Sign in to follow this  
Followers 0
anastasiostheodoridis

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

6 δημοσιεύσεις σε αυτό το θέμα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1. Αντίγραφο Πτυχίου.

2. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού από ΜΗ Κράτος της Ε.Ε. (ισοτιμία του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ και το πτυχίο της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση) Φ.Ε.Κ. 856/8-1-86.

3. Για πτυχιούχους από Κράτη της Ε.Ο.Κ. (Αντίγραφο πτυχίου, Πιστοποιητικό άσκησης Κρατικής εξέτασης) που προβλέπεται από το παρ. Α της οδηγίας 2001/19 της Ε.Ο.Κ., βεβαίωση από την Αρχή του τόπου ότι το πτυχίο τους και το πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με την οδηγία 2001/19 της Ε.Ο.Κ. Όλα τα ανωτέρω επισήμως σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης( σφραγίδα APOSTILLE ) και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’ ή για τους υπηρετούντες βεβαίωση κατατάξεως ή για τους Στρατιωτικούς ιατρούς φύλλο Μητρώου (εφ΄ όσον ο/η ενδιαφερόμεν… δεν επιθυμεί την αυτόματη αναζήτηση αυτού από την Υπηρεσία μας και έχει δηλώσει «ΟΧΙ» στο ανάλογο τετράγωνο της αίτησης Υ33).

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α’ 3μήνου ισχύος (εφ΄ όσον ο/η ενδιαφερόμεν…. δεν επιθυμεί την αυτόματη αναζήτηση αυτού από την Υπηρεσία μας και έχει δηλώσει «ΟΧΙ» στο ανάλογο τετράγωνο της αίτησης Υ33).

6. Πιστοποιητικό γεννήσεως (εφ΄ όσον ο/η ενδιαφερόμεν…. δεν επιθυμεί την αυτόματη αναζήτηση αυτού από την Υπηρεσία μας και έχει δηλώσει «ΟΧΙ» στο ανάλογο τετράγωνο της αίτησης Υ33) ή επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

7. Δύο φωτογραφίες.

8. Ένα παράβολο των 8 EURO από Δημόσιο Ταμείο.

9. Έντυπο παράβολο χαρτοσήμου 30 EURO από Δημόσιο Ταμείο.

10. Ένα χάρτινο ντοσιέ.

Για τους ομογενείς που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας άδεια εργασίας & άδεια παραμονής.

Για τους αλλοδαπούς μη Ε.Ο.Κ.:

α) Άδεια εργασίας

β) Άδεια παραμονής

γ) Άδεια αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Για τους Κύπριους:

Απόφαση τοποθετήσεως τους για ειδίκευση σε Νοσοκομείο από το Υπουργείο.

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν θα ασκήσουν το επάγγελμα ιατρού μετά το πέρας της ειδικότητας.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Αντίγραφο πτυχίου.

α) Για όσους έχουν αποκτήσει πτυχίο από χώρες της Ε.Ε. καταθέτουν μόνο την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τους η οποία τους έχει εκδοθεί στην Ελλάδα.

β) Για όσους έχουν αποκτήσει πτυχίο από χώρες εκτός Ε.Ε., καταθέτουν μόνο το αντίγραφο από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

2. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικό) απαιτείται πιστοποιητικό τριμήνου και βεβαίωση αγροτικού.

3. Αίτηση (χορηγείται από την Δ/νση Υγείας).

4. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Δ/νση Υγείας).

5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

Για τους κυπρίους Διαβατήριο

Για αλβανούς άδεια παραμονής ( επικυρωμένη φωτοτυπία )

Οι αιτήσεις γίνονται αυστηρά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται εξουσιοδότηση με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής.

6. Πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για κάθε στάδιο προκαταρτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε (εφόσον πραγματοποιήθηκε).

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

1. Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από την οικεία Νομαρχία.

