Μετάβαση στο περιεχόμενο


Φωτογραφία

Χημεία Ι


 • Please log in to reply
64 replies to this topic

#21 aifos

aifos

  Μεγαλογιατρός (επίπεδο VIII)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 754 Δημοσιεύσεις:
 • Location:Πειραιας

Posted 22 Απρίλιος 2008 - 08:53 μμ

Κανονικη Εξεταστικη - (Ημερομηνια Αγνωστη)

1. Ποιο και γιατί από τα ακόλουθα αποδίδει ρθμιστικό διάλυμα;
Α: 100 ml of 0.1 M KCN + 100 ml of 0.001 M HCN
B: 100 ml of 0.1 M NaOH + 50 ml of 0.1 M NaCN
Γ: 100 ml of 0.1 M NaCN + 50 ml of 0.1 M HCl
Δ: 100 ml of 0.1 M NaOH + 100 ml of 0.1 M HCN
E: 100ml of 0.1 M KCN + 100 ml of 0.2 M NaCN

2. 1.0 L υδατικού διαλύματος με περιεκτικότητα [H2CO3]=[HCO3-]=0.10 Μ έχει [Η+]=4.2 Χ 10 -7. Ποια είναι η [Η+] μετά την προσθήκη 0.005 mole NaOH;

3. Δίδονται τα κανονικά δυναμικά αναγωγής Sn2+ + 2e= Sn ο, Eο= -0,14 V Cr + 3e= Cr o, Eo=-0,74 V. Γράψτε την αυθόρμητη αντίδραση που θα πραγματοποιηθεί υπό κανονικές συνθήκες και γιατί.

4. Γιατί για δεδομένη στοιβάδα τα e των s τροχιακών απαιτούν μεγαλύτερη ενέργεια για να αποσπαστούν από ότι τα e των p ή d τροχιακών της ίδιας στιβάδας.

5.Πότε το ΔG o΄ θα συμμετέχει με το ΔGo: Δώστε τους ορισμούς των δύο θερμοδυναμικών μεγεθών.

6.Εάν η μεταβολή της εντροπίας μιας αντίδρασης είναι αρνητική ποιο θερμοδυναμικό μέγεθος θα σας καθορίσει με βεβαιότητα ότι η αντίδραση θα είναι ενδεργονική (ΔG>0).

7.Mεταξύ των στοιχείων της πρώτης σειράς των στοιχείων μεταπτώσεων (Ζ=21 έως και 30), ποια είναι διαμαγνητικά, ποια παραμαγνητικά και γιατί;

8.Μεταξύ ποιών μορίων εμφανίζονται δεσμοί υδρογόνου και συγχρόνως δυνάμεις διασποράς (London) και γιατί; α.Η2 β.Ο2 γ.CH3F δ.H2O

Edited by aifos, 23 Απρίλιος 2008 - 05:41 πμ.


#22 aifos

aifos

  Μεγαλογιατρός (επίπεδο VIII)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 754 Δημοσιεύσεις:
 • Location:Πειραιας

Posted 23 Απρίλιος 2008 - 05:40 πμ

Πτυχιακή Εξεταστική 8/5/2001

1.α)Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι καλυτερο οξύ κατά Lewis, το BCl3 ή το Β(CH3); Δικαιολογείστε.
β)Ερμηνεύσατε τη διαφορά στην βασικότητα των ενώσεων:
i)ανιλίνη (C6H5NH2) με pkb = 9.38
ii)κυκλοξυλμίνη με pkb = 3.32

2.Υπολογίστε τον όγκο 0.350Μ NaOH που θα πρέπει να προστεθούν σε 300ml Η2CO3
συγκέντρωσης 0.250Μ για να παραχθεί ρυθμιστικό διάλυμα με pH = 10.
Δίνονται: ka(Η2CO3) = 4,6×10-7 και ka(HCO3-) = 4,4×10-11

