Jump to content

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ιατρικής Σχολής Αθηνών


Recommended Posts

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017

Οι  αιτήσεις  για  τη  συµµετοχή  στις  κατατακτήριες  εξετάσεις  της  Ιατρικής  Σχολής  του  ακαδηµαϊκού  έτους  20162017,  θα  γίνονται  δεκτές  από  την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016  έως και την Τετάρτη 16 14 Νοεμβρίου 2016, κατά  τις  ηµέρες  και  ώρες  υποδοχής  κοινού : (∆ευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή  11:00-14:00) στη Γραμματεία της Σχολής  (Μ.  Ασίας  75,  Γουδή,  κτήριο  13  1ος  όροφος).  

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά :

 1.  Αίτηση  (συνηµµένη).  

2.  Αντίγραφο  πτυχίου  ή  πιστοποιητικού  περάτωσης  σπουδών.  (Προκειµένου  για  πτυχιούχους  εξωτερικού συνυποβάλλεται  και  βεβαίωση  ισοτιµίας  του  τίτλου  σπουδών  τους  από  τον  ∆ιεπιστηµονικό  Οργανισµό Αναγνώρισης  Τίτλων  ακαδηµαϊκών  και  Πληροφόρησης  (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  ή  από  το  όργανο  που  έχει  την αρµοδιότητα  αναγνώρισης  του  τίτλου  σπουδών.)

3.  Φωτοαντίγραφο  του  δελτίου  αστυνοµικής  ταυτότητας  (απαραίτητη  είναι  η  επίδειξη  του  πρωτοτύπου).  

4.    ∆ύο  φωτογραφίες  "τύπου"  αστυνοµικής  ταυτότητας  (το  ονοµατεπώνυµο  του  υποψηφίου  πρέπει  να  αναγράφεται  στην πίσω όψη).

Επισηµαίνεται  ότι  οι  εξετάσεις  θα  πραγµατοποιηθούν  κατά  το  πρώτο  20ήµερο  του  ∆εκεµβρίου  2016  (θα ενηµερωθείτε µε σχετική ανακοίνωση). 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 3 weeks later...

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Αριθ: Φ1/192329/Β3/16.12.2013 (ΦΕΚ 3185 τ. Β') η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι ή ισοτίµων προς αυτά Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένα από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλους σπουδών αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλων Υπουργείων, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών θα πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά µε κατατακτήριες εξετάσεις µε θέµατα ανάπτυξης σε τρία µαθήµατα.

Ποσοστά - Κατηγορίες κατατασσοµένων

• Το ποσοστό εισαγωγής των πτυχιούχων Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι ή ισοτίµων προς αυτά Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένα από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλους σπουδών αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και άλλων Υπουργείων, ορίσθηκε σε ποσοστό 12% επί του αριθµού των εισακτέων (ήτοι 23 άτοµα για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017).

• Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων των Τµηµάτων Οδοντιατρικής, ορίσθηκε σε ποσοστό 3% επί του αριθµού των εισακτέων (ήτοι 6 άτοµα για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017).

• Επιµερισµός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα µε την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανοµή τυχόν εναποµείναντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεως δεν επιτρέπεται.

• Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Επιλογή υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά µε γραπτές εξετάσεις στα µαθήµατα: Γενική Ιατρική Χηµεία Ι & ΙΙ, Βιολογία Ι & ΙΙ και Ιατρική Φυσική Ι & ΙΙ. Υποψήφιοι µε αναπηρία και ειδικές µαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή και γραπτά ανάλογα µε τις δυνατότητες τους, κατόπιν αιτήσεώς τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 92983/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 1329/02-07-2015) καθώς και σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες Οδηγίες Εξέτασης Φοιτητών µε Αναπηρία της µονάδας Προσβασιµότητας του ΕΚΠΑ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Ηµεροµηνίες και ώρες διεξαγωγής εξετάσεων

 

Γενική Ιατρική Χηµεία Ι & ΙΙ

Πέµπτη 8 Δεκεµβρίου 2016

10:00 – 12:00

Βιολογία Ι & ΙΙ: Τ

Τρίτη 13 Δεκεµβρίου 2016

10:00 – 12:00

Ιατρική Φυσική Ι & ΙΙ

Πέµπτη 15 Δεκεµβρίου 2016

10:00 – 12:00

 

Εξάµηνο κατάταξης

Το εξάµηνο κατάταξης των πτυχιούχων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ορίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής στις 23 Μαρτίου 2016 ως εξής:

• Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Σχολών/Τµηµάτων: Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρµακευτικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας, θα εγγράφονται στο 3ο εξάµηνο σπουδών.

• Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. όλων των υπολοίπων Σχολών/Τµηµάτων, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίµων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού θα εγγράφονται στο 1ο εξάµηνο σπουδών.

• Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Οδοντιατρικής θα εγγράφονται στο 5ο εξάµηνο σπουδών.

Απαλλαγή από µαθήµατα

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής, κατά περίπτωση οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων που διδάχθηκαν στο Τµήµα προέλευσης, κατόπιν αιτήσεώς τους. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους.

Σηµείωση 

Οι επιτυχόντες των εξετάσεων, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει Εργαστήρια Βιολογίας στη Σχολή προέλευσης, υποχρεούνται σε συνεννόηση µε τον διδάσκοντα να τα πραγµατοποιήσουν, προκειµένου να αναγνωριστεί το µάθηµα.

Ύλη εξετάσεων

Η Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, καθόρισε την ύλη των εξεταζοµένων µαθηµάτων, η οποία έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της Σχολής 

Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

α) Στα αµφιθέατρα όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αµφιθεάτρου αναρτάται ονοµαστικός κατάλογος των υποψηφίων που πρόκειται να εξετασθούν στο συγκεκριµένο αµφιθέατρο. Επίσης θα δοθεί στους υποψηφίους διακριτικό µε τη φωτογραφία και τα στοιχεία τους.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας προσκοµίζεται από τον υποψήφιο δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλο επίσηµο δηµόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Την πρώτη ηµέρα οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων µία (1) ώρα νωρίτερα, τις δύο επόµενες ηµέρες, 30 λεπτά νωρίτερα.

δ) Οι υποψήφιοι δύναται να χρησιµοποιήσουν στυλό χρώµατος µπλε ή µαύρου. ∆ιορθωτικά οποιασδήποτε µορφής δεν επιτρέπονται. Επίσης, χρωµατιστά µελάνια, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης όπως υπογραµµίσεις λέξεων, διακριτικά σύµβολα και οτιδήποτε άλλο αξιολογηθεί ως στοιχείο που δίδει τη δυνατότητα σε τρίτο άτοµο να αναγνωρίσει τον συγγραφέα του γραπτού, αποκλείεται από τη διαδικασία βαθµολόγησης.

ε) Κάθε υποψήφιος που αποχωρεί του αµφιθεάτρου παραδίδει το γραπτό του χωρίς να έχει δικαίωµα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, και µόνο για λόγους υγείας, επιτρέπεται ολιγόλεπτη έξοδος από την αίθουσα και µόνο µε τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) ∆εν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας µαζί του βιβλία, τετράδια, σηµειώµατα ή άλλα αντικείµενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα ανωτέρω, απαγορεύεται η είσοδος. Ο εξεταζόµενος που έχει µαζί του σηµειώσεις σχετικές µε το εξεταζόµενο µάθηµα ή αντικείµενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει, ή αποπειράται να αντιγράψει, ή χρησιµοποιεί κάθε είδους µέσο υποκλοπής, ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται από την εξέταση του συγκεκριµένου µαθήµατος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίµιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίµιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθµολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν µαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε µορφής. Εφόσον διαθέτει, την παραδίδει στους επιτηρητές και θέτει τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Ο υποψήφιος που δολιεύει µε οποιοδήποτε τρόπο ή εµποδίζει µε ανυπακοή ή αταξία την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριµένο µάθηµα.

ζ) Στο γραπτό δοκίµιο, οι ενδείξεις µε τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο µε την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή (να µην υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης µετά την επικόλληση του από τρίτο), την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίµιο. Οι επιτηρητές σηµειώνουν στο παρουσιολόγιο την αποχώρηση του υποψηφίου στο οποίο θα τίθεται και η υπογραφή του.

η) Οι επιτηρητές µεταφέρουν τα γραπτά δοκίµια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Η κάλυψη του βαθµού θα πραγµατοποιείται από διοικητικό υπάλληλο της Ιατρικής Σχολής.

θ) Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε µάθηµα είναι δύο (2) ώρες µε δυνατότητα αποχώρησης µετά την ολοκλήρωση της 1ης ώρας.

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιµίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα γραπτά δοκίµιά τους συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας χορήγησης των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίµια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τµήµατος για τουλάχιστον (1) έτος µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και κατόπιν µε ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσµατα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσηµη ιστοσελίδα της Σχολής.

ιβ) Η Γραµµατεία της Ιατρικής Σχολής θα ανακοινώσει τις ηµεροµηνίες εγγραφής των κατατασσόµενων κατόπιν εγκρίσεώς τους από τη Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής.

ιγ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισµό και η ένδειξη µηδέν (0) αντί βαθµού, αναγράφεται στα γραπτά δοκίµια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα.

 

Βαθµολογία – Σειρά επιτυχίας

Η Συνέλευση της Σχολής έχει ορίσει δύο (2) βαθµολογητές και έναν (1) αναβαθµολογητή για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα, οι οποίοι είναι καθηγητές της Σχολής, ως εξής:

Μάθημα

 

Βαθμολογητής

 

Βαθμολογητής

 

Αναβαθμολογητής

 

Ιατρική Χημεία Ι & ΙΙ

Τριανταφύλλου Α.

Κρούπης Χ.

Κουλοχέρη Σ.

Βιολογία Ι & ΙΙ

Γαζούλη Μ.

Ρουμπελάκη Μ.

Μαρίνος Ε.

Ιατρική Φυσική Ι & ΙΙ

Καραΐσκος Π.

Παπαγιάννης Π.

Γιακουμάκης Ε.

 

• Η κλίµακα βαθµολογίας ορίζεται από το µηδέν (0) µέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθµολογητή.

• Βαθµός του κάθε µαθήµατος είναι ο µέσος όρος του αθροίσµατος της βαθµολογίας των δύο βαθµολογητών.

• Γραπτό δοκίµιο στο οποίο σηµειώνεται διαφορά µεταξύ των βαθµών των δύο βαθµολογητών ίση ή µεγαλύτερη από έξι (6) µονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθµολογητή.

• Ως βαθµός του µαθήµατος που αναβαθµολογείται ορίζεται ο µέσος όρος του αθροίσµατος που προκύπτει από τη βαθµολογία του αναβαθµολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθµολογία αυτή βαθµού του πρώτου ή του δεύτερου βαθµολογητή.

• Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισµα της βαθµολογίας όλων των εξεταζόµενων µαθηµάτων.

• Στη σειρά αυτή περιλαµβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει βαθµολογία τουλάχιστον (30) µονάδες και µε την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) µονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία µαθήµατα.

• Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, µέχρι να καλυφθεί το προβλεπόµενο ποσοστό.

• Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι µε την ίδια συνολική βαθµολογία, (για την αποφυγή της υπέρβασης), λαµβάνεται υπόψη η κατοχή άλλου πτυχίου Τµήµατος µε συναφή µαθήµατα µε την Ιατρική Σχολή, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών.

• Αν ο αριθµός των συναφών µαθηµάτων είναι ίδιος µεταξύ των ισοβαθµούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση µεταξύ των ισοδύναµων υποψηφίων.

• ∆εν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθµούν µε τον τελευταίο κατατασσόµενο στη Σχολή ως υπεράριθµοι. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιείται κλήρωση µεταξύ τους.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Καλησπέρα. Μπορεί κάποιος να μου στείλει τις διαφάνειες της Κουλοχέρη από το eclass ; και αν υπάρχουν κάποιες σημειώσεις ή πολλαπλής ανεβασμένα στο eclass.

Όποιος τα έχει και μπορεί να μου τα στείλει, ας μου στείλει ένα μήνυμα.

Ευχαριστώ πολύ.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

7 minutes ago, konpil said:

Καλησπέρα. Μπορεί κάποιος να μου στείλει τις διαφάνειες της Κουλοχέρη από το eclass ; και αν υπάρχουν κάποιες σημειώσεις ή πολλαπλής ανεβασμένα στο eclass.

Όποιος τα έχει και μπορεί να μου τα στείλει, ας μου στείλει ένα μήνυμα.

Ευχαριστώ πολύ.

 

Δείτε εδώ

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

Καλή επιτυχία σε όσα παιδιά δίνουν αυτές τις μέρες!

Για εμάς τους υπόλοιπους, που προετοιμαζόμαστε για του χρόνου, δεν έχω να ευχηθώ και πολλά...

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 3 months later...

Παίδες γειά σας!

Κατ' αρχάς συγχαρητήρια για την οργάνωσή σας. Κρίνοντας από την εμπειρία μου με γιατρούς μένω έκπληκτος. Βέβαια, αυτή η εμπειρία περιορίζεται σε όσες φορές βρέθηκα ασθενής σε ιατρείο και δεν ήταν πολλές μέχρι σήμερα. Ευτυχώς.

Στο θέμα μας! Πείτε μας λοιπόν οι παλιότεροι την εμπειρία σας από τη διαδικασία των εξετάσεων! Ήταν ευγενικοί; Είχε κόσμο; Βοηθηθήκατε από τα παλιότερα θέματα που είναι δημοσιευμένα εδώ; Πόσο καιρό διαβάσατε και τα σχετικά;

Φροντιστηριάσθηκε κανείς; Παίζουν τίποτα σημειώσεις από διαλέξεις;

Τι λένε εδώ οι προφέσσορες; Το ζουν το μάθημα που κάνουν; Πόσο καλοί θεωρούμαστε εν συγκρίσει με τους έξω; Πόσες ώρες διάβασμα απαιτείται εβδομαδιαίως; 

Πολλά φιλιά σε όλους. Σας μερσώ προκαταβολικά.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

Καλησπέρα παιδιά!!

Θέλω να δώσω στις κατατακτήριες 2017-2018. Έχω ενημερωθεί για ύλη και βιλία και θέλω μια καθοδήγηση στο πώς και τι να διαβάσω κ.λπ.

Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει;

 

Ευχαριστώ!

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 weeks later...

Καλησπέρα και από εμένα,

 

Είμαι και εγώ στην ίδια θέση με τον Στέλιο, ετοιμαζομαι για κατατακτήριες 2017-2018. Η υλη ειναι πολύ μεγάλη απο τα βιβλία. Ειναι παρα πολλές σελίδες και οι εξι τόμοι, απο ότι ακούω και επιβεβαιώνει η λογική μου, υπάρχουν καποια κεφάλαια πιο sos που είναι πιο συνηθισμένα να συναντώνται στην εξεταση. υπάρχει καποια ενημέρωση για κεφάλαια απο τα τρία μαθηματα που μπορει να περιορισω ετσι το διαβασμα μου?

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ και ΒΙΟΛΟΓΙΑ.

 

Ευχαριστω πάρα πολύ για όποια βοηθεια!

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ευχαριστω για την απαντηση αλλά δεν με βοηθάει ιδιαίτερα.  υπάρχει κάποιο βιβλιοπωλείο- φωτοτυπείο όπως και στις πιο πολλές σχολές που υπάρχουν σημειώσεις για κατατακτήριες?

 

παιδια το κοστος των βιβλίων ειναι για...δωρεαν παιδεια... ειναι μεγαλο με λιγα λόγια καθως και το κοστος για τις φωτοτυπίες αν τα βγάλω όλα μιας και δεν ξέρω κάποια σοσ. δεν ζητάω να διαβασω 50 σελίδες, μία βοηθεια, αν υπαρχει γνωση για λιγότερα κεφάλαια σε καποιο βίβλιο να εκτυπώσω λιγότερα.

οποτε αν κάποιος γνωρίζει για φωτοτυπείο που εχει σημειωσεις για τα μαθηματα κατατακτήριων θα ηθελα να μάθω που είναι.

 

ευχαριστω πολύ

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 5 weeks later...

Παιδιά, και εγώ σκοπεύω να δώσω. Για φέτος δεν ξέρω, αλλά θα ξεκινήσω να προετοιμάζομαι μέσα στο καλοκαίρι. Έχετε βρει άκρη με τα βιβλία; Η μόνη λύση είναι οι φωτοτυπίες μάλλον. Πηγαίνει κανείς φροντιστήριο; Πώς σας φαίνεται η διαδικασία της προετοιμασίας; Ας συσπειρωθούμε! Μαζί είναι καλύτερα.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

Καλησπερα Παιδια. Ειμαι φοιτητρια Νοσηλευτικης. Τελειωνω σε ενα χρονο τη σχολη και Ενδιαφερομαι  στο μελλον να δωσω κατατακτηριες εξετασεις για Ιατρικη Αθηνας. 

Θα ηθελα να μαθω που μπορω να βρω τα βιβλια που απαιτούνται; Οποιος μπορει να βοηθησει θα χαρω πολυ να επικοινωνήσει μαζι μου στο μειλ mariantinaralli@hotmail.com 

Σας ευχαριστω! 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 3 weeks later...

Ξέρετε αν υπάρχει κάποιο φωτοτυπείο από το οποίο να μπορούμε να προμηθευτούμε φωτοτυπημένες τις εντός ύλης σελίδες των βιβλίων για τις κατατακτήριες;

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

1 ώρα πριν, Κυνηγός Ονείρων said:

Ξέρετε αν υπάρχει κάποιο φωτοτυπείο από το οποίο να μπορούμε να προμηθευτούμε φωτοτυπημένες τις εντός ύλης σελίδες των βιβλίων για τις κατατακτήριες;

Στη βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας απέναντι από τη σχολή σίγουρα θα εχει διαθεσιμα όλα τα βιβλία.

http://healthsci.lib.uoa.gr/

Διαθέτει και μηχανημα για φωτοτυπίες (με χρεωση) από οσο γνωρίζω.

Θα αξιζε μια επικοινωνια μαζι τους για να ρωτησεις.

Τα βιβλία είναι πανάκριβα στους εκδοτικούς οίκους και στην αντιστοιχη ενοτητα οπου πωλουνται βιβλια εδω στο φορουμ οι τιμες ειδικα για τα βιβλια κατατακτηριων ειναι ιδιαιτερα τσιμπημενες για ευνοητους λόγους...

Τροποποιήθηκε από Ρήτρα_5
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

1 ώρα πριν, Ρήτρα_5 said:

Στη βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας απέναντι από τη σχολή σίγουρα θα εχει διαθεσιμα όλα τα βιβλία.

http://healthsci.lib.uoa.gr/

Διαθέτει και μηχανημα για φωτοτυπίες (με χρεωση) από οσο γνωρίζω.