Jump to content

Βιολογία Ι


KonstantinosMD

Recommended Posts

Εδώ θα μπορείτε να βρίσκετε την ύλη, τη "συμπυκνωμένη" ύλη (τα SOS δηλαδή!) και παλιά θέματα για τo μάθημα.

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας πληροφορίες ή να ρωτήσετε κάτι σχετικό με το μάθημα κάνοντας "απάντηση".

Μηνύματα άσχετα με το βασικό θέμα θα διαγράφονται αυτόματα. Σκοπός είναι να τηρηθεί μια ενότητα και μια συνέχεια στο topic αυτό.

Πάντως σχόλια σε σχέση με το μάθημα - πχ αν είναι ενδιαφέρον, αν σας αρέσει, αν είναι δύσκολο κλπ είναι βεβαίως ευπρόσδεκτα. Σημασία έχει να μη ξεφεύγει η συζήτηση από το θέμα.

Προσπαθήστε να αναφέρετε:

α. Το έτος που έπεσαν τα θέματα/βγήκαν τα SOS (πχ 2003-2004) και

β. Τους καθηγητές που εξέτασαν (κυρίως το Διευθυντή)

Με αυτόν τον τρόπο τα SOS σας θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη χρησιμότητα και η σελίδα μεγαλύτερη οργάνωση.

Και φυσικά όταν διαβάζετε SOS ή άλλες πλήροφορίες για το μάθημα να ελέγχετε πάντα σε ποια έτη αναφέρονται.

Τέλος να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα, ότι δηλαδή (α) δε φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που ακολουθούν και (β) να μη στηρίζεστε σε SOS αφού αυτή είναι μια προδήλως αντιεπιστημονική πρακτική. Η ιατρική προφανώς δε μαθαίνεται από SOS, και οι μελλοντικοί ασθενείς σας περιμένουν από σας να γνωρίζετε περισσότερα από τα θέματα της περιόδου 1999-2000. Φυσικά, είναι καλύτερο να γνωρίζει κανείς καλά έστω τα στοιχειώδη από το να μη γνωρίζει τίποτε...

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Κανονική ,23/10/02

1. είδη μικροσκοπίων και παραλλαγές

2. κλαθρίνες : ρόλος τους

3. επιλεκτική είσοδος ουσιών

4. πλαστικότητα- ρευστότητα μεμβράνης : πού οφείλεται

5. πυρηνικές λαμίνες, ,MDF, μιτωτική άτρακτος, κινητοχώρος

6. 2ταγής δομή DNA

7. τι είναι οξειδάση κυτοχρώματος , ποιος ο ρόλος ; πώς φαίνεται η εξέλιξη στα αερόβια;

8. ενεργοποιημένοι φορείς :ποιοι είναι; ρόλος τους

9. φωσφορυλίωση –κινάσες – φωσφατάσες -υποδοχείς : να τα βάλετε σε σειρά

10. δολιχόλη : τι είναι, ρόλος.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Κάποια θέματα που έχω σημειώσει απο παλιότερες εξεταστικές....

1)Τι γίνεται αν κόψουμε το ΑΤP στα κύτταρα.

2)Κύκλος Crebs στα φυτά και τι συμβαίνει αν κόψουμε το φώς.

3)3 τρόποι με τους οποίους το κύτταρο παίρνει νερό.

4)Που χρησιμοποιείται στα νευρωνικά κύτταρα το ασβέστιο.

5)Αντλία Νατρίου Καλίου

6)Διαμεμβρανικές πρωτείνες.

7)GABA υποδοχείς

8)GTPases

9)κλαθρίνη , δυναμινη , ανταπτίνες

10)κλασμάτωση

11)Τι είναι η δολιχόλη

Link to comment
Share on other sites

Χειμερινή Εξεταστική 1999:

1. α. Πώς σχετίζεται το διακριτικό όριο με τη χρήσιμη μεγέθυνση;

β. Με ποιον τρόπο ένα κύτταρο θηλαστικού ελέγχει την προσκόλλησή του

σε υπόστρωμα;

2. α. Έχουμε στο εργαστήριο ένα τρυβλίο Petri, το οποίο περιέχει μια

κυτταρική σειρά. Ύστερα από μερικές μέρες ο αριθμός των κυττάρων

διαπιστώνεται ότι είναι ιδιαίτερα υψηλός. Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει;

β. Ποιες παρατηρήσεις έχουν διαγνωστική σημασία κατά τη μελέτη ενός

επιχρίσματος σταγόνας περιφερικού αίματος στο φωτομικροσκόπιο;

3. α. Γιατί η βινκριστίνη και η βιμπλαστίνη χρησιμοποιούνται ευρύτατα

σε θεραπευτικά σχήματα;

β. Γιατί χρησιμοποιήθηκε διχλωροφαινολινδοφαινόλη στο πείραμα με τη

φωτοσύνθεση;

4. α. Ένας βιοπαθολόγος εξετάζει στο μικροσκόπιο κάποια

εξαλλαγμένα κύτταρα με πολύ παραλλαγμένα χαρακτηριστικά. Ποια

κυτταρικά συστατικά νομίζετε ότι μπορεί να ταυτοποιήσει (με κάποια από

τις γνωστές μεθόδους), ώστε να διευκολυνθεί στη διαπίστωση της

ταυτότητας των κυττάρων αυτών;

β. Σχολιάστε την παρακάτω πρόταση: «οι αναιμίες διαπιστώνονται με

παρατήρηση του πυρήνα και του σχήματος των ερυθροκυττάρων στο

φωτομικροσκόπιο μετά από χρώση με Giemsa».

5. Αναφερθείτε σύντομα σε όλες τις δυνατές τροποποιήσεις που μπορεί

να υποστεί ένα μόριο mRNA από τη στιγμή που θα αρχίσει η σύνθεσή του

μέχρι τη στιγμή που θα συνδεθεί με τη μικρή ριβοσωμική υπομονάδα.

6. Αναφέρατε τουλάχιστον μία ομοιότητα και τουλάχιστον μία διαφορά

ανάμεσα σε καθένα από τα στοιχεία των παρακάτω ζευγών.

-Ζεύγος Α: υποβοηθούμενη διάχυση – ενεργός μεταφορά.

-Ζεύγος Β: αντλία – πρωτεΐνη «φορέας».

-Ζεύγος Γ: χασματοσύνδεσμος – στενοσύνδεσμος.

-Ζεύγος Δ: μυοσίνη – κινεσίνη.

7. Εξηγήστε με ποιον τρόπο οι τροποποιήσεις των ιστονών επηρεάζουν

τη λειτουργικότητα του γενετικού υλικού (μέχρι 60 λέξεις).