3.Τεμάχια ψευδαργύρου και χαλκού εμβαπτίζονται σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος και
συνδέονται εξωτερικά με σύρμα χαλκού.Παρατηρείτε τότε πάνω στην επιφάνεια του ενός από τα
μέταλλα σχηματισμός φυσαλίδων.
α)Στην επιφάνεια ποιου μετάλου σχηματίζονται οι φυσαλίδες;
β)Να γραφτεί η αντίδραση που λαμβάνει χώρα.
γ)Ποιο μέταλλο οξειδώνεται;
Δίνονται: Zn2+ + 2e- Zn0 E0 = -0,76
Cu2+ + 2e- Cu0 E0 = 0,34

4.α)H σταθερά χημικής ισορροπίας της αντίδρασης ΑΒ + Η HA + B+ ισούται με
τη μονάδα.Αν η αντίδραση αυτή λάβει χώρα στον οργανισμό, ποια θα είναι η τιμή της σταθεράς
χημικής ισορροπίας;
Δίνονται: R = 8,31kJmol-1 , θ = 25 0C και ΔG0 = ΔG0΄ + 40kJ
β)Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις υπό τις αντίστοιχες κανονικές συνθήκες η αντίδραση θα
απαιτεί ωφέλιμο έργο για να πραγματοποιηθεί;

5.α)Γράψτε το σύνολο των μοριακών τροχιακών του μορίου Ο2 . Υπολογίστε την τάξη του
δεσμού.
β)Αναφέρατε δύο παράγοντες διόρθωσης της κυματικής εξίσωσης του μορίου του Η2 χωρίς τη
μαθηματική έκφρασή τους που χ
ρησιμοποιούντας την θεωρία δεσμών – σθένους.

#23 aifos

aifos

  Μεγαλογιατρός (επίπεδο VIII)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 754 Δημοσιεύσεις:
 • Location:Πειραιας

Posted 23 Απρίλιος 2008 - 05:57 πμ

Επαναληπτική Εξεταστική 20/9/2004


1.Το αμινοξύ γλυκίνη βρίσκεται κυρίως υπό τη μορφή +NH3CH2COO-.Γράψτε τους τύπους:
α)της συζυγούς βάσεως, β)του συζυγούς οξέος και γ)υπολογίστε το ισοηλεκτρικό σημείο.
Δίδεται: pka1 = 2,34 και pka2 = 9,6
2.α)Ερμηνεύσατε τη διαφορά στην οξύτητα των κάτωθι ενώσεων:
i) CH3CH2CH2COOH ii) CH3CH2CH(Cl)COOH iii) CH3CH(Cl)CH2COOH
με pkai = 4,82 , pkaii = 2,84 και pkaiii = 4,06 αντίστοιχα.
β)Η αμίνη (F3C)3N : είναι ισχυρή ή ασθενής βάση;Αιτιολογείστε την απάντησή σας.
3.Δώστε σχηματικά δύο πιθανές δομές για το ασταθές μόριο του καρβενίου (CH2).Θεωρείστε ότι
οι δύο δεσμοί είναι ισοδύναμοι όπως ισοδύναμα ενεργειακά είναι και τα δύο μονήρη ηλεκτρόνια.
4.Είναι συμβατές οι παρακάτω ιδιότητες;
α)Μια αντίδραση να είναι ενδόθερμη και αυθόρμητη υπό κανονικές συνθήκες.
β)Μια αντίδραση να προκαλεί ελάττωση της εντροπίας του συστήματος και να είναι
αυθόρμητη.
Δικαιολογείστε την απάντησή σας.
5.Σε τί αναφέρεται η απαγορευτική αρχή του Pauli;
6.Δίδονται οι ημιαντιδράσεις:
Η+ + O2 + e- HO2 E0 = -0,32
H+ + HO2 + e- H2O2 E0 = 1,68
H+ + H2O2 + e- HO + H2O E0 = 0,80
H+ + HO + e- H20 E0 = 2,74
Ποια είναι τα δυναμικά των αντιδράσεων:
2H+ + O2 + 2e- HO2
2H+ + H2O2 + 2e- 2H2O
4H+ + O2 + 4e- 2H2O