2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικών Πανεπιστημίων (πρωτότυπο) ή Φωτοτυπία πτυχίου και επίσημη μετάφραση για πτυχίο Ε.Ε. ή Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), φωτοτυπία ξενόγλωσσου πτυχίου και επίσημη μετάφραση για πτυχίο εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται για την έκδοση της αδείας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, προσκομίζετε και πιστοποιητικό πληρότητας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αριθμ. 93/16 Ε.Ο.Κ. από το Υπουργείο Υγείας της χώρας έκδοσης του πτυχίου.

3. Απόδειξη καταβολής 59 λεπτών (0,59 ευρώ) από το ΤΣΑΥ. Οι στρατιωτικοί ιατροί μόνο δεν υποχρεούνται.(Δεν ισχύει σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους)

4. Δύο (2) φωτογραφίες.

5. Συνδρομή (διαφέρει από σύλλογο σε σύλλογο, από 75€-100€ περίπου)

6. Εγγραφή (ανάλογα τον σύλλογο, περίπου 5 €)

Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιατρού είναι απαραίτητη για το δείγμα της υπογραφής του και την παραλαβή της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε ειδικές περιπτώσεις μόνο, η εγγραφή μπορεί να γίνει από τρίτο άτομο. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ, όπου θα αναφέρεται λεπτομερώς ο λόγος της εξουσιοδότησης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εξουσουδιοτούμενου ατόμου, το οποίο θα κάνει την εγγραφή και θα παραλάβει την άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος. Τα πληρεξούσια δεν είναι αποδεκτά.

Για εγγραφή υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε., επιπλέον δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχω τεθεί υπό δικαστική αντίληψη και δεν εκκρεμεί εις βάρος μου καταγγελία ή πειθαρχική ποινή».

2. Πιστοποιητικό παρακολούθησης κρατικού διδασκαλίου ξένων γλωσσών για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας.

Για εγγραφή αλλοδαπού (από χώρες εκτός Ε.Ε.), επιπλέον και από τα παραπάνω δικαιολογητικά:

3. Άδεια παραμονής.

4. Ξενόγλωσσο πρωτότυπο δίπλωμα.

5. Επίσημη μετάφραση του διπλώματος στα ελληνικά.

6. Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων σπουδών μεταφρασμένη στα ελληνικά.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Τ.Σ.Α.Υ.

Για την προεγγραφή δεν χρειάζονται δικαιολογητικά παρά μόνο η συμπλήρωση 2 απογραφικών δελτίων με τα στοιχεία του ιατρού και πληρωμή 0,59€ για πάγια μηνιαία εισφορά και 0,59€ για εισφορά κλάδου πρόνοιας.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Τ.Σ.Α.Υ.

1. Βεβαίωση πρώτης εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο.

2. Βεβαίωση Υπηρεσίας Υπαίθρου ή Νοσοκομείου με την υπουργική απόφαση διορισμού για ειδίκευση.

3. Βεβαίωση εργοδότη, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία πρόσληψης.

4. Αντίγραφο βεβαίωσης αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για έναρξη άσκησης ελεύθερου απαγγέλματος.

5. Αντίγραφο της τελευταίας σελίδας θεώρησης του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων.

6. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας ή της Άδειας παραμονής Αλλοδαπού ή του Διαβατηρίου.

7. Αντίγραφο βιβλιαρίου ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για ασφάλισή σας πριν την 1η Ιανουαρίου 1993.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και εάν έχετε εργασθεί σε χώρα εκτός Ελλάδος να δηλώσετε τη χώρα, το χρονικό διάστημα απασχόλησής σας και εάν ήσασταν άμισθος ή έμμισθος και αν αποσύρατε ή όχι τις ασφαλιστικές σας εισφορές για τον Κλάδο Σύνταξης.

9. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο)

10. Φωτοαντίγραφο της άδεις άσκησης επαγγέλματος και τις ανανεώσεις αυτών.

(Με bolt γραμματοσειρά, τα δικαιολογητικά για αγροτικούς και ειδικευόμενους ιατρούς)

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Φ.Μ. ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

1. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο.

Για αλλοδαπούς :

-Το διαβατήριό τους και στην περίπτωση που τα στοιχεία τους δεν έχουν γραφεί με λατινικούς χαρακτήρες κατατίθεται φωτοτυπία του διαβατηρίου επίσημα μεταφρασμένη.

-Εφόσον οι αλλοδαποί είναι κάτοικοι Ελλάδος προσκομίζεται και η άδεια παραμονής τους.

Αν η δήλωση για την απόδοση ΑΦΜ κατατίθεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποβάλλεται η σχετική εξουσιοδότηση και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας.

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

7.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Μ.) Ι.Κ.Α.

Βεβαίωση για τη λήψη Α.Μ. ΙΚΑ

Για τη λήψη αριθμού μητρώου ΙΚΑ απαιτείται να παρουσιαστείτε στο υποκατάστημα ΙΚΑ της περιοχής όπου είναι η τρέχουσά σας κατοικία και να προσκομίσετε, μαζί με το δελτίο ταυτότητάς σας, μία βεβαίωση πρόσληψης στο Νοσοκομείο, μία βεβαίωση με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ένα λογαριασμό Δ.Ε.Κ.Ο. για την πιστοποίηση της κατοικίας σας.

Προσοχή: Το υποκατάστημα ΙΚΑ κατά κανόνα θα δεχθεί να σας εκδόσει ΑΜ ΙΚΑ μόνο από την πρώτη μέρα της έναρξης εργασίας και μετά.

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΜΕΛΕΙΑΣ

1. Ακτινογραφία θώρακος από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ι.Κ.Α.

2. Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου και ψυχιάτρου από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ι.Κ.Α.

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Ένα απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή Υπεύθυνη Δήλωση

5. Δύο φωτογραφίες (η μία για την ακτινογραφία)

Καταθέτετε τα δικαιολογητικά και ορίζετε ραντεβού με την επιτροπή.

Απαραίτητα να έχετε μαζί σας αστυνομική ταυτότητα και γυαλιά ή φακούς αν φοράτε.

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΕ Κ.Υ. ΚΑΙ Π.Ι.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κάρτα ομογένειας.

Για τους πρώην αλλοδαπούς: ΦΕΚ πολιτογράφησης-Κτήση Ιθαγένειας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΟ/Α/10050/20-4-2007 (ΦΕΚ629/25-4-2007τ.Β) (αντικατάσταση ποινικού μητρώου).

4. Αντίγραφο πτυχίου.

Για πτυχία αλλοδαπής: ξενόγλωσσο και μετάφραση – άδεια άσκησης επαγγέλματος στην αλλοδαπή.

Για Ιταλικά πτυχία επί πλέον: ΕSAME DI STATO και μετάφραση–ATTESTATO και μετάφραση.

Για πτυχία άλλων χωρών (πλην Ε.Ε.), επί πλέον: ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε..

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από Νομαρχία.

6. Τίτλο ειδικότητας .

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄(η τυχόν αναβολή να είναι διάρκειας πλέον του ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης) ή σχετική βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τη Μονάδα τους (για άρρενες).

8. Βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κάρτα ομογένειας.

Για τους πρώην αλλοδαπούς: ΦΕΚ πολιτογράφησης – Κτήση Ιθαγένειας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/10050/20-4-2007 (ΦΕΚ629/25-4-2007τ.Β) (Αντικατάσταση ποινικού μητρώου).

4. Αντίγραφο πτυχίου.

Για πτυχία αλλοδαπής: ξενόγλωσσο και μετάφραση – άδεια άσκησης επαγγέλματος στην αλλοδαπή.

Για Ιταλικά πτυχία επί πλέον: ΕSAME DI STATO και μετάφραση–ATTESTATO και μετάφραση.

Για πτυχία άλλων χωρών (πλην Ε.Ε.), επί πλέον: ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε.

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από Νομαρχία.

6. Τίτλο ειδικότητας (για ειδικευμένους) .

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄(η τυχόν αναβολή να είναι διάρκειας πλέον του ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης) ή σχετική βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τη Μονάδα τους (για άρρενες).

8. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

9. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κάρτα ομογένειας.

Για τους πρώην αλλοδαπούς: ΦΕΚ πολιτογράφησης-Κτήση Ιθαγένειας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/10050/20-4-2007 (ΦΕΚ629/25-4-2007τ.Β) (Αντικατάσταση ποινικού μητρώου)

4. Αντίγραφο πτυχίου.

Για πτυχία αλλοδαπής: ξενόγλωσσο και μετάφραση – άδεια άσκησης επαγγέλματος στην αλλοδαπή.

Για Ιταλικά πτυχία επί πλέον: ΕSAME DI STATO και μετάφραση –ATTESTATO και μετάφραση .

Για πτυχία άλλων χωρών (πλην Ε.Ε.), επί πλέον: ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε..

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από Νομαρχία.

6. Τίτλο ειδικότητας (για ειδικευμένους) .

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄(η τυχόν αναβολή να είναι διάρκειας πλέον του ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης) ή σχετική βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τη Μονάδα τους (για άρρενες).

8. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

9. Βεβαίωση και διαγραφή από την υπηρεσία υπαίθρου (συνολική προϋπηρεσία υπηρεσίας υπαίθρου )

10. Βεβαίωση σειράς προτεραιότητας και χρόνου αναμονής για την ειδικότητα (ο χρόνος αναμονής για την ειδικότητα να είναι διάρκειας πλέον των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης ) ή τίτλο ειδικότητας.

Για τον υπολογισμό των μορίων ως προς την ημερομηνία κτήσης πτυχίου , ο γιατρός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής που αποφοίτησε.

10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

1. Απόφαση τοποθέτησης.

2. Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας.

3. Βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο που υπάγεται το Νοσοκομείο.

4. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ούτε κατέχει άλλη έμισθη θέση.

5. Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) Τ.Σ.Α.Υ.

6. Μία φωτογραφία

7. Αριθμό λογαριασμού τραπέζης για τη μισθοδοσία (ανάλογα με ποια τράπεζα συνεργάζεται το νοσοκομείο)

11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.Απόφαση τοποθέτησης - πρόσληψης.

2.Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3.Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή (για γιατρούς που αποφοίτησαν από Ιατρικές Σχολές σε χώρα της Ε.Ε.) βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει η διαπίστωση ότι το πτυχίο χορηγήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες 75/362 και 75/363 της Ε.Ε.

4.Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

5.Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου (εάν υπάρχει) ή απαλλαγής αυτής.

6.Πιστοποιητικό Υγείας.

7.Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο ιατρικό σύλλογο.

8.Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους έχοντες υποχρέωση) ή απαλλαγή τούτων ή ότι τελούν σε ισόχρονη της τοποθέτησής τους αναβολή στράτευσης.

9.Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ίδια ή άλλη ειδικότητα (αν υπάρχει προϋπηρεσία).

10.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την Οικονομική Εφορία ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, ούτε κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

Για το τμήμα της μισθοδοσίας χρειάζεται Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α., Αριθμός Μητρώου Τ.Σ.Α.Υ. και λογαριασμός τραπέζης με την οποία συνεργάζεται το νοσοκομείο.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Μήπως μπορώ να πάω στο ΤΣΑΥ, ΔΟΥ στην επαρχία όπου διορίστηκα; Όλα εκεί είναι πιο αποτελεσματικά κ εύκολα...

Οι υπάλληλοι είναι πολύ συνεργάσιμοι, αντίθετα με την πόλη....

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
2. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικό) απαιτείται πιστοποιητικό τριμήνου και βεβαίωση αγροτικού.

Συγνώμη αν αλλάζω emofftopic θέμα κάπως απότομα, αλλά αυτά τα πιστοποιητικά είναι δύο διαφορετικά ή δεν έχει σημασία, ας είναι και σε ένα κοινό;

Επαναφέρω την ερώτηση γιατί σε κάποιο τοπικ που το έθεσα, όσοι κι αν το επισκέφτηκαν δεν ήξερε κανείς

Καταθέτεις ή δύο πιστοποιητικά (ένα από το νοσοκομείο για το τρίμηνο- πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης και ένα από το υπόλοιπο διάστημα από το περ. ιατρείο, τη βεβαίωση την δίνει το Κ.Υ. που υπάγεται) ή μία βεβαίωση από το υπουργείο ολοκλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
μπορει καποιος να αναφερει λογους ανακλησης/παρατασης διορισμου σε νοσοκομειο για ειδικοτητα??ισχυει οτι ανακληση για τρεχουσα ειδκοτητα στο εξωτερικο μπορει να πραγματοποιηθει απο 6 μηνες εως τρια χρονια?

ευχαριστω παιδες

χρονολογική παράταση διορισμού δικαιούσαι εφόσον καταθέσεις βεβαίωση από το νοσοκομείο στο οποίο ειδικεύεσαι στο εξωτερικό

Το διάστημα που σου δίνουν αρχικά είναι από 6 μήνες μέχρι και 3 χρόνια.

Το διάστημα που εσύ επιζητείς βάσει της ειδικότητάς σου το δηλώνεις με υπεύθυνη δήλωση.

Εφόσον παρέλθει το διάστημα της χρονολογικής παράτασης και είσαι πάλι υπό διορισμό (δηλαδή δεν σου ερκεί το διάστημα των 3 ετών για την ειδικότητά σου στο εξωτερικό) ξαναζητάς χρονολογική παράταση του διορισμού σου.

Τα δικαιολογητικά για χρονολογική παράταση είναι:

1. βεβαίωση επίσημα μεταφρασμένη και επικυρωμένη του νοσοκομείου

2. αίτηση που χορηγείται από το υπουργείο

3. υπεύθυνη δήλωση που δηλώνεις το χρονικό διάστημα που επιθυμείς βάσει του χρόνου ειδίκευσής σου να πάρεις παράταση

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1. Αντίγραφο Πτυχίου.

2. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού από ΜΗ Κράτος της Ε.Ε. (ισοτιμία του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ και το πτυχίο της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση) Φ.Ε.Κ. 856/8-1-86.

3. Για πτυχιούχους από Κράτη της Ε.Ο.Κ. (Αντίγραφο πτυχίου, Πιστοποιητικό άσκησης Κρατικής εξέτασης) που προβλέπεται από το παρ. Α της οδηγίας 2001/19 της Ε.Ο.Κ., βεβαίωση από την Αρχή του τόπου ότι το πτυχίο τους και το πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με την οδηγία 2001/19 της Ε.Ο.Κ. Όλα τα ανωτέρω επισήμως σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης( σφραγίδα APOSTILLE ) και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α’ ή για τους υπηρετούντες βεβαίωση κατατάξεως ή για τους Στρατιωτικούς ιατρούς φύλλο Μητρώου (εφ΄ όσον ο/η ενδιαφερόμεν… δεν επιθυμεί την αυτόματη αναζήτηση αυτού από την Υπηρεσία μας και έχει δηλώσει «ΟΧΙ» στο ανάλογο τετράγωνο της αίτησης Υ33).

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α’ 3μήνου ισχύος (εφ΄ όσον ο/η ενδιαφερόμεν…. δεν επιθυμεί την αυτόματη αναζήτηση αυτού από την Υπηρεσία μας και έχει δηλώσει «ΟΧΙ» στο ανάλογο τετράγωνο της αίτησης Υ33).

6. Πιστοποιητικό γεννήσεως (εφ΄ όσον ο/η ενδιαφερόμεν…. δεν επιθυμεί την αυτόματη αναζήτηση αυτού από την Υπηρεσία μας και έχει δηλώσει «ΟΧΙ» στο ανάλογο τετράγωνο της αίτησης Υ33) ή επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

7. Δύο φωτογραφίες.

8. Ένα παράβολο των 8 EURO από Δημόσιο Ταμείο.

9. Έντυπο παράβολο χαρτοσήμου 30 EURO από Δημόσιο Ταμείο.

10. Ένα χάρτινο ντοσιέ.

Για τους ομογενείς που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας άδεια εργασίας & άδεια παραμονής.

Για τους αλλοδαπούς μη Ε.Ο.Κ.:

α) Άδεια εργασίας

β) Άδεια παραμονής

γ) Άδεια αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Για τους Κύπριους:

Απόφαση τοποθετήσεως τους για ειδίκευση σε Νοσοκομείο από το Υπουργείο.

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν θα ασκήσουν το επάγγελμα ιατρού μετά το πέρας της ειδικότητας.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Αντίγραφο πτυχίου.

α) Για όσους έχουν αποκτήσει πτυχίο από χώρες της Ε.Ε. καταθέτουν μόνο την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τους η οποία τους έχει εκδοθεί στην Ελλάδα.

β) Για όσους έχουν αποκτήσει πτυχίο από χώρες εκτός Ε.Ε., καταθέτουν μόνο το αντίγραφο από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

2. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικό) απαιτείται πιστοποιητικό τριμήνου και βεβαίωση αγροτικού.

3. Αίτηση (χορηγείται από την Δ/νση Υγείας).

4. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Δ/νση Υγείας).

5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

Για τους κυπρίους Διαβατήριο

Για αλβανούς άδεια παραμονής ( επικυρωμένη φωτοτυπία )

Οι αιτήσεις γίνονται αυστηρά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται εξουσιοδότηση με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής.

6. Πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για κάθε στάδιο προκαταρτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε (εφόσον πραγματοποιήθηκε).

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

1. Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από την οικεία Νομαρχία.

2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικών Πανεπιστημίων (πρωτότυπο) ή Φωτοτυπία πτυχίου και επίσημη μετάφραση για πτυχίο Ε.Ε. ή Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), φωτοτυπία ξενόγλωσσου πτυχίου και επίσημη μετάφραση για πτυχίο εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται για την έκδοση της αδείας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, προσκομίζετε και πιστοποιητικό πληρότητας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αριθμ. 93/16 Ε.Ο.Κ. από το Υπουργείο Υγείας της χώρας έκδοσης του πτυχίου.

3. Απόδειξη καταβολής 59 λεπτών (0,59 ευρώ) από το ΤΣΑΥ. Οι στρατιωτικοί ιατροί μόνο δεν υποχρεούνται.(Δεν ισχύει σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους)

4. Δύο (2) φωτογραφίες.

5. Συνδρομή (διαφέρει από σύλλογο σε σύλλογο, από 75€-100€ περίπου)

6. Εγγραφή (ανάλογα τον σύλλογο, περίπου 5 €)

Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιατρού είναι απαραίτητη για το δείγμα της υπογραφής του και την παραλαβή της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε ειδικές περιπτώσεις μόνο, η εγγραφή μπορεί να γίνει από τρίτο άτομο. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ, όπου θα αναφέρεται λεπτομερώς ο λόγος της εξουσιοδότησης, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εξουσουδιοτούμενου ατόμου, το οποίο θα κάνει την εγγραφή και θα παραλάβει την άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος. Τα πληρεξούσια δεν είναι αποδεκτά.

Για εγγραφή υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε., επιπλέον δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχω τεθεί υπό δικαστική αντίληψη και δεν εκκρεμεί εις βάρος μου καταγγελία ή πειθαρχική ποινή».

2. Πιστοποιητικό παρακολούθησης κρατικού διδασκαλίου ξένων γλωσσών για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας.

Για εγγραφή αλλοδαπού (από χώρες εκτός Ε.Ε.), επιπλέον και από τα παραπάνω δικαιολογητικά:

3. Άδεια παραμονής.

4. Ξενόγλωσσο πρωτότυπο δίπλωμα.

5. Επίσημη μετάφραση του διπλώματος στα ελληνικά.

6. Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων σπουδών μεταφρασμένη στα ελληνικά.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Τ.Σ.Α.Υ.

Για την προεγγραφή δεν χρειάζονται δικαιολογητικά παρά μόνο η συμπλήρωση 2 απογραφικών δελτίων με τα στοιχεία του ιατρού και πληρωμή 0,59€ για πάγια μηνιαία εισφορά και 0,59€ για εισφορά κλάδου πρόνοιας.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Τ.Σ.Α.Υ.

1. Βεβαίωση πρώτης εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο.

2. Βεβαίωση Υπηρεσίας Υπαίθρου ή Νοσοκομείου με την υπουργική απόφαση διορισμού για ειδίκευση.

3. Βεβαίωση εργοδότη, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία πρόσληψης.

4. Αντίγραφο βεβαίωσης αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για έναρξη άσκησης ελεύθερου απαγγέλματος.

5. Αντίγραφο της τελευταίας σελίδας θεώρησης του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων.

6. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας ή της Άδειας παραμονής Αλλοδαπού ή του Διαβατηρίου.

7. Αντίγραφο βιβλιαρίου ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για ασφάλισή σας πριν την 1η Ιανουαρίου 1993.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και εάν έχετε εργασθεί σε χώρα εκτός Ελλάδος να δηλώσετε τη χώρα, το χρονικό διάστημα απασχόλησής σας και εάν ήσασταν άμισθος ή έμμισθος και αν αποσύρατε ή όχι τις ασφαλιστικές σας εισφορές για τον Κλάδο Σύνταξης.

9. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο)

10. Φωτοαντίγραφο της άδεις άσκησης επαγγέλματος και τις ανανεώσεις αυτών.

(Με bolt γραμματοσειρά, τα δικαιολογητικά για αγροτικούς και ειδικευόμενους ιατρούς)

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Φ.Μ. ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

1. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο.

Για αλλοδαπούς :

-Το διαβατήριό τους και στην περίπτωση που τα στοιχεία τους δεν έχουν γραφεί με λατινικούς χαρακτήρες κατατίθεται φωτοτυπία του διαβατηρίου επίσημα μεταφρασμένη.

-Εφόσον οι αλλοδαποί είναι κάτοικοι Ελλάδος προσκομίζεται και η άδεια παραμονής τους.

Αν η δήλωση για την απόδοση ΑΦΜ κατατίθεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποβάλλεται η σχετική εξουσιοδότηση και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας.

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

7.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Μ.) Ι.Κ.Α.

Βεβαίωση για τη λήψη Α.Μ. ΙΚΑ

Για τη λήψη αριθμού μητρώου ΙΚΑ απαιτείται να παρουσιαστείτε στο υποκατάστημα ΙΚΑ της περιοχής όπου είναι η τρέχουσά σας κατοικία και να προσκομίσετε, μαζί με το δελτίο ταυτότητάς σας, μία βεβαίωση πρόσληψης στο Νοσοκομείο, μία βεβαίωση με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ένα λογαριασμό Δ.Ε.Κ.Ο. για την πιστοποίηση της κατοικίας σας.

Προσοχή: Το υποκατάστημα ΙΚΑ κατά κανόνα θα δεχθεί να σας εκδόσει ΑΜ ΙΚΑ μόνο από την πρώτη μέρα της έναρξης εργασίας και μετά.

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΜΕΛΕΙΑΣ

<div align=left'>1. Ακτινογραφία θώρακος από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ι.Κ.Α.

2. Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου και ψυχιάτρου από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ι.Κ.Α.

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Ένα απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή Υπεύθυνη Δήλωση

5. Δύο φωτογραφίες (η μία για την ακτινογραφία)

Καταθέτετε τα δικαιολογητικά και ορίζετε ραντεβού με την επιτροπή.

Απαραίτητα να έχετε μαζί σας αστυνομική ταυτότητα και γυαλιά ή φακούς αν φοράτε.

<div align=center'>9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΕ Κ.Υ. ΚΑΙ Π.Ι.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κάρτα ομογένειας.

Για τους πρώην αλλοδαπούς: ΦΕΚ πολιτογράφησης-Κτήση Ιθαγένειας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΟ/Α/10050/20-4-2007 (ΦΕΚ629/25-4-2007τ.Β) (αντικατάσταση ποινικού μητρώου).

4. Αντίγραφο πτυχίου.

Για πτυχία αλλοδαπής: ξενόγλωσσο και μετάφραση – άδεια άσκησης επαγγέλματος στην αλλοδαπή.

Για Ιταλικά πτυχία επί πλέον: ΕSAME DI STATO και μετάφραση–ATTESTATO και μετάφραση.

Για πτυχία άλλων χωρών (πλην Ε.Ε.), επί πλέον: ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε..

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από Νομαρχία.

6. Τίτλο ειδικότητας .

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄(η τυχόν αναβολή να είναι διάρκειας πλέον του ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης) ή σχετική βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τη Μονάδα τους (για άρρενες).

8. Βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κάρτα ομογένειας.

Για τους πρώην αλλοδαπούς: ΦΕΚ πολιτογράφησης – Κτήση Ιθαγένειας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/10050/20-4-2007 (ΦΕΚ629/25-4-2007τ.Β) (Αντικατάσταση ποινικού μητρώου).

4. Αντίγραφο πτυχίου.

Για πτυχία αλλοδαπής: ξενόγλωσσο και μετάφραση – άδεια άσκησης επαγγέλματος στην αλλοδαπή.

Για Ιταλικά πτυχία επί πλέον: ΕSAME DI STATO και μετάφραση–ATTESTATO και μετάφραση.

Για πτυχία άλλων χωρών (πλην Ε.Ε.), επί πλέον: ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε.

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από Νομαρχία.

6. Τίτλο ειδικότητας (για ειδικευμένους) .

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄(η τυχόν αναβολή να είναι διάρκειας πλέον του ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης) ή σχετική βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τη Μονάδα τους (για άρρενες).

8. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

9. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κάρτα ομογένειας.

Για τους πρώην αλλοδαπούς: ΦΕΚ πολιτογράφησης-Κτήση Ιθαγένειας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/10050/20-4-2007 (ΦΕΚ629/25-4-2007τ.Β) (Αντικατάσταση ποινικού μητρώου)

4. Αντίγραφο πτυχίου.

Για πτυχία αλλοδαπής: ξενόγλωσσο και μετάφραση – άδεια άσκησης επαγγέλματος στην αλλοδαπή.

Για Ιταλικά πτυχία επί πλέον: ΕSAME DI STATO και μετάφραση –ATTESTATO και μετάφραση .

Για πτυχία άλλων χωρών (πλην Ε.Ε.), επί πλέον: ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε..

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από Νομαρχία.

6. Τίτλο ειδικότητας (για ειδικευμένους) .

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄(η τυχόν αναβολή να είναι διάρκειας πλέον του ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης) ή σχετική βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τη Μονάδα τους (για άρρενες).

8. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

9. Βεβαίωση και διαγραφή από την υπηρεσία υπαίθρου (συνολική προϋπηρεσία υπηρεσίας υπαίθρου )

10. Βεβαίωση σειράς προτεραιότητας και χρόνου αναμονής για την ειδικότητα (ο χρόνος αναμονής για την ειδικότητα να είναι διάρκειας πλέον των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης ) ή τίτλο ειδικότητας.

</div></div>Για τον υπολογισμό των μορίων ως προς την ημερομηνία κτήσης πτυχίου , ο γιατρός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής που αποφοίτησε.

10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

<div align=left'>1. Απόφαση τοποθέτησης.

2. Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας.

3. Βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο που υπάγεται το Νοσοκομείο.

4. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγε

Τροποποιήθηκε από anasMZ

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δύο αλλαγές στα δικαιολογητικά

1.Δε χρειάζεται θεώρηση από την ΔΟΥ η υπεύθυνη δήλωση, δες ΕΔΩ

2. Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου εκδίδεται αυτεπάγγελτα, δες ΕΔΩ

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0