δεν την κάνουν και το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία γιατί δε θέλουν να κάνουν αιμοληψίες! Οι ιατροι θεωρουνται ότι ειναι ικανοι να τα κανουν απο την πρωτη μερα FY1 (ασχετο αν ειναι ή όχι ικανοί στην πράξη). Δε γνωριζω αν στην ουαλια οι νοσηλευτες θεωρουνται ικανοι να το κανουν αυτοματα με το που αποφοιτούν από τη σχολή αλλα στην Αγγλια και τη Σκωτια  κάτι τέτοιο δεν ισχύει χωρίς τα κατάλληλα training courses.

Link to comment
Share on other sites

On 23/9/2022 at 9:26 ΜΜ, mihiatrik said:

Α, ώστε βγάλανε καινούριο ΦΕΚ ?? Να' σαι καλά !!

Για να δούμε, πόσο θα κρατήσει και αυτό...

Και για όσους ενδιαφέρονται: https://sepdype.gr/wp/wp-content/uploads/2022/08/ΦΕΚ-4262-10-8-2022-1.pdf

Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, περισσότερο ενδιαφέρον δεν έχει το 16, όπου μιλάει για τις αιμοληψίες, αλλά μερικά ωραία από την ενότητα (α) (αυτή δηλαδή που αφορά στις αυτόνομες νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες διενεργούνται με πρωτοβουλία των νοσηλευτών / νοσηλευτριών, χωρίς οδηγία γιατρού), όπως το 27 που μιλάει για "διενέργεια και εκτίμηση αποτελεσμάτων οξυμετρίας και καπνομετρίας", το 28 που μιλάει για "διενέργεια μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης", το 35 που μιλάει για "διενέργεια και εκτίμηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος", κ.τ.λ....

Αυτή η χώρα πότε είναι Ψωροκώσταινα και πότε, με έναν νόμο και ένα άρθρο, γίνεται UK και εν μία νυκτί το προσωπικό της τα κάνει όλα...

Αρχικά να πω ότι έχω μικρή γνώση / εμπειρία πάνω στα εργασιακά ζητήματα του νοσηλευτικού προσωπικού. Ωστόσο, σε συνέχεια της συζήτησής μας, και με τα ελάχιστα που μπορώ να γνωρίζω, έτυχε να πετύχω μια σχετική, αρκετά ενδιαφέρουσα, συζήτηση, περί προβλημάτων που δημιουργεί το νοσηλευτικό καθηκοντολόγιο στους ίδιους τους νοσηλευτές:

Εάν όσα αναφέρονται στο παρόν είναι όντως αληθή, και δεν αποκρύπτονται σημαντικές πληροφορίες (συνδικαλισμός πάντα γαρ), τελικά νομίζω ότι συνεχώς επιβεβαιώνεται ότι όσοι νομοθετούν είναι μόνο για το Ψυχιατρείο και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να κυκλοφορούν, έτσι, ελεύθεροι.

Edited by mihiatrik
Προσθήκη πληροφοριών
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.