#24 aifos

aifos

  Μεγαλογιατρός (επίπεδο VIII)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 754 Δημοσιεύσεις:
 • Location:Πειραιας

Posted 23 Απρίλιος 2008 - 06:15 πμ

Επαναληπτική Εξεταστική 12/10/2006
1.Ποια από τα ζεύγη έχουν κοινή ηλεκτρονική διαμόρφωση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.
i)Fe - Co+, ii)Fe++ - Cr, iii)Fe+++ - Mn++
Δίνεται Ζ: Cr=24, Mn=25, Fe=26, Co=27
2.Ποια από τις ενώσεις He, N2, Ar έχει την μικρότερη διαλυτότητα στο νερό και γιατί;
Δίνεται Ζ: He=2, N=7, Ar=18
3.Δίδεται το διάγραμμα από αλκαλικά διαλύματα:
PO4(3-)---->HPO3(2-)---->H2PO2(-)---->P4---->PH3
PO4(3-)---->HPO3(2-) : -1,12
HPO3(2-)---->H2PO2(-): -1,57
H2PO2(-)---->P4 : -2,05
P4---->PH3 : -0,89
HPO3(2-)---->PH3 : -1,31
H2PO2(-)---->PH3 : -1,18
Ποιες από τις ανώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το διάγραμμα είναι θερμοδυναμικά
ασταθείς ως προς αυτοοξειδοαναγωγή;
4.Ποια η φυσική σημασία της κυματοσυνάρτησης R και R^2, πως ονομάζεται; Για τα 3s και 3d
τροχιακά λαμβάνει μηδενικές τιμές;
5.Το κανονικό δυναμικό της ημιαντίδρασης NADH + H(+) ----> NAD(+) + 2H(+) + 2e(-) είναι Εο =
0,320V. Να βρεθεί η κανονική μεταβολή της Ελεύθερης Ενέργειας καθώς και η διεύθυνση όπου
η ημιαντίδραση θα είναι αυθόρμητη. Δίδεται F:96500C.
6.Εάν γνωρίζω μόνο το ΔΗ και τις συγκεντρώσεις μιας αντίδρασης, μπορώ να υπολογίσω την
αυθόρμητη διεύθυνση της αντίδρασης;
7.Εάν αναμιχθούν ίσοι όγκοι διαλυμάτων 0,05Μ NaH2PO4 και 0,05Μ Η3ΡΟ4, το προκύπτον
διάλυμα έχει:
Α. pH=2 και μικρή ρυθμιστική ικανότητα
Β. pH=2 και μεγάλη ρυθμιστική ικανότητα
Γ. pH=6,8 και μικρή ρυθμιστική ικανότητα
Δ. pH=6,8 και μεγάλη ρυθμιστική ικανότητα
Ε. pH=12 και μεγάλη ρυθμιστική ικανότητα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΑΣΠ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
www.pasp-med.gr
Επιλέξτε την σώστη απάντηση και δικαιολογήστε.
Δίδονται οι pKa του φωσφορικού οξέος: pKa1=2, pKa2=6,8 και pKa3=12
8.Δώστε από ένα παράδειγμα ενός πολικού, μη πολικού και αμφιπαθητικού (αμφίφιλου)
βιομορίου. Εξηγήστε.

#25 gregHouse

gregHouse

  Παλιός (επίπεδο ΙΙΙ)

 • Members
 • PipPipPip
 • 67 Δημοσιεύσεις:

Posted 07 Σεπτέμβριος 2008 - 01:11 μμ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 5 - 9 - 2008

1. Διδονται οι ημιαντιδρασεις :

Cr+3 + e- -> Cr+2 με Εο=-0,41
Ηg+2 + 2e- -> 2Hg με Εο=0,80

Υπολογίστε την σταθερα χημικης ισορροπιας της αυθορμητης αντίδρασης οξειδοαναγωγης.

