Jump to content
Sign in to follow this  
bromptonista

Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.

Recommended Posts

ΝΟΜΟΣ 3580/2007 – ΦΕΚ 134/Α'/18.6.2007

Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αρθρο 1

Σύσταση Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Υπηρεσία αυτή αποτελείται από την εννεαμελή Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, τη Διεύθυνση, τα Τμήματα και τη Γραμματεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος.

2. Ο Πρόεδρος της εννεαμελούς Επιτροπής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι και ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου.

Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής διορίζονται ως εξής: τρία μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύο μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δύο μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2.A. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ημεδαπής ή αλλοδαπής, Οικονομίας ή Επαγγελμάτων Υγείας ή Νομικής ή Ανάλυσης Αγορών ή Προγραμματισμού ή Μηχανικών ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον διετή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους και να ομιλούν άριστα μία ξένη γλώσσα, κατά προτεραιότητα την αγγλική.

3. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος ή μέλος της εννεαμελούς Επιτροπής:

α. γενικός ή ειδικός γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας ή βουλευτής,

β. διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής, γ. δημόσιος υπάλληλος.

Η θητεία των εννέα μελών της Επιτροπής είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Επιτροπής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και παύονται μόνο για σπουδαίο λόγο. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση μέλους, διορίζεται νέο για το υπόλοιπο της θητείας.

Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής, οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών μέχρι α΄ βαθμού απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας.

Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής.

4. α. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκπροσωπεί την Ε.Π.Υ. ενώπιον κάθε αρχής, ως και στις επιτροπές και ομάδες ή συνεδριάσεις και συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών και οργάνων που προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις, ή στις οποίες μετέχουν εκπρόσωποι αντίστοιχων Υπηρεσιών άλλων χωρών. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Επιτροπής στο νόμιμο αναπληρωτή του ή σε άλλο μέλος της Επιτροπής, καθώς και να εξουσιοδοτεί μέλη αυτής ή μέλη των υπηρεσιών της Ε.Π.Υ. να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.

β. Στον Πρόεδρο της Επιτροπής ανήκει η ευθύνη της λειτουργίας της Ε.Π.Υ. και των υπηρεσιών της. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλος της Επιτροπής ή υπάλληλο να υπογράφει με «εντολή Προέδρου» έγγραφα, εντάλματα πληρωμής ή άλλες πράξεις. Ο Πρόεδρος είναι διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού της Ε.Π.Υ., ελέγχει το έργο των υπαλλήλων της, ασκεί την πειθαρχική εξουσία και μπορεί να επιβάλλει ως Προϊστάμενος τις προβλεπόμενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα, για τους Προέδρους ή επικεφαλής ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πειθαρχικές ποινές.

Η Επιτροπή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός ενός μηνός από το διορισμό όλων των μελών της.

Εντός δύο μηνών από την πρώτη συνεδρίασή της, η Επιτροπή καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως: α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Επιτροπής, η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αυτής, η νόμιμη αναπλήρωση του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και της μορφής των εισηγήσεων, β) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτήν, γ) η δημιουργία τμημάτων ή ειδικών Επιτροπών για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και η διαδικασία λειτουργίας αυτών, δ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της, ε) τα ειδικότερα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται σε αρχείο, τηρούνται δε πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων.

Η Επιτροπή συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και έξι από τα λοιπά μέλη της, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση.

Αρθρο 2

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της Επιτροπής

1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Επιτροπής απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και υπακούουν στη συνείδησή τους και το νόμο. Τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν το καθήκον εχεμύθειας, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Επιτροπή. Τα μέλη υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους.

2. Τα μέλη της Επιτροπής και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατ’ εφαρμογή του ν. 3231/2003, όπως ισχύει. Οι δηλώσεις των προσώπων αυτών ελέγχονται υποχρεωτικά κατ’ έτος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Αρθρο 3

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Στις αρμοδιότητες της Ε.Π.Υ., η οποία έχει την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του συστήματος προμηθειών στον Τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανήκουν ιδίως:

(α) Η κατάρτιση, με τη σύμπραξη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος. Στο Πρόγραμμα καθορίζονται κατά κωδικό αριθμό τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος, των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια ή η παροχή για το επόμενο έτος, η αποδεκτή τιμή μονάδας και η μέγιστη ποσότητα ανά κωδικό προϊόντος ή υπηρεσίας, οι χρόνοι και ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος πληρωμής και η διαδικασία πραγματοποίησης της προμήθειας του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας. Επιπλέον, ο προσδιορισμός κάθε άλλου στοιχείου που η Επιτροπή κρίνει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συνολική διαχείριση ποιότητας προμηθειών, ότι είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη και των προτάσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του ν. 3527/2007 από τα ως άνω νομικά πρόσωπα και από τις Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (Δ.Υ.ΠΕ.), καθώς και των διατάξεων για την προμήθεια φαρμάκων.

(β) Ο καθορισμός της προσήκουσας, κατά περίπτωση, διαγωνιστικής διαδικασίας, η σύνταξη προτύπων διακηρύξεων και συμβάσεων και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και η ανάπτυξη, οργάνωση και προώθηση κανόνων ηλεκτρονικού εμπορίου (eCommerce), στο σύστημα Προμηθειών Υγείας.

(γ) Η σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών για την υλοποίηση του Προγράμματος του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου.

(δ) Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των προτύπων ανά μονάδα αναφοράς ανάλωσης προϊόντος και αναγκών υπηρεσιών, που εκπονούνται από το φορέα της παραγράφου 2 του άρθρου 6, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές εκτέλεσης των σχετικών διαδικασιών και λειτουργιών.

(ε) Η Οικονομική Διαχείριση η οποία περιλαμβάνει:

αα) την ενοποιημένη καταγραφή των βεβαιωμένων απαιτήσεων των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1 του παρόντος ανά Ασφαλιστικό Οργανισμό, και την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών,

ββ) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5, για λογαριασμό των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παρ. 1 του παρόντος, καθώς και την εκτέλεση των πληρωμών των προμηθευτών ή των παρόχων υπηρεσιών σύμφωνα με τις συναφθείσες συμβάσεις,

γγ) την κατ’ έτος εκκαθάριση, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανά νομικό πρόσωπο του άρθρου 9 παρ. 1 των λογαριασμών είσπραξης των απαιτήσεων και εκτέλεσης των πληρωμών και την απόδοση του τυχόν πλεονάσματος σε αυτά,

δδ) την εξεύρεση πόρων για την έγκαιρη εξόφληση των οφειλών που δημιουργούνται από την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών και την εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς της λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος,

εε) τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων της Επιτροπής, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, με εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για τη χρηματοδότηση του ως άνω Προγράμματος με την απευθείας εξόφληση των προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών, από την τράπεζα κατά τους όρους της υπογραφείσας μεταξύ των φορέων του άρθρου 6 και των προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών σύμβασης.

Η εν λόγω χρηματοδότηση προμηθειών και υπηρεσιών επιτρέπεται, μόνον εφόσον: (α) έχει προηγουμένως εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (β) προβλέπεται η χρηματοδότηση στη διακήρυξη και τη σύμβαση της συγκεκριμένης προμήθειας ή παροχής υπηρεσίας, (γ) το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται στο ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών και (δ) το ποσό του δανείου δεν υπερβαίνει το 70% του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής των τραπεζών από την Επιτροπή και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγγράφεται Ειδικός Κωδικός με την ονομασία «Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης».

Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας από την αρμόδια Υπηρεσία της Επιτροπής, παρακρατείται επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου, ποσοστό 2%, που περιέρχεται στον ανωτέρω Ειδικό Κωδικό. Ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό της κράτησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα διαθέσιμα ποσά του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης διατίθενται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών τους, που δεν δύνανται να καλυφθούν από ίδιους πόρους των εν λόγω Οργανισμών.

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φορέων και οργανισμών για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών τους, που δεν δύνανται να καλυφθούν από ίδιους πόρους των εν λόγω φορέων ή οργανισμών.

(στ) Ο έλεγχος και η απογραφή των προμ_

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

δυστυχώς δεν είναι όλο

Νόμος Υπ΄αριθμ. 3580

ΦΕΚ 134/τ. Α

Άρθρο 21

...... Η κατά το άρθρο 1 του α.ν. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α΄) υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ορίζεται εννεάμηνη για τους υπόχρεους ιατρούς, που διορίζονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Οι υπόχρεοι ιατροί υπηρετούν υποχρεωτικώς το πρώτο τρίμηνο από αυτό το χρονικό διάστημα διαδοχικά, με ισόχρονη τοποθέτησή τους, στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου έχουν τοποθετηθεί. Το υπολειπόμενο εξάμηνο ο υπόχρεος υπηρετεί στο περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου έχει τοποθετηθεί. Κατά την περίοδο της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ο ιατρός δικαιούται κανονικής άδειας δεκαπέντε (15) ημερών.Ο χρόνος υπηρεσίας του ιατρού στο τμήμα του παθολογικού και χειρουργικού τομέα συνυπολογίζεται για την απόκτηση της ειδικότητας που αυτός επιθυμεί να αποκτήσει, εφόσον το τμήμα αυτό είναι αναγνωρισμένο προς τούτο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Ομοίως συνυπολογίζεται για τη λήψη της ειδικότητας το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο ιατρός, ενώ εκπληρώνει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, αποσπάται σε τμήμα νοσοκομείου, εφόσον το τμήμα είναι αναγνωρισμένο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Στους εκπληρώσαντες την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου αναγνωρίζονται τρεις (3) μήνες άσκησης ειδικότητας παθολογίας ή χειρουργικής, κατ' επιλογήν των ιδίων.Η εννεάμηνη υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά κατηγορίες υπόχρεων ή υγειονομικών υπηρεσιών.

Η αύξηση του χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα δύο έτη. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.1609/1986 (ΦΕΚ 86 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής

1. Ιατροί που ειδικεύονται στα νοσοκομεία της χώρας μπορούν κατόπιν σχετικής αίτησής τους, που εγκρίνεται από τον Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου νοσοκομείου, να παραμένουν σε αυτό και μετά τη λήξη της σύμβασής τους με το νοσοκομείο με τις ίδιες αποδοχές μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που θα καλύψει την οργανική θέση του ειδικευόμενου. Η παράταση εγκρίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και λήγει αυτοδικαίως με την υπογραφή της σύμβασης και την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου. Με τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5Α του άρθρου 2 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄).»

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.ΣΥ.Υ.), συνιστώνται, μετονομάζονται, διαχωρίζονται ή ενοποιούνται ιατρικές ειδικότητες, καθορίζεται η άσκηση για καθεμία από αυτές κατά χρόνο και περιεχόμενο άσκησης και ορίζονται οι προϋποθέσεις τοποθέτησης των ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ΚΕ.ΣΥ.Υ., καθορίζεται η ονομασία, το περιεχόμενο και οι προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας, η άσκηση για καθεμία εξειδίκευση από αυτές κατά χρόνο και περιεχόμενο άσκησης και ορίζονται οι προϋποθέσεις τοποθέτησης των ιατρών προς εξειδίκευση.

Άρθρο 22

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει μετά από εξήντα ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.ΑΘΗΝΑ 18 Ιουνίου 2007

Τροποποιήθηκε από AMANDA.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

εκτακτα νεα

σταλθηκε εγκυκλιος στα νοσοκομεια με τα οποια ακυρωνεται η παραταση των ειδικευομενων στις θεσεις τους μεχρι να υπογραφει νεα υπουργικη αποφαση που να το προβλεπει....

εσωτερικη εγκυκλιος σε ισχυ ακυρωνει δημοσιευμενο νομο! ελλας το μεγαλειο σου!!!

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Τρελό γέλιο - αυτό το κράτος δε σταματά να μας εκπλήσσει!

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

τι σας κάνει εντύπωση;

αυτό ακουγόταν καιρό νομίζω

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
τι σας κάνει εντύπωση;

αυτό ακουγόταν καιρό νομίζω

Τι, ότι δε θα παίρνουν αυτόματα παράταση οι ειδικευόμενοι μέχρι να έρθει ο επόμενος;;; Από που το άκουσες αυτό; Εγώ ξέρω ήδη περιπτώσεις που έχουν πάρει... Αναρρωτιέμαι βέβαια αν θα πληρωθούν μετά για τις μέρες που δούλεψαν :rolleyes:

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Η παράταση εγκρίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και λήγει αυτοδικαίως με την υπογραφή της σύμβασης και την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας.

άσχετο αλλά αυτό ίσχυσε ποτέ; εννοώ οι παρατασιακοί του 6μηνου, σταμάταγαν με την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο ειδικευόμενο; ή τελειωναν το εξάμηνο;

γιατί εγώ άλλα παραδείγματα γνωρίζω...

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

αλλο η 6μηνη παραταση σε κενη θεση ειδικευομενου (που συνεχιζει να παραμενει καθαρα βυσματικη θεση αλλα εχουν μειωθει δραματικα οι θεσεις με το δικαιωμα για 2 αιτησεις για τμημα και πληρη) και αλλο η παραταση στην θεση σου μεχρι να ερθει ο επομενος

το 2 θεσμοθετηθηκε για 1 φορα με το νομο για τις προμηθειες αλλα σταλθηκε η εγκυκλιος και λεει οτι υπογραψατε υπογραψατε δεν υπογραφετε νεες περατασεις στην θεση του καθε ειδικευομενου (για 40 μερες περιπου μεχρι να εμφανιστει ο επομενος) μεχρι να ερθει νεα υπουργικη αποφαση (εξαιρουνται οτι εχει ηδη υπογραφει).. και η εγκυκλιος ιεναι ανεξαρτητη απο τις 60 μερες που πρεβλεπε ο νομος για την πληρη ισχυ του

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Η παράταση εγκρίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και λήγει αυτοδικαίως με την υπογραφή της σύμβασης και την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας.

άσχετο αλλά αυτό ίσχυσε ποτέ; εννοώ οι παρατασιακοί του 6μηνου, σταμάταγαν με την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο ειδικευόμενο; ή τελειωναν το εξάμηνο;

γιατί εγώ άλλα παραδείγματα γνωρίζω...

κανονικά σταματούσαν

το κουλό είναι ότι συνήθως το μαθαίναν πως έληξε η σύμβασή- παράτασή τους αρκετές μέρες μετά τη λήξη αυτής

με αποτέλεσμα να έχω στην κόρινθο 2 γνωστούς που δούλεψαν 1 ο ένας και 4 εβδομάδες ο άλλος

και τους οποίους δεν πληρώνουν!!!!!!!!!!!

το νόημα της αυτόματης παράτασης είναι απόλυτα κατανοητό

το νόημα της πρόσκαιρης κατάργησης αυτής ποιό είναι???

γιατί εδώ πλέον (το καλό του νόμου αυτού) δεν τίθεται θέμα βύσματος και εύνοιας

εκτός κι αν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί πως μπορεί να προβλέψει ποιός θα είναι σε φάση που τελειώνει ειδικότητα

την οποία έχει δηλώσει με απόλυτη σειρά προτεραιότητας πριν 4-5 χρόνια

η εξαίρεση δεν πρέπει να βρίσκει έρεισμα στα ισχύοντα γενικά για την εκλογική περίοδο

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

καταργουνται αυτοματα 2 πολυ ευννοικα παραθυρα για τους διοικητες

1. εξοικονομηση κονδυλιων απο τους μισθους και τις εφημεριες που κατατιθενται κατα βουλήση

2. σε νοσοκομεια που εχουν παρα πολλους ειδικευομενους πχ αλεξανδρας στην γυναικολογια βαζουν υπεραριθμους με τη λογικη οτι οι μισθοι τους εξοικονομουνται απο τις κενες θεσεις

αυτοματα τα 2 ανωτερω καταργουνται με την συνεχη καλυψη των θεσεων

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η ερμηνεία που δίνει ο Γιαννόπουλος στο νόμο είναι πάντως εντυπωσιακή: στο Υ10δ/οικ.9044/12-7-2007 έγγραφό του (και "εξαιρετικά επείγον"...) αναφέρει ότι με τη δημοσίευση της διάταξης του αρ. 21 (παρ. 4) του νέου νόμου καταργείται η προηγούμενη διάταξη (περίπτωση γ της παραγράφου 5Α του Ν.2889/2001) και μέχρι την υπουργική απόφαση που θα ξεκαθαρίζει την τροπολογία δε θα δίνεται καμία παράταση σε ειδικευόμενο!

Θα'χουμε πολλά γέλια...

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΦΕΚ 1710/2007 τ.Β

Οι γιατροί που ειδικεύονται στα νοσοκομεία της χώρας μπορούν, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, που εγκρίνεται από τον ∆ιοικητή ή Πρόεδρο του οικείου νοσοκομείου,να παραμένουν σε αυτό και μετά τη λήξη της σύμβασής τους. Η παράταση εγκρίνεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά.Επισημαίνεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας με τον επόμενο ειδικευόμενο γιατρό η παράταση διακόπτεται αυτοδίκαια.Κατά τη διάρκεια της παράτασης οι γιατροί έχουν τα ίδια δικαιώματα, απολαβές και υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι ειδικευόμενοι γιατροί και ισχύουν γι’ αυτούς οι αρχικοί όροι σύμβασης εργασίας τους, ειδικότερα σε ότι αφορά την αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απουσία τους,την εκτέλεση ή παραμέληση των καθηκόντων τους.Η αναγνώριση του χρόνου της παράτασης, ως χρόνου ειδίκευσης, δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων που α) κατά την διάρκειά της αυξηθεί ο χρόνος άσκησης που η μονάδα ήταν αναγνωρισμένη να χορηγεί και β) ο γιατρός που έχει τοποθετηθεί για μέρος της παρεχόμενης από το τμήμα άσκησης, μετά την αποχώρησή του, επιλέξει να συνεχίσει στην ίδια ειδικότητα.

Τροποποιήθηκε από nkt

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Δημιουργία νέας...