8. Αναφέρατε δύο τουλάχιστον παραδείγματα που δείχνουν την ύπαρξη

αμφίδρομης πυρηνοκυτταροπλασματικής επικοινωνίας.

9. α. Ποια η σημασία του υαλουρονικού οξέος;

β. Ποιες πρωτεΐνες γνωρίζετε που περιέχουν το αμινοξύ γλυκίνη; Ποια η

σημασία των πρωτεϊνών αυτών (μέχρι 60 λέξεις);

10. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εμφανίζουν τα Α, Β, Ζ DNAs

(μέχρι 60 λέξεις);

---------------------------------

Χειμερινή εξεταστική 2002:

α΄ομάδα:

1. Οι φάσεις της μίτωσης (σε μορφή αντιστοίχισης).

2. Ρόλος των πρωτεϊνών p53, p21 και κυκλινών στον έλεγχο του

3. Διαφορές συνάψεων και φασματοσυνδέσμων.

4. Διαφορές φωτομικροσκοπίου και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου.

5. Αμινοξέα και βιταμίνες στις καλλιέργειες.

6. Ενδοπλασματικό δίκτυο, πρωτογενή λυσσοσώματα, γλυκοπρωτεΐνες

(σε μορφή ερωτήσεων του τύπου «Σωστό» ή «Λάθος»).

7. Λείο ενδοπλασματικό δίκτυο. Ποιες οι ιδιότητές του;

8. Τι γνωρίζετε για το NADPH;

9. Με σταθερή φωτονιακή ακτινοβολία και μείωση του CO2, πώς

επηρεάζεται το PGH και η διφωσφορική ριβουλόζη (κύκλος Kalvin);

β΄ομάδα:

1. Ποια φάρμακα επιδρούν στους μικροσωληνίσκους και πώς;

2. Τι πρέπει να περιλαμβάνει το θρεπτικό υλικό μιας καλλιέργειας;

3. Σύστημα Golgi

4. Είδη μικροσκοπίων και χρήση τους στις βιολογικές μελέτες.

5. Ρύθμιση CDK και κυκλινών.

6. Αντλία Νa+ – K+. Ποιος ο ρόλος της στο κάθε κύτταρο και ειδικότερα στο νευρικό;

7. Απορρυπαντικά

8. C* (ασύμμετρο άτομο άνθρακα).

9. Τι γνωρίζετε για το NADH; Ποιος ο ρόλος του στην οξειδωτική

10. Με σταθερό CO2 και ελάττωση της φωτονιακής ακτινοβολίας, πώς

επηρεάζεται το PGH και η δισφωσφορική ριβουλόζη (κύκλος Kalvin);

----------------------------------------

26/02/2003:

α΄ομάδα:

1.Χρωματογραφία Στήλης (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση)

2.Δυνεϊνες: ποια η κύρια λειτουργία τους; Συσχέτιση τους με τη λειτουργία των

3.Για την παραγωγή με φωτοσυνθετική διαδικασία 10^<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>9</span> μορίων γλυκόζης πόσα

μόρια Η2Ο πρέπει να φωτολυθούν στις φωτεινές αντιδράσεις; Πόσα

καταναλώνονται στον κύκλο του Krebs; (απάντηση: 12*10^<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>9</span>,6*10^9)

4.οπτικοί αντίποδες D,L , ασύμμετρο άτομο C , γλυκίνη H2N-CH2-COOH ,

CH3-CH(NH2)-COOH (αλανίνη) , επίπεδο πολωμένου φωτός , δεξιόστροφος

(+) , αριστερόστροφος (-) . Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω σχηματίστε

παράγραφο μέχρι 50 λέξεων.

5.Νευροδιαβιβαστής συνδέεται με υποδοχέα Α που ελέγχει ιοντικό δίαυλο και

υποδοχέα Β που ελέγχει πρωτεΐνη G. Σε ποια περίπτωση εκδηλώνεται

ταχύτερα η δράση του; Αιτιολογείστε. – Με ποιους τρόπους ελέγχονται οι ιοντικοί δίαυλοι;

6.Τα ενδιάμεσα ινίδια είναι: α)α-έλικες β) ζεύγη διμερών γ) οκταμερή

δ)τετραμερή ε)άλλο ; Αιτιολογείστε.

7.Απαριθμήστε τις μορφές μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου.

8.α)Η κυτταρίνη υπόκειται σε βακτηριακή ζύμωση όχι όμως σε πέψη: Σ/Λ –

β)Το ενεργό κέντρο των ενζύμων αυξάνει την απόδοση των βιοχημικών

αντιδράσεων: Σ/Λ – Αιτιολόγηση

γ)Η χολίνη συμβάλλει στην δημιουργία της υδρόφιλης ομάδας μιας λεκιθίνης: Σ/Λ – Αιτιολόγηση

9.Φυγοκέντρηση σε κλίση πυκνότητας (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση)

10.Α)Πώς αυτοπροστατεύονται τα βακτήρια στις μεταβολές θερμοκρασίας

ώστε να διατηρούν σταθερή την ρευστότητα της κυτταρικής τους μεμβράνης;

Β)Γιατί στο 3ο εργαστήριο χρησιμοποιήθηκε το αντιδραστήριο Hill για την

περιγραφή των φωτοσυνθετικών αντιδράσεων της φωτοσύνθεσης;

β' ομάδα:

1. Μικροσκόπιο φθορισμού (πολ/λης επιλογής).

2. Λειτουργίες μικροσωληνίσκων (πολ/λης επιλογής).

3. Φύση απορρυπαντικών και σκοπός χρήσης τους στα πλαίσια της 4ης

εργαστηριακής άσκησης.

4. Μηχανισμός ερπυσμού κυττάρων- λειτουργία αγκυρινών.

5. Ορισμός αρχέγονων κυττάρων και αντικατάσταση κυττάρων στο έντερο

6. Σωστό –Λάθος

α) Άμυλο σε ζωικούς οργανισμούς .

β) Σερίνη σε κυτταρική μεμβράνη φυσιολογικού κυττάρου.

γ) Παραγωγή και κατανάλωση του NADPH + H+.

δ) Γαλακτικό οξύ στα μυϊκά κύτταρα μετά από έντονη δραστηριότητα

και σχέση με ρΗ.

7. Δίνονται λέξεις για σχηματισμό παραγράφου με θέμα γλυκόλυση-

οξειδωτική φωσφορυλίωση.

8. Άσκηση με κύκλο Kalvin.