2. Τι καλουμε ακτινικους κόμβους ( ή κομβικά σημεία ή σφαιρικές κομβικές επιφανειες ). Ποιος ο αριθμός των ακτινικων κομβων για τα τροχιακα 3s και 3p.

3.Περιγραψτε σχηματικα με την θεωρια των υβριδικων τροχιακων το μοριο της NH3. Διδονται ΑΑ Ν=7, Η=1

4.Διδονται οι αντιδρασεις :

φουμαρικο + ΝΗ4+ -> ασπαρτικο με ΔGo'= -36,7kjmol-1
φουμαρικο + Η2Ο -> μηλικο με ΔGo'= -2,9kjmol-1

Να υπολογιστει το ΔG και να βρεθει προς ποια κατευθυνση ειναι αυθορμητη η αντιδραση :

μηλικο + ΝΗ4+ -><-(ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ) ασπαρτικο + Η2Ο

οταν οι συγκεντρωσεις έκαστου των αντιδρωντων ειναι 1000 φορες μεγαλυτερη των προιοντων.Δινονται
R=8,314jk-1mol-1 , lna=2,3loga, θ=37οC

5.Με την αυξηση του κυριου κβαντικου αριθμου n, η διαφορα ενεργειας μεταξυ 2 τροχιακων ενος ατομου υδρογονου αυξανεται, μειωνεται η παραμενει σταθερη και γιατι?

6. Εξηγηστε αναλυτικα και με σχηματα με ποιον τροπο σχηματιζονται τα λιποσωματα και οι μεμβρανικες διπολοστιβαδες.

7.Ποιο απο τα ακολουθα σχηματιζει ρυθμιστικο διαλυμα? Επιλεξτε και αιτιολογηστε.

A:100 ml 0,1M NaOH + 50ml 0,1M NaCN
B:100 ml 0,1M NaCN + 100ml 0,2M HCN
Γ: 100 ml 0,1M KCN + 100ml 0,2M NaCN
Δ: 100 ml 0,1M KCN + 100ml 0,001M HCN
E: 100 ml 0,1M NaOH + 100 ml 0,1M HCN

8. Η ορθη καταταξη κατα σειρα αυξανομενου μηκους δεσμου C-O για τις ενωσεις¨:

Ι. CH3OH, II.CO2, III. CH3CO2- ειναι (Α) : Ι<ΙΙ<ΙΙΙ, (Β) : ΙΙ<ΙΙΙ<Ι , (Γ) : ΙΙΙ<ΙΙ<Ι, (Δ) : ΙΙΙ<Ι<ΙΙ

επιλεξτε και αιτιολογηστε..

PS : Στο πρωτο θεμα στη δευτερη ημιαντιδραση ο υδραργυρος εχει κατω δεικτη 2 στο πρωτο σκελος και πανω δεικτη 0 στο δευτερο σκελος.

#26 diogo

diogo

  Παλιός (επίπεδο ΙΙΙ)

 • Members
 • PipPipPip
 • 58 Δημοσιεύσεις:

Posted 18 Δεκέμβριος 2008 - 11:51 μμ

θεματα πτυχιακης χημειας 21/11/08

1.ποσα ηλεκτρονια στην θεμελιωδη κατασταση του ατομου Zn (ΑΑ 30) εχουν
α) δευτερευοντα κβαντικο αριθμο L=1
β) μαγνητικο κβαντικο αριθμο m= -1
Αιτιολογιστε

2.Νασχεδιασθουν ολες οι δυνατες επικαλυψεις αναμεσα σε s και p τροχιακα και να διευκρινσθει ποιες διδουν σ και ποιες π δεσμο. Αιτολογιστε

3.Σε καθε ζευγος ποια απο τις ενωσεις εχει το μεγαλυτερο σημειο ζεσεως

α)CH3OH και CH3CH3
β)CH3OH και C2H5OH

4.τι οριζουμε σαν αναγωγικη ουσια και τι σαν οξειδωτικη ουσια

5.Περιγραψτε την δομη του μοριου του νερου και ερμηνευσατε την μεγαλη διαλυτικη του ικανοτητα. Διδεται ΑΑ. Η= 1 ΚΑΙ ΑΑ.Ο= 8

#27 bookshere

bookshere

  Παλιός (επίπεδο ΙΙΙ)

 • Members
 • PipPipPip
 • 37 Δημοσιεύσεις:

Posted 04 Μάρτιος 2009 - 08:29 μμ

Πτυχιακές 4/3/2009


1.Τι καθορίζει το αυθόρμητο ή όχι μιας αντίδρασης οξειδοαναγωγής.
Δικαολογείστε.

