Jump to content
ξενος

Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων γιατρών ΕΣΥ

Recommended Posts

Για όσους αγχώνονται αν προχωράει η διαδικασία με τις κρίσεις σε 1η-2η ΥΠΕ ορίστε.....Η περιφέρεια ετοιμάζει τα γραφεία που θα "στεγάσουν" τα συμβούλια κρίσης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ξ24469Η26-ΛΚΕ

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την Προμήθεια υπηρεσιών για την επισκευή-ανακαίνιση χώρων στο ακίνητο επί της οδού Μακεδόνων 2 (2ος Όροφος) Πλατεία Μαβίλη – Αμπελόκηποι Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή-ανακαίνιση χώρων στο υπό μίσθωση ακίνητο επί της οδού Μακεδόνων 2 στην Πλατεία Μαβίλη στους Αμπελοκήπους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση υπαλλήλων του Γραφείου Προσωπικού (συμβούλια Κρίσης και επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 1ης και 2ης Υ.Πε.)

.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ελεος καπου.. Ποιες 30 μερες ; 

"Α. Η προσφορά να σταλεί έως 08/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της 1ης Υ.Πε. Αττικής ( Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι Τ.Κ 115212) αναγράφοντας: 1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 2. Την περιγραφή των αιτούμενων ειδών, 3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης 4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 5. Τα στοιχεία του αποστολέα 6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ: Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ➢ Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. ➢ Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές ➢ Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή του προσφερόμενου είδους του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο ανάδοχος εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα. Α)Όσον αφορά την παράγραφο 1 του Α: 73, Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του Α: 73. Η υποχρέωση Η υποχρέωση αυτή αφορά : ➢ Στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ( Ι.Κ.Ε. ), ΟΕ. Και ΕΕ, τους διαχειριστές. ➢ Στις περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) Όσον αφορά την παρ. 2 του Α: 73 , πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Από την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης. Στην παρούσα Πρόσκληση ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί σε προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίζει και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής ( εφόσον προβλέπεται ). Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο μηνών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. o Υπέρ Δημοσίου, παρακράτηση ποσοστού 0,02% επί της αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016. o Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,06% ΕΑΑΔΗΣΥ βάσει του Ν.4112/2016. o Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κράτηση 0,06§ επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης o Παρακράτηση 4% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013. o Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας (αρθρ. 3 Ν 3580/2007) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016. Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ "

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Γιατί έχω την αίσθηση ότι οι κρίσεις θα ξεκινήσουν κατά  το Πάσχα ( 28 Απριλίου ), όπου όλως τυχαίως θα συμπίπτουν με τις επερχόμενες (όπως διαρρέεται) εκλογές;;;

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
13 λεπτά πριν, iceman said:

Για όσους αγχώνονται αν προχωράει η διαδικασία με τις κρίσεις σε 1η-2η ΥΠΕ ορίστε.....Η περιφέρεια ετοιμάζει τα γραφεία που θα "στεγάσουν" τα συμβούλια κρίσης.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ξ24469Η26-ΛΚΕ

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την Προμήθεια υπηρεσιών για την επισκευή-ανακαίνιση χώρων στο ακίνητο επί της οδού Μακεδόνων 2 (2ος Όροφος) Πλατεία Μαβίλη – Αμπελόκηποι Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή-ανακαίνιση χώρων στο υπό μίσθωση ακίνητο επί της οδού Μακεδόνων 2 στην Πλατεία Μαβίλη στους Αμπελοκήπους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση υπαλλήλων του Γραφείου Προσωπικού (συμβούλια Κρίσης και επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 1ης και 2ης Υ.Πε.)

.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Κοροιδία φουλ?

να στεγαστουν

να παρουμε καμαριερες μετα

επειτα κηπουρο

μετα να ψαξουμε θυρωρό

μετα οτι αλλο τους ερθει.

και ολα αυτα να μας το λενε σε μερες.

αν ηταν ετσι ολες οι δουλειες,θα παιζαμε τις κουμπαρες

αλλα τελικά το παχνιδι αυτό το ξερουμε καλά στην χωρα μας.

