Jump to content
Sign in to follow this  
bromptonista

ΠΔ 351/1989 Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής κλπ

Recommended Posts

Το ποστάρω ενημερωτικά, αφού αναφέρθηκε στη συζήτηση http://www.greekmeds.gr/forum/index.php?sh...10051&st=20

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Αριθμός: 351

Έτος: 1989

ΦΕΚ: Α 159 19890614

Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1989

Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ημ.Υπογραφής: 08.06.1989

Τίτλος: Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και δ) του τμήματος Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων .

Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του εδ.γ της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/24.11.83 τ.Α'). 2. Την από 8/2.9.87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 3. Την αρ. 674/1988 και 61/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 14.06.1989

Τίτλος Αρθρου: Επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχιούχων του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

Κείμενο Αρθρου

1.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο <Νοσηλευτής Νοσηλεύτρια>(παρ.2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικώς φροντίδων.

2.Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες.

2.1. Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεση προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής, του ίδιου και του περιβάλλοντος του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του.

2.1.1. Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα.

2.1.2. Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου.

2.1.3. Λήψη μέρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση.

2.1.4. Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας.

2.1.5. Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης.

2.1.6. Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας.

2.1.7. Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα.

2.1.8. Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικές φροντίδας.

2.1.9. Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα.

2.1.10.Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου, στο θάλαμο και υποστήριξη της οικογένειας.

2.1.11.Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους.

2.1.12.Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών.

2.1.13.Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέματα που αφορούν.

- τη λειτουργία του νοσοκομείου

- τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας

- την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή

2.1.14.Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα.

2.1.15.Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό την συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι.

2.1.16.Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα.

2.1.17.Βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και

2.1.18. Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς.

2.1.19. Συνεργασία στο συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση.

2.2. Πράξεις σε απουσία γιατρού.

2.2.1. Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα.

2.2.2. Εφαρμογή πρώτων βοηθειών.

2.3. Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή.

Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ' εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος.

2.3.1. Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του νοσηλευτή.

2.3.2. Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς.

2.3.3. Χορήγησης οξυγόνου με όλους τους τρόπους.

2.3.4. Πλήρης παρεντερική θρέψη.

2.3.5. Θεραπευτικά λουτρά.

2.3.6. Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων.

3. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα να :

3.1. Συμμετέχουν σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών την κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων.

3.2. Συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας για τον καθορισμό της πολιτικής υγείας.

3.3. Καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητας τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

3.4. Καθορίζουν τα κριτήρια της νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της νοσηλευτικής άσκησης.

3.5. Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

3.6. Καλύπτουν τομείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων , ελλείψει ειδικών νοσηλευτών αφού εκπαιδευτούν με ταχύρυθμα προγράμματα.

4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου απασχολούνται στην νοσηλευτική εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Ακόμη έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή μελέτη και να τις διεξαγάγουν με σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης και μεθοδολογίας.

5. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 14.06.1989

Τίτλος Αρθρου: Επαγγελματικά δικαιώματα

Κείμενο Αρθρου

Πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

1.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων T.E.I, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και πρακτικές (κλινικές) γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με την εφαρμογή της Νοσηλευτικής φροντίδας της εγκυκλίου, επιτόκου, λεχώνας και νεογνού, της Γυναικολογικής αρρώστου καθώς επίσης, την οργάνωση και εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού και υγειονολογικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε θέματα της ειδικότητας της/ του.

2.Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τα εξής καθήκοντα και δραστηριότητες.

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

2.1.1 Εκτέλεση φαρμακευτικής αγωγής κατόπιν ιατρικής οδηγίας και παρασκευή παρεντερικών διαλυμάτων (από το στόμα, ορθό, κόλπο, ενέσεις υποδόριες, ενδομυϊκές, ενδοδερμικές, ενδοφλέβιες).

2.1.2 Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης.

2.1.3 Τοποθέτηση καθετήρα LEVAIN κατόπιν ιατρικής οδηγίας.

2.1.4 Περιποίηση τραύματος και χειρουργικών τομών σε περιπτώσεις ανάγκης.

2.1.5 Συρραφή μικροτραυμάτων σε περίπτωση ανάγκης.

2.1.6 Λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις.

2.1.7 Λήψη επιχρισμάτων για έγκαιρη διάγνωση του G.a των γεννητικών (ΡΑΡ TEST) κολπικού εκκρίματος για μικροβιολογική εξέταση.