2.Περιγράψτε με την χρήση υβριδικών τροχιακών τον σχηματισμό διπλού δεσμού μεταξύ ανθράκων.
Δίδονται Α.Α C=6 H=1

3.Ποιες από τις τετράδες κβαντικών αριθμών ενός ηλεκτρονίου,στοιχείου στην θεμελιώδη κατάσταση,είναι επιτρεπτές ποιες όχι και γιατί?
(n,l,ml,ms)
(0,-1,0,+1/2)
(2,2,1,-1/2)
(3,2,3,+1/2)
(4,3,-3,-3/2)

4.Ποιο από τα ακόλουθα είναι αληθές για ένα ρυθμιστικό του οποίου οι συγκεντρώσεις του οξέος και της συζυγούς βάσεως είναι ίδιες;
α)Κa=[H+]
β)το διάλυμα είναι ουδέτερο
γ)είναι εξίσου αποτελεσματικό σε υψηλά και χαμηλά pH
δ)pKa=pkb

5.Το pH του αίματος ελέγχεται από το ρυθμιστικό σύστημα των διττανθρακικών σύμφωνα με την ισορροπία:
CO2(g)<->CO2(aq)+H20(l)<->H2CO3(aq)<->H+(aq)+HCO3(aq)

Βασιζόμενοι στη δοθείσα ισορροπία και στη γνώση ότι το CO2 απελευθερώνεται στους ιστούς και απομακρύνεται από το αίμα στους πνεύμονες, προβλέψατε ποια περιοχή του σώματος έχει το υψηλότερο pH και αιτιολογήσατε:
α)ιστοί β)πνεύμονες

#28 allia

allia

  Παλιός (επίπεδο ΙΙΙ)

 • Members
 • PipPipPip
 • 32 Δημοσιεύσεις:
 • Location:Athens

Posted 30 Μάρτιος 2009 - 10:34 μμ

Θεματα εξετασεων Χημειας Ι - 11/03/09

1. Το απλουστερο αλειφατικο οξυ ειναι το μυρμηγκικο οξυ (HCOOH). Το μοριο ειναι επιπεδο. Με βαση τη θεωρια των υβριδικων τροχιακων περογραψτε και σχεδιαστε τους δεσμους μεταξυ των ατομων.

2. Στα ερυθρα αιμοσφαιρια λαμβανει χωρα η αντιδραση

ATP + H2O <======> ADP + Pi

Οι συγκεντρωεις εντος του κυτταρου ειναι [ADP]=250mM, [Pi]= 1650mM και [ATP]=2250mM. Να βρεθει ποσες φορες μεγαλυτερο ή μικροτερο θα ειναι το ωφελιμο εργο που ελευθερωνεται σε σχεση με τη μεταβολη του ωφελιμου εργου σε προτυπες συνθηκες.

Δινονται: ΔGo΄= -30,5 kJ/mol

R=8,315 J/mol.K

lnx=2.3logx

θερμοκρασια 25οC


3. Αναφερετε τους τροπους προσβολης του ATP. Ποια τμηματα του συνδεονται και ποια ελευθερωνονται στο πρωτο σταδιο καθε προσβολης; Ποια προσβολη του ΑΤΡ παρεχει το μεγιστο ωφελιμο εργο; (Δεν ειναι αναγκαια η χρηση χημικων τυπων)


4. Δινονται τα παρακατω διαγραμματα κανονικων δυναμικων αναγωγης:

0,77 -0,44
Fe3+---------> Fe2+ ------------> Fe0


0,68 1,77
O2 ------------> H2O2 -----------> H2O
l l
l l
l______________1,23____________l


Ποια ειναι τα προϊοντα της αντιδρασης μεταξυ Fe και H2O2;

#29 zonronoso

zonronoso

  Τελειόφοιτος (επίπεδο IV)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPip
 • 123 Δημοσιεύσεις:

Posted 16 Ιούνιος 2009 - 06:59 μμ

Πτυχιακές 16/6/2009


1. Ποια ουσία όταν προστεθεί στο νερό ΔΕΝ θα αλλάξει το pH?

(Α) NaHCO3
(Β) NH4Cl
(Γ) KCN
(Δ) KCl

Επιλέξατε και αιτιολογήσατε

2. Εαν η Ka του Η2Ζ(-) είναι x, τότε (10 εις την -14 /x) είναι η Kb του
Α: ΗΖ Β: ΗΖ(2-) Γ: Η3Ζ Δ: Η2Ζ(-) Ε: Ζ(3-)

Επιλέξατε και αιτιολογήσατε

3. Ποια είναι κατά προσέγγιση η γωνία δεσμού Η-Ο-Η στο Η3Ο(+) ?

(Α) 60 μοίρες
(Β) 90 μοίρες
(Γ) 109 μοίρες
(Δ) 120 μοίρες

Επιλέξατε και αιτιολογήσατε

4. Ποια από τις ενώσεις CH3OH CH3NH2 CH3CH3 είναι περισσότερο διαλυτή στο νερό και ποια λιγότερο. Αιτιολογήστε.

5. Πόσα ηλεκτρόνια του στοιχείου As (Z=33) έχουν στη θεμελιώδη κατάσταση ml=-1 και γιατί;

6. Ποια από τα παρακάτω μεγέθη εκφράζουν το αυθόρμητο μιας αντίδρασης.
α)ΔΗο, β)ΔS συστήματος, γ) ΔS σύμπαντος, δ)ΔGο, ε)ΔΗ, στ)ΔG

7.Το ΔGo της αντίδρασης Α+Β <==>Γ+Δ είναι -11,6 kJ/mole. Να βρεθεί η τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας της αντίδρασης στους 37οC.
Δίδονται R:8,13Jmol(-1)deg(-1), lna=2,3loga.

8. Πότε μια χημική ένωση χαρακτηρίζεται ως οξειδωτική και πότε ως αναγωγική. Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε περίπτωση.


(σ.σ. οι αριθμοί και παύλες μέσα σε παρενθέσεις είναι εκθέτες)


#30 Λευτέρης

Λευτέρης

  Μεγαλογιατρός (επίπεδο VIII)

 • Moderators
 • 954 Δημοσιεύσεις:
 • Location:Παγκράτι
 • Gender:Male

Posted 23 Ιούλιος 2009 - 08:00 μμ

ΧΗΜΕΙΑ Ι

ΥΛΗ
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BOHR
3.ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
4.ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΑΤΟΜΑ
5.ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
6.ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Ι
7.ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΙΙ
8.ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
9.ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
10.ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
11.ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ
12.ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
13.ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
14.ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
15.ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

….ΑΠΟ "ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ" ΤΟΥ Ν.Δ.ΚΛΟΥΡΑ.
ΕΠΙΣΗΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΦΩΤΟΤΥΠΑΔΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1989-1999" ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ )

SOS
1.ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2.ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ+ΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
3.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑΚΑ
4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΤΩΝ
5.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ HUND-PAULI-HEISENBERG
6.ΔΟΜΗ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
7.ΤΡΟΧΙΑΚΑ sp3 κλπ
8.ΜΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ
9.ΣΗΜΕΙΟ ΖΕΣΗΣ
10.ΠΕΦΤΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ.ΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΡΑΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΙΞΕΙΣ ΚΛΠ
11.ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΟΣ...
12.ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΣΟΣ...(ΑΠΟ TO ΒΙΒΛΙO ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ "ΕΝΖΥΜΑ - ΣΥΝΕΝΖΥΜΑ" 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)