9. cAMP: πότε είναι γρήγορη και πότε αργή μια αντίδραση που καταλήγει σε εισροή Ca2+.

Edited by tik-tak
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Θέματα πτυχιακής 4/7/2005

1.Σε ποια κατηγορία ενώσεων ανήκει το γλυκογόνο και σε ποιες διεργασίες συμμετέχει;
2.Βασικές αρχές εντοπισμού μιας αντιγονικής θέσης με ανοσοϊστοχημεία
3.Ποια θα είναι η τύχη ενός κυττάρου σε φάση G1 με βλάβη στο DNA; Ποια, αν δε λειτουργεί η p53;
4.Ερώτηση αντιστοίχησης σχετικά με οξειδωτική φωσφορυλίωση και χλωροπλάστες.
5.Αντιστοίχηση φαρμάκων ταξόλης, κυτοχαλασίνης και ενός άλλου που το αναφέρει μαζί με την ταξόλη στο βιβλίο και επιδράσεων στην μιτωτική άτρακτο.
6.Πού σχηματίζονται οι λιποπρωτεΐνες και νόσοι που οφείλονται σε ατελή βιοσύνθεσή τους.
7.Τι είναι τα ενδιάμεσα ινίδια και νόσος που σχετίζεται με αυτά.
8.Τι χρησιμότητα έχουν οι βλεφαρίδες στον άνθρωπο (όχι του ματιού, κροσσοί κτλ)
9.Γιατί στο ΚΝΣ έχουμε συνάψεις και όχι χασμοσυνδέσεις;

Την άλλη δεν τη θυμάμαι. Γενικά, μια ανάγνωση χρειάζεται, δεν ρωτάνε λεπτομέρειες και πολλά είναι γενικές γνώσεις.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Εχουμε πολυ καιρο να προσθεσουμε καινουργια θεματα στην Βιολογια Ι, για παμε λοιπον:

Bιολογία Ι Επαναληπτική Εξεταστική (Κανονική) 27/10/2006

01.Τροποι εισαγωγης πολυπεπτιδιων με υδροφοβα αμινοξεα στο εσωτερικο του κυτταρου.
02.Κλασματωση με βαση φυγοκεντρηση. Ρολος αντικειμενικου φακου μικροσκοπιου.
03.Γιατι γενικα οι συναψεις ειναι συχνοτερες απο τους χασματοσυνδεσμους στους νευρωνες;
04.Κυκλος Calvin.
05.Δεσμοι υδρογονου που συναντωνται και ποια η σημασια τους.
06.cAMP.
07.Αντιστοίχιση πρωτείνες - μικροσωληνίσκοι.
08.LDL αιτια υψηλης συγκεντρωσης στο αιμα.
09.Γιατι οι πολυσακχαριτες βρισκονται απο τη μια μονο πλευρα της μεμβρανης;
10.Δυνεινη και δυναμινη.Διαφορες και ρολοι καθεμιας.Γιατι πολλες φορες οι βλεφαριδες γινονται δυσκαμπτες ακόμα και δυσκίνητες;

Απο το www.pasp-med.gr

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Απο το αρχειο μου

Πτυχιακη Βιολογιας Ι 14/10/2005

01.Ποιες διαφοροποιησεις της κυτταρικης μεμβρανης συνδεουν τα κυτταρα μεταξυ τους;
02.Τι εννοουμε με τον ορο δευτεροδιαταξη και τριτοδιαταξη;
α)του DNA
β)του RNA
03.Συνδεστε λογικα τους ορους: φωσφορυλιωση,μεταγωγη σηματος,υποδοχεας,κυτταρικη μεμβρανη,
κιναση,αυξητικος παραγοντας.
04.Ποιες οι διαφορες αντλιας και διαυλου στην κυτταρικη μεμβρανη;
05.Ποια ειναι τα βασικα βηματα σε μια διαδικασια ανοσοιστοχημικου εντοπισμου μιας αντιγονικης θεσης;
06.Δομη των βλεφαριδων.Ποιος ειναι ο ρολος των βραχιονων της δυνε'ι'νης
και με ποιες παθολογικες καταστασεις συνδεονται;
07.Με ποιο τροπο συντιθενται οι γλυκοπρωτεινες στο κυτταρο και ποτε παρατηρουνται παθολογικες καταστασεις;
08.Τι ειναι τα ενδιαμεσα ινιδια και τι γνωριζετε για τις κερατινες.
Υπαρχουν παθολογικες καταστασεις που συνδεονται με αυτες;
09.Σε ποιες περιοχες ευκαρυωτικου κυτταρου πραγματοποιουνται
α)Παραγωγη μοριων H20
β)Παραγωγη μοριων CO2
γ)Καταναλωση μοριων H2O
δ)Καταναλωση μοριων CO2
ε)Διασπαση μοριων γλυκοζης και σχηματισμου πυροσταφυλικου οξεος
10.Ποιος ο βιολογικος ρολος των παρακατω χημικων ενωσεων
α)Γλυκογονου
β)Αμυλου
γ)Φωσφατιδυλοχολινις(λεκιθινης)
δ)Συνδετου ή προσδετου(ligand)
ε)Τριακυλογλυκερολης(τριγλυκεριδιου)

