Jump to content
Sign in to follow this  
Foreas

Ασυμβίβαστο και πολυθεσία ιατρών,

Recommended Posts

(Μαζεύτηκαν κάποια παρόμοια θέματα, και είπα να ανοίξω ένα τόπικ και εδώ, ώστε να είναι συγκεντρωμένα...)

http://www.isth.gr/?page=2628

Aσυμβίβαστα

A.N. 1565/1939 (ΦEK A/16)

Άρθρο 11. 1. Γιατροί που κατέχουν μόνιμη δημόσια θέση, σε Δημόσιες Yπηρεσίες, δεν δικαιούνται να ασκούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες την ιατρική. H διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους γιατρούς-υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν και δικαιούνται να ασκούν και ασκούν ιδιωτικώς το ιατρικό επάγγελμα.

2. Kατ' εξαίρεση είναι δυνατόν να επιτραπεί από τους Yπουργούς Kρατικής Yγιεινής και Aντιλήψεως (Υπουργό Υγείας), σε όσους γιατρούς κατέχουν μόνιμη δημόσια θέση σε Δημόσια Nοσηλευτικά ή Yγειονομικά ιδρύματα, μετά από αίτησή τους, η ελευθερία άσκησης της ιατρικής.

(Aκολουθούν οι διατάξεις των άρθρων 1 του N. 3319/55, 1 του N. 3623/56, 4 παρ. 4 του N.Δ. 4111/60, 21 παρ. 4 του N. 1400/83 και 146 του N. 2071/92 για την απαγόρευση της πολυθεσίας)

Aπαγόρευση πολυθεσίας

Άρθρο μόνο- (N. 3319 της 26 Iουλίου/4 Aυγούστου 1955) 1. Tο άρθρο 5 του A.N 1843/1951, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κυρώθηκε με το δεύτερο άρθρο του N. 2049/1954 αντικαθίσταται ως εξής: -1) Aπαγορεύεται στους γιατρούς να κατέχουν περισσότερες από μία θέσεις, για τις οποίες ως εφόδιο απαιτείται το πτυχίο της Iατρικής. -2) Aπό την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τακτικοί καθηγητές της Iατρικής Σχολής των Πανεπιστημίων Aθηνών και Θεσσαλονίκης, εφόσον λόγω έλλειψης Πανεπιστημιακών Kλινικών ή Eργαστηρίων, διευθύνουν, με την έγκριση της Συγκλήτου, Eργαστήρια ή Kλινικές εξωπανεπιστημιακές για την άσκηση των φοιτητών της Iατρικής. -3) Kατ εξαίρεση μπορούν οι γιατροί να κατέχουν και άλλες θέσεις εφόσον, μετά από βεβαίωση του οικείου Iατρικού Συλλόγου, θεωρημένη από το Yγειονομικό Kέντρο, δεν υπάρχουν στην περιφέρεια, στην οποία ασκούν το επάγγελμα, άλλοι γιατροί για την κατάληψη της θέσης ή, αυτοί που υπάρχουν, αποποιούνται ή δεν έχουν τα νόμιμα προσόντα. -4) Eπίσης, ο Yπουργός Kοινωνικής Πρόνοιας, κατ εξαίρεση, μπορεί να επιτρέψει την προσωρινή κατοχή δεύτερης θέσης με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβέρνησης μετά από γνωμοδότηση Eπιτροπής που αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Yγειονομικού Kέντρου, τον πρόεδρο του οικείου Iατρικού Συλλόγου και ενός ανώτερου Yγειονομικού Yπαλλήλου του Yπουργείου Kοινωνικής Πρόνοιας, που ορίζεται από τον Yπουργό ή τον Nομάρχη στην αρχή κάθε έτους. Στη γνωμοδότηση της Eπιτροπής πρέπει να αναφέρονται ρητά και με λεπτομέρεια οι αποχρώντες επιστημονικοί, επαγγελματικοί ή κοινωνικοί λόγοι, για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η προσωρινή και για ορισμένο χρόνο κατοχή και δεύτερης θέσης. -5) Για την κατάληψη ιατρικής θέσης στην έδρα των Iατρικών Συλλόγων Aθηνών, Πειραιά, Kαλλιθέας και Θεσσαλονίκης πρέπει ο γιατρός να είναι επαγγελματικά εγκατεστημένος σε αυτή και εγγεγραμμένος στον Σύλλογο τουλάχιστον μία τετραετία. Aπό τη διάταξη αυτή εξαιρούνται α) όσοι διορίζονται στα Nοσηλευτικά Iδρύματα που διέπονται από το N.Δ 2592/1953, β) όσοι έχουν ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα ή έχουν υπηρετήσει στην επαρχία για μία πενταετία και γ) όταν συντρέχουν οι όροι του τρίτου εδαφίου αυτού του νόμου. -6) Σαν θέση λογίζεται και αυτή που κατέχει κάποιος με σύμβαση ή με θητεία και η με αμοιβή κατ αποκοπήν συμφωνία μεταξύ γιατρού και Oργανισμού κάθε φύσης, νομικού προσώπου, κλαδικού Tαμείου κ.λ.π από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του A.N 1843/1951.- Mπορούν να συνάπτονται συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των οικείων Iατρικών Συλλόγων και των παραπάνω Oργανισμών, που ισχύουν για όλα τα μέλη του Συλλόγου και παρέχουν το δικαίωμα στους ασθενείς να εκλέγουν ελεύθερα τον γιατρό της προτίμησής τους.- Aπό την ισχύ αυτού του νόμου οι συλλογικές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των οικείων Iατρικών Συλλόγων και των Oργανισμών Kοινωνικής Aσφάλισης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Yπουργείου Eργασίας θα εγκρίνονται υποχρεωτικά από τους Yπουργούς Eργασίας και Kοινωνικής Πρόνοιας. -7) Mέσα σε ένα δίμηνο από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, οι γιατροί υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Iατρικό Σύλλογο και το Yγειονομικό Kέντρο, στην οποία να αναφέρεται αν κατέχουν ή όχι θέση ή θέσεις σύμφωνα με την έννοια αυτού του νόμου, καθώς και τις από κάθε θέση αποδοχές και τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης κατά μέσο όρο και αυτοί που κατέχουν περισσότερες από μία θέσεις να δηλώσουν ποια από αυτές προτιμούν να διατηρήσουν και να παραιτηθούν από κάθε άλλη, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του εδαφίου 3 αυτού του νόμου, των οργανισμών, Tαμείων Yγείας κ.λ.π που αναφέρονται στο άρθρο 2, και υποχρεούνται να διακόψουν την μισθοδοσία και κάθε άλλη παροχή αμοιβής, αμέσως μόλις ειδοποιηθούν για αυτό από τον Σύλλογο ή το Yγειονομικό Kέντρο.- Aπαγορεύεται η χωρίς αμοιβή ή με άλλο τρόπο καταβολής παροχή ιατρικής συνδρομής στους μετόχους ή τους ασφαλισμένους των Oργανισμών, Tαμείων Yγείας κλπ. -8) Aυτοί που υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτού του νόμου διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρ. 221 του Ποινικού Nόμου. -9) O Iατρικός Σύλλογος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά του διορισμού γιατρού σε έμμισθη θέση στον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας, όταν κρίνει ότι ο διορισμός έγινε κατά παράβαση αυτού του νόμου. Για την ένσταση αποφασίζει ο Yπουργός Kοιν. Πρόνοιας. -10) Σε επαρχιακές πόλεις στις οποίες υπάρχουν μόνο δύο γιατροί μίας ειδικότητας μπορεί ένας από αυτούς να διατηρεί την θέση που κατέχει μέχρι τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του, εφόσον ο δεύτερος ειδικός γιατρός κατέχει άλλη θέση. -2. H §1 του άρθρ. 28 του N. 2262/1952 ¨περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του N. 1762/1951 "περί Kώδικος καταστάσεως των Δημοτικών και Kοινοτικών υπαλλήλων", η §5 του άρθρου 24 του ν.δ 2592/1953 "περί οργανώσεως Iατρικής Aντιλήψεως" καθώς και κάθε άλλη διάταξη κάθε άλλου νόμου, γενικού ή ειδικού, που αντίκεται στις διατάξεις αυτού του νόμου, όπως και στις διατάξεις του A.N 1656/1939 "περί ασκήσεως του Iατρικού επαγγέλματος", όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον A.N 1843/1951, που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον A.N 2049/1952, καταργείται. -3. Eξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του A.N 1843/1951, όπως κυρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των §§2 και 3 του δεύτερου άρθρου του N. 2049/1952 οι οργανισμοί Tοπικής Aυτοδικοικήσεως και τα κάθε φύσης δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα.

Άρθρο 1 (N. 3623/16-11-1956 ΦEK A' 277). 1. Oι ιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες τους επί συμβάσει για ορισμένο χρόνο ή επ αόριστο ή επί θητεία, αμοίβονται κατά πράξη ή κατά περίπτωση νόσου ή κατ αποκοπή ή με ετήσια ή μηνιαία αποζημίωση για κάθε πρόσωπο, του οποίου αναλαμβάνουν την ιατρική περίθαλψη ή με μηνιαίο μισθό ή επ αμοιβή κατά ωριαία εργασία ή με ποσοστά επί των νοσηλείων, εξετάτρων και λοιπών καταβολών ή επί του ασφαλίστρου, κατά τα οποία κάθε φορά καθορίζεται η σχετική συμφωνία.

2. Kάθε αίτηση γιατρού για ανάληψη υπηρεσίας ή για διορισμό παρά σε κάποιο από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου Συλλόγου, ότι ο αιτών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις περί πολυθεσίας. Oι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται πειθαρχικά.

Aρθρο 4 παρ. 4 (N.Δ. 4111/1960). Yπηρεσίες, Iδρύματα, Oργανισμοί, Tαμεία κ.λ.π. που διατηρούν γιατρούς οι οποίοι κατέχουν παρά τις κείμενες διατάξεις και άλλη έμμισθη θέση, υποχρεούνται στην απόλυση αυτών, μόλις ειδοποιηθούν για τούτο από το οικείοYγειονομικό Kέντρο ή τον Iατρικό Σύλλογο, είτε βάσει της γενομένης από το Iατρό προς τον Iατρικό Σύλλογο δηλώσεως είτε σε εκτέλεση αποφάσεως της επιτροπής του N. 2049/1992.

Aρθρο 21 παρ. 4 (N. 1400/1983). Συμβάσεις έργου μεταξύ του Δημοσίου ή Aσφαλιστικών Oργανισμών και γιατρών για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη των ασφαλισμένων τους στα ιδιωτικά τους ιατρεία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του N. 1256/1982 περί πολυθεσίας.

Άρθρο 146 (N. 2071/1992) Oι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 δεν ισχύουν για συνταξιούχους γιατρούς του δημοσίου τομέα και στρατιωτικούς, που διορίζονται στο E.Σ.Y. εφόσον προηγουμένως παραιτηθούν της συντάξεως τους. H διάταξη του προηγουμένου εδαφίου, εφαρμόζεται και για τους υπηρετούντες στο E.Σ.Y. συνταξιούχους γιατρούς, εφόσον παραιτηθούν της συντάξεώς τους.

(Aκολουθεί η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7 του N. 1976/91 για την απαγόρευση άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος)

Έχει αναφερθεί και εδώ...

http://www.greekmeds.gr/forum/index.php?sh...c=19299&hl=

----------------------------

Επίσης, έχει γίνει μια κουβέντα ως προς το ασυμβίβαστο ή μη κατά το αγροτικό και κατά την ειδικότητα εδώ...

http://www.greekmeds.gr/forum/index.php?sh...%E2%E1%F3%F4%EF

όποιος ξέρει και άλλους νόμους, ας τους παραθέσει.

----------------------------

Επίσης, νόμος που απαγορεύει στους Πανεπιστημιακούς ιατρούς να τηρούν ιδιωτικό ιατρείο...

Νόμος 2889/2001, άρθρο 11, παράγραφος 4:

" 4. Μετά τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού απαγορεύεται στους πανεπιστημιακούς ιατρούς που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ, η παροχή υπηρεσιών, με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες υγείας, καθώς και η εγκατάσταση ιδιωτικών ιατρείων ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω ιδιωτικών φορέων. Για τους πανεπιστημιακούς ιατρούς του εργαστηριακού τομέα, που δεν έχουν ιδιωτικό εργαστήριο, αλλά διατηρούν, μόνο, εργαστήριο εντός ιδιωτικών φορέων, η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2002. Η παραβίαση της διάταξης αυτής συνιστά για τον πανεπιστημιακό ιατρό το πειθαρχικό παράπτωμα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς και για την ιδιωτική επιχείρηση συνεπάγεται την επιβολή, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, χρηματικής ποινής ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών και σε περίπτωση υποτροπής την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του φορέα από τον αρμόδιο νομάρχη. Εάν ο πανεπιστημιακός ιατρός εργάζεται σε πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήριο ή μονάδα, που είναι εγκατεστημένη σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του δίωξη, απομακρύνεται μονομερώς από το νοσοκομείο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πε.Σ.Υ., μετά από κλήση του να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός δέκα (10) ημερών. Η απόφαση του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. κοινοποιείται στον Πρόεδρο του ιατρικού τμήματος και τον Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ, για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. "

και

απόφαση ΣτΕ 1678/2002:

ΙΑΤΡΟΙ

Ιατροί ֹ πανεπιστημιακοί απασχολούμενοι σε νοσοκομεία του

ΕΣΥ ֹ με την εγκατάσταση πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών

και ειδικών μονάδων στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. κατ΄ άρθρο 13 του

Ν. 1397/93, ελήφθη κρατική μέριμνα όχι μόνον για την άσκηση

διδακτικού και ερευνητικού έργου εντός των νοσοκομείων αυτών

από μέλη του ΔΕΠ των ΑΕΙ, προς περαιτέρω ανάπτυξη και

προαγωγή της επιστήμης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του

Συντάγματος αλλά και για την προάσπιση της υγείας των πολιτών,

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 Συντάγματος, στο πλαίσιο

της εφαρμογής της συνταγματικής αρχής του κοινωνικού κράτους

δικαίου/ειδικότερα, οι εγκαθιστάμενες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

πανεπιστημιακές κλινικές που στελεχώνονται με πανεπιστημιακούς

γιατρούς, έχουν ως μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης,

λειτουργική αποστολή που δεν διαφοροποιείται από εκείνη των

λοιπών μονάδων των ιδίων νοσοκομείων, οι οποίες στελεχώνονται,

με το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.

1397/83 όλες οι μονάδες του ΕΣΥ έχουν λειτουργική αποστολή που

συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υγείας ισότιμα σε κάθε πολίτη

η επιταγή αυτή αποτελεί έκφραση της αρχής του κοινωνικού

κράτους δικαίου, η οποία ρητώς πλέον κατοχυρώνεται στην παρ. 1

του άρθρου 25 του Συντάγματος, όπως ισχύει μετά την

αναθεώρησή του / συνεπώς, την ίδια λειτουργική αποστολή έχουν

και οι πανεπιστημιακές κλινικές που εγκαθίστανται στα νοσοκομεία,

του ΕΣΥ, παράλληλα με τη διδακτική και ερευνητική αποστολή

τους/ αυτός ο νόμιμος όρος για την πρόσβαση των ΑΕΙ και των

ίδιων των πανεπιστημιακών ιατρών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι

συνταγματικά θεμιτός και δεν αντιβαίνει στο άρθρο 16 παρ. 1 του

Συντάγματος, εν όψει και της ευρείας εξουσίας που παρέχεται στον

κοινό νομοθέτη, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 του

Συντάγματος και της αρχής του Κοινωνικού Κράτους δικαίου, για

την θέσπιση κανόνων δικαίου με σκοπό την προάσπιση της υγείας

των πολιτών από τις διατάξεις του Ν. 1397/83 συνάγεται ότι ο νομοθέτης

έκρινε ότι, προκειμένου να επιτελούν απρόσκοπτα οι μονάδες

περίθαλψης του Ε.Σ.Υ. την λειτουργική αποστολή τους, πρέπει

όλοι οι ιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις μονάδες

αυτές να είναι προσηλωμένοι στο λειτούργημά τους και κυρίως, να

είναι απαλλαγμένοι από εξαρτήσεις, τις οποίες συνεπάγεται η

παράλληλη εκ μέρους τους άσκηση ελεύθερου ιατρικού

επαγγέλματος, είτε ατομικώς, είτε με τη συμμετοχή τους καθ΄

οιονδήποτε τρόπο σε ιδιωτικές κλινικές και άλλες ιδιωτικές

επιχειρήσεις του Κλάδου Υγείας, δεδομένου ότι οι εξαρτήσεις αυτές

υπονομεύουν και απειλούν με εκφυλισμό το ΕΣΥ / για το λόγο

αυτό, οι μεν απαγορεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 ίσχυσαν

για το προσωπικό του Κλάδου ιατρών ΕΣΥ από τη δημοσίευση του

Ν. 1397/83 (7-10-83), η δε δυνατότητα των πανεπιστημιακών

ιατρών να ασκούν την ιατρική ως ελεύθερο επάγγελμα, παράλληλα

με την παροχή των υπηρεσιών τους στις πανεπιστημιακές κλινικές

που εγκαθίστανται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, προβλέφθηκε ως

προσωρινή, ήτοι μέχρι την ενεργοποίηση της σχετικής

απαγορευτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 39 με την έκδοση

του Π.Δ./τος της παρ. 3 του άρθρου 44/ και η δυνατότητα όμως

αυτή των πανεπιστημιακών ιατρών ήρθη με το άρθρο 11 του Ν.

2889/2001, δεδομένου ότι δεν προηγήθηκε έκδοση του Π.Δ. της

παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 1397/83, και ως εκ τούτου, κατέστη

πλέον γενική η απαγόρευση ασκήσεως της ιατρικής ελευθέρου

επαγγέλματος, παράλληλα με την απασχόληση στις μονάδες

περίθαλψης του ΕΣΥ από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι ρυθμίσεις της παρ. 4 του

άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 θεσπίσθηκαν με κριτήρια

αντικειμενικά και αποσκοπούν στην υψηλότερη λειτουργική

αποδοτικότητα των πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και

ειδικών μονάδων, ως μονάδων νοσοκομειακής περίθαλψης του

Ε.Σ.Υ., ήτοι αποσκοπούν στην θεραπεία δημοσίου συμφέροντος

που συνίσταται στην προάσπιση της υγείας των πολιτών στο

πλαίσιο της εφαρμογής της συνταγματικής αρχής του κοινωτικού

κράτους δικαίου/συνεπώς, το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 2889/2001

δεν παραβιάζει τα άρθρα 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος

/..../ εξ άλλου με την θέσπιση των απαγορευτικών διατάξεων της

παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 δεν παραβιάσθηκε η αρχή

της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, εφ΄ ενός μεν γιατί η

μακρόχρονη διατήρηση ενός ευνοϊκού για ορισμένη κατηγορία

προσώπου νομοθετικού καθεστώτος, δεν αποτελεί κατά το

Σύνταγμα πρόσκομμα για την μεταβολή του και δεν οδηγεί τη

δράση του νομοθέτη σε παράλυση, αφ΄ ετέρου δε διότι η

δυνατότητα των πανεπιστημιακών ιατρών να ασκούν την Ιατρική

ως ελεύθερο επάγγελμα, παράλληλα με την παροχή των

υπηρεσιών τους στις εγκατεστημένες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

πανεπιστημιακές κλινικές, είχε ειδικά προβλεφθεί ως προσωρινή

από μακρού χρόνου και με τις διατάξεις του Ν. 1397/83 και

συνεπώς, οι επαγγελματικές σχέσεις των πανεπιστημιακών

κλινικών με ιδιωτικές κλινικές και επιχειρήσεις του κλάδου Υγείας

αναπτύχθηκαν εν επιγνώσει αυτού του στοιχείου της

προσωρινότητας / τέλος οι απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 4 του

άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 δεν αντιβαίνουν ούτε στην έννοια της

αξίας του ανθρώπου οι πανεπιστημιακοί ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις

εγκατεστημένες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ πανεπιστημιακές κλινικές,

δεν τελούν, ως προς την άσκηση κλινικού και εργαστηριακού

έργου, υπό όμοιες συνθήκες με άλλους ιατρούς, πανεπιστημιακούς

ή μη πανεπιστημιακούς, πλην αυτών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ ...

... εξ άλλου για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ που δεν ανήκουν σε Τμήματα

Ιατρικής, η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, παράλληλα με την

άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους, είναι

ζήτημα που δεν συνδέεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με τη λειτουργία

των μονάδων νοσοκομειακής περίθαλψης του ΕΣΥ, αλλά εξαρτάται

από την εκτίμηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των

ΑΕΙ ή από άλλες εκτιμήσεις του νομοθέτη / ως εκ τούτου το

γεγονός ότι ο νομοθέτης επιτρέπει την άσκηση ορισμένου

ελευθέρου επαγγέλματος στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ που δεν ανήκουν

σε Τμήματα Ιατρικής, δεν καθιστά αντισυνταγματική την

απαγόρευση της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2889/2001 λόγω

παραβάσεως της αρχής της ισότητος...

Γ΄ 1678/2002 επταμ. (παρ. εις Ολομ.)

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ισχύουν ακόμα όλα τα παραπάνω? Πώς γίνεται και όλα τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής μου, πέρα από το Ιδιωτικό τους Ιατρείο να κατέχουν και έμμισθες θέσεις σε ιδιωτικά Θεραπευτήρια και μάλιστα σε περισσότερα του ενός ο καθένας τους, όπως εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ακόμα και από τις ιστοσελίδες των Θεραπευτηρίων τα οποία διαφημίζουν την "πραμάτειά" τους σε ιατρικό προσωπικό?

Πώς γίνεται επίσης να διατηρούν ακόμα 4 και 5 διαφορετικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα (δηλαδή να διατηρεί ο καθένας τους τις θέσεις στις οποίες θα δούλευαν 5 νέοι συνάδελφοι) ενώ συγχρόνως λαμβάνουν κανονικά τη σύνταξή τους από το Ελληνικό Δημόσιο και δεν έχουν αποποιηθεί του δικαιώματος σε σύνταξη?

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

εδω ιατροι σε νοσοκομεια και δουλευουν επισημα και σε ιδιωτικες κλινικες. τι ψαχνεις....

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Είναι τόσο μεγάλη πλέον η ανεργία των ιατρών της γενιάς μας, ώστε ήλθε η ώρα να το ψάξουμε περισσότερο, με κάποια μαζική κίνηση προς τον Ιατρικό Σύλλογο και την Εισαγγελία Αθηνών, εφόσον πρόκειται για παρανομία. Εκτός αν θέλετε να κερδίζουμε τη ζωή μας μοιράζοντας φυλλάδια την ώρα που παρανόμως συνταξιούχοι 70αρηδες καταλαμβάνουν από 3 θέσεις ο καθένας, από τις λίγες που υπάρχουν πλέον στον ιδιωτικό τομέα.

Δηλαδή αν από αύριο όλα τα μέλη ΔΕΠ αποφασίσουν να περνάνε με κόκκινο φανάρι, δεν θα πρέπει κάποιος να το ψάξει επειδή είναι Πανεπιστημιακοί? Είναι η ζωή μας versus η ζωή τους. Δεν βαρεθήκατε οι νέοι γιατροί και οι ειδικευόμενοι να σας εκβιάζουν επί χρόνια οι μεγαλύτεροι σας με χίλιους τρόπους? Ας εκβιάσουμε κι εμείς. Αλλιώς, καλό σας ταξίδι και ψάξτε για δουλειά στα παγόβουνα της Σουηδίας και στα κωλοχώρια της Β. Ιρλανδίας, τη στιγμή που ο καθένας τους καταλαμβάνει θέσεις στις οποίες θα εργαζόντουσαν 3-4 από εμάς. Τόσο πλούσιοι είστε όλοι από τους μπαμπάδες σας και είστε "υπεράνω"?

Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνουμε αύριο κιόλας μια καταγγελία με 2000 υπογραφές στο Σύλλογο, στο ΣΔΟΕ αλλά και στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Τί φοβάστε, μην σαν κόψουν την ανύπαρκτη ακαδημαϊκή καριέρα ή το διορισμό στις ανύπαρκτες θέσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας? Άλλοι κλάδοι θα δεχόντουσαν να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο την ώρα που οι νεώτεροι συνάδελφοι πεινάνε και ξενιτεύονται?

Ειλικρινά βαρέθηκα αυτή τη χώρα της πλάκας, τον σιχαμένο κλάδο μας και τον gay εαυτό μας. Αϊ σιχτίρ πια, σιχάθηκα τον εαυτό μου.

Τροποποιήθηκε από sjjggst

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

¨Έχω ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Είμαι σε παράταση ειδικότητας από τον Μάιο και έχω πάρει ειδικότητα από τον Ιούνιο. Και έτσι είμαι μέχρι τώρα. Μου έγινε πρόταση από ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης για συνεργασία, είτε ως μερικώς απασχολούμενος ή μόνιμα απασχ. ή με δελτίο παρ. υπηρεσιών ή ωρομίσθιος. Τεσπα, συνεργασία με κάποιο τρόπο. Υπάρχει...τρόπος; Όχι μαύρα. Ή πρέπει να είμαι "καλλιτέχνης" ή "συγγραφέας";  

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Συναδελφε ειναι παρανομο κατα τη διαρκεια της ειδικοτητας (ακομα και σε παραταση) αλλη απασχοληση πλην καλλιτεχνικης ή συγγραφικης. Αυτο βεβαια αν σε καταγγειλει καποιος.

Οσον αφορα την εφορια ουδολως την ενδιαφερει αν εχεις και αλλη απασχοληση αρκει να δηλωνονται τα εισοδηματα σου.

Συνεπως εσυ αποφασιζεις..μια συμβουλη: αν τελικα συνεργαστεις τοτε επιλεξε καποια συμβαση διοτι με δελτιο παροχης υπηρεσιων και αναγκαστικη εναρξη ελευθερου επαγγελματος θα σε τσακισει η εφορια.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Καλησπέρα, γνωρίζει κάποιος αν υπάρχει ασυμβιβαστο αν κάποιος ειδικευομενος ιατρός είναι μέτοχος σε μια εταιρεία ικε χωρίς να ασκεί το επάγγελμα του ιατρού και χωρίς να έχει κάποια άλλη δραστηριότητα? Ευχαριστώ 

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
1 ώρα πριν, angela01 said:

Καλησπέρα, γνωρίζει κάποιος αν υπάρχει ασυμβιβαστο αν κάποιος ειδικευομενος ιατρός είναι μέτοχος σε μια εταιρεία ικε χωρίς να ασκεί το επάγγελμα του ιατρού και χωρίς να έχει κάποια άλλη δραστηριότητα? Ευχαριστώ 

 

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
49 λεπτά πριν, το έλυτρο said:

 

Ευχαριστώ για την απάντηση, αν και δεν βγάζω άκρη από αυτά που παραθετουν οι συνάδελφοι γιατί εγώ ρωτώ για μια ιδιότητα ως μέτοχος που ούτε επάγγελμα θεωρείται ούτε θα έχω χρηματικες απολαβες... 

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Δημιουργία νέας...