(ευχαριστουμε τον "άσχετος")ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΟΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ;

ΧΑΡΗΚΑ ΠΟΥ ΜΕ ΑΦΗΣΑΝ ΝΑ ΔΩΣΩ ΣΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΣΕΠΤ ΑΛΛΑ ΒΛΕΠΩ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΠΤ

#31 Λευτέρης

Λευτέρης

  Μεγαλογιατρός (επίπεδο VIII)

 • Moderators
 • 954 Δημοσιεύσεις:
 • Location:Παγκράτι
 • Gender:Male

Posted 01 Σεπτέμβριος 2009 - 07:48 μμ

[attachment=5562:null]

#32 tik-tak

tik-tak

  Ασκληπιός (επίπεδο ΧΙΙΙ)

 • Super Moderators
 • 7.241 Δημοσιεύσεις:
 • Location:αλλού...ο Παράδεισος κατα πού πέφτει??

Posted 22 Οκτώβριος 2009 - 07:17 μμ

θα μπορούσε κάποιος ,παρακαλώ πολύ, να μεταφέρει τα θέματα από τις εξετάσεις κανονικών στις 14/9;

#33 Κάτια..79

Κάτια..79

  Αγροτικός (επίπεδο VI)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 300 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female

Posted 17 Νοέμβριος 2009 - 11:31 μμ

[attachment=5562:null]Σε παρακαλώ Λευτέρη μήπως θα μπορούσες να ξανανεβάσεις τα θέματα της χημείας??

#34 Κάτια..79

Κάτια..79

  Αγροτικός (επίπεδο VI)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 300 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female

Posted 14 Ιανουάριος 2010 - 04:03 πμ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 26/11/09

1.Εξηγήστε ποια είναι η οξειδωτική και ποια η αναγωγική ουσία.
2.Με βάση τη θεωρία των μοριακών τροχιακών εξηγήστε γιατί υπάρχει ιόν Ηe2 και όχι μόριο Ηe2
3.Ποιες δυνάμεις διασπώνται και ποιες δημιουργούνται κατά τη διάλυση του Ο2 στο Η2O.Εξηγήστε σχηματικά.
4.Υπολογίστε το ΔGο .Ποια διεύθυνση θα πάρει η αντίδραση και γιατί?
Δίνονται:A+B<=>Γ+Δ Συγκέντρωση Α=Β=0,1 Γ=Δ=0,01 T=25°C
R=2cal/mol deg
lnx=2,3logx

Θα με συγχωρέσετε,αλλά δυστυχώς δε θυμάμαι τα δύο τελευταία θεματάκιαemno.

Edited by Κάτια..79, 14 Ιανουάριος 2010 - 04:08 πμ.


#35 Κάτια..79

Κάτια..79

  Αγροτικός (επίπεδο VI)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 300 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female

Posted 09 Μάρτιος 2010 - 11:06 μμ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι 9/3/10

1.Ποιο από τα ακόλουθα είναι αληθές για ένα ρυθμιστικό του οποίου οι συγκεντρώσεις του οξέος και της συζυγούς βάσης είναι ίδιες?
α)Κa=[Η]
β)το διάλυμα είναι ουδέτερο
γ)είναι εξίσου αποτελεσματικό σε υψηλά και σε χαμηλά pH
δ)pKa=pKb

Επιλέξτε και αιτιολογείστε

2.Το pH του αίματος ελέγχεται από το ρυθμιστικό σύστημα των διττανθρακικών σύμφωνα με την ισορροπία:

CO2=CO2+H2O=H2CO3=H+HCO3

Βασιζόμενοι στη δοθείσα ισορροπία και στη γνώση ότι το CO2 απελευθερώνεται στους ιστούς και απομακρύνεται από το αίμα στους πνεύμονες,προβλέψτε ποια περιοχή του σώματος έχει το υψηλότερο pH και αιτιολογείστε:
a)ιστοί
β)πνεύμονες

3.Τι καθορίζει το αυθόρμητο μιας αντίδρασης οξειδοαναγωγής,το ΔΕ ή το ΔΕο.Αιτιολογείστε.

4.Με ποιον τρόπο ο οργανισμός μπορεί να πραγματοποιήσει αντιδράσεις προς τη διεύθυνση όπου το ΔGo είναι θετικό.

5.Τι είδους δυνάμεις συγκρατούν τα μόρια των ενώσεων προπάνιο και αιθανόλη.Ποια από τις ενώσεις είναι περισσότερο διαλυτή στο νερό.Αιτιολογείστε.

6.Ποιές τετράδες κβαντικών αριθμών ενός ηλεκτρονίου ενός ατόμου είναι επιτρεπτές.Αιτιολογείστε:


a)n=-1, l=0, m=0, s=+1/2
b)n=2, l=0, m=-2, s=+1/2
c)n=3, l=-1, m=1, s=-1/2
d)n=4, l=3, m=-3,s=+1


Ευχαριστούμε το μέλος xristiana για τα θέματα και καλά αποτελέσματα σ΄όλους!

Edited by Κάτια..79, 09 Μάρτιος 2010 - 11:07 μμ.


#36 LibertyCity

LibertyCity

  Τελειόφοιτος (επίπεδο IV)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPip
 • 112 Δημοσιεύσεις:

Posted 03 Απρίλιος 2010 - 07:36 μμ

Η ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΕΧΕΙ ΣΤΟ E-CLASS ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ.ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΒΑΖΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΤΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ?ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΗΤΑΕΙ Κ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

#37 evil85

evil85

  Τελειόφοιτος (επίπεδο IV)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPip
 • 121 Δημοσιεύσεις:

Posted 27 Ιούνιος 2010 - 01:01 μμ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ(ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ)?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

#38 evil85

evil85

  Τελειόφοιτος (επίπεδο IV)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPip
 • 121 Δημοσιεύσεις:

Posted 02 Ιούλιος 2010 - 01:31 μμ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ(ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ)?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.#39 evil85

evil85

  Τελειόφοιτος (επίπεδο IV)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPip
 • 121 Δημοσιεύσεις:

Posted 05 Ιούλιος 2010 - 05:44 μμ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 05/07/10.

1)ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
α)ΔΙΑΣΠΩΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Η
β)ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΕ Η2Ο ΕΝΟΣ ΔΙΠΕΠΤΙΔΙΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

2)ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ.

3)Από ποια διαλύματα προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα με την ανάμιξη ίσων όγκων διαλυμάτων;

Ι.0,10 Μ HCl and 0,20 M NH3
II.0,10 M HNO2 and 0,10 M NaNO2
III.0,20 M HCl and 0,10 NaCl

A)II I και ΙΙ
Γ)I και ΙΙΙ Δ)I,II και ΙΙΙ

Επιλέξτε και αιτιολογήστε.

4)ΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑ 0,1Μ ΓΛΥΚΙΝΗΣ
ΠΟΙΕΣ ΤΙΜΕΣ PH ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΛΥΚΙΝΗΣ
ΔΙΝΟΝΤΑΙ pka 2,34 και 9,6
ΓΛΥΚΙΝΗ ΝΗ3-CH2-COO

5)ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ(ΘΕΩΡΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΑΚΩΝ).ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ.

6)ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ Η ΛΑΘΟΣ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ.
α)ΚΑΘΕ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ.
β)ΕΑΝ ΤΟ ΔG ΜΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ.

#40 Nena

Nena

  Τελειόφοιτος (επίπεδο IV)

 • Prominent Members
 • PipPipPipPip
 • 130 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Female

Posted 27 Ιούλιος 2010 - 04:28 μμ

παιδια για τις πτυχιακες εξετασεις καλυπτει το βιβλιο του κλουρα για τη χημεια1 η πρεπει να βρουμε του πνευματικακη?αν καποιος εδωσε προσφατα και γνωριζει ας μου απαντησει.Ευχαριστω.
0 user(s) are reading this topic

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες