Jump to content

μεγιστος αριθμος εφημεριων ιατρών ΕΣΥ


Recommended Posts

Συναδελφοι καλημερα. Η παρουσα δημοσιευση αφορά ειδικευμένους ιατρούς ΕΣΥ. Υπάρχει κάποιος συνάδερφος, που να εχει νομικα κατοχυρώσει ποιος είναι ο μεγιστος αριθμος εφμεριων που 'υποχρεουται' να κανει ενας ιατρος ΕΣΥ? Προσοχ΄, δε μιλω για το οικονομικο πλαφόν,,γιατι αφ'ενος ειναι γνωστό και αφ'ετέρου δεν εχει καμία νομική ισχύ,που να λειτουργεί ως απόδειξη οτι  ενα ςΔκτης ή η αρμόδια ΥΠΕ δεν μπορεί να εξαναγκάσει σε περισσότερες του πλαφον εφηημεριες ανα μηνα. Μιλάω για νομο,φεκ ή ο,τι αλλο με αδιαμφισβήτητη ισχύ που να μηην επιδεχεται παρερμηνείας. Κοινώς να τους το τριψουμε στα μούτρα! Εγω εξαναγκαζομαι σε 10-11 εφημ ως ειδικος Παθολογος στην επαρχία και δε βρίσκω δικηγόρο να απευθυνθώ, μιας κ ολοι εχουν συγκρουση συμφερόντων ,καθως ειναι κ νομικοι συμβουλοι του νοσοκομειου. Ευχαριστώ a priori

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

υπάρχει ο Νόμος του Κράτους 4498

ΦΕΚ 172 τ.Α' 16/11/2017

Άρθρο 3
Ωράριο και διάρκεια εργασίας
(άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1
της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι
επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα
έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.
2. Το τακτικό ωράριο των ιατρών των υπηρετούντων
στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτά-
ωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή και
καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, τις πα-
ραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου
8 και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115).
3. Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της
παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σα-
ράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας
με περίοδο αναφοράς
(μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομέ-
νων των εφημεριών

 

Αρθρο 4

Συμμετοχή στις εφημερίες

 

Άρθρο 5
Οργάνωση του χρόνου εργασίας
(άρθρα 3, 4, 5 και 17 παρ. 2, 3 και 4
της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)και 5

Τροποποιήθηκε από το έλυτρο
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Απο την αιτιολογική έκθεση του Νομοσχεδίου

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-dentist-eis.pdf

"...Προβλέπεται ως κανόνας από την άποψη οργάνωσης το 12ωρο συνεχούς παροχής υπηρεσιών υγείας του ιατρού με παρουσία στο χώρο εργασίας, ούτως ώστε να υπάρχει συμβατότητα αφενός με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ σχετικά με το χρόνο ανάπαυσης και αφετέρου να εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία των νοσοκομείων και άλλων μονάδων υγείας. Ενδεικτικά ως 12ωρη εργασία νοούνται :
• οι επτά (7) ώρες του τακτικού πενθήμερου ωραρίου που ακολουθούνται από πέντε (5) ώρες ενεργής εφημερίας,
• οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης στο χώρο εργασίας τις καθημερινές τις νυχτερινές ώρες (εφημερία),
• οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης με παρουσία στο χώρο εργασίας, το Σάββατο, Κυριακή ή αργία (εφημερία).
Περαιτέρω, στις εφημερίες ετοιμότητας (εφόσον ο ιατρός κληθεί να παράσχει τις υπηρεσίες του), η συνεχής ή διακεκομμένη απασχόληση στο χώρο εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις δώδεκα (12) ώρες. Η καθημερινή ημερήσια ανάπαυση των ιατρών είναι υποχρεωτικά δώδεκα (12) συνεχόμενες ώρες ανά 24ωρο και η εβδομαδιαία ανάπαυσης σαράντα οκτώ (48) ώρες, δε-
δομένου του πενθημέρου. Επίσης, προβλέπεται διάλειμμα 15 λεπτών μετά από έξι (6) συνεχόμενες ώρες εργασίας.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου προβλέπεται να επιτρέπεται η παρέκκλιση (εξαιρέσεις) από την ανωτέρω 12ωρη οργάνωση του χρόνου εργασίας για λόγους υπηρεσιακών αναγκών και διασφάλισης της καλής λειτουργίας των νοσοκομείων και μονάδων Π.Φ.Υ. της χώρας (π.χ. 24ωρη εφημερία το Σάββατο, Κυριακή ή Αργία), ιδίως σε απομακρυσμένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές με ολιγάριθμο ιατρικό προσωπικό. Ωστόσο, σε περίπτωση που μειώνεται ή χάνεται ο χρόνος της ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης και πάλι παρέχεται αντίστοιχος ισοδύναμος αντισταθμιστικός χρόνος ανάπαυσης (ρεπό) και συγκεκριμένα για μεν την παραβίαση του χρόνου ημερήσιας ανάπαυσης παρέχεται ρεπό αμέσως μετά την εφημερία, για δε την παραβίαση του χρόνου εβδομαδιαίας ανάπαυσης παρέχεται ρεπό εντός των επόμενων δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά την εφημερία. Με την παράγραφο 3 δίνεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας να ρυθμίσει ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών, την κατάρτιση των προγραμμάτων εφημερίας και την περαιτέρω συστηματοποίηση και εξειδίκευση των εφημεριών σε τομείς που εμφανίζουν χρόνιες παθογένειες.

 

 

-------------------------------------------------------------

 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4498
Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2003/88/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ )
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 καθορίζουν τους κανόνες για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων που υπηρετούν, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και εφαρμόζονται στους ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. όλων των βαθμών και βαθμίδων, στους ιατρούς - μέλη Δ.Ε.Π. των τμημάτων ιατρικής, στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία), στους ειδικευόμενους
ιατρούς σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στους ειδικευόμενους πολίτες ιατρούς σε στρατιωτικά νοσοκομεία, σε όλους τους ιατρούς που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953 και σε μονάδες Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ., στους οδοντιάτρους των ως άνω υπηρεσιών, στους ιατρούς που εργάζονται στα νοσοκομεία «Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» και στο «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», στις κλινικές,
τμήματα, εργαστήρια και μονάδες αυτών και στο ιατρικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β..
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 δεν εφαρμόζονται στους ιατρούς - μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας και τους ιατρούς εργαζόμενους σε πλοία (ναυτικούς). Επίσης, οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και μαζικών καταστροφών.
Άρθρο 2
Ορισμοί (άρθρο 2 παρ. 1, 2 και 3
της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)
Στην έννοια του νόμου:
α) Η «εβδομάδα» σημαίνει τη χρονική περίοδο επτά (7) ημερών με έναρξη την 00.01 ώρα της Δευτέρας και λήξη την 24:00 της επόμενης Κυριακής.
β) «Εφημερία» είναι η πέραν του τακτικού ωραρίου χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί στην ανάγκη παροχής υπηρεσιών υγείας. Ως ενεργή εφημερία λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας και παρέχει ή είναι διαθέσιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του, εφόσον παραστεί ανάγκη. Ως εφημερία ετοιμότητας λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός βρίσκεται εκτός του χώρου εργασίας και
είναι έτοιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του εφόσον κληθεί. Μικτή εφημερία είναι η εφημερία που αποτελείται από ενεργή εφημερία και εφημερία ετοιμότητας.
γ)«Περίοδος ανάπαυσης» είναι κάθε περίοδος που δεν αποτελεί χρόνο εργασίας.
δ)«Νυχτερινή περίοδος» είναι κάθε περίοδος οκτώ (8) ωρών, μεταξύ 22:00 και 6:00.
ε) Ως «Χρόνος εργασίας», για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, λογίζεται, εκτός του τακτικού ωραρίου, και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εφημερεύων ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας του

Άρθρο 3
Ωράριο και διάρκεια εργασίας
(άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1
της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)
1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.
2. Το τακτικό ωράριο των ιατρών των υπηρετούντων στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115).
3. Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν προσμετρώνται ή παραμένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια και οι άδειες ασθενείας.
4.α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.
Τηρουμένων των γενικών αρχών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των ιατρών, η υπέρβαση του 48ωρου γίνεται για την κάλυψη των αναγκών σε εφημερίες των νοσοκομείων ή μονάδων Π.Φ.Υ., εφόσον: αα) ο ιατρός συναινεί για την παροχή της εργασίας αυτής και ββ) ο ιατρός δεν υφίσταται καμία επίπτωση, αν δεν δεχτεί να εκτελέσει την εργασία αυτή. Η συναίνεση του
ιατρού είναι ειδική, δίδεται εγγράφως, φέρει ακριβή ημερομηνία και υπογραφή, φυλάσσεται στο φάκελό του και
μπορεί να ανακαλείται ελεύθερα.
β) Ο Διοικητής του νοσοκομείου, καθώς και ο Διοικητής της Υ.ΠΕ. για τις μονάδες Π.Φ.Υ. υποχρεούνται να τηρούν και ενημερώνουν αρχείο για όλους τους ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς, που παρέχουν εργασία καθ’ υπέρβαση του 48ωρου. Το αρχείο είναι στη διάθεση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μπορεί να απαγορεύει ή περιορίζει τη δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας, για λόγους ασφάλειας και υγείας των ιατρών. Το νοσοκομείο και η Δ.Υ.ΠΕ. υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση ή την
άρση της συναίνεσης των ιατρών.
γ) Η υπέρβαση του 48ωρου τίθεται για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ..
5. Η ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) εβδομάδων.
Άρθρο 4
Συμμετοχή στις εφημερίες
1. Η συμμετοχή όλων των ιατρών και οδοντιάτρων στο πρόγραμμα εφημεριών είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από βαθμό ή βαθμίδα, και μπορεί να λάβει τη μορφή της ενεργής εφημερίας, της εφημερίας ετοιμότητας και της μικτής εφημερίας, λογίζεται δε ως απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και αμείβεται. Ομοίως, επιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών των φαρμακοποιών, χημικών, βιοχημικών, κλινικών χημικών, βιολόγων, φυσικών νοσοκομείων - ακτινοφυσικών,
ψυχολόγων που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Οι ειδικευόμενοι ιατροί διενεργούν μόνον ενεργές εφημερίες.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται και εξειδικεύεται ο αριθμός των ιατρών και των λοιπών επαγγελματιών, που συμμετέχουν στις εφημερίες, καθώς και η κατανομή των εφημεριών, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε υγειονομικής περιφέρειας, νοσοκομείου ή μονάδας Π.Φ.Υ..
4. Όλα τα τμήματα ή κλινικές των νοσοκομείων εφημερεύουν καθημερινά και καταρτίζουν μηνιαία προγράμματα εφημερίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., ορίζονται τα Κέντρα Υγείας και οι Μονάδες Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. που λειτουργούν και εφημερεύουν σε 24ωρη βάση.
Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται και εξειδικεύεται ο χρόνος και ο τρόπος οργάνωσης των εφημεριών μονάδων Π.Φ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου.
6. Οι ώρες εφημερίας διακρίνονται σε ώρες καθημερινές, καθημερινές νυκτερινές, καθημερινές νυκτερινές προς αργία, Σαββάτου, Σαββάτου νυκτερινές, Κυριακής ή αργίας, Κυριακής ή αργίας νυκτερινές.
Άρθρο 5
Οργάνωση του χρόνου εργασίας
(άρθρα 3, 4, 5 και 17 παρ. 2, 3 και 4
της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)
1.α) Καθιερώνεται, κατά κανόνα ως βάση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, η μέχρι δώδεκα (12) ώρες συνεχής εργασία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Ως δώδεκα (12) ώρες συνεχούς εργασίας νοούνται:
αα) οι επτά (7) ώρες του τακτικού πενθήμερου ωραρίου ακολουθούμενες από πέντε (5) ώρες ενεργής εφημερίας,

αβ) οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης τις καθημερινές κατά τις νυχτερινές ώρες με παρουσία στο χώρο εργασίας,