2.1.8 Προετοιμασία και αποστείρωση εργαλείων και υγειονομικού υλικού.

2.1.9 Εξέταση ούρων εγκύου γυναίκας για την εξακρίβωση σακχάρου οξόνης και λευκώματος κατά την εξέταση.

2.1.10Λήψη και καταγραφή μαιευτικού ιστορικού.

2.1.11 Παροχή ολοκληρωμένης νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου επιτόκου, λεχώνας και νεογέννητου, στο νοσοκομείο και στο σπίτι σύμφωνα με καθηκοκοντολόγο.

2.1.12 Τήρηση απαραιτήτων εγγράφων, διαγραμμάτων, μητρώων, ιστορικών και αρχείων και με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.

2.1.13 Συνταγογράφηση φαρμάκων, Βιταμίνη, σίδηρο, σπασμολυτικά, πεθοδίνη, μητροσυσταλτικά, μητροσυσπαστικά και τοπικά αναισθητικά.

2.1.14 Σωστή πληροφόρηση, παροχή οδηγιών σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού και εφαρμογή καθορισμένων μεθόδων αντισύλληψης.

2.1.15 Ενημέρωση της οικογένειας σε θέματα της αρμοδιότητας τους.

2.1.16 Εκτέλεση γραπτών οδηγιών που έχει ορισθεί από το γιατρό.

2.1.17 Λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

2.1.18 Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης (δήλωση) σε περίπτωση εκτέλεσης τοκετού από την ίδια.

2.2 ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

2.2.1. Κατά την εγκυμοσύνη.

2.2.1.1. Διάγνωση της εγκυμοσύνης και κλινική παρακολούθηση της φυσιολογικής εγκυμοσύνης.

2.2.1.2.Εγγραφή ή συμβουλευτική παροχή οδηγιών για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις με σκοπό την όσο γίνεται έγκαιρη διάγνωση κάθε εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου και τη μεταφορά στα ειδικά κέντρα ή κλήση του γιατρού.

2.2.1.3. Παροχή οδηγιών στον τομέα της υγιεινής και της διατροφής.

2.2.1.4. Κατάρτιση προγράμματος προετοιμασίας γονέων για το μελλοντικό τους ρόλο και εξασφάλιση πλήρους προετοιμασίας για τον φυσικό τοκετό (ψυχοπροφυλακτική).

2.2.2. Κατά τον τοκετό

2.2.2.1.Παρακολούθηση , φροντίδα, προετοιμασία και βοήθεια της επιτόκου κατά τον τοκετό.

2.2.2.2. Έλεγχο της κατάστασης του εμβρύου και της λειτουργίας της μήτρας με όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (MONITORS κ.τ.λ.) κατόπιν ιατρικής οδηγίας.

2.2.2.3. Εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού περιναιοτομίας μετά από τοπική αναισθησία και συρραφή περιεναίου, όπου χρειάζεται και μέχρι ρήξεως II βαθμού.

2.2.2.4. Εκτέλεση τοκετού επί ισχιακής προβολής σε περίπτωση ανάγκης και απουσίας Μαιευτήρας.

2.2.2.5. Έγκαιρη διάγνωση παθολογικών συμπτωμάτων στην επίτοκο και το έμβρυο που απαιτούν παρέμβαση γιατρού και συνεργασία με το γιατρό σε περίπτωση μαιευτικής επέμβασης.

2.2.2.6. Λήψη απαραίτητων και επειγόντων μέτρων που επιβάλλονται σε απουσία γιατρού, όπως είναι (δακτυλική αποκόλληση πλακούντα και επισκόπηση μήτρας).

2.2.2.7. Επισκόπηση τραχήλου κόλπου. 2.2.3. Κατά τη λοχεία.

2.2.3.1. Παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα λεχώνας στο Νοσοκομείο και στο σπίτι μέχρι 6 βδομάδες.

2.2.3.2. Παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα του νεογέννητου μέχρι την 28η μέρα.

2.2.3.3. Παροχή βοηθείας και καθοδήγησης για την εγκατάσταση και διατήρηση του μητρικού θηλασμού.

2.2.3.4. Παροχή οδηγιών για την τεχνητή διατροφή όπου χρειάζεται.

2.2.3.5. Φροντίδα του νεογέννητου αμέσως μετά τον τοκετό, λήψη όλων των μέτρων που επιβάλλονται σε περίπτωση ανάγκης.

