Jump to content

Κλιμακώνονται οι πιέσεις προς την Ελλάδα, για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών


Recommended Posts

Ανοίγει ο δρόμος

19/04/2007

Η εισήγηση αφορά, μεταξύ άλλων, πτυχία του πανεπιστημίου του Λάνκαστερ

Την καταδίκη της χώρας μας επειδή μεταξύ άλλων δεν αναγνωρίζει τα διπλώματα που χορηγήθηκαν από ξένα πανεπιστήμια μετά από σπουδές σε ελληνικά κέντρα ελευθέρων σπουδών ή κολέγια ζητά ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Με την εισήγησή αυτή κλιμακώνονται οι πιέσεις προς την Ελλάδα, για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών.

Το επίπεδο του διπλώματος τονίζει ο εισαγγελέας Ιβ Μποτ κρίνεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους που το χορηγεί.

Το εάν οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν απαλλάσσει κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης να αναγνωρίσει το δίπλωμα που εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών αυτών.

Η υπόθεση έφτασε στο ευρωπαϊκό δικαστήριο μετά τις καταγγελίες τριάντα επτά ιδιωτών.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναμένεται εντός διμήνου.

Ο γενικός εισαγγελέας προτείνει, μεταξύ άλλων, στο ΔΕΚ να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία:

• Μη αναγνωρίζοντας τα διπλώματα που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους βάσει συμφωνιών δικαιοχρήσεως,

• Στερώντας από τον αιτούντα τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πρακτικής ασκήσεως προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας, προκειμένου περί επαγγελμάτων άλλων από αυτά για την άσκηση των οποίων απαιτείται επακριβής γνώση του εσωτερικού δικαίου,

• Αναθέτοντας στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως την αρμοδιότητα να κρίνει αν το εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο πραγματοποίησε την επαγγελματική του εκπαίδευση ο αιτών, ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και

• Απαιτώντας από τους κατόχους διπλώματος, κατά την έννοια της οδηγίας 89/48, την προσκόμιση βεβαιώσεως του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής περί ακαδημαϊκής ισοτιμίας και την επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις, προκειμένου να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

• Παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 1, 3, 4, 8 και 10 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνωρίσεως των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εισήγησης.

http://www.skai.gr/master_story.php?id=45791

Link to comment
Share on other sites

Νέα πραγματικότητα

Γράφει ο Κωστής Χατζηδάκης* - 20/04/2007

Από την πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους πτυχιούχους ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που συνεργάζονται με ελληνικά κολλέγια πρέπει να κρατήσουμε το εξής:

Ο εισαγγελέας θεωρεί πως τα πτυχία αυτά είναι πτυχία ευρωπαϊκά, δεν διαφέρουν δηλαδή από τα πτυχία τα οποία αναγνωρίζονται από το ελληνικό δημόσιο και από τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της ΕΕ. Για αυτό το λόγο προτείνει την αναγνώρισή τους.

Η πρόταση αυτή του εισαγγελέα είναι σε απόλυτη αρμονία με προηγούμενη απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Νέρι (προδικαστικό

ερώτημα για την αναγνώριση των πτυχίων στην Ιταλία το 2003),

όπου το

δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι δεν ενδιαφέρει ο τρόπος έκδοσης των πτυχίων (σπουδές εξ’ αποστάσεως, συμφωνίες δικαιόχρησης, παραρτήματα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ κ.λπ.), αλλά ότι τα πτυχία αυτά είναι πτυχία ενός πανεπιστημίου της ΕΕ.

Θεώρησε δηλαδή το Δικαστήριο ότι στην εποχή της Κοινωνίας των Πληροφοριών η λογική της τετραετούς φοίτησης σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο -κατά τα παραδοσιακά πρότυπα- είναι ξεπερασμένη. Θεωρεί επίσης ο εισαγγελέας, σύμφωνα άλλωστε με το πνεύμα της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση Νέρι, ότι οι περιορισμοί του ελληνικού συντάγματος για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων δεν αφορούν το συγκεκριμένο θέμα, παρότι οι σπουδές πραγματοποιούνται εν μέρει ή συνολικά στην Ελλάδα. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ο φορέας της έκδοσης.

Δεν θέλω να κάνω τον προφήτη για την τελική απόφαση του ΔΕΚ σε δύο - τρεις μήνες. Ωστόσο, ακόμη και αν δικαιωθούν οι θέσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας από το Δικαστήριο, τον Οκτώβριο του 2007 είναι η καταληκτική προθεσμία για την εφαρμογή της νέας Οδηγίας (36/2005) για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στην ΕΕ. Εκεί σαφέστατα ορίζεται (άρθρο 50 παράγραφος 3) ότι το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι να ρωτήσει τις χώρες οι οποίες εξέδωσαν τα πτυχία εάν αυτά ισχύουν και οδηγούν σε επαγγελματικά δικαιώματα στις χώρες αυτές.

Εάν η απάντηση είναι καταφατική -πράγμα το οποίο πρέπει να θεωρείται περίπου βέβαιο- η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από το να δεχτεί τη θέση αυτή.

Υπάρχει επομένως μία νέα πραγματικότητα η οποία πρέπει να οδηγήσει το ταχύτερο σε αξιολόγηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. Αυτό είναι καθ’ όλα συμβατό με τις αρχές της ΕΕ, πράγμα άλλωστε το οποίο δέχεται το ΔΕΚ στην υπόθεση Νέρι. Εκεί θεωρεί πως το κράτος υποδοχής μπορεί να θέτει συγκεκριμένους κανόνες στην λειτουργία των ΚΕΚ με βάση τις αρχές της αναλογικότητας.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι το ελληνικό δημόσιο, αντί να κάθεται απαθές, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα το ταχύτερο δυνατό ώστε να προσαρμοστούμε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Ούτως ή άλλως στον ιδιωτικό τομέα η ίδια η αγορά αξιολογεί τους απόφοιτους με τέτοιου είδους πτυχία. Στο δημόσιο, όπου υπάρχει το πρόβλημα, η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους τούς δίνει την δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Αν όντως τα πτυχία αυτά δεν έχουν αξία, θα αποδειχθεί στις εξετάσεις.

* Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι ευρωβουλευτής της ΝΔ και υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Αθηνών.

www.skai.gr

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Hμερομηνία δημοσίευσης: 13-05-07

Αναγνώριση των πτυχίων με εξετάσεις για όλους

Τη φιλοσοφία του ΑΣΕΠ πρέπει να εφαρμόσει ο ΔΟΑΤΑΠ, λέει ο πρόεδρός του

Του Αποστολου Λακασα

Χιλιάδες πτυχιούχοι κάθε χρόνο, από ξένα πανεπιστήμια εντός, κυρίως όμως εκτός, Ε.Ε. ή ακόμη και ψευδο-πτυχιούχοι προσπαθούν μέσω της αναγνώρισης των τίτλων τους να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα ή θέσεις στο Δημόσιο. Ο ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) μοιάζει να έχει μετατραπεί σε κολυμβήθρα του Σιλωάμ, όπου κάποιος μπαίνει με επαρκή ή μη εφόδια και βγαίνει πάνοπλος για την αγορά εργασίας...

Πτυχιούχος ελληνικού πανεπιστημίου επέλεξε βουλγαρικό ίδρυμα, όπου εξαγόρασε, έναντι 10.000 ευρώ, έναν μεταπτυχιακό τίτλο για να έχει καλύτερη σειρά στη μάχη της πρόσληψης στο Δημόσιο. Και δεν είναι ο μοναδικός, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία του ΔΟΑΤΑΠ. Περί τα 60 πλαστά πτυχία από το εξωτερικό ανακάλυπταν έως τώρα κάθε χρόνο οι αρμόδιοι στην Ελλάδα...

Το κομφούζιο στην προσπάθεια των νέων να διεκδικήσουν μία θέση στην αγορά εργασίας επιτείνουν οι περίπου 25.000 Ελληνες απόφοιτοι των ελληνικών Κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, οι οποίοι ετοιμάζονται να χτυπήσουν την πόρτα του Δημόσιου μετά την αναγνώριση –με ευρωπαϊκή σφραγίδα– των πτυχίων τους. Και τα πράγματα δείχνουν να περιπλέκονται ακόμη περισσότερο μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ε.Ε., καθώς η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων για τους αποφοίτους τους –κυρίως γιατροί και οδοντίατροι– θα εξομοιωθεί με εκείνην των δυτικοευρωπαϊκών πτυχίων.

Πρόταση

«Τι μπορώ να πω σε έναν Ελληνα που θέλει να πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει; Οτι το πτυχίο του δεν θα έχει αντίκρισμα;», αναρωτιέται –μιλώντας στην «Κ»– ο κ. Γεώργιος Λεοντάρης, πρόεδρος του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), που αντικατέστησε το «αμαρτωλό» ΔΙΚΑΤΣΑ. «Το βάρος πρέπει να δοθεί στους επαγγελματικούς συλλόγους. Οι ίδιοι πρέπει να αναλάβουν το έργο να κρίνουν ποιος πτυχιούχος μπορεί να γίνει μέλος τους. Και αυτό πρέπει να ισχύει για όλους, ανεξαρτήτως του ιδρύματος που αποφοίτησε ο καθένας, δηλαδή είτε είναι από ελληνικά πανεπιστήμια είτε από ευρωπαϊκά. Αλλωστε, η βασική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι να δοθεί βάρος στα επαγγελματικά δικαιώματα. Στην Ευρώπη δεν τους ενδιαφέρει πού σπούδασε ο καθένας, αλλά τι μπορεί να κάνει με βάση τις σπουδές του. Ζητούμενο είναι οι ολοκληρωμένες γνώσεις που αντιστοιχούν σε επαγγελματική επάρκεια», προσθέτει, κάνοντας μια ρηξικέλευθη πρόταση που θα μπορούσε να λύσει τον γόρδιο δεσμό των πτυχιούχων, που κατέχουν τίτλους από διάφορα ιδρύματα.

«Ο κάθε απόφοιτος ξέρει ότι βρήκε μία… τρύπα, την ακαδημαϊκή αναγνώριση, μέσω της οποίας μπορεί να αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα. Ομως, άλλο είναι το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων και άλλο της ακαδημαϊκής αναγνώρισης ενός πτυχίου. Ο ΔΟΑΤΑΠ λειτουργεί ως προθάλαμος των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να θεσπισθούν εξετάσεις σοβαρές και επί της ουσίας στα επαγγελματικά δικαιώματα για τους πτυχιούχους, ανεξαρτήτως έδρας του ιδρύματος. Και οι εξετάσεις βοηθούν τους καλούς. Στην ίδια φιλοσοφία στηρίχθηκε η ίδρυση του ΑΣΕΠ», ξεκαθαρίζει.

Η πρόταση αποτελεί και μία απάντηση στον προβληματισμό για το νέο τοπίο που ανοίγεται με την ένταξη νέων μελών στην Ε.Ε. αλλά και τη φοιτητική μετανάστευση προς τη Δύση. Η πρόσφατη ανακάλυψη 300 πλαστών πτυχίων Ελλήνων αποφοίτων από ιδρύματα κυρίως βαλκανικών χωρών δίνει ένα στίγμα… «Προς Θεού, υπάρχουν εξαίρετοι Ελληνες απόφοιτοι λυκείου που γίνονται δεκτοί σε σημαντικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Δεν πρέπει, όμως, να μας προβληματίσει γιατί σε κάποια ευρωπαϊκά ιδρύματα υπάρχουν τμήματα σχεδόν αποκλειστικά με Ελληνες φοιτητές;», τονίζει ο κ. Λεοντάρης. Αυτές τις ημέρες, ο κ. Λεοντάρης επισκέπτεται τη Βουλγαρία ώστε σε συνεργασία με τις ακαδημαϊκές αρχές πανεπιστημίων να εντοπιστούν τα «παράθυρα», που επιτρέπουν σε κάποιους να πλαστογραφούν πτυχία. Αλλωστε, αλλάζει το σύστημα αναγνώρισης των πτυχίων για όσους φοιτήσουν από φέτος σε πανεπιστήμια των δύο χωρών. Προ της ένταξης στην Ε.Ε., οι πτυχιούχοι των χωρών που ζητούσαν αναγνώριση στην Ελλάδα –και το ενδιαφέρον είναι σε Ιατρική και Οδοντιατρική– έδιναν εξετάσεις σε 7 μαθήματα (είτε τα είχαν διδαχθεί κατά την φοίτησή τους είτε όχι). Τώρα πλέον θα εξετάζεται από το ΔΟΑΤΑΠ εάν το πρόγραμμα σπουδών του ξένου (βουλγαρικού - ρουμανικού) ιδρύματος αντιστοιχεί στο πρόγραμμα σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ και ο πτυχιούχος θα καλείται να διδαχθεί τα μαθήματα που του λείπουν σε ελληνικό ΑΕΙ.

Ως προς τα πτυχία που χορηγούν τα ελληνικά Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών που λειτουργούν ως παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στη χώρα μας, η αναγνώριση είναι δεδομένη με βάση και την τελευταία ευρωπαϊκή Οδηγία του 2005. Η Ελλάδα έχει περιθώρια εναρμόνισης με την Οδηγία έως το φθινόπωρο του 2007. Το βασικό είναι «οι απονεμόμενοι τίτλοι να οδηγούν σε επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία να αναγνωρίζονται στη χώρα που λειτουργεί το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα», ορίζει ο ιδρυτικός νόμος του ΔΟΑΤΑΠ (3328 του 2005, άρθρο 3 παράγραφος ζ). «Σε ποια επαγγελματικά δικαιώματα οδηγούν τα πτυχία που δίνονται, ας πούμε στη Βρετανία, τα ιδρύματα της οποίας επιλέγουν οι περισσότεροι Ελληνες; Η ίδια η χώρα ταξινομεί τα ιδρύματά της, ιδίως σε κλάδους όπως των μηχανικών, και δίνει ανάλογα δικαιώματα», παρατηρεί ο κ. Λεοντάρης και συμπληρώνει ότι είναι απαραίτητο τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών να ενταχθούν στο υπουργείο Παιδείας και να αξιολογηθούν.

Πληρώνουν μια ζωή την απερισκεψία τους

Πληρώνουν για ένα πτυχίο, και «την πληρώνουν» για μια ολόκληρη ζωή, όταν αποκαλυφθούν. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι ένα πλαστό πτυχίο κοστίζει από 8.000 έως και 10.000 ευρώ. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν ιδρύματα βαλκανικών ή ανατολικών χωρών, όπως φάνηκε και με τα 300 πλαστά πτυχία που ανακάλυψε πρόσφατα ο ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ποινές για όσους κατόχους αποκαλυφθούν είναι εξαγοράσιμες, όμως ο πτυχιούχος χάνει τα πάντα. Ετσι, την… έπαθε Ελληνίδα κάτοχος πτυχίου από ελληνικό πανεπιστήμιο. «Τα δίνουν φθηνά τα μεταπτυχιακά», της διεμήνυσαν οι επιτήδειοι και εκείνη συμφώνησε να πληρώσει για να αποκτήσει μεταπτυχιακό από βαλκανικό ίδρυμα, με στόχο να πάρει τα επιπλέον μόρια που χορηγεί το ΑΣΕΠ. Οταν, όμως, αποκαλύφθηκε η απάτη, η κάτοχος του πλαστού τίτλου όχι μόνο είχε τις ποινικές κυρώσεις, αλλά έχασε τη δυνατότητα να εισαχθεί στο Δημόσιο.

Σε άλλη περίπτωση, Ελληνας σπούδασε σε δυτικοευρωπαϊκή χώρα και αποδείχθηκε ότι δεν ήξερε καν την γλώσσα! «Για μια απερισκεψία τους καταδικάζονται για όλη τους τη ζωή», λέει ο κ. Λεοντάρης.

Αύξηση πτυχιούχων

Κάθε χρόνο και περισσότεροι είναι οι πτυχιούχοι που αναγνωρίζουν τίτλους ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Μεγάλη Βρετανία για οικονομικά, πληροφορική, Βαλκάνια για Ιατρική προτιμούν οι Ελληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του ΔΟΑΤΑΠ το 2005 αναγνωρίσθηκαν συνολικά 11.983 πτυχία (7.355 πρώτα πτυχία, 4.101 μεταπτυχιακά, 527 διδακτορικά) και το 2006 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στα 12.288 πτυχία (8.054 πρώτα πτυχία, 3.629 μεταπτυχιακά, 605 διδακτορικά). Ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των αναγνωρίσεων αφορά πτυχία από ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας, το 7% της Ρουμανίας και ακολουθούν η Βουλγαρία, οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία. Οι ειδικότητες που κυρίως προτιμώνται για σπουδές στο εξωτερικό αφορούν τους κλάδους των μηχανικών, των οικονομικών επιστημών (κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία) και των επιστημών Υγείας (κυρίως από βαλκανικές χώρες).

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articl.../05/2007_226742

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Δημοσιεύθηκε: Πεμ 07 Ιούν, 2007 1:25 pm Θέμα δημοσίευσης: ΤΟ ΔΟΑΤΑΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΑΡΑ ΤΟΥ !

--------------------------------------------------------------------------------

Φανταζομοι ξερετε ολοι ποιοι θα πληρωσουν τα προστιμα και την παρανομη λειτουργια του ΔΟΑΤΑΠ

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntit...mp;lngDtrID=244

aθήνα

Με νέα παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλείται η Ελλάδα, εξαιτίας αποφάσεων του ΔOΑΤΑΠ, του οργανισμού που αντικατέστησε το γνωστό ΔΙΚΑΤΣΑ, να μην αναγνωρίζει αποφοίτους σχολών Μηχανικών Επιστημών και Νομικής από συγκεκριμένα βρετανικά πανεπιστήμια.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα της Πέμπτης, Έλληνες καθηγητές των βρετανικών πανεπιστημίων έχουν ήδη προσφύγει στην Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις του ΔOΑΤΑΠ, με τις οποίες δεν αναγνωρίζονται οι συγκεκριμένες σπουδές, είναι αντίθετες με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Ειδικότερα, στις 10 Μαΐου 2007, δημοσιεύτηκε απόφαση (42/23-02-2007) του ΔOΑΤΑΠ με τίτλο: Αρση του Oμοταγούς Τμημάτων Νομικής της Αλλοδαπής για τους εγγραφέντες από τον Σεπτέμβριο 2007. Η απόφαση αναφέρει ότι έπειτα από έλεγχο που έγινε στον οδηγό σπουδών των Τμημάτων Νομικής προκύπτει ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του ομοταγούς, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Η απόφαση αφορά στα πανεπιστήμια: 1. University of West England- School of Law- Bristol 2. University of Bedfordshire- Department of Law- Luton 3. University of Greenwich- Department of Law- Greenwich 4. Coventry University- School of Law - Coventry 5. University of Hertfordshire Department of Law- Hertfordshire και 6. University of Huddersfield- Department of Law- Huddersfield.

Τον περασμένο Ιούλιο είχε εκδοθεί ακόμα μία απόφαση, που όριζε ότι οι τίτλοι σπουδών Bachelor τριετούς διάρκειας Ηνωμένου Βασιλείου κλάδου Μηχανικών και Γεωτεχνικών Επιστημών που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχολές που χαρακτηρίζονται με ranking 3 και κάτω, συνεκτιμώμενοι με μονοετείς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (συνολική διάρκεια σπουδών σύμφωνα με το πρόγραμμα: 4 έτη), δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τα απονεμόμενα πτυχία από τα Τμήματα κλάδου Μηχανικών και Γεωτεχνικών Επιστημών των ελληνικών ΑΕΙ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής (μηχανικός) στο Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς Αλ. Κουτρουμπής, ο οποίος προσέφυγε για το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κριτήριο αποκλεισμού Σχολών Μηχανικών ήταν το αποτελέσματα του «Research Assessment Exercise- RAE», το οποίο θεωρήθηκε μέτρο αξιολόγησης ποιότητας των σπουδών.

«Όμως το RAE καμία σχέση δεν έχει με την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών και αφορά αποκλειστικά και μόνο τον τρόπο διοχέτευσης ερευνητικών κονδυλίων» δηλώνει ο κ. Κουτρουμπής.

_________________

http:// ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - agglika --kafroi.blogspot.com/

http://www.streetpanthers.gr/

a site that you have to see!

http://www.realmuhammad.info/

(http://www.phorum.gr/viewtopic.php?t=64686)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

«Πράσινο φως» για τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού, του οδοντιάτρου και του φαρμακοποιού για όσους έχουν πάρει τα σχετικά διπλώματα και πιστοποιητικά στις 12 χώρες που εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ανάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Ε’ τμήμα του ανώτατου Δικαστηρίου υπό τον πρόεδρό του Κ. Μενουδάκο έκρινε νόμιμα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που προώθησε η κυβέρνηση για τα επαγγέλματα αυτά, στο πλαίσιο προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την κοινοτική οδηγία 2006/100/ΕΚ, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Στα ίδια σχέδια ΠΔ επιχειρούνται ορισμένες προσθήκες και για άλλες 10 χώρες που είχαν ενταχθεί νωρίτερα στην ΕΕ, χωρίς όμως η Ελλάδα να έχει ενσωματώσει στην έννομη τάξη της τα στοιχεία εκείνα που αφορούν διπλώματα και άλλους τίτλους που απονέμονται από τους φορείς των χωρών της προηγούμενης διεύρυνσης της ΕΕ.

Οι ρυθμίσεις

Ετσι, στα νέα σχέδια ΠΔ υιοθετούνται οι ρυθμίσεις για την άσκηση των επαγγελμάτων που αφορούν τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, με χρόνο έναρξης ισχύος από 1-1-07, ενώ υιοθετούνται με πρόβλεψη έναρξης ισχύος αναδρομικά από 1-5-04 όσα σχετίζονται με τις χώρες Τσεχία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία.

Σύμφωνα με το ΣτΕ (125/07), είναι αναγκαίος ο χρονικός διαχωρισμός για τους τίτλους και τα διπλώματα των 10 χωρών, με τις οποίες είχε προηγηθεί η διεύρυνση της ΕΕ και οι οποίες είχαν οριστεί στη συνθήκη που κυρώθηκε στη χώρα μας με τον νόμο 3236/04.

Το ΣτΕ δέχθηκε ότι πρέπει να τροποποιηθούν διάφορες διατάξεις παλαιότερων ΠΔ, προκειμένου να προστεθούν παραρτήματα με διπλώματα και άλλα πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών, που αναγνωρίζονται για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί στα συγκεκριμένα ιατρικά επαγγέλματα.

«Οδηγό» για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Χθες σε εκδήλωση παρουσιάστηκε εκτεταμένος κατάλογος των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και ειδικεύσεων στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων αναφέρονται οι επαγγελματικές άδειες που αντιστοιχούν στα επαγγέλματα αυτά, οι προϋποθέσεις απόκτησής τους και η νομοθεσία που διέπει την άσκησή τους.

ΕΘΝΟΣ 19/06/2007

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Hμερομηνία δημοσίευσης: 09-09-07

Ε.Ε.: Τέλος χρόνου για αναγνώριση των κολεγίων

Τον Οκτώβριο πρέπει να οριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

Του Αποστολου Λακασα

Το πρώτο μεγάλο, άμεσο, πρακτικό πρόβλημα προς λύση, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας με τη νέα κυβέρνηση, είναι η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων που χορηγούν τα ελληνικά ιδιωτικά κολέγια, τα οποία συνεργάζονται –ως παραρτήματά τους στην Ελλάδα– με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Πρόκειται για την «καυτή πατάτα» που εδώ και μία σχεδόν εικοσαετία κάθε υπουργός Παιδείας κληροδοτεί στον διάδοχό του! Μόνο που, πλέον, λόγω της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ήλθε η ώρα της τελικής, ξεκάθαρης λύσης. Μια λύση που περιμένουν περί τους 20.000 φοιτητές των κολεγίων, άλλοι τόσοι απόφοιτοί τους, αλλά και –εμμέσως– δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι των δημόσιων πανεπιστημίων, οι οποίοι βλέπουν ότι ο ανταγωνισμός στην δύσκολη αγορά εργασίας θα αυξηθεί. Ηδη, και φέτος, πληροφορίες από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Kολεγίων κάνουν λόγο για αύξηση των νέων σπουδαστών.

Νέο τοπίο, λοιπόν, δημιουργείται στη μεταλυκειακή, τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας καθώς λήγει, στα τέλη Οκτωβρίου, η προθεσμία που έχει η Ελλάδα για να ενσωματώσει την νέα ευρωπαϊκή Oδηγία 36/2005, μέσω της οποίας αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχίων που προσφέρουν τα ελληνικά κολέγια σε συνεργασία με πανεπιστήμια της E.Ε. Σε περίπτωση μη ενσωμάτωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για το θέμα, ενώ δεν αποκλείεται να προσφύγουν και οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι. Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά, αφού ήδη η Eλλάδα έχει παραπεμφθεί στο Eυρωδικαστήριο για την πλημμελή εφαρμογή της προηγούμενης σχετικής οδηγίας 89/48, και η απόφαση του Δικαστηρίου θεωρείται βέβαιο ότι θα καταδικάσει τη χώρα μας, δικαιώνοντας τους περίπου 20.000 αποφοίτους των κολεγίων που έχουν πάρει πτυχίο μετά το 1989, όταν ετέθη σε εφαρμογή η Οδηγία.

Οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ

Η άμεση επίπτωση της ενσωμάτωσης είναι η δυνατότητα τον αποφοίτων να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Διότι μόνο στον ιδιωτικό τομέα έχουν σήμερα πρόσβαση οι πτυχιούχοι των κολεγίων που συνεργάζονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising) με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Kολεγίων, περίπου 30 κολέγια δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Εξ αυτών 17 συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια λειτουργώντας ως παραρτήματά τους. Σε αυτά φοιτούν περί τους 11.000 σπουδαστές. Υπάρχουν έξι αμερικανικά ιδρύματα, στα οποία φοιτούν περί τους 8.000 σπουδαστές και άλλοι 1.000 σπουδαστές βρίσκονται σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις, που κυρίως δραστηριοποιούνται χωρίς συνεργασίες με ξένα ΑΕΙ. Υπολογίζεται, δηλαδή, ότι οι σπουδαστές των κολεγίων φθάνουν τις 20.000. Αλλοι περίπου 25.000 είναι οι απόφοιτοι των κολεγίων από το ’90 έως και σήμερα. Η ετήσια συνολική δαπάνη στα εκπαιδευτήρια προσεγγίζει τα 110 εκατ. ευρώ. Tα δίδακτρα σπουδών για το προπτυχιακό επίπεδο κυμαίνονται από 3.600 - 7.900 ευρώ ετησίως (μέσος όρος περίπου 5.000 ευρώ). Σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα αντίστοιχα ποσά κινούνται μεταξύ 4.500 και 16.500 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και το κολέγιο.

Από τη σύγκριση του αριθμού φοιτητών και αποφοίτων προκύπτει μια σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, πέρυσι τα κολέγια είδαν τις νέες εγγραφές τους να αυξάνονται, κατά περίπτωση, έως και 50%, ποσοστό που ισχύει και για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Τα κολέγια ευνοήθηκαν από την αδυναμία των περιφερειακών ΤΕΙ να προσελκύσουν τους εισακτέους των πανελλαδικών εξετάσεων από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αφού το κόστος της «φοιτητικής μετανάστευσης» είναι εξίσου υψηλό, ενώ και τα αντικείμενα των σπουδών στα περιφερειακά ΤΕΙ είναι χαμηλής ζήτησης από την αγορά εργασίας.

Ποιοτικοί όροι

Η απερχομένη ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, μπροστά στις εξελίξεις που δρομολογεί η ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005, είχε δηλώσει την πρόθεση να επιβάλει ποιοτικούς όρους στη λειτουργία τους. Ως βασικό «όχημα» είχε προβάλει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, μέσω της οποίας θα ήταν δυνατή η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία θα είναι υπό τον έλεγχο του υπουργείου Παιδείας. Και αυτό θα αποκάλυπτε πολλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως ανέφερε στην «Κ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Κωνσταντίνος Καρκανιάς, «είναι υψηλό το κόστος της προσαρμογής των ελληνικών κολεγίων στις δομές που ζητούν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζονται». Πόσο εύκολο είναι λοιπόν να τηρηθούν οι όροι που απαιτούνται για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση; Ενας έλεγχος από το υπουργείο Παιδείας θα έδινε τις απαντήσεις. Ομως, εδώ και 20 χρόνια ποτέ δεν έγινε...

www.kathimerini.gr

Link to comment
Share on other sites

Τι να δώσουν οι απόφοιτοι εξωτερικού για ΑΣΕΠ?Αστείο είναι αυτό?

Ο ΑΣΕΠ στην πράξη ακύρωσε την αξία των πτυχίων του εξωτερικού γιατί απλούτατα οι κάτοχοί τους δεν έχουν καμία πιθανότητα να περάσουν το διαγωνισμό.Εξού και τόσες διαμαρτυρίες προς την ΕΕ για τον παράνομο χαρακτήρα του ΑΣΕΠ.Που δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαική χώρα.Και στις υποδείξεις υποννοούν εμμέσως πλην σαφώς την αδυναμία τν αποφοίτων εξωτερικού.

Πάντως είδατε?Φοβερή ευαισθησία ο Λεοντάρης για τα λαδωμένα διδακτορικά από τη Βουλγραία.Για τα λαδωμένα όμως πτυχία ιατρικής τσιμουδιά.Διότι εκεί μιλάμε για διαφορετικά κοινωνικά δεδομένα.Βλέπετε τη δύναμη της μαφίας στο χώρο.Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά άλλων σχολών ερωτήσεις επί ερωτήσεων,έρευνες,ακροάσεις με βουλγαρικές υπηρεσίες,τιτάνια προσπάθεια για μεμονωμένες περιπτώσεις.Για να μην επαναληφθεί.Για τα χιλιάδες όμως λαδωμένα πτυχία ιατρικής σπεύδουμε να διευκολύνουμε τους κατόχους τους με στημένες ερωτήσεις.Τι καραγκιοζάκια είναι αυτά?Πίσσα και φτερό χρειάζονται.

Link to comment
Share on other sites

Τι να δώσουν οι απόφοιτοι εξωτερικού για ΑΣΕΠ?Αστείο είναι αυτό?

Ο ΑΣΕΠ στην πράξη ακύρωσε την αξία των πτυχίων του εξωτερικού γιατί απλούτατα οι κάτοχοί τους δεν έχουν καμία πιθανότητα να περάσουν το διαγωνισμό.Εξού και τόσες διαμαρτυρίες προς την ΕΕ για τον παράνομο χαρακτήρα του ΑΣΕΠ.Που δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαική χώρα.Και στις υποδείξεις υποννοούν εμμέσως πλην σαφώς την αδυναμία τν αποφοίτων εξωτερικού.

Λοιπόν ας έχουν δικαίωμα να δίνουν και ας μην περνούν και ας ακυρώνεται η αξία των πτυχίων τους. Άλλωστε όποιοι πραγματικά αισθάνονται ικανοί δεν φοβόνται τέτοιες μαλακιές. Αν αυτό είναι τελικά το πρόβλημα τότε είναι δικό τους (αν πραγματικά είναι ανίκανοι) και όχι δικό μας (αν πραγματικά είμαστε ικανοί). Τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια συμφερόντων και μεγαλοστομίες.

Link to comment
Share on other sites

Τι να δώσουν οι απόφοιτοι εξωτερικού για ΑΣΕΠ?Αστείο είναι αυτό?

Ο ΑΣΕΠ στην πράξη ακύρωσε την αξία των πτυχίων του εξωτερικού γιατί απλούτατα οι κάτοχοί τους δεν έχουν καμία πιθανότητα να περάσουν το διαγωνισμό.Εξού και τόσες διαμαρτυρίες προς την ΕΕ για τον παράνομο χαρακτήρα του ΑΣΕΠ.Που δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαική χώρα.Και στις υποδείξεις υποννοούν εμμέσως πλην σαφώς την αδυναμία τν αποφοίτων εξωτερικού.

Λοιπόν ας έχουν δικαίωμα να δίνουν και ας μην περνούν και ας ακυρώνεται η αξία των πτυχίων τους. Άλλωστε όποιοι πραγματικά αισθάνονται ικανοί δεν φοβόνται τέτοιες μαλακιές. Αν αυτό είναι τελικά το πρόβλημα τότε είναι δικό τους (αν πραγματικά είναι ανίκανοι) και όχι δικό μας (αν πραγματικά είμαστε ικανοί). Τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια συμφερόντων και μεγαλοστομίες.

πες τα ρε ανθρωπε.συμφωνω απολυτα μαζι σου.

Link to comment
Share on other sites

Τι να δώσουν οι απόφοιτοι εξωτερικού για ΑΣΕΠ?Αστείο είναι αυτό?

Ο ΑΣΕΠ στην πράξη ακύρωσε την αξία των πτυχίων του εξωτερικού γιατί απλούτατα οι κάτοχοί τους δεν έχουν καμία πιθανότητα να περάσουν το διαγωνισμό.Εξού και τόσες διαμαρτυρίες προς την ΕΕ για τον παράνομο χαρακτήρα του ΑΣΕΠ.Που δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαική χώρα.Και στις υποδείξεις υποννοούν εμμέσως πλην σαφώς την αδυναμία τν αποφοίτων εξωτερικού.

Λοιπόν ας έχουν δικαίωμα να δίνουν και ας μην περνούν και ας ακυρώνεται η αξία των πτυχίων τους. Άλλωστε όποιοι πραγματικά αισθάνονται ικανοί δεν φοβόνται τέτοιες μαλακιές. Αν αυτό είναι τελικά το πρόβλημα τότε είναι δικό τους (αν πραγματικά είναι ανίκανοι) και όχι δικό μας (αν πραγματικά είμαστε ικανοί). Τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια συμφερόντων και μεγαλοστομίες.

πες τα ρε ανθρωπε.συμφωνω απολυτα μαζι σου.

και στο κατω κατω ποιος εισαι εσυ ρε σπερ που θα κρινεις ποιο πανεπιστημιο εχει αξια και ποιο οχι????

το επιχειρημα αυτο χρησιμοποιησες προχθες,ποτε ηταν,σε φαση οτι αυτα που ελεγα περι μισων αποφοιτων μαπα μισων ας πουμε της προκοπης τοσο απο ελλαδα οσο κι απο εξωετρικο,ηταν προσωπικες μου θεωριες

ετσι κι εγω σου λεω τωρα ποιος εισαι εσυ που κρινεις ποιο ειναι καλο πανεπιστημιο και ποιο οχι???προσωπικες σου θεωριες ειναι

υπαρχει καμια επιτροπη ευρωπαικη με συγκεκριμενα κριτηρια που εξεταζει τα πανεπιστημια ανα ολη γεωγραφικα την ευρωπη και λεει αν τελειωσες πραγα εισαι μαπα αν τελειωσες αθηνα εισαι θεος???

αν υπηρχε τετοιο πραμα και υπηρχε και κλιμακα καταταξης τοτε να μου μιλουσες με στοιχεια τωρα οτι και να λες αοριστολογιες του κωλου λες κι εσυ οπως ισως ελεγα κι εγω οταν υποστηριζα τα πανω που ανεφερα

οποτε σταματα αυτη την τοσο ισοπεδωτικη επιθεση κι ολη αυτη την κακια που βγαζεις γιατι μου σπας απιστευτα τα νευρα και θα πλακωθουμε φιλαρακο emkafes

υπαρχει κα

Link to comment
Share on other sites

Meteor είσαι μεγάλο κορόιδο.Τι κάθεσαι και τρως το παραμύθι?Δεν καταλαβαίνεις τις αλληλεπιδράσεις?

Εσύ λες είναι δυνατόν οι επί σειράν ετών αποτυχόντες εξετάσεων να θέλουν να διεκδικήσουν τη συμμετοχήη τους σε εξετάσεις?Οχι βέβαια.Και τι θέλουν τότε?

Θα μου πεις που το ξέρεις.Μα αφού το έκαναν.Και είναι λογικό να το κάνουν.Οι τύποι θέλουν να αλλοιώσουν το χαρακτήρα του ΑΣΕΠ.Θέλουν μη αντικειμενικό διαγωνισμό με μορφή συνέντευξης,προσμέτρηση βυσματικών προυπηρεσιών,λαδωμένων μεταπτυχιακών κτλ.Διότι στην περίπτωση τη συγκεκριμένη λαδωμένο μεταπτυχιακό από τη Βουλγαρία προσκόμισαν.Δεν διεκδίκησαν κάποια θέση μέσω επίδοσης.

Η πρόσφατη ανατροπή της αναλογίας σε 60 προς 40 υπέρ των βυσματιών αναπληρωτών που διορίζονται απαρά το οτι πάτωσαν επανειλημμένα στον ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών ενώ οι επιτυχόντες αποκλείονται δεν σου λέει τίποτα?Τι νομίζεις οτι οι νόμοι και οι αποφάσεις λειτουργούν αυτοματικά?Οχι αγαπητέ.Ο νόμος για τον ΑΣΕΠ άλλαξε 200 φορές.Είναι ο νόμος που έχει υποστεί τις περισσότερες τροποποιήσεις από ενάρξεως του ελληνικού κράτους.Εσύ γιατί λες να τροποποιείται συνέχεια?Ετσι τους καπνίζει τους πολιτικούς ή δέχονται πιέσεις από τους αποτυχόντες?

Θα μπορούσα να σου αναλύσω και στατιστικά γιατί αλλάζει και μάλιστα να προβλέψω και τι θα συμβεί στο μέλλον.Τα λαμόγια είναι τόσο διάφανα και τα κίνητρα που διέπουν τις ενέργειες τους γνωστά.Απλώς δεν έχουν τα εργαλεία της επιστημονικής ανάλυσης για να εφεύρουν το τέλειο για αυτούς νομοθέτημα.

Πάρτο πρέφα meteor οτι όλοι αυτοί οι απόφοιτοι κολλεγίων,πανεπιστημίων τρίτης κατηγορίας και λοιπόν ιδρυμάτων δεν θέλουν επ ουδενί λόγω εξετάσεις.Διότι η τύχη τους είναι προδιαγεγραμμένη.Πολιτικές ποφάσεις για βόλεμα θέλουν.Αν αφεθούν να δώσουν ΑΣΕΠ θα πιέσουν 100% για την αλλαγή του αδιάβλητου,ανταγωνιστικού χαρακτήρα και τελικά για την κατάργηση του ΑΣΕΠ στην πράξη.Διότι οι τύποι αυτοί δεν συμμορφώνονται τόσο εύκολα όσο οι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων.διεκδικούν δικαιώματα.Εχουν ευρύτερες βλέψεις.

Θυμάσαι τι έγραφες πριν ένα χρόνο οτι είναι θετική η απόδοση έτοιμων ερωτήσεων στους αποφοίτους ανατολικήςΕυρώπης γιατί με τη συμφόρηση που θα προκληθεί στις ειδικότητες,οι εξετάσεις για λήψη ειδικότητας θα θεσπιστούν υποχρεωτικά?Και εγώ έγραφα οτι το αντίθετο θα συμβεί,οτι αν υπάρχει τώρα μια πιθανότητα να θεσπιστούν εξετάσεις,με την είσοδο ατόμων που επί χρόνια πατώνουν σε παντός τύπου εξετάσεις η πιθανότητα θα μηδενιστεί.Αυτό γιατί οι δικατσάδες θα μπλοκάρουν με κάθε τρόπο τον οποιονδήποτε διαγωνισμό.Απόλαυσε και τις επίσημες ενέργειές τους προς αυτή την κατεύθυνση,θαύμασε και την ενερμονισμένη στις θέσεις τους κρατική πολιτική και θα δεις ποιος είχε τότε δίκιο.

Δεν καταλαβαίνεις οτι αυτά τα άτομα δεν συνιστούν πραγματικό ανταγωνισμό στην περίπτωση εξετάσεων.Συνιστούν βάρος,θα παίρνουν συνέχεια τόσο χαμηλούς βαθμούς θα τους φαίνονται τόσο δύσκολα τα θέματα που θα αγανακτήσουν όπως έγινε με τις πανελλήνιες.Το γιατί θα αποτύχουν είναι γενετικό θέμα,οφείλεται στο οτι με τις πανελλήνιες επελέγησαν τεχνηέντως τα άτομα με τους υψηλότρους δείκτες ευφίας και αυτό εγγυάται την υπεροχή των τελευταίων σε παντός τύπου εξετάσεις.

Αυτά που σου λεώ τα λαμόγια δεν μπορούν να τα αναλύσουν(π.χ. να ερμηνεύσουν γιατί ο γόνος πατώνει συνεχώς σε εξετάσεις),τα νιώθουν όμως.Λένε κάποιες γενικολογίες π.χ. κοβόμαστε γιατί δίνουν πολλοί που δείχνουν τη γενική αλήθεια οτι όταν αντλείς από μεγάλη δεξαμενή,η βάση ανεβαίνει γαιτί οι μεγάλες επιδόσεις είναι περισσότερες.

Οπως βλέπεις εδώ δεν μιλάμε με επιχειρήματα συναισθηματικού τύπου ούτε με δικηγορίστικα fallacies τα οποία είναι κωμικό να αποκρούσεις(άσχετα αν δίνουν και παίρνουν στην τηλεόραση).Μιλάμε με επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα.εξεταστική επίδοση,δείκτες νοημοσύνης κτλ που για να τα αμφισβητήσεις χρειάζονται αρχίδια και εξαιρετικό background.

Link to comment
Share on other sites

Κι όσο για αυτά που λες Shlia αναμασάς τα συνηθισμένα επιχειρήματα των δικατσάδων τα οποιά πολλάκις έχουμε αποκρούσει σε αυτό το φόρουμ.Βασικά είναι τόσο εύκολο να αποκρουστούν,σχεδόν καταρρέουν από μόνα τους.Με εξαίρεση τα συναισθηματικά.Λοιπόν δώσε βάση.

Το αν το πανεπιστήμιο της Πράγας ή ακριβέστερα της ρουμανικής επαρχίας(που είναι πλησιέστερα σε αυτό από όπου αποφοίτησε η πλειονότητα των δικατσάδων) είναι καλό,ουδόλως έχεει να κάνει με το αν οι έλληνες απόφοιτοί του αξίζουν ή όχι.Είναι σα να λες οτι όλοι οι μαθητές σε όλα τα σχολεία είναι το ίδιο αφού τα σχολεία κάνουν το ίδιο μάθημα,έχουν τις ίδιες αίθουσες κτλ.Ξέρεις όμως οτι δεν είναι έτσι.Υπάρχουν καλοί,κακοί και άριστοι.Και θα σου πως και ένα μυστικό.Η κατανομή των αρίστων,καλών,μέτριων και άσχετων είναι ίδια σε κάθε σχολείο.Γιατί δεν υπάρχει ειδικός λόγος να είναι διαφορετική.Τώρα θα μου πεις πώς ξέρεις οτι η ποιότητα των εισακτέων σε ελληνικά πανεπιστήμια είναι καλή.Το ξέρω,Γιατί υπάρχει ειδικος λόγος.Οι συγκεκριμένοι πέρασαν με πανελλήνιες που είναι ανταγωνιστικός διαγωνισμός επί μεγάλου πληθυσμιακού δείγματος ώστε τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα.

Δεν έχεις ξανακούσει τέτοια ορολογία?Σε ποια σχολή βρίσκεσαι?Η σχολή σου καθημερινά χρησιμοποιεί στατιστικούς όρους.Κοίτα τώρα πώς εφαρμόζονται στις επιδόσεις.

Ταυτόχρονα ισχυρίζομαι οτι οι έλληνες απόφοιτοι,τονίζω οι έλληνες των ανατολικών σχολών είναι όχι μόνο κατώτεροι των αποφοίτων ελληνικών πανεπιστημίων επειδή οι διαννοητικές,ακαδημαικές επιδόσεις είναι μικρότερες(μικρότερη μνήμη,αναλυτική,γλωσσική,μαθηματική ικανότητα όπως αποτυπώνονται στο δείκτη νοημοσύνης) αλλά ισχυρίζομαι οτι οι έλληνες απόφοιτοι των χωρών αυτών είναι κατώτεροι από τους εγχώριους(Ρουμάνους κλπ) στο βαθμό που οι τελευταίοι δεν λάδωσαν.Στις χώρες δηλαδή που το σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο ήταν κάπως ανταγωνσιτικό όπως στην Τσεχία,οι εγχώριοι απόφοιτοι είναι πολύ ανώτεροι από τους Ελληνες.Και αυτό θα σου το επιβεβαιώσουν οι ντόπιοι αν τους ρωτήσεις.Φυσικά μη φανταστείς οτι πρόκειται να διενεργηθεί καμιά έρευνα για τα συγκεκριμένα ζητήματα καθότι τα υπουργικά μυαλά έχουν αλλού το μυαλό τους.

Οπότε όσα λες περί ποιότητας των πανεπιστημίων είναι άνευ αντικρύσματος.Τι να το κάνω εγώ αν ο Ελληνας τελείωσε μια σχολή που θεωρητικά είναι ισάξια με ελληνικό πανεπιστήμιο,όμως ο τελευταίος συγκαταλεγόταν μεταξύ των χειρότερων φοιτητών του πανεπιστημίου του?

Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τη διαφορά μέσων όρων,στατιστικών αποκλίσεων κτλ,διαφορά που ποτέδε θα ακούσεις από τα στόματα των πολιτικών.Τι θα ακούσεις από τους τελευταίους?Τα fallacies,ψευτοεπιχειρήματα που αναφέρεις και εσύ.του στυλ γιατί κυνηγάτε τους λαδωτές των Βαλκανίων όταν άλλοι τελείωσαν Γερμανία ή γιατί καταδικάζετε αποφοίτους πανεπιστημίων που λάδωσαν όταν τα πανεπιστήμιά τους αναγνωρίζονται.Είναι τα ίδια και τα ίδια fallacies,γνωστά ως επιχειρήματα της γενειάδας(εάν ισχύει το ένα ισχύει και το άλλο),ψευδής αναλογία κτλ.Πολύ εύκολο να συλληφθούν από επιστημονικά ώτα ή έστω εξασκημένα στη λογική,πολύ χρήσιμα όμως για το χειρισμό των μαζών.Οπως και τα συναισθηματικά επιχειρήματα όπου κάνεις επίκληση στο συναίσθημα.Εχουμε μπουχτίσει από αυτά.

Link to comment
Share on other sites

sperr λατρεία, τί θα έβγαινε λες αν την αγαπημένη σου επιστήμη την δοκίμαζες λίγο στα ελληνικά αει αντί για τα ξένα?

μήπως θα μπορούσες να μας πεις τί αντίχτυπο έχει η ''συγκατοίκηση'' των άριστων (από πανελλήνιες) με το ό,τι χειρότερο (δηλ. το συνδιασμό γόνων+λαμόγιων+άχρηστων ακόμα και για τα χειρότερα ξένα αει) στις επιδόσεις του συνόλου?

μπορεί βέβαια να φτάσεις να μου πεις ότι οι ''άριστοι'' έχουν τόση αριθμητική και ποιοτική υπεροχή ώστε να τραβήξουν προς τα πάνω ακόμα και τους ηλίθιους που παίρνουν τελικά το ίδιο ''άλφα'' πτυχίο.

αν όμως φτάσεις, κόντρα στη κοινή λογική να το πεις, θα πέσεις σε αντίφαση με το προηγούμενο ποστ σου, γιατί και εκεί στα ξένα τότε θα μπορούσε οι καλύτεροι ντόπιοι να διορθώσουν λίγο τους ανίκανους για μόρφωση έλληνες.

ό,τι και να πεις ένα είναι το σίγουρο: μύτη σαν τη δική σου που τόσα χρόνια σπουδών δε μύρισε τη διαφθορά στο δίπλα έδρανο, αλλά τώρα αναγουλιάζεται με την υπερπόντια, μάλλον υποκρισία δηλώνει.

μουτς!

Link to comment
Share on other sites

i love statistics! :cool11:

παντως εμενα σπερ για να σου μιλησω και σοβαρα

το οτι πετυχες στις πανελληνιες ,δεδομενου του χαρακτηρα των πανελληνιων,βλεπε παπαγαλια και τυποποιημενες πανω κατω ασκησεις δε μου δειχνει δεικτη ευφυιας απαραιτητα

μου δειχνει οτι καποιος στα παιδικα του χρονια γιατι περι παιδικων χρονων προκειται,σκεψου 16 με 18,τα χρονια του λυκειου προετοιμαζεσαι για πανελληνιες,μου δειχνει,λοιπον,οτι ενα παιδι ειχε την αυτοπει8αρχια να κατσει να ξεσκιστει στο διαβασμα ωρες ατελειωτες

αυτο μου δειχνει κατα κυριο λογο κι οχι το δεικτη ευφυιας του

και νομιζω πρεπει να δεχθεις οτι στα 16 με 18 που μας βαζουν σ αυτο το τριπακι,πολλοι δικαιουνται να μην ξερουν τι 8ελουν να μην ξερουν τι εχει σημασια και να μην εχουν προλαβει να πετυχει ενα τετοιο επιπεδο αυτοπειθαρχιας για τον εαυτο τους ειτε λογω της φυσης τους ειτε λογω του τροπου που μεγαλωσαν ειτε λογω και των δυο

γενικως δε μ αρεσει να βαζω ταμπελες στους ανθρωπους.το θεωρω δεικτη μικροψυχιας και αμορφωσιας γενικοτερης

αν εσυ θες να βαζεις βεβαια δικαιωμα σου γουστο σου και καπελο σου

χαιρετω

Link to comment
Share on other sites

Mrs. Miniver μη μου πεις οτι δεν διάβασες όσα έγραψα για τους μεταφραφέντες σε άλλα ποστ και πώς τους απέδωσα όλη την ευθύνη για την παρακμή των ελληνικών ιατρικών σχολών.Για την ακρίβεια την απέδωσα σε αυτούς και τους βληματικούς γόνους καθηγητών που έρχονται από απίθανες χώρες με τη δοκιμασμένη μέθοδο της μεταγραφής για να αναλάβουν οι αποτυχόντες των πανελληνίων και πατός είδους εξετάσεων τη θέση του ελαστικής συνείδησης πατέρα τους και να διδάξουν τους επιτυχόντες.Τι να διδάξουν οι γελοίοι?

Ελπίζω να σε έπεισα οτι δεν αναφέρομαι μόνο στους αποφοίτους ανατολικών χωρών.Μάλιστα οι μεταγραφέντες αποτελούν το καλύτερο άλλοθι των τελευταίων και αν εξέλιπαν οι μεταγραφές είναι αμφίβολο εάν το ΔΟΑΤΑΠ θα γινόταν τόσο εύκολο και πολύ αμφίβολο εάν δεν είχαν θεσπιστεί ήδη εξετάσεις για την είσοδο σε θέσεις ειδικότητας.

Διότι οι μεταγραφέντες είναι τόσο πολλοί(άνω του 50% επί του συνόλου των φοιτητών) που μπλοκάρουν τις εξετάσεις.Και έτσι μπορούν οι απόφοιτοι ανατολικής Ευρώπης να ισχυρίζονται αβρόχοις ποσί οτι τις εξετάσεις τις μπλοκάρουν οι εγχώριοι.Ποιοι εγχώριοι όμως?Οι πρώην συνάδελφοί τους στις μπακαλοχώρες.(συγγνώμη για τον ευαίσθητο χαρακτηρισμό).

Συνεπώς η μόνη λύση είναι ο διαγωνισμός για θέσεις ειδικότητας για να ξεπαστρεφτεί η πλέμπα.Εκτός αν δεχτούμε οτι η πλέμπα ανήκει στους νόμους της ζωής οπότε πρέπει να νεκρώσουμε ένα τμήμα της ΄΄ζωής΄΄.Τι να κάνουμε?Αυτά έχει η ζωή.

Link to comment
Share on other sites

Και όσο για αυτά που λες Shlia θα μπορούσες να ισχυριστείς οτι είναι δικαίωμα καθενός να σπουδάσει όπου θέλει.Οταν όμως κάποιος επιλέγει συνειδητά τη Ρουμανία γιατί εκεί ξέρει οτι τα μαθήματα περνιούνται με λάδωμα και κανένας δεν χάνει εξάμηνο,δε με πείθει οτι ξεπέρασε την έλλειψη επιθυμίας του να κοπιάσει στα 16-18.Μάλιστα θα έλεγα οτι στα 18 ήταν η τελευταία χρονιά που αναγκάστηκε να διαβάσει στοιχειωδώς.

Αν του βάλεις εξετάσεις ξέρεις τι θα σου πει αυτός?Τώρα είμαι μεγάλος,δεν μπορείς να μου βάλεις εξετάσεις.Δηλαδή στα 18 είναι ανώριμος και στα 24 είναι πια μεγάλος για εξετάσεις?Μήπως βλέπουμε εδώ ένα μοτίβο μαλακίας?

Η επίδοση στις εξετάσεις καθορίζεται από το δείκτη νοημοσύνης και το κίνητρο,δηλαδή την καταβαλλόμενη προσπάθεια.

Εγραψα οτι η επίδοση είναι σαν ένα σκοινί.Το μήκος τους σκοινιού καθορίζεται από το δείκτη νοημοσύνης.Το πόσο θα τραβηχτεί από την προσπάθεια.Εάν κάποιος έχει μικρό σκοινί ό,τι προσπάθεια και να κάνει πάντα θα υστερεί.

Θα μου πεις που τα ξέρεις αυτά?Εγώ γιατί δεν τα ξέρω?

Εσύ μπορεί να μην τα ξέρεις αλλά αυτοί που φροντίζουν για εσένα τα ξέρουν.Ξέρεις οτι οι μαύροι στην Αμερική γίνονται δεκτοί στα πανεπιστήμια με χαμηλότερες βαθμολογίες γιατί ο μέσος όρος ευφυίας των μαύρων είναι στο 80,δηλαδή 20 μονάδες κάτω από αυτόν των λευκών?Ξέρεις οτι από τη δεκαετία του ΄60 η εξέταση μαύρων στα ίδια θέματα με λευκούς θεωρείται ρατσιστικό μέτρο και επισύρει ποινή διότι γίνεται δεκτό οτι οι μαύροι έχουν χαμηλότερους δείκτες νοημοσύνης και πρέπει να εξετάζονται επί ευκολότερων θεμάτων?

Ξέρεις οτι οι Ασιάτες πρέπει να συγκεντρώσουν βαθμολογία τουλάχιστσον 10% καλύτερη από τους λευκούς για να εισαχθούν στην ίδια σχολή?Γιατί λες να συμβαίνει αυτό?Διότι ο δείκτης νοημοσύνης των Ασιατών μετρήθηκε στο 104 και αν γίνονταν δεκτοί με την ίδια βάση η εκπροσώπησή τους στα πανεπιστήμια θα ήταν δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με την αναλογία τους στον πληθυσμό.

Ιδού λοιπόν λύση για τους Ελληνες.Να ισχυριστούν οτι είναι αράπηδες για να ληφθούν ειδικά μέτρα για αυτούς.

Σου φαίνεται περίεργο κάτι τέτοιο?Κοίτα τους Αγγλους που διαμαρτύρονται απειδή οι Ασιάτες παίρνουν τις θέσεις στα πανεπιστήμια χάρη στις καλύτερες επιδόσεις στα GMAT(ναι έχει και εκεί εξετάσεις σαν τις πανελλήνιες) και ζητούν κρατική προστασία.Να αποκλειστούν δηλαδή οι Ασιάτες από τις εξετάσεις.

Οι Ελληνες υπουργοί,πολιτικοί,καθηγητές κτλ δεν τα ξέρουν όλα αυτά περί δεικτών νοημοσύνης κτλ,τα νιώθουν όμως.Για αυτό λένε,ας δώσουμε κι στον υπολελειμμένο μια ευκαιρία.Ελα όμως που κάτω από τον τίτλο του υπολελειμμένου βολεύονται τα λαμόγια.(από τότε που θεσπίστηκαν ευνοικότερες εξετάσεις για τους δυσλεκτικούς,η Ελλάαδααπέκτησε τη μεγαλύτερη αναλογία δυσλεκτικών παγκοσμίως).Οι Δοαταπάδες μπορούν να βαπτισθούν ο,τιδήποτε δυσλεκτικοί,κουτσοί,στραβοί και ανάπηροι προκειμένου να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία.Αν θεσπιστεί και ειδική κατηγορία καθυστερημένων,θα ζητήσουν να ενταχθούν και εκεί.(μερικοί δε θα χρειαστεί να βάλουν βύσμα).Για κατηγορία ναρκομανών δεν συζητάμε.Μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα βλέπεις.Το είπαν και στη Βουλή.Το Δοατάπ είναι κοινωνικό πρόβλημα.Οχι πρόβλημα επιδόσεων,ίσων ευκαιριών,δικαιοσύνης ή αξιοκρατίας.είναι ΄΄κοινωνικό΄΄ πρόβλημα.

Link to comment
Share on other sites

Ξανά τα ίδια μας λες ρε φίλε !

Δεν κουράστηκες να παπαρολογείς με το ίδιο τροπάριο ?

Πάμε άλλη μια φορά ...

Οι συγκεκριμένοι πέρασαν με πανελλήνιες που είναι ανταγωνιστικός διαγωνισμός επί μεγάλου πληθυσμιακού δείγματος ώστε τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα.

Δεν έχεις ξανακούσει τέτοια ορολογία?Σε ποια σχολή βρίσκεσαι?Η σχολή σου καθημερινά χρησιμοποιεί στατιστικούς όρους.Κοίτα τώρα πώς εφαρμόζονται στις επιδόσεις.

Με ποιά κριτήρια ο "ανταγωνιστικός" αυτός διαγωνισμός είναι και αντικειμενικός ?

Με τα δικά σου ?

Γιατί έχει αναλυθεί πολλάκις (και αποδειχθεί άλλες τόσες) ότι δεν αντικατοπτρίζει τις ακριβείς δυνατότητες των φοιτητών ...

Και στο φινάλε απ' τους "αποτυχόντες" (που για σένα είναι κατώτεροι διανοητικά των επιτυχόντων) των Πανελληνίων είναι και αρκετοί που σπούδασαν σε άλλες (απ' τις σοβαρές λεγόμενες) χώρες, για τις οποίες η δικιά σου χώρα είναι μπακαλοχώρα (και συγγνώμη και από μένα για για τον χαρακτηρισμό).

Ταυτόχρονα ισχυρίζομαι οτι οι έλληνες απόφοιτοι,τονίζω οι έλληνες των ανατολικών σχολών είναι όχι μόνο κατώτεροι των αποφοίτων ελληνικών πανεπιστημίων επειδή οι διαννοητικές,ακαδημαικές επιδόσεις είναι μικρότερες(μικρότερη μνήμη,αναλυτική,γλωσσική,μαθηματική ικανότητα όπως αποτυπώνονται στο δείκτη νοημοσύνης) αλλά ισχυρίζομαι οτι οι έλληνες απόφοιτοι των χωρών αυτών είναι κατώτεροι από τους εγχώριους(Ρουμάνους κλπ) στο βαθμό που οι τελευταίοι δεν λάδωσαν.Στις χώρες δηλαδή που το σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο ήταν κάπως ανταγωνσιτικό όπως στην Τσεχία,οι εγχώριοι απόφοιτοι είναι πολύ ανώτεροι από τους Ελληνες.Και αυτό θα σου το επιβεβαιώσουν οι ντόπιοι αν τους ρωτήσεις.Φυσικά μη φανταστείς οτι πρόκειται να διενεργηθεί καμιά έρευνα για τα συγκεκριμένα ζητήματα καθότι τα υπουργικά μυαλά έχουν αλλού το μυαλό τους.

Τώρα το αλλάξαμε το τροπάριο ?

Παλαιότερα μας μίλαγες για το "μπουρδέλο" της Σόφιας ...

Μήπως σου άλλαξε γνώμη ο Usmeds όταν είπε ότι στην κλινική του έχει έναν Σέρβο και έναν Βούλγαρο (απόφοιτοι προφανώς και αυτοί αντίστοιχων "μπουρδέλων" emeek ) ?

Επιτέλους, ούτε και εγώ συμφωνώ με το μπάχαλο που γίνεται αλλά πιστεύω ότι η καλύτερη λύση είναι εξετάσεις τύπου USMLE για όλους όσους αιτούνται άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα (εγχώριους και ντόπιους).

Τότε θα βλέπαμε ποιοί πραγματικά αξίζουν να δουλέψουν σαν Ιατροί και ποιοί τρομπάρανε κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Πάντως ετοιμαστείτε για εκπλήξεις αν ποτέ γίνει κάτι τέτοιο.

Κατά τους δικούς μου υπολογισμούς, ένα τουλάχιστον 10% απ' τους Ανατολικούς αξίζει να φέρει τον τίτλο "Ιατρός".

Για τους υπόλοιπους άχρηστους-λαδωτές θα χαιρόμουν και εγώ ιδιαιτέρως αν έκαναν την Ειδικότητα τους εκεί που "σπούδασαν" ...

Link to comment
Share on other sites

Meteor είσαι μεγάλο κορόιδο.Τι κάθεσαι και τρως το παραμύθι?Δεν καταλαβαίνεις τις αλληλεπιδράσεις?

Sper... έχω και εγώ πλουσιότατο λεξιλόγιο ειδικά σε ότι αφορά υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

κατά τα λοιπά δεν είπες τίποτα καινούργιο πέρα από τις πάγιες απόψεις σου που μου είναι γνωστές από χρόνια

όπως γνωστό είναι το ύφος του λόγου αλλά και η οριακά παρανοϊκή επιχειρηματολογία(χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ σε όλα). Και βέβαια θυμάμαι το τι έλεγα και είναι το μόνο που συγκρατώ από το κατεβατό σου μαζί με το επιχείρημα περί μηδενισμού πλέον των πιθανοτήτων για θέσπιση εξετάσεων . Άρα το ζήτημα πλέον ανάγεται στο ποιος από τους δυο μας εκτιμά καλύτερα την έκβαση αυτής της κατάστασης. Δες το σαν προσωπική κόντρα μεταξύ μας. Ο χρόνος θα δείξει αρκεί να είμαστε υπομονετικοί. Πάω στοίχημα ότι δεν θα το ξεχάσεις..

Link to comment
Share on other sites

ρε συ Κοπριτη , καθεσαι και απαντας σοβαρα στον Σπερ ...

.... ο οποιος καθεται ωρες επι ωρων προκειμενου να καταφερει να περασει κανα μαθηματακι στη σχολη ( χαχαχα ο δεικτης νοησμοσυνης δε φαινεται να τον βοηθα να διαβασει γρηγορα πολλες σελιδες ) και οταν αποφασιζει να κανει κανα διαλειμματακι απο το δυσκολο προγραμμα του , γραφει και καμια μ.... για να περασει η ωρα και να ταραξει τα λιμναζοντα νερα του gm .....

Λογω ανυπαρξιας γκομενας βεβαιως βεβαιως , καθε του πονημα στο gm αποτελει το αντιστοιχο του πηδηματος : του προκαλει εναν ακομα οργασμο......( σου χω πει , αλλαξε μυαλα να βρεις γκομενα να ξελαμπικαρεις αλλα δεν μ΄ακους ).Στανταρ , μετα απο καθε κειμενο που γραφει ακολουθει μια συγκεκριμενη πραξη .... :rolleyes:

Στην αρχη σκεφτηκα να κανω εντιτ στις αθλιες αναφορες σχετικα με τους μαυρους και τον κατωτερο δεικτη νοημοσυνης τους , γιατι απλα δε συγχωρω τους ρατσιστες .Μετα , βλεπω και την αναφορα σε ενα σοβαρο θεμα οπως τα ναρκωτικα και μου ερχεται εμετος με το συσχετισμο .....

Τελικα σκεφτηκα να τα αφησω.Ποσο επικινδυνος αλλωστε μπορει να γινει ενας γραφικος ???? :)

Link to comment
Share on other sites

ρε συ Κοπριτη , καθεσαι και απαντας σοβαρα στον Σπερ ...

.... ο οποιος καθεται ωρες επι ωρων προκειμενου να καταφερει να περασει κανα μαθηματακι στη σχολη ( χαχαχα ο δεικτης νοησμοσυνης δε φαινεται να τον βοηθα να διαβασει γρηγορα πολλες σελιδες ) και οταν αποφασιζει να κανει κανα διαλειμματακι απο το δυσκολο προγραμμα του , γραφει και καμια μ.... για να περασει η ωρα και αν ταραξει τα λιμναζοντα νερα του gm .....

Τελικα σκεφτηκα να τα αφησω.Ποσο επικινδυνος αλλωστε μπορει να γινει ενας γραφικος ???? :)

Έχεις δίκιο ... emconfused

Γράψε λάθος !

Αν τα παίρνεις ολίγον ελαφρώς αυτά που γράφει διασκεδάζεις κιόλας.

Άλλωστε αυτά τα ρατσιστικά που έγραψε για τους μαύρους είναι απλώς για να γελά κανείς.

Link to comment
Share on other sites

Ξέρεις οτι οι μαύροι στην Αμερική γίνονται δεκτοί στα πανεπιστήμια με χαμηλότερες βαθμολογίες γιατί ο μέσος όρος ευφυίας των μαύρων είναι στο 80,δηλαδή 20 μονάδες κάτω από αυτόν των λευκών?Ξέρεις οτι από τη δεκαετία του ΄60 η εξέταση μαύρων στα ίδια θέματα με λευκούς θεωρείται ρατσιστικό μέτρο και επισύρει ποινή διότι γίνεται δεκτό οτι οι μαύροι έχουν χαμηλότερους δείκτες νοημοσύνης και πρέπει να εξετάζονται επί ευκολότερων θεμάτων?

Ξέρεις οτι οι Ασιάτες πρέπει να συγκεντρώσουν βαθμολογία τουλάχιστσον 10% καλύτερη από τους λευκούς για να εισαχθούν στην ίδια σχολή?Γιατί λες να συμβαίνει αυτό?Διότι ο δείκτης νοημοσύνης των Ασιατών μετρήθηκε στο 104 και αν γίνονταν δεκτοί με την ίδια βάση η εκπροσώπησή τους στα πανεπιστήμια θα ήταν δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με την αναλογία τους στον πληθυσμό.

that's bullshit and you know that.

Link to comment
Share on other sites

Lilpapaki βλέπω αμφισβητείς τα στοιχεία για το χαμηλό δείκτη νοημοσύνης των μαύρων.Μήπως σου φαίνεται οτι δεν είναι έτσι?Μήπως πιστεύεις οτι δεν είναι έτσι?Η νιώθεις οτι δεν είναι έτσι?Η δεν θέλεις να είναι έτσι και άρα δεν είναι έτσι?

Η μήπως είναι δημοκρατικό σου δικαίωμα να λες οτι είναι έτσι χωρίς να έχεις ελέγξει προηγουμένως τα στοιχεία,χωρίς να τα υποβάλλεις σε κριτική.Οπότε μπορείς να λες ό,τι σου καπνίσει.

Πάρε λοιπόν μια κατάταξη των πληθυσμών με βάση τους δείκτες νοημοσύνης,ψάξε να βρεις τι μέσο όρο έχουν οι μαύροι και οι Ασιάτες και μετά πες μου αν έχω δίκιο.Για να σε διευκολύνω ιδού το link.

www.rlynn.co.uk/pages/article_intelligence/t4.asp.Δες και πού βρίσκονται οι Ελληνες.

Σοβαρά?Δεν είσαι υποχρεωμένη να τα γνωρίζεις αυτά?Είσαι όμως υποχρεωμένη να τα απορρίπτεις?Δε σου φαίνονται σωστά?Δεν θες να ασχοληθείς?Μπορείς όμως έτσι να καταδικάζεις γιατί νομίζεις οτι τα στοιχεία δεν υπάρχουν?

Καταλαβαίνεις τη διαφορά με την παπαρολογία της τηλεόρασης?Γιατί η Κουτσίκου μπορεί με μια λέξη να δημιουργήσει εντυπώσεις,στο ίντερνετ όμως τέτοια άτομα δεν έχουν τύχη γιατί τα αποφθέγματά τους υπόκεινται σε έλεγχο και χρήζουν τεκμηρίωσης?Διότι εσύ λες περί ρατσισμού και εγώ σου πετάω τα στοιχεία.Και τώρα σε αφήνω να αποφασίσεις.

Ποιος είναι ρατσιστής?Ο λευκός που βάζει τα τεστ νοημοσύνης ή ο μαύρος που περνάει με χαμηλότερες βαθμολογίες τις εξετάσεις για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο επειδή είναι γνωστό οτι ο δείκτης νοημοσύνης του είναι κατώτερος?Ο Ασιάτης που πάει καλύτερα στις εξετάσεις ή ο λευκός που τον αποκλείει επειδή ο δείκτης νοημοσύνης του Ασιάτη είναι μεγαλύτερος και δεν θέλει τεράστιο αριθμό Ασιατών σε ανώτερες θέσεις?

Ποιος χρησιμοποιεί τα τεστ νοημοσύνης και γιατί?Γιατί να μην πουν εμείς που δεν είμαστε ρατσιστές δεν έχουμε ιδέα,δεν ξέρουμε,δεν παραδεχόμαστε τα τεστ νοημοσύνης και για αυτό δεν θα δώσουμε αβάντα στους μαύρους θεωρώντας οτι έχουν χαμηλότερους δείκτες.Αφού οι ρατσιστές δεν κάνουν τέτοιες διακρίσεις γιατί χρησιμοποιούν τα τεστ?

Την έπιασες την υποκρισία?Τα ίδια γίνονται και στην Ελλάδα.Ναι,είμαστε αγνωστικιστές.Δεν ξέρουμε αν οι απόφοιτοι ανατολικής Ευρώπης θα πατώσουν στις εξετάσεις,δεν το ξέρουμε.Αυτό είναι ρατσιστικό.Ομως...πρέπει να τους δώσουμε τα θέματα γιατί τα παιδιά πατώνουν.Τι ωραία πολιτική.

Τώρα θα μου πεις αφού οι πολλοί το χάφτουν εσύ γιατί παρεμβαίνεις?Τι θες να πετύχεις?Γιατί θες να δημιουργηθούν επισχειρήματα ειδικά για εσένα?Γιατί έτσι γουστάρω.Αυτή είναι η απάντηση.Αν δεν μπορούν να απαντήσουν είναι δικό τους πρόβλημα.

Και εσύ Νίκη ψάξε λίγο να δεις αν οι Αφροαμερικανοί πριμοδοτούνται ή όχι,δεν κάνει κακό.Τι θες τώρα,να σε γεμίσω αναφορές από εκπαιδευτικά μέχρι οικονομικά βιβλία?Ψάξε και κάτι θα βρεις.

Επίσης για δες γιατί αποφάσισε ο Σαρκοζύ την εισαγωγή μειονοτήτων στα Grand'Ecoles παρά τις χαμηλές βαθμολογίες.Τι συνέβη όταν δεν το έκανε.Τότε θα καταλάβεις γιατί το κάνουν οι Αμερικάνοι.

Και για αυτά που λέει ο κοπρίτης,φυσικά θα επαναλαμβάνω τα ίδια όταν βλπέπω να γράφονται οι ίδιες και οι ίδιες μπαλαφαριές.

Και να επαναλαμβάνονται τα ίδια που έχουν απαντηθεί.Φαίνεται πως κάποιοι πιστεύουν οτι το ίντερνετ λειτουργεί όπως ο προφορικός λόγος όπου επικρατεί όχι όποιος έχει στερεότερα επιχειρήματα αλλά όποιος τα επαναλαμβάνει συχνότερα.Ετσι θα μπορούσαν να υιοθετήσουν και άλλους τρόπους επιβολής του προφορικού λόγου.

Ας πούμε όταν λέω εξετάσεις να λένε εξετάσεις ξεξετάσεις,όταν γράφω ευφυία να λένε ευφυία ξευφυία κοκ.Ετσι θα κερδίσουν σίγουρα.Μιλάμε για δοκιμασμένες μεθόδους.

Αλλά συμφωνώ με την εκτίμηση του κοπρίτη.Οντως το 10% των αποφοίτων ανατολικής Ευρώπης θα έχει επιτυχία στις εξετάσεις.Οι υπόλοιποι θα συστήσουν παράταξη αναπληρωτών,αποτυχόντων και θυμάτων ρατσισμού.

Δεν είναι σωστό να ασχολούμαι με τέτοια ευαίσθητα θέματα?Συγγνώμη,ε?

Και τι θα κάνουν οι εγχώριοι?70% αποτυχία,το λέω από τώρα.

Οσο ακριβώς είναι το ποσοστό των μεταγραφέντων.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.