αγ) οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης κατά το Σάββατο, Κυριακή ή αργία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Η συνεχής ή διακεκομμένη απασχόληση εντός του χώρου εργασίας και μετά από κλήση κατά τις εφημερίες ετοιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το μέγιστο όριο των δώδεκα (12) ωρών.
β) Η ημερήσια ανάπαυση των ιατρών είναι υποχρεωτική και διάρκειας δώδεκα (12) συνεχόμενων ωρών ανά εικοσιτετράωρο. Η εβδομαδιαία ανάπαυση των ιατρών είναι σαράντα οκτώ (48) ώρες. Το διάλειμμα πέραν των έξι (6) ωρών εργασίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά.
2. Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 για λόγους λειτουργίας της υπηρεσίας και συνέχειας της φροντίδας υγείας. Αν μειώνεται ή χάνεται ο χρόνος ημερήσιας ανάπαυσης, παρέχεται αμέσως μετά ισοδύναμη συνεχής περίοδος ημερήσιας αντισταθμιστικής ανάπαυσης έως δώδεκα (12) ώρες. Αν μειώνεται ή χάνεται ο χρόνος εβδομαδιαίας ανάπαυσης, χορηγείται αντισταθμιστική καθημερινή ημέρα ανάπαυσης μέσα στις δύο (2) επόμενες εβδομάδες για κάθε ενεργή εφημερία Σαββάτου ή Κυριακής ή αργίας.
3. Για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων και των φορέων Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.ΠΕ. όλης της χώρας σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών, με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, συστηματοποιούνται και εξειδικεύονται οι εφημερίες κατά υγειονομικές περιφέρειες, τμήματα ή κλινικές, εργαστήρια, Τ.Ε.Π., μο-
νάδες και κατά ειδικότητες και καθορίζεται ο αριθμός, οτρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των εφημεριών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Τροποποιήθηκε από το έλυτρο
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

σε ευχαριστω Ελυτρο! αυτα τα ξέρω-ξερουμε ολοι. για καποιον λογο (δε γνωριζω νομικα), δεν γινεται αποδεκτό....Εχεις κανει χρήση αυτών κ έγιναν αυταπόδεικτα αποδεκτά?

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
2 λεπτά πριν, jak said:

σε ευχαριστω Ελυτρο! αυτα τα ξέρω-ξερουμε ολοι. για καποιον λογο (δε γνωριζω νομικα), δεν γινεται αποδεκτό....Εχεις κανει χρήση αυτών κ έγιναν αυταπόδεικτα αποδεκτά?

υπήρχε αναστολή της εφαρμογής για 3 χρόνια ,δλδ έως φέτος

Αρθρο 3

....
γ) Η υπέρβαση του 48ωρου τίθεται για μια τριετία από
την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την ολοκλή-
ρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκο-
μείων και μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ..

 

3 χρόνια πέρασαν,

προσλήψεις γίνανε.

Δικαιολογίες ΔΕΝ υπάρχουν!

 

Αν θέλει ο Διευθυντής σου να παραβαίνει το γράμμα του Νόμου, υπάχουν πολλά που μπορούν να γίνουν....

Για αρχή ενημέρωσέ τον

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

by the book, 3 χρονια συμπληρωνονται νοεμ2020.....παλι θα τη φαμε...ειμαστε 3 ειδικοι στην παθολογικη (μα ζι με τον δντη) και μας υποχρεωνουν να καλυπτουμε ολο το μηνα, ητοι 10-11-11 εφημ

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

η υπέρβαση αφορά το 48ωρο και έχει πλαφόν τις 60 ώρες/ εβδομάδα για τα 3 χρόνια (έως το Νοέμβριο του 2020)

10 εφημερίες το μήνα νομίζω οτι υπερβαίνουν κατά πολύ τις 60 ώρες!

 

 

 

4.α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.
Τηρουμένων των γενικών αρχών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των ιατρών, η υπέρβαση του 48ωρου γίνεται για την κάλυψη των αναγκών σε εφημερίες των νοσοκομείων ή μονάδων Π.Φ.Υ., εφόσον: αα) ο ιατρός συναινεί για την παροχή της εργασίας αυτής και
ββ) ο ιατρός δεν υφίσταται καμία επίπτωση, αν δεν δεχτεί να εκτελέσει την εργασία αυτή. Η συναίνεση του ιατρού είναι ειδική, δίδεται εγγράφως, φέρει ακριβή ημερομηνία και υπογραφή, φυλάσσεται στο φάκελό του και μπορεί να ανακαλείται ελεύθερα.
β) Ο Διοικητής του νοσοκομείου, καθώς και ο Διοικητής της Υ.ΠΕ. για τις μονάδες Π.Φ.Υ. υποχρεούνται να τηρούν και ενημερώνουν αρχείο για όλους τους ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς, που παρέχουν εργασία καθ’ υπέρβαση του 48ωρου. Το αρχείο είναι στη διάθεση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μπορεί να απαγορεύει ή περιορίζει τη δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας, για λόγους ασφάλειας και υγείας των ιατρών. Το νοσοκομείο και η Δ.Υ.ΠΕ. υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη συ-
ναίνεση ή την άρση της συναίνεσης των ιατρών.
γ) Η υπέρβαση του 48ωρου τίθεται για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ.

 

 

 

Ο Νόμος σου  δείχνει τον δρόμο....

δλδ

1.έγγραφη συναίνεση ή μη

και το πρόβλημα γίνεται του Διοικητή

Τροποποιήθηκε από το έλυτρο
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Μια χαρα μπορουν να τους τις βαλουν εφημεριες ετοιμοτητας αντι για ενεργες (αν υπαρχουν ειδικευομενοι που εφημερευουν ενεργες εφημεριες), οποτε δεν υπολογιζονται ωρες εφημεριας, παλι θα τις κανουν και θα πληρωνονται λιγοτερα. Και ακομη και στον εισαγγελεα να πας, θα επικαλεστουν ασφαλη εφημερευση (δημοσιο συμφερον) και τιποτα δε θα κανεις. 

Υπαρχουν επικουρικοι που κανουν και 15 εφημεριες ετοιμοτητας.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Όρια Εφημεριών Ιατρών ΕΣΥ

Άρθρο 43 ΦΕΚ 118 Α 2014

1. Όρια Εφημεριών Ιατρών ΕΣΥ και σχετικά θέματα
Τα εδάφια i έως νi της περίπτωσης Α΄ της παρ. 11 του
άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄297), όπως τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 4 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), την παρ.3
του άρθρου 62 του ν. 3918/2011 (Α΄31), την παρ. 27 του
άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄150) και την παρ. α΄ του
άρθρου 99 του ν. 4182/2013 (A΄185), αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
«i. Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν
μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό
που αντιστοιχεί σε επτά (7) ενεργές εφημερίες κάθε
μήνα (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη
ημέρα).
ii. Στη Γ΄ ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Δι−
ευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία
δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7)
εφημερίες, εκ των οποίων πέντε (5) ενεργές εφημερί−
ες (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη
ημέρα) και δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές

Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως
αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντι−
στοιχεί σε έντεκα (11) εφημερίες, εκ των οποίων επτά
(7) ενεργές εφημερίες (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυ−
ριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα) και τέσσερις (4) εφημερίες
ετοιμότητας καθημερινές.
iii. Στην Β΄ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Δι−
ευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) εφη−
μερίες, εκ των οποίων τέσσερις (4) ενεργές εφημερίες
(2 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέ−
ρα) και τρεις (3) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές.
Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως
αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντι−
στοιχεί σε επτά (7) εφημερίες, εκ των οποίων πέντε (5)
ενεργές εφημερίες (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή
− Εξαιρέσιμη ημέρα) και δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας
καθημερινές.
iv. Στην A΄ ζώνη οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως
αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντι−
στοιχεί σε έξι (6) εφημερίες, εκ των οποίων τρεις (3)
ενεργές εφημερίες (1 Καθημερινή, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή
− Εξαιρέσιμη ημέρα) και τρεις (3) εφημερίες ετοιμότη−
τας καθημερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμ−
βάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει
το ποσό που αντιστοιχεί σε έξι (6) εφημερίες, εκ των
οποίων τέσσερις (4) ενεργές εφημερίες (2 Καθημερινές,
1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα) και δύο (2)
εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Για τους Συντονι−
στές Διευθυντές της Α΄ ζώνης ισχύει η περίτωση Η΄ του
άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43). Οι ειδικευμένοι ιατροί
όλων των βαθμιδών ανεξαρτήτως ζώνης, πραγματοποι−
ούν τόσες εφημερίες, ενεργές ή μεικτές ή ετοιμότητας,
όσες απαιτούν οι ανάγκες του τμήματός τους και έως το
ποσό της ανώτατης αποζημίωσης, όπως αυτό ορίστηκε
στα εδάφια ii έως iv.
v. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες
τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) ενερ−
γές εφημερίες κάθε μήνα (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1
Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα).
vi. Τα μέλη Δ.Ε.Π. λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που
δεν υπερβαίνει τις προβλεπόμενες στην Α΄ Ζώνη εφη−
μερίες και ως εξής: οι Λέκτορες σε αντιστοιχία με τους
Επιμελητές Β΄, οι Επίκουροι Καθηγητές σε αντιστοιχία
με τους Επιμελητές Α΄, οι Αναπληρωτές Καθηγητές σε
αντιστοιχία με τους Διευθυντές και οι Καθηγητές σε
αντιστοιχία με τους Συντονιστές Διευθυντές.»
Η παρούσα ισχύει αναδρομικά από 10.9.2013, ημερο−
μηνία δημοσίευσης του ν. 4182/2013.
2. Τροποποίηση του ν. 4238/2014
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011,
η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν. 4238/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς της ως άνω παραγράφου αρχίζει από 1.7.2014.
Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες
έως 30.6.2014 εξετάζονται από αυτές.»

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Για ποιό λόγο υπάρχει το πλαφόν στην αποζημίωση των εφημεριών γιατρών του ΕΣΥ;
Δεν ξέρει το κράτος τις ανάγκες του ή τις ελέγχει μόνο με το «εντέλλεσθε»;
Ο Παπανικολάου και η Ρέτζιου που «ενδιαφέρονται για τον εργαζόμενο»,
να μην έχουν δει προγράμματα εφημέρευσης με εφημερίες που θα πληρωθούν και άλλες που δεν θα πληρωθούν;
Είναι αυτός ο καλοπληρωτής ο εργοδότης κράτος που συμπιέζει τις αμοιβές στο επίπεδο του εκβιαστή μπαταχτσή,
που κάνει οικονομία μερικά ούτε ψίχουλα στις εφημερίες των «ηρώων»,
και σκορπάει πακτωλούς σε επιτροπές, αναθέσεις, δημόσιες συμβάσεις, διπλοθεσίτες, αργόσχολους;

Πρόκειται για τη λογική που είναι ανάλογη με το μη αναγνώριση του ανθυγιεινού.
Ο σκλάβος του αιώνα που πέρασε, ζει ανάμεσά μας και είναι πιο πολύτιμος την ώρα που προσφέρει δωρεάν.
Κάποια στιγμή όμως, lives matter και εργασιακά να τα εννοούμε για τους ανθρώπους ανεξαρτήτως.
_____________________________

bonus του πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα:

Πρόκειται για το ίδιο κράτος που τα λεφτά της υγείας περισσεύουν τόσο
ώστε να μη ζητά επί χρόνια την εξόφληση από κανένα για τις νοσηλείες των πελατών του τουρισμού.
https://www.ethnos.gr/ygeia/56305_esy-150-ekatommyria-eyro-hamena-apo-ta-nosilia-toyriston-stin-ellada
«Με βάση τις εκτιμήσεις του υπουργείου Υγείας το 2015 οι απώλειες από τις δωρεάν νοσηλείες των ξένων τουριστών στη χώρα μας άγγιζαν ετησίως τα 25 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον, λόγω και της αύξησης της τουριστικής κίνησης, το ποσό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.»

Τώρα που έχουμε και τον κορωνοϊό,  η υπόλοιπη οικονομία μαραζώθηκε όλο το χειμώνα για τα διαπιστευτήρια του θέρους
οπότε ανεξέλεγκτα τουρίστες θα αφήνουν τα λεφτά τους στους τουριστικούς επιχειρηματίες
και τα έξοδα της καραντίνας (ξενοδοχεία, διατροφή κλπ) θα μένουν στο κράτος
https://www.liberal.gr/politics/se-karantina-me-exoda-tou-ellinikou-kratous-osoi-touristes-brethoun-me-koronoio/305221
«στην περίπτωση που βρεθούν θετικά κρούσματα μεταξύ των τουριστών θα φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, με κόστος που θα αναλάβει το ελληνικό δημόσιο»

είναι προφανές ότι κάποια στιγμή το κράτος έχει ...έξοδα !

Τροποποιήθηκε από heretai
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.