2.2.3.6. Σε περίπτωση προώρου ή προβληματικού νεογέννητου αναλαμβάνει τη μεταφορά του στην κατάλληλη μονάδα.

2.2.3.7. Προετοιμασία για την υποδοχή προώρου ή προβληματικού νεογνού και νοσηλευτική φροντίδα αυτού στις Νοσηλευτικές μονάδες.

3.Οι πτυχιούχοι του τμήματος μαιευτικής έχουν τομείς απασχόλησης στους παρακάτω τομείς εργασίας:

Τομείς εργασίας.

3.1. Πρωτοβάθμια φροντίδα : Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί Σταθμοί, Μαιευτικά - Γυναικολογικά Ιατρεία ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ και άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών , στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στις μονάδες μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυν/κών και νεογνικών περιστατικών, κέντρα και τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού.

3.2. Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα σε Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία. Μαιευτικά τμήματα(Αίθουσα τοκετών, εξωτερικά μαιευτικά τμήματα, Ιατρεία, τμήματα λεχώνων, φυσιολογικών νεογνών του επιπέδου νοσηλείας, προγεννητικού ελέγχου, μονάδες εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου, εντατικής νοσηλείας νεογνών) Γυναικολογικά τμήματα, Γυναικολογική ογκολογία, εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Μαιευτικά - Γυναικολογικά στείρωσης, Κέντρα μαστού, Κέντρα ανίχνευσης καρκίνου γεννητικών οργάνων.

4.Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορούν επίσης να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα ειδικότητας τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

5.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επί 2/ετία ασκήσει τις δραστηριότητες τους σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης σε Νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 14.06.1989

Τίτλος Αρθρου: Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας.

Κείμενο Αρθρου

1.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών με το σχεδιασμό ανάπτυξη - εφαρμογή και αξιολόγηση παροχής όλων των Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης.

Η αναφορά αυτή σε θέματα υγείας προϋποθέτει και συνεπάγεται την επικέντρωση στις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας και στις φορντίδες αποκατάστασης με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς και γενικότερα στην κοινότητα, συμπεριλαμβανόμενων και νοσηλευτικών υπηρεσιών , συντονιστικού ή προγραμματικού χαρακτήρα με εξαίρεση ιατρικές πράξεις που προϋποθέτουν την παρέμβαση γιατρού.

Ασκούν έργο αγωγής υγείας, συμβουλευτικής υγείας και εν γένει φροντίδας υγείας.

2.Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα οι Επισκέπτες Επισκέπτριες υγείας δραστηριοποιούνται στις παρακάτω Υπηρεσίες:

Μονάδες και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης Νομαρχιών -Ψυχικής Υγιεινής - Υγιεινής της Εργασίας - Νοσοκομείων - Αποκατάστασης Μονάδων Μέριμνας τρίτης ηλικίας και γενικά σ' όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διευθύνσεις Υγιεινής Νομαρχιών, Κέντρα Υγείας, Αγροτικά Ιατρεία, Ιατροκοινωικά Κέντρα ΠΙΚΠΑ, Κέντρα μάνας και παιδιού ΙΚΑ, τμήματα Υγιεινής και Πρόνοιας Ι.Κ.Α., Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού, κέντρα σχολικής υγιεινής, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Ιατροκοινωική Υπηρεσία Νοσοκομείου, Εξωτερικά Ιατρεία, διαβητολογικά Κέντρα, αντιφυματικά Κέντρα, Κέντρα αιμοδοσίας, ογκολογικά ιατρεία, υπηρεσία ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων επαγγελματική υγιεινή Νοσοκομείων Ιατρεία και κέντρα που παρέχουν (Π.Φ.Υ.) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 'όλων των Ιατρικών τομέων του Νοσοκομείου.

Κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγιεινής, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, εξωτερικά ιατρεία ψυχιατρικών νοσοκομείων, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα προστασίας τοξικομανίας και αλκοολισμού.

Υπηρεσίες υγιεινής της εργασίας, Ιατρεία βιομηχανιών, εργοστασίων, ιατρεία ασφαλιστικών ταμείων και φορέων.

Κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, διευθύνσεις αναπήρων και ασφαλιστικών φορέων, κέντρα χρονίως πασχόντων.

Υπηρεσίες μέριμνας για την τρίτη ηλικία, Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Ιδρύματα περίθαλψης Υπερηλίκων.

3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι απασχολούνται με τα εξής αντικείμενα:

3.1. Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με βάση τις κατευθύνσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών και οργάνων σε άτομα και ομάδες.

3.2. Ανίχνευση, μελέτη και αξιολόγηση των αναγκών υγείας του κάθε πληθυσμού και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων και παραπομπή με ευθύνη τους στις ανάλογες υπηρεσίες διευκολύνοντας διαδικασίες πρόσβασης.

Συμβολή στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Στα πλαίσια αυτά διενεργούν με ευθύνη τους προσυμπτωματικό έλεγχο (SCREENING TEST) με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων (δευτερογενή πρόληψη) στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς και ειδικότερα διενεργούν σωματομετρήσεις, δοκιμασίες οπτικής οξύτητας, ακουστικής οξύτητας, ζωτικής σπειρομετρησης και έλεγχο σκελετικών διαταραχών αρτηριακής πίεσης, στοματικής και ατομικής υγιεινής.

3.4. Εφαρμογή χειρισμών κοινοτικής παρέμβασης για την επιλογή των κοινοτικών φορέων και τον προσδιορισμό του τρόπου συμμετοχής τους σε προγράμματα αγωγής υγείας και γενικότερα προστασίας της υγείας τους.

3.5. Πραγματοποίηση επισκέψεων στο σπίτι για συμβουλευτική υγείας σε ομάδες υψηλού κινδύνου για γενετικά, κοινωνικά νοσήματα και νοσήματα φθοράς (καρκίνο, καρδιοπάθειες, ατυχήματα, φυματίωση, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διαβήτη, αλκοολισμό, τοξικομανία) και σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ηλικιωμένους, έγκυες, βρέφη και παιδιά.

3.6. Διενέργεια ανιχνευτικών δοκιμασιών για την εκτίμηση της εξέλιξης βρεφών και παιδιών.

3.7. Διενέργεια με δική τους ευθύνη δερμοαντιδράσεων και εμβολιασμών.

3.8. Οργάνωση ομάδων για αυτοφροντίδα και αυτοβοήθεια σε θέματα υγείας.

3.9. Διενέργεια σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες επί τόπου επιδημιολογικών ιατροκοινωνικών ερευνών στα λοιμώδη και κοινωνικά νοσήματα, καθώς και στα ατυχήματα, παραπομπή αρμοδίως και αναλόγως και εφαρμογή μέτρων πρόληψης διασποράς λοιμωδών νοσημάτων στο σπίτι, στο σχολείο, στο νοσοκομείο, στον τόπο δουλειάς, σε κοινοτικά καταστήματα και μονάδες υγείας.

3.10. Συμμετοχή σε προγράμματα διαχρονική παρακολούθηση (FOLLOW-UP).

3.11. Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγραμματισμού και χαρακτήρα των κέντρων υγείας και κέντρων οικογενειακού προγραμματισμού στην αγωγή υγείας προς το κοινό που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους.

3.12. Άσκηση συμβουλευτική υγείας και αγωγή υγείας σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού εκτρώσεων και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων σε κέντρα υγείας, κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, ιδιωτικές κλινικές, σχολεία.

3.13. Επιμέλεια για τη σωστή εφαρμογή υγειονομικών μέτρων και κανονισμών, για να είναι δυνατή η πραγμάτωση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας και των δικαιωμάτων των ασθενών στην κλινική και μετακλινική τους φάση.

3.14. Συμμετοχή στην ομάδα υγείας για γενετική καθοδήγηση.

3.15. Άσκηση σχολικής υγιεινής σε συνεργασία με τον υπεύθυνο γιατρό.

3.16. Συμμετοχή σε προγράμματα προστασίας και προαγωγής της υγείας των φυματικών, των διαβητικών, των καρκινοπαθών πολυμεταγγιζόμενων και χρονίως πασχόντων, των εξωτερικών ιατρείων όλων των ιατρικών τομέων.

3.17. Άσκηση κοινοτικής νοσηλευτικής. Υποστήριξη νοσηλευτική ων υπηρεσιών και των ιατρείων του τομέα κοινωνικής ιατρικής.

3.18. Διερεύνηση των οικογενειακών συνθηκών για τη δυνατότητα και τον προγραμματισμό της νοσηλείας στο σπίτι.

3.19. Σύνδεση της οικογένειας με το νοσηλευτικό ίδρυμα. Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι ή εκπαίδευση ικανών μελών της οικογένειας για το σκοπό αυτό.

3.20. Βοήθεια στον ασθενή για να μπορέσει να αποδεχθεί τη νόσο του, εκπαίδευση, φροντίδα και αυτοεξυπηρέτηση, παροχή οδηγιών για την προφύλαξη των υγιών μελών της οικογένειας.

3.21. Διερεύνηση των υγειονομικών αναγκών των ασθενών που νοσηλεύονται στο σπίτι και έχουν την ευθύνη για την κάλυψη των ενδεδειγμένων και εξειδικευμένων μέσων χρήσης νοσηλευτικής φροντίδας, υγιεινής και αποκατάστασης.

3.22. Οργάνωση προγραμμάτων για εθελοντική αιμοδοσία στο νοσοκομείο, στην κοινότητα, σε χώρους εργασίας.

Συμμετοχή σε προγράμματα αιμοδοσίας και προγράμματα για δωρητές σώματος.

3.23. Έλεγχος της κατάστασης του ψυχικά αρρώστου (στο σπίτι και στο κέντρο ή τη μονάδα) από πλευράς συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή και της ενδεχόμενης εμφάνισης παρενεργειών της.

Συνεργασία με τον ψυχίατρο και την οικογένεια του αρρώστου πάνω από κάθε ψυχοφαρμακευτικό σχήμα.

3.24. Έλεγχος για τη σωστή διατροφή και τις συνθήκες διαβίωσης του ψυχικά αρρώστου από πλευράς καθαριότητας(ατομικής, των χώρων διαμονής) καταλληλότητας τους από πλευράς αερισμού, φωτεινότητας κ.λπ.

3.25. Συνεργασία και σύνδεση του προσωπικού των διαφόρων υπηρεσιών του συστήματος ψυχικής υγείας τις οποίες πιθανόν να χρησιμοποιεί ο άρρωστος π.χ. τις υπηρεσίες του προστατευόμενου εργαστηρίου του μετανοσοκομειακού ξενώνα, του τμήματος ενδονοσοκομειακής νοσηλείας και του νοσοκομείου ημέρας.

Συμμετοχή των Επισκεπτών Επισκεπτριών υγείας στον προγραμματισμό της αποκατάστασης του ψυχικά πάσχοντος και επανατροφοδοτηση του προσωπικού με πληροφορίες σχετικά με την πορεία του αρρώστου.

3.26. Υπευθυνότητα στη διακίνηση των φαρμάκων του φαρμακείου του Κ.Κ.Ψ.Υ. (Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής), συμμετοχή στην τήρηση του μητρώου των πελατών καθώς και στην τήρηση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων. Επίσης συμμετοχή στην κατά καιρούς αξιολόγηση της δουλειάς των μελών Κ.Κ.ΥΨ.Υ.

3.27.Συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους φορείς και τις οργανώσεις στα προγράμματα Κονοτικής παρέμβασης και την επιτροπή ψυχικής υγείας, όλου γίνεται ο συνδυασμός του γνωστικού αντικειμένου με την εξειδίκευση οτην ψυχική υγεία π.χ. ανάπτυξη ομάδων κατοίκων με εκπαιδευτικό στόχο, θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας (π.χ. κάπνισμα και υγεία, ατομική καθαριότητα, πρόληψη του καρκίνου, οικογενειακός προγραμματισμός, αντισύλληψη κ.λπ.).

3.28. Συμμετοχή στα πρόγραμμα ανίχνευσης <περιπτώσεων>.

3.29. Συμμετοχή στα ερευνητικά πρόγραμμα των Κέντρων Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής.

3.30. Παροχή Α' Βοηθειών στις υπηρεσίες επαγγελματικής υγιεινής, συμμετοχή σε προγράμματα ειδικών προληπτικών εξετάσεων σε ειδικές ομάδες εργαζόμενων, προσυμπτωματικων ελέγχων, προγραμμάτων διαλογής.

Συμμετοχή στις μετρήσει διαφόρων παραμέτρων, θόρυβο, κλίμα, υγρασία, αέρια κ.λπ.

Πραγματοποίηση κατ' οίκον επισκέψεων στις ομογένειες των εργαζόμενων για θέματα υγείας σε ανάλογες περιπτώσεις.

3.31.Καθοδήγηση των αναπήρων για φυσική αποκατάσταση και συμβολή από πλευράς κοινωνικής νοσηλευτικής στην επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση. Εκτίμηση σε αποκαταστατικά μέσα.

3.32.Διδασκαλία στους αναπήρους για χρησιμοποίηση των μέσων, για αυτοφροντίδα και αυτοεξυπηρέτηση.

3.33.Σύνδεση των κέντρων αποκατάστασης και των οικογενειών των αναπήρων. Αξιολόγηση των περιστατικών αναπηρίας που έχουν ανάγκη να υποβληθούν σε κλειστό πρόγραμμα αποκατάστασης.

3.34.Παροχή οδηγιών στους αναπήρους και τους οικείους τους για την ορθή τοποθέτηση στο κρεβάτι και τα αμαξίδια, για πρόληψη παραμορφώσεων και συρρικνώσεων.

3.35.Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας για την πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σπίτι ή στη μονάδα αποκατάστασης.

3.36.Εκπαίδευση των παραπληγικών και τετραπληγικών για τον έλεγχο των ορθοκυστικων διαταραχών στο σπίτι ή στη μονάδα αποκατάστασης.

3.37. Διδασκαλία στις οικογένειες των υπερηλίκων για μεταβολές βιολογικές στο γήρας, για να κατανοήσουν τη συμπεριφορά τους.

3.38. Υποστήριξη της οικογένειας στη μέριμνα για τη συστηματική περιοδική ιατρική παρακολούθηση των υπερηλίκων και εξασφάλιση ανάλογων προσβάσεων.

3.39. Ενέργεια συνδέσμου μεταξύ του νοσηλευόμενου υπερήλικα, της οικογένειας του και του ιδρύματος.

Εφ1 όσον ο πάσχων υπερήλικας παραμείνει στο σπίτι συμβουλεύει τον ίδιο και την οικογένεια του για τη νοσηλευτική φροντίδα, την υγιεινή - διαιτητική και φαρμακευτική αγωγή του υπερήλικα και την προφύλαξη των οικείων.

4.Οι πτυχιούχοι του τμήματος συμμετέχουν στην εκπαίδευση και σε όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης σαν εκπαιδευτικός και σαν εκπαιδευτής Αγωγής Υγείας με ανάλογα για την κάθε θέση προσόντα και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Συμμετέχει επίσης σε ερευνητικά προγράμματα της ειδικότητας του.

5.Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητας τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

6.Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόχτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 14.06.1989

Τίτλος Αρθρου: Επαγγελματικά δικαιώματα

Κείμενο Αρθρου

Πτυχιούχων του τμήματος Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

1.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας.

2.Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, ως στελέχη μονάδων υγείας και πρόνοιας, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους ασκούν τις παρακάτω δραστηριότητες :

2.1.Άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε διοικητικές και επιτελικές υπηρεσίες μονάδων υγείας και πρόνοιας.

2.2.Άσκηση εποπτείας και διοίκησης προσωπικού μονάδων υγείας και πρόνοιας , εκτός του νοσοκομειακού προσωπικού.

2.3.Παρακολούθηση εισαγωγής και εξαγωγής ατόμων σε μονάδες υγείας και πρόνοιας και τήρηση των λογαριασμών τους.

2.4.Συμμετοχή στον προσδιορισμό του έργου των μονάδων υγείας και πρόνοιας σε συνεργασία με το υγειονομικό, τεχνικό κ.λπ. προσωπικό.

2.5.Συμμετοχή στη βελτίωση και ανάπτυξη υπηρεσιών μονάδων υγείας και πρόνοιας.

2.6.Συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή οικονομικού προγράμματος μονάδων υγείας και πρόνοιας.

2.7.Συμμετοχή στην κατάρτιση προϋπολογισμού μονάδων υγείας και πρόνοιας.

2.8.Συμμετοχή στην κατάρτιση κτιριολογικού προγράμματος μονάδων υγείας και πρόνοιας.

2.9.Συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων μονάδων υγεία και πρόνοιας.

2.10.Συμμετοχή στον προγραμματισμό και ανάπτυξη δραστηριοτήτων μονάδων υγείας και πρόνοιας.

2.11.Προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων, εξοπλισμών κ.λπ. μονάδων υγείας και πρόνοιας.

3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητας τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

4.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των T.E.I, απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητας τους.

5.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των Σ.Δ.Ο. των T.E.I, με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των πιο πάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 14.06.1989

Κείμενο Αρθρου

1.Η ισχύς αυτού του προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Μοιράσου αυτή τη δημοσίευση


Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Δημιουργία νέας...