οτι και να πεις χανεις τα λογια σου.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
On 9/26/2018 at 5:16 PM, dimkats said:

Γιατί έχω την αίσθηση ότι οι κρίσεις θα ξεκινήσουν κατά  το Πάσχα ( 28 Απριλίου ), όπου όλως τυχαίως θα συμπίπτουν με τις επερχόμενες (όπως διαρρέεται) εκλογές;;;

http://www.healthreport.gr/μόνιμες-εξπρές-προσλήψεις-στο-εσυ-μέχ/

 

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

γνωρισα υποψηφιο με 32 χρονια προυπηρεσια .  ? Μου ειπε οτι θα παρει 500 μορια,οπως ακριβως κι ο δευτερος ,με 25 χρονια. Ισχυει ;;

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
1 hour ago, ανναπλα said:

γνωρισα υποψηφιο με 32 χρονια προυπηρεσια .  ? Μου ειπε οτι θα παρει 500 μορια,οπως ακριβως κι ο δευτερος ,με 25 χρονια. Ισχυει ;;

Καταρχάς αν υποθέσω ότι πήρε ειδικότητα το νωρίτερο στα 30(?) του, τώρα είναι 62 ετών????

Φανταζομαι εννοείς να έχουν  και οι δύο του ίδιου  είδους προϋπηρεσία (πχ ιδιωτικό  επάγγελμα). Τότε ο 1ος  παίρνει αρχικα πχ 640 μόρια και ο 2ος 500 αλλά κατόπιν της αναγωγής αυτός πάει στα 500 και ο 2ος στα 400 περίπου.

 

Τροποποιήθηκε από iceman

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
21 ώρες πριν, iceman said:

Καταρχάς αν υποθέσω ότι πήρε ειδικότητα το νωρίτερο στα 30(?) του, τώρα είναι 62 ετών????

Φανταζομαι εννοείς να έχουν  και οι δύο του ίδιου  είδους προϋπηρεσία (πχ ιδιωτικό  επάγγελμα). Τότε ο 1ος  παίρνει αρχικα πχ 640 μόρια και ο 2ος 500 αλλά κατόπιν της αναγωγής αυτός πάει στα 500 και ο 2ος στα 400 περίπου.

 

Ελπιζω η 1η υπε το περι αναγωγης στην προυπηρεσια να το τηρησει..

 

 

Μονο στο εκπαιδευτικο... υπαρχει ταβανι στα μορια κ αντιστοιχα στην αναγωγη..

 

Πανω απο 300 μορια συνεχιζομενης εκπαιδευσης..βαθμολογεισαι το ιδιο.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Καλημερα. Μολις μιλησα με την πρωτη ΔΥΠΕ ,με δυο υπαλληλους . Αν μιλουσα με τον καφετζη του χωριου μου ,ισως οι πληροφοριες ηταν σαφεστερες. Η πρωτη υπαλληλος ,δεν ειχε ιδεα. Εκανε ο,τι κανει παντα : σε αφηνει στην γραμμη και μιλαει με τους αλλους. Σε 10 λεπτα ,πιανει αλλη το ακουστικο. Δεν εχω ιδεα για το ποτε θα γινουν οι κρισεις ,μου λεει.Πριν μια βδομαδα ανελαβα . Εντος του 18; την ρωταω .Δεν ξερω , δεν μπορω να σας πω ,μου λεει. Ειμαι νεα εδω. Ρωτειστε την προισταμενο. Η οποα ειναι; ρωταω. Μικρος δισταγμος. Η κυρια Μπαλασκα ,απανταει. 

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

..Kαι τελικα μιλησα με την Μπαλασκα. Η οποα μου ειπε οτι ολο το βαρος το εχουν ριξει στα ΤΕΠ .? Κ ιοτι " τι να σας,δεν ξερω,δεν κανω προβλεψεις ". Κι οτι ναι,παρα τις υπερανθρωπες προσπαθειες,οι κρισεις εντος του 18,ειναι μαλλον ουτοπια.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

η 1η ΥΠΕ ετοιμασε και τη θεση στην ιστοσελιδα της οπου θα ανακοινωνονται οι μη παραδεκτες υποψηφιοτητες, κρισεις κτλ

http://www.1dype.gov.gr/?p=6078

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
11 ώρες πριν, iceman said:

η 1η ΥΠΕ ετοιμασε και τη θεση στην ιστοσελιδα της οπου θα ανακοινωνονται οι μη παραδεκτες υποψηφιοτητες, κρισεις κτλ

http://www.1dype.gov.gr/?p=6078

6 μηνες σχεδον μετα..

Για να φτασουμε να επισκευασει ενα σπιτι..

Κ για να ανεβασει στο ιντερνετ μια αναρτηση...οτι εδω θα φαινονται οι μη παραδεκτες αιτησεις...

 

Τα αφησε...να καθυστερησουν  ετσι τα πραγματα τεχνιεντως...

 

Λογω εκλογων;

 

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
On 3/10/2018 at 12:47 ΜΜ, iceman said:

η 1η ΥΠΕ ετοιμασε και τη θεση στην ιστοσελιδα της οπου θα ανακοινωνονται οι μη παραδεκτες υποψηφιοτητες, κρισεις κτλ

http://www.1dype.gov.gr/?p=6078

Την ιστοσελιδα..

Ο κομπιουτερας την φτιαχνρι σε χρονο dt..σε σχεση με ολο αυτο που εχει τραβηξει τοσο πολυ..

 

Κ ναι που περασαν εξι μηνες..

Απλα για να πουν μολις προ ημερων..

Οτι νοικιαζουμε κ επιπλωνουμε..

Καθως κ οτι κοιταξτε τι σας εχουμε..φτιαξαμε κ ιστοσελιδα μετα απο εξι μηνες σκεψη...

 

Θελω να ξερω τους επιμενους εξι μηνες,τι θα μαγειρεψουν τα αλανια.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Και τι εχουμε να ακουσουμε ακομα.

 

Ανυπομονος..η υπομονη ειναι αρετη.

Κ η χωρα μας προσφερεται για εξασκηση.

 

Υγ:κ εσυ τι εκανες για τη χωρα σου;

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

δεν θυμάμαι αν έχει αναφερθεί νωρίτερα, το ποστάρω εδώ (η εξέλιξη της διαδικασίας στην 5η ΥΠΕ).

http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/SelectionBoards.aspx

Επίσης, στη διαύγεια του υπουργείου υγείας κατά καιρούς ανακοινώνονται διορισμοί συναδέλφων από την προκήρυξη της άνοιξης (για τις ΜΕΘ).

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
1 ώρα πριν, angelo said:

δεν θυμάμαι αν έχει αναφερθεί νωρίτερα, το ποστάρω εδώ (η εξέλιξη της διαδικασίας στην 5η ΥΠΕ).

http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/SelectionBoards.aspx

Επίσης, στη διαύγεια του υπουργείου υγείας κατά καιρούς ανακοινώνονται διορισμοί συναδέλφων από την προκήρυξη της άνοιξης (για τις ΜΕΘ).

Ενα εχω να πω κ η 5η δυπε..

Τηρησε την αναγωγη στα 500..

Πχ στην προυπηρεσια κτλ...

Κ ειδικα εκει δεν το θεωρησε εως 500μορια max...και να ισοβαθμισει αντιστοιχα..

Ενα με 499 μορια με εναν με 600.

Ολοι αναγονται στο 500...κ ταξινομουνται βαση του πρωτου (πχ 600 μορια....με τα περισσοτερα μορια.

 

Οκ..600 μορια..

Θελεις  περιπου 30 εξαμηνα προυπηρεσιας..επι 22 μορια το εξαμηνα.

30 εξαμηνα ειναι 15 ετη.

Ή κ 8 ετη προυπηρεσια πχ ως επιμελητης σε προβληματικη πρριοχη που πιανονται διπλα.

 

Ο εν λογω υποψηφιος..πχ μπορει να παραιτηθηκε...απο οπου κ αν ηταν..

Κ ξαναδηλωσε.

 

Ειναι σωστο να τηρηθει η αρχη της αναλογικοτητας.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
3 λεπτά πριν, allios said:

Ενα εχω να πω κ η 5η δυπε..

Τηρησε την αναγωγη στα 500..

Πχ στην προυπηρεσια κτλ...

Κ ειδικα εκει δεν το θεωρησε εως 500μορια max...και να ισοβαθμισει αντιστοιχα..

Ενα με 499 μορια με εναν με 600.

Ολοι αναγονται στο 500...κ ταξινομουνται βαση του πρωτου (πχ 600 μορια....με τα περισσοτερα μορια.

 

Οκ..600 μορια..

Θελεις  περιπου 30 εξαμηνα προυπηρεσιας..επι 22 μορια το εξαμηνα.

30 εξαμηνα ειναι 15 ετη.

Ή κ 8 ετη προυπηρεσια πχ ως επιμελητης σε προβληματικη πρριοχη που πιανονται διπλα.

 

Ο εν λογω υποψηφιος..πχ μπορει να παραιτηθηκε...απο οπου κ αν ηταν..

Κ ξαναδηλωσε.

 

Ειναι σωστο να τηρηθει η αρχη της αναλογικοτητας.

Μια υπε..

Δεν τηρησε την αρχη της αναλογικοτητας..

Μεταφραζοντας οπως θελει..τα κριτηρια διορισμου του ιανουαριου 2018.

 

Υγ:βλεπε προηγουμενες σελιδες...οπου ειχα αναφερει ποια.

 

Μενει κ η 1η υπε το πως θα το κανει.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ξεκίνησε να ανακοινώνει πίνακες η 1ηΥΠΕ,πριν από 4 ώρες! Καλή τύχη σε όλους . . .

http://www.1dype.gov.gr/?p=6079

Τροποποιήθηκε από dimkats

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
18 minutes ago, dimkats said:

Εντάξει αυτές οι θέσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να έχουν εξαγγελθει το τελευταίο χρόνο τουλάχιστον 10 φορές!!!!

Κάποιος εκτός χώρου θα νομίζει ότι έχουν γίνει 650*10=6500!!! προσλήψεις!!!

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
9 hours ago, iceman said:

Εντάξει αυτές οι θέσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να έχουν εξαγγελθει το τελευταίο χρόνο τουλάχιστον 10 φορές!!!!

Κάποιος εκτός χώρου θα νομίζει ότι έχουν γίνει 650*10=6500!!! προσλήψεις!!!

Συνάδελφε δεν έχετε άδικο! Για να είμαι ειλικρινής μέχρι τώρα μιλούσαν για πρόσληψη 450-454 ειδικευμένων στην ΠΦΥ ( Σεπτέμβριος 2017 και Σεπτέμβριος 2018). Τώρα είναι η πρώτη φορά που αναφέρουν πρόσληψη "650" ιατρών!Δεν ξέρω αν πρόκειται για νέες θέσεις ή  όχι .... ίδωμεν ....

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
3 hours ago, dimkats said:

Συνάδελφε δεν έχετε άδικο! Για να είμαι ειλικρινής μέχρι τώρα μιλούσαν για πρόσληψη 450-454 ειδικευμένων στην ΠΦΥ ( Σεπτέμβριος 2017 και Σεπτέμβριος 2018). Τώρα είναι η πρώτη φορά που αναφέρουν πρόσληψη "650" ιατρών!Δεν ξέρω αν πρόκειται για νέες θέσεις ή  όχι .... ίδωμεν ....

 

ειναι οι 450 "γνωστες" (που μας τα εχουν ζαλισει ενα χρονο αλλα προκυρηξη γιοκακομα) + 182 νεες οργανικες θεσεις που ψηφιστικαν προσφατα για δομες της ΠΦΥ --> συνολο 630

 

Άρθρο ένατο

Στελέχωση του Ε.Σ.Υ. με ιατρικό και λοιπό προσωπικό

1. Για τη βελτίωση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστώνται: α) στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.), για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκατόν ογδόντα δύο (182) συνολικά θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., πέραν των υφισταμένων οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.. Η κατανομή των θέσεων αυτών, ανά πλήθος και ειδικότητα, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
9 hours ago, iceman said:

 

"...που μας τα εχουν ζαλισει ενα χρονο αλλα προκυρηξη γιοκακομα..."


 

Παραστατικότερα νομίζω ότι δεν μπορεί να περιγραφεί . . . ! ! !

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

αν βγαινουν οι απορριπτεοι καθε ειδικοτητας καθε πεντε μερες , ποτε υπολογιζετε να ολοκληρωθει η διαδικασια;

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Δημιουργία νέας...