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Απο το αρχειο μου

Κανονικη 21/02/2006 Β Ομαδα

01.Με ποιο τροπο γινεται εφικτη η μεταφορα μιας πολυπεπτιδικης αλυσιδας
που περιεχει αλληλουχιες υδροφοβων αμινοξεων, μεσω του ενδοπλασματικου
δικτυου;
02.α)Ποια ειναι η διαφορα μεταξυ t-SNARE και ανταπτινης;
β)Ποιο ειναι το χαρακτηριστικο ενος μοριου μυοσινης ΙΙ;
03.α)Ποια μπορει να ειναι η πιθανη τυχη ενος υποδοχεα ο οποιος συμμετεχει
σε διαδικασια ενδοκυτωσης;
β)Γιατι δεν μπορουμε να παρατηρησουμε ζωντανα κυτταρα στο ηλεκτρονικο
μικροσκοπιο;
04.α)Τι ειναι η ανωτικη πυκνοτητα και που υπεισερχεται ως παραμετρος;
β)Τι δουλεια κανει ο αντικειμενικος φακος;
05.Απαριθμειστε ολους τους τροπους πραγματοποιησης ενεργητικης μεταφορας
ουσιων στα κυτταρα, δινοντας απο ενα συγκεκριμενο παραδειγμα
06.Ποιοι διαυλοι ευθυνονται για το δυναμικο ηρεμιας στα νευρικα κυτταρα
και ποιοι συμμετεχουν στη δημιουργια του δυναμικου ενεργειας;
07.Ενδοκυτταριο ασβεστιο:
α)Πως διατηρειται χαμηλη η συγκεντρωση του στο κυτταροδιαλυμα
β)Μεσω ποιας σηματοδοτικης οδου αυξανει το ενδοκυτταριο ασβεστιο
γ)Ποιες πρωτεϊνες ενεργοποιει και
δ)με ποιες λειτουργιες συνδεεται;
08.Ποιος ο ρολος των παρακατω στη μιτωση
α)Πυρινικες λαμινες
β)Κινητοχωρος
γ)Συσταλτικος δακτυλιος
δ)Συμπλοκο λιγασης της ουμπικουϊτινης APC/C
09.Ποια μακρομορια και ποια μικρομορια συμμετεχουν στις φωτοεξαρτωμενες
και φωτοανεξαρτητες αντιδρασεις της φωτοσυνθεσης.Ποιος ειναι
συνοπτικα ο ρολος τους.
10.Στο μιτοχονδριο πραγματοποιουνται:
α)εξωθερμες και ενδοθερμες αντιδρασεις
β)Θερμοουδετερες αντιδρασεις
γ)Μονο εξωθερμες αντιδρασεις
δ)Φωτοχημικες αντιδρασεις
ε)Αλλη απαντηση
Αιτιολογηστε επαρκως την επιλογη σας

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

Απο το αρχειο μου

Βιολογια Ι (Πτυχιακη) 10/03/2006

01.Εξειγηστε πως τα λιπιδια της κυτταρικης μεμβρανης συνεισφερουν
στην διατηρηση της πλαστικοτητας και ρευστοτητας της;
02.Ποιος ο ρολος των:Κινητοχωρος,MPF,Μιτωτικη ατρακτος,
Πυρινικες λαμινες;
03.Ποια η λειτουργικη σημασια των χασματοσυνδεσεων;
04.α)Ποια η διαγνωστικη αξια των ανοσϊστοχημικων αντιδρασεων;
β)Με ποια τεχνικη μπορουμε να διαχωρισουμε κυτταρικα οργανιδια;
05.α)Ποιος ειναι ο στοχος των κυτταροστατικων;Ποια η σχεση με τον
κυτταρικο κυκλο;
β)Σε ποια κατηγορια κατατασσονται οι κερατινες;


Υπηρχαν αλλα 5 θεματα τα οποια δεν συγκρατησα

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Εξετάσεις κανονικών - Φεβρουάριος 2008

-διαφορά κλαθρίνης και t-SNARES
-σε ποιες περιοχές του κυττάρου συναντάμε υδόφοβα αμινοξέα και ποιος ο ρόλος τους
-αναφέρατε ένα παράδειγμα γλυκοζηλιωμένων πρωτεϊνών στο κύτταρο, ποιος ο ρόλος τους
-βακτήρια Gram(+) βάφτηκαν κόκκινα, τι συνέβη
-αν αφαιρέσουμε από ένα φωτομικροσκόπιο τον πυκνωτή, θα μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί
-γιατί κατά την έντονη σωματική άσκηση νιώθουμε μυϊκή κόπωση
-ποιο το καθαρό ενεργειακό κέρδος των μυών στην παραπάνω περίπτωση
-ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τις λειτουργίες του συστήματος Golgi
-τι συμβαίνει με τις λαμίνες κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου
-κάτι για τη μυοσίνη κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης, δε θυμάμαι ακριβώς τι
-ποιος ο ρόλος της αντλίας (Κ+)-Να(+) στα νευρικά κύτταρα
-το NADPH έχει χαμηλό οξειδοαναγωνικό δυναμικό, ποια η σημασία για τον κύκλο του Calvin
-τουλάχιστον μια ομοιότητα και μια διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία κάθε ζεύγους α)υποβοηθούμενη μεταφορά-ενεργός μεταφορά, β)ανλία-πρωτεϊνη μεταφορέας, γ)σύναψη-χασμοσύνδεση(με επιφύλαξη)
-τουλάχιστον 3 παράγονες που μπορεί να οδηγήσουν σε αδρανοποίηση μιας περιοχής χρωματίνης
-ποια μπορεί να είναι η τύχη ενός υποδοχέα που συμμετέχει στην ενδοκύττωση

Αυτά μου'ρχονται τώρα...έχει περάσει πάνω από μια βδομάδα, αλλά δε λείπουν πολλά, 2-3 ερωτήσεις και αν. Για την Α' Ομάδα δεν ξέρω να σας πω...

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Κανονικη 10-9-2007

01.Σωστό-Λάθος με σύντομη αιτιολόγηση
Ενδεικτικά θυμάμαι:
Τα ένζυμα μεταβάλλουν την απόδοση μιας αντίδρασης.
Κατά τη φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση παράγεται NADPH + H+.
Κατά τη γλυκόλυση ενός μορίου γλυκόζης παράγεται ποσό ενέργειας ισοδύναμο με 6 ΑΤΡ.
02.Αντιστοίχιση με γλυκόλυση, κύκλο Calvin κτλ.
03.Αντιστοίχιση που αφορούσε στάδια του κυτταρικού κύκλου.
04.Σωστό Λάθος με αιτιολόγηση που αφορούσε τα απορρυπαντικά.
05.Γιατί είναι προτιμότερη η κυτταρική επικοινωνία μεταξύ νευρικών κυττάρων μέσω συνάψεων και όχι μέσω χασματοσυνδέσμων.
06.Μπορεί το ίδιο σηματοδοτικό μόριο να προκαλέσει διαφορετικές απαντήσεις σε διαφορετικά κύτταρα-στόχους; Αν ναι, περιγράψτε πώς επιτυγχάνεται αυτό.
07.Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η είσοδος μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας με υδρόφιλα αμινοξέα στο ενδοπλασματικό δίκτυο;
08.Α) Ποια η διαφορά δυναμίνης και δυνεϊνης; Β) Που μπορεί να οφείλεται η ακινησία στις βλεφαρίδες;
9)α)Ορισμένοι άνθρωποι έχουν αυξημένα επίπεδα LDL στο αίμα. Τι συμβαίνει; β)Γιατί τα μιτοχόνδρια δεν είναι εμφανή με το φωτομικροσκόπιο;
10)α)Τι αντιπροσωπεύουν οι ζώνες κλασμάτωσης στη φυγοκέντρηση με κλίση πυκνότητας; β) Σε τι χρησιμεύουν οι αντικειμενικοί φακοί;

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Βιολογια Ι - 4 Μαιου 2006 - Πτυχιακη

01. Εξηγειστε την διαγνωστικη χρησιμοτητα του μικροσκοπιου φθορισμου.

02. Ποια ανθρωπινα κυτταρα μετακινουνται, με ποιο τροπο και ποιο σκοπο;

03. Ποια κυτταρικα διαμερισματα ή/και οργανιδια παιζουν καθοριστικο ρολο στις λεγομενες μεταβολικες ασθενειες;Δωστε δυο παραδειγματα.

04. Ορισμενες παθολογικες καταστασεις ειναι η σχεση των ενδιαμεσων ινιδιων (νηματιων).Αναφερατε 2 περιπτωσεις οπου κυτταροσκελετικα στοιχεια αποτελουν καθοριστικους διαγνωστικους δεικτες σε παθολογικες καταστασεις.

07. Ποιος ο ρολος των παρακατω:
......α. Κινητοχωρος
......β. Μιτωτικη Ατρακτος
......γ. MPF
......δ. Πυρινικες λαμινες

08. Εξηγειστε με ποιο τροπο οι διαδικασιες φωσφορυλιωσης/αποφωσφορυλιωσης συμμετεχουν στην μεταγωγη σηματων στο κυτταρο δινοντας παραδειγματα.

09. Ποιες προτασεις ειναι σωστες και ποιες λαθος;Βαλτε ενα Σ ή ενα Λ διπλα σε καθε προταση.
____Ο κυκλος Krebs συνδεει μεταβολισμο υδατανθρακων-λιπων και πρωτεινων
____Στα μιτοχονδρια γινεται μετατροπη της χημικης ενεργειας των τροφων σε μορια ATP
____Στους χλωροπλαστες η χημικη ενεργεια μετατρεπεται σε φωτονικη
____Το γλυκογονο και η κυτταρινη συντιθεται στα ριβοσωματα
____Η τρισδιαστατη δομη μιας πρωτεινης σταθεροποιειται μονο με δεσμους ηλεκτροστατικης φυσεως

10. Συνδεστε τις εννοιες της στηλης Α με τις εννοιες της στηλη Β (Αντιστοιχηση)
Στηλη Α .................................................................Στηλη Β
α. Φωσφολιπιδια.................................................1. Περιεχουν Fe
β. Ακυλογλυκερολες ........................................ 2. Σχηματιζεται γλυκοζη
γ. β-γλυκοσιδικοι δεσμοι (ή γλυκοζιτικοι)............ 3. Πολωμενος ομοιοπολικος
δ. Πεπτιδικος δεσμος ....................................... 4. Μοριο κυτταρινης
ε. Κυκλος Calvin (φωτοανεξαρτητες αντιδρασεις φωτοσυνθεσης) ........... 5. Αποθηκες χημικης ενεργειας
στ. Κυτοχρωματα μεμβρανης .................................... 6. Δομικα συστατικα κυτταρικηςΚαλη επιτυχια Dr. fotios

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Βιολογια Ι - 30/06/2008 - Πτυχιακη

01. Ποιος ειναι ο ρολος των κατωτερω:

....α. Γλυκοκαλυκας

....β. Δυνεϊνη

....γ. HDL

....δ. Κυτοχρωμα P450

02. Με ποια ανοσοϊστοχημικη μεθοδο εντοπιζουμε ενα αντιγονο σε ενα κυτταρο ή ιστο;

03. Τι θα σημαινε για ενα κυτταρο επιθετικου καρκινου η αποδιοργανωση του πλεγματος των ινιδιων ακτινης

04. Ενα γλυκολιπιδιο της ΚΜ ειναι εντελως αδρανες.Τι θα μπορουσε να εχει συμβει κατα την βιοσυνθεση του;

05. Ποιων μακρομοριων ειναι δομικο συστατικο η γλυκοζη;Ποια η βιολογικη και κλινικη σημασια των μακρομοριων;

06. Αντιστοιχηση (δεν μπορει να λυθει γιατι λειπουν 2 οροι)

....α. ATP.....................................Κινηση σπερματοζωαριου....β. Φωσφορυλιωση ...........................Fe

....γ. Μυοσφαιρινη ............................Mg

....δ. Φωσφοδιεστερικος Δεσμος ................Ριβοζη

....ε. Δυνεϊνη.................................Συνθεση Νουκλεοτιδιων

....στ.?????????..............................?????????

07. Πως παραγεται το H20 στα γραμμωτα μυικα κυτταρα (80 λεξεις);

08. Απο ποιους παραγοντες εξαρταται η ρευστοτητα της Κ.Μ.;Μια Κ.Μ. με πολλες ακινητοποιημενες πρωτεινες μπορει να ειναι ρευστη;

09. Πως θα επηρεαζαι η ενεση ενος αντισωματος που εμποδιζει την μετακινηση των νηματιων ακτινης κατα μηκος των μοριων μυοσινης την μετακινηση των χρωμοσωματων κατα την αναφαση;

10. Στην μυασθενεια ποιο σταδιο της μυικης λειτουργιας εχει προσβληθει;

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Βιολογια Ι - 01/09/2008 - Πτυχιακη

01. Τα δευτερα μηνυματα ειναι τμημα του ολοκληρωμενου συστηματος μεταγωγης μηνυματων στα κυτταρα.
Ποιο απο τα παρακατω βιομορια ΔΕΝ δρα ως δευτερο μηνυμα;
.....α. Τα ιοντα ασβεστιου
.....β. Η διακυλογλυκερολη (DAG)
.....γ. Η ιντερλευκινη - 2 (IL-2)
.....δ. Το κυκλικο αδενυλικο οξυ (cAMP)
02. Σε περιπτωση μειωσης της θερμοκρασιας πιοι οι μηχανισμοι των οργανισμων για να διατηρησουν την ρευστοτητα της μεμβρανης τους;
03. Ποιος τυπος μεταφορεα μεταφερει την γλυκοζη εντος του κυτταρου εναντια στην συγκεντρωση της;
.....α. μεταφορεας γλυκοζης
.....β. Να-γλυκοζη αντιμεταφορεας
.....γ. Κ-γλυκοζη συμεταφορεας
.....δ. Να-γλυκοζη συμεταφορεας
.....ε. Κ-γλυκοζη αντιμεταφορεας
04. Ποιος ειναι ο ρολος των παρακατω μακρομοριων και μικρομοριων για την φυσιολογικη λειτουργια του γραμμωτου μυικου συστηματος;
.....α. ακτινη
.....β. μυοσινη
.....γ. ATP
.....δ. Οξειδαση του κυτοχρωματος
.....ε. Οξυγονο
05. Ποιος ειναι ο γενικοπτερος ρολος της Γλυκολυσης στον κυτταρικο μεταβολισμο;Ειναι λογικο σημερα να θεωρουμε οτι η γλυκολυση ειναι η πρωτη μεταβολικη διεργασια που χαρακτηριζε τα πρωτοκυτταρα;
06. Μια κυρια ερχεται στο ιατρειο σας παραπονουμενη οτι δεν ειναι καλα γιατι εχει μειωθει η ουρηση της τους θερινους μηνες συγκριτικα με τους χειμερινους.Οι εξετασεις τις ειναι φυσιολογικες και το διαιτολογιο της δεν εχει αλλαξει συγκριτικα με τον χειμωνα.
Τι θα της απαντουσατε και τι θα την συμβουλευαται στηριζομενοι στις βασικες αρχες του μεταβολισμου(80 λεξεις);
07. α.Συγκρινεται το ανοιγμα ενος ιοντικου διαυλου της Κ.Μ. με την λειτουργια της αντλιας Νατριου- Καλιου.
....β.Τι ειναι ο apo-B100 σε ποιες παθολογικες καταστασεις ενεχεται;
08. α.Συνδεστε λογικα τους ορους:α.Χρωματινη β.Χρωμοσωματα γ.Κυτταρικη διαιρεση δ.Πυρινικος Φακελος ε.Τελοφαση στ.Μεσοφαση
....β.Ποιο ειναι το κυριο χαρακτηριστικο ενος μοριου t-RNA;(Ηθελε να γραψουμε γιατι ονομαζεται ετσι
09. α.Στις μεταμοσχευσεις εξεταζεται η ιστοσυμβατοτοτητα.Σε τι αφορα και με ποιες κυτταρικες δομες σχετιζεται;
....β.Με ποια εργαστηριακη μεθοδο μπορουμε να πολλαπλασιασουμε μια γονιδιακη αλληλουχια και ποια η πρακτικη εφαρμογη της;
10. α.Με ποια εργαστηριακη μεθοδο μπορουμε να απομονωσουμε πυρηνες απο ζωικα κυτταρα;
....β.Σε ενα εργαστηριο χρησιμοποιουν μικροσκοπιο φθορισμου.Τι κανουν με αυτο;

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 16-09-2008

1.Πώς διακινούνται τα ιόντα Να, Ca στην κυτταρική μεμβράνη

2.Ποια η διαφορά νευροδιαβιβαστή,ορμόνης

3.Πώς διαδίδεται κατά μήκος του νευράξονα το δυναμικό δράσης.

4.Σωστό-Λάθος

-Το CO2 παράγεται στο ήπαρ

-Στα ερυθρά αιμοσφαιρια επιτελείται κύκλος Κrebs

-Όλοι οι υδατάνθρακες είναι μακρομόρια

-Η γλυκόλυση δεν πραγματοποιείται υπό αερόβιες συνθήκες

-...(δε θυμάμαι αν είχε κι άλλη)...

5.Ποια είναι η συμβολή του κύκλου του Krebs σε παραγωγή ενέργεια σε μόρια ΑΤP κατα την οξείδωση της γλυκόλυσης (κάπως έτσι δε θυμάμαι ακριβώς)

6.Αναγέννηση ΝΑD,FAD

7.Arabidopsis Thaliana!!!

8.Παρακολούθηση κίνησης πρωτεϊνών,κυστιδίων με ραδιοσήμανση

9.Κινησίνες-Δυνεϊνες ποια η διαφορά,πως αντιλαμβανόμαστε την παρουσια τους.

10.Τι προκαλεί η κίνηση της δυνείνης στους μικροσωληνίσκους.

Αυτά πάνω κάτω, όποιος άλλος έδινε ας κάνει συμπληρώσεις-διορθώσεις...

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 30/4/10

1)-Διαφορές βακτηριακού και ευκαρυωτικού μαστιγίου

-Αμοιβάδα με 5πλάσιο DNA από τον άνθρωπο.Σχολιάστε.

2)Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη λειτουργία των πρωτεινών

3)Πως επηρεάζουν τα φωσφολιπίδια τον ανθρώπινο οργανισμό

4)Διαφορές μορίου λιπιδίου και απορρυπαντικού.Ποια τροποποίηση πρέπει να κάνουμε στο λιπίδιο για να μετατραπεί σε απορρρυπαντικό

5)Αντιστοιχήστε ανάφαση Α ανάφαση Β προμετάφαση μετάφαση με

α)συνεχείς πολυμερισμούς αποπολυμερισμούς μικροσωληνίσκων

β)βράχυνση κινητοχώρων

γ)επέκταση κινητοχώρων

δ)κινητήριες πρωτείνες

ε)βράχυνση πολικού σωματίου

στ)επέκταση πολικού σωματίου

ζ)διαχωρισμός αδερφών χρωματίδων

6)Που παράγεται και που καταναλώνεται H20 σε ένα παγκρεατικό κύτταρο

7)-Τι είναι οι φθορίζοντες ανιχνευτές

α)προσλαμβάνουν μικρά μήκη κύματος και εκπέμπουν μεγαλύτερα

β)ενώνονται με αντιγόνα

γ)??? Σχολιάστε

-Με φυγοκέντρηση παραλαμβάνουμε ουσία με βάση α)ανωτική πυκνότητα β)Μ.Β. γ)όγκο ή άλλο.Σχολιάστε

8)Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το άνοιγμα και το κλείσιμο διαύλων ιόντων

9)-Μπορεί το μιτοχόνδριο να επιβιώσει με μία μόνο μεμβράνη?

-Αν αφαιρέσουμε το σύμπλοκο Golgi από το κύτταρο τι θα συμβεί?

10)Ρόλος τροπονίνης

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1-11-2010

1)Με ποιό τρόπο λειτουργεί η μιτοχονδριακή ΑΤΡαση

2)Γιατί είναι πρότυπος οργανισμός ο c.elegans?

3)Ποιές λειτουργίες επιτελεί το σύμπλοκο Golgi? Ποιά βιομόρια εμπλέκονται και τι παράγεται?

4)Σε τι διαφέρει η ηλεκτροφόρηση από τη χρωματογραφία?

5)Οι φθορίζοντες ανιχνευτές: α)απορροφούν μικρά μήκη κύματος και ανακλούν μεγαλα, β), γ), δ), αιτιολογείστε τη σωστή απάντηση.

6)Ρόλος ras και p53 σε ρύθμιση κυτ. κύκλου.

7)Πώς η G πρωτεϊνη (με GTP ενεργή μορφή) ενεργοποιεί την αδενυλική κυκλάση?

8)Μπορεί η γλυκόζη να διαχυθεί στα κύτταρα χωρίς χρήση πρωτεϊνης-φορέα ή καναλιού?

9)Προϊόντα κύκλου κιτρικού οξέος. Τι συμβαίνει στα NADH - FADH2 που έχουν παραχθεί στον κύκλο κατά την αερόβια αναπνοή?

10)5 ερωτήσεις Σ-Λ

Εγώ τα βρηκα τσιμπημένα γενικά και όταν ρωτήσαμε γιατί μας είπαν ότι στο πτυχίο υποτίθεται ότι εχεις γενικες γνωσεις.

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Πτυχιακή 18/3/2011

Έβαλαν δέκα θέματα. Κάποια (το πολύ τρία) είχαν σχέση με παλιότερα "ΣΟΣ". Σε γενικές γραμμές, εύκολα δεν τα λες, είναι από όλη την ύλη.

1. Σύντομους ορισμούς για:
α. μονοκλωνικό αντίσωμα
β. α-έλικα
γ. ακόρεστα λιπαρά οξέα
δ. ηλεκτροφορηση δυο διαστασεων
ε. αναστολη ενζυμου απο αναδρομη τροφοδοτηση

2. Δομή και λειτουργία πυρηνικού πόρου

3. 5 πολλαπλής κυρίως γύρω από τις φάσεις της μίτωσης.. δεν τα θυμάμαι ακριβώς

4. 3 προτάσεις που άλλαζες μια λέξη για να τις κάνεις σωστές (όποιος θυμάται ας πει)

5. συνθάση του ΑΤΡ

6. Ποιο το σημαντικότερο στοιχείο του κυτταροσκελετού στα επιθηλιακά κύτταρα και ποιός ο ρόλος του.

7. τι χρειαζεται για να ειναι πετυχημενη μια ανοσοιστοχημικη αντιδραση στο φωτομικροσκοπιο με φθοριζουσες χρωστικες(φροροχρωματα);

8. Γιατί θεωρείται σημαντική η σπεκτρίνη;

9. Με ποιούς τρόπους παράγουν ενέργεια τα μικρόβια; Περιγράψτε αναλυτικά 2 από αυτούς.

10. Διαφορά κυτταρικού θανάτου και απόπτωσης.

Αυτά...

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 7/4/2011

1. Σύντομοι ορισμοί για τα εξής: α- έλικα, χρωματογραφία πηκτής, αλλοστερικά ένζυμα, προσδέτης, δεσμός υδρογόνου.

2. Μετουσίωση πρωτεϊνών και νοσήματα με τα οποία σχετίζεται.

3. Ο ρόλος του κύκλου του κιτρικού οξέος και τα προϊόντα του.

4. α) GTP, GDP: πού χρησιμοποιούνται

β) πολυμερή ενδιάμεσων ινιδίων: από τι αποτελούνται.

5. α) Τρόπος λειτουργίας του μαστιγίου του βακτηρίου.

β) ρόλος δολιχόλης.

6. Ορισμός και ρόλος ιντεγκρινών.

7. Νευροδιαβιβαστές, ιόντα ασβεστίου, δυναμικό δράσης.

8. Οδοί εξωκύτωσης.

9. Μεταφορά γλυκόζης στα εντερικά κύτταρα και τα ερυθροκύτταρα.

10.Μετά από ποια φάση του κυτταρικού κύκλου μπορεί ένα κύτταρο να εισέλθει στη φάση Go και γιατί.

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Θέματα επαναληπτικής εξεταστικής Οκτωβρίου 2011

Υπεύθυνοι μαθήματος:Ε.Μαρίνος, Μ.Γαζούλη

1)Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την ρευστότητα της της κυτταρικής μεμβράνης και πώς?

2)Γιατί τα λυσοσωμικά ένζυμα δεν καταστρέφουν την μεμβράνη που περιβάλλει ένα λυσόσωμα?

3)Ποιά είναι η συνεισφορά της τρανσφεράσης ενός ολιγοσακχαρίτη στις πρωτεϊνες?

4)Με ποιό σκεπτικό ανέπτυξε ο Mitchel το 1961 την χημειωσμωτική υπόθεση?

5)Τί είναι απόπτωση και τί νέκρωση?

6)Για ποιόν λόγο ορισμένες πρωτεϊνες φέρουν ιόντα μετάλλων?ποιός ο ρόλος του?

7)Τί θα συμβεί στο μιτοχόνδριο εαν σ'αυτό συσσωρευτούν υπερβολικά μόρια πυροσταφυλικού οξέος?

8)Διάχυση, Διευκολυνόμενη διάχυση, Ενεργός μεταφορά:

α.Η μετακίνηση σ'αυτές γίνεται σύμφωνα με την φορά της συγκέντρωσης του μορίου?

β.Υδρολύεται ΑΤΡ για να πραγματοποιηθούν?

9)Πολλαπλής επιλογής(όσα μπορώ να θυμηθώ-ήταν μοιρασμένα σε 2 διαφορετικές ασκήσεις):

1.Ένα διάλυμα με συγκέντρωση άλατος 2% σε σύγκριση με ένα συγκέντρωσης 4% θεωρείται

α)υπερτονικό

β)υποτονικό

γ)ισοτονικό

δ)τίποτα από τα παραπάνω

2.Η ....... παράγει ........ το οποίο με την σειρά του ανοίγει έναν δίαυλο.....

έδινε κάποιες εναλλακτικές αλλά η σωστή απάντηση ήταν:

φωσφολιπάση C, ΙΡ3, Ca

3.Σε αντίθεση με το ΝΑDH το FADH2:

α)δίνει 2 ηλεκτρόνια

β)έχει μικρή συγγένεια με το αποένζυμο του

γ) και δ) δεν τα θυμάμαι

4.ένα λιποδιαλυτό μόριο μεταφέρεται διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης με:

α)διάχυση

β)διευκολυνόμενη διάχυση

γ).....

δ)μέσω της αντλίας Νa-K.

5.ποιά διαδικασία δεν είναι αναερόβια:

α)γλυκόλυση

β)οξειδωτική φωσφορυλίση

γ)κύκλος του κιτρικού οξέος.

Αυτά:-)

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1. Διατυπώστε την κυτταρική θεωρία β) ποια είναι τα συστατικά του εξωκυττάριου στρώματος

2. Υποδοχέας με ενεργότητα κινάσης της τυροσίνης

3. Τρόπος λειτουργίας της αντλίας Νa+/K+ β) διαφορές παθητικής-ενεργής μεταφοράς

4. Γιατί τα ενδιάμεσα ινίδια ονομάζονται έτσι? που αγκυροβολούν τα ινίδια κερατίνης?

5. Έδινε ένα τμήμα DNA και ζητούσε να εντοπίσουμε 3 λάθη (πχ είχε ουρακίλη) επίσης ρωτούσε ποιοι είναι οι δεσμοί μεταξύ των ελίκων και πότε σπάνε

6. Να σημειώθει σε ένα μόριο πρωτεΐνης (έδινε εικόνα) ποιος από τους άνθρακες συμμετέχει στον πεπτιδικό δεσμό

7. Χορηγούμε σε ένα ποντίκι αντιγόνο Α κάθε 30 μέρες για 3 μήνες. Να κατασκευαστεί το διάγραμμα αντι-Α σε συνάρτηση με το χρόνο

8. Που γίνεται η φωτοσύνθεση σε ένα φωτοσυνθετικό βακτήριο (βακτηριοροδοψίνη)

Συνολικά δέκα ερωτήσεις

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Πτυχιακή 12.11.2014

1. α. τι ρόλο επιτελεί η χοληστερόλη στα ζωικά κύτταρα ?

β. απο ποιους παράγοντες εξαρτάται η ρευστότητα της μεμβράνης?

γ. σε τι εξυπηρετεί η ρευστότητα της μεμβράνης ?

2 α. ποιες διαφορές φωσφολιπιδίων - απορρυπαντικών?

β. πως δρουν τα απορρυπαντικά?

3 α. τι συμβαίνει με τις λαμίνες στα διάφορα στάδια του κυτταρικού κύκλου?

β. ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ κυτταρικής νέκρωσης και απόπτωσης?

4 τι είναι ηλεκτροφόρηση ? δώστε παράδειγμα

5 α. ποια η δομή των λιπιδίων?

β τι είναι τα κορεσμένα και τι τα ακόρεστα λιπαρά ?

6 α. ποια η λειτουργία του φωτομικροσκοπίου?

β. τι μπορούμε να διακρίνουμε ?

Συνολικά ήταν δέκα ερωτήσεις αλλά δυστυχώς τις άλλες δεν τις θυμάμαι καθόλου. σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά εύκολο.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Κανονική Εξεταστική 11/02/2015

1. Πολλαπλής επιλογής

2. α) Διαφορές και ομοιότητες υδατικών πόρων και ιοντικών διαύλων.

β) Τρόπος εισαγωγής ιόντων (αόριστο θέμα, ασαφές)

3. α) Ρόλος κοεζινών και κοντενσινών

β) Διαφορές και ομοιότητες φάσης Go και G1

4. α) Αντιστοίχηση (με είδη δεσμών)

β) Ένα πολλαπλής

5. Γλυκοζιλίωση, κύκλος κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση (περιληπτικά)

6.

7. α) Αν υπάρχει διαφορά στον βαθμό συμπύκνωσης της χρωματίνης στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου.

β) Ομοιότητες Τ-λεμφοκυττάρων και πολυκαρυοτικού κυττάρου ( ;) (ούτε που το είχα δει στο βιβλίο, σε κάποια εικόνα μου είπαν ότι είναι...)

8. α)

β)

9. α) Τι κοινό έχει ένα μεγακαρυοκύτταρο με ένα Τ-λεμφοκύτταρο

β) Κολλαγονάση: έπεσε η εικόνα του βιβλίου σελ. 877 και ζητούσε να αιτιολογηθεί η παθολογική αυτή κατάσταση σε ιστολογικό επίπεδο.

10. α) Φυγοκέντρηση ερυθρών αιμοσφαιρίων

β) Εγκόλπωση επιθηλιακού κυττάρου και πώς συνεισφέρει στην εμβρυογένεση. Έδινε την εικόνα σελ. 888 πάνω-πάνω.

Όποιος θυμάται καλύτερα τα θέματα ας συμπληρώσει! Να αναφέρω ότι μοίρασαν 2 διαφορετικού τύπου κόλλες (άσπρα και πράσινα φύλλα) με αποτέλεσμα να νομίζουμε πως έχουμε διαφορετικά θέματα, ενώ δεν είχαμε!

Edited by Comfortably Numb
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Πτυχιακές Εξετάσεις - Φεβρουάριος 2015

1. Ποιες είναι οι διαφορές στη σηματοδότηση στα νευρικά κύτταρα και στην ενδοκρινή οδό? Γράψτε τα πλεονεκτήματα καθε μιας.

2. Πόσοι κινητοχώροι υπάρχουν στο κύτταρο κατα τη φάση της μίτωσης?

3. Ποιος είναι ο ρόλος της συνθάσης του ATP? ποιά είναι η δομή της?

4. Τι γνωρίζετε για τα νουκλεοσώματα?

5. Γιατί θεωρείται πρότυπος οργανισμός ο c.elegans? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του?

6. Συνδέστε τις παρακάτω έννοιες σε μια λογική σειρά (κάπως έτσι το διατύπωνε): α.μαστίγιο, β.δυνεΐνη, γ.νεξίνη, δ.ολίσθηση. Παραθέστε και σχήμα με ενδείξεις.

7. Ποιος είναι ο ρόλος του Κύκλου του Krebs? Ποια είναι τα βασικά προ'ι'όντα του?

8. Έστω ένα κύτταρο που έχει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη. Γράψτε τι πιστεύετε ότι θα συμβαίνει σε κάθε περίπτωση:

Α)δεν μπορεί να αποδομήσει τη Μ-κυκλάση

Β)εκφράζει αυξημένες ποσότητες p21

Γ)δεν μπορεί να φωσφορυλιώσει την Rb

9.Τι είναι η ηλεκτροφόρηση 1 και 2διαστάσεων ; Πού χρησιμεύουν;

10. Νομίζω η δέκατη ερώτηση σχετιζότανε με το πώς εισέρχονται οι πρωτεϊνες στο ενδοπλασματικό δίκτυο.

Μεταφέρω ότι ο κ. Μαρίνος παρακάλεσε οι πτυχιακοί να περάσουν τις βιολογίες εντός του 2015 γιατί από το 2016 θα αλλάξει ο τρόπος εξέτασης αφού έχει αλλάξει η διδακτέα ύλη και θα είναι πιο δύσκολο να περαστεί το μάθημα από κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα.

Edited by Comfortably Numb
Συμπλήρωση θεμάτων από μέλος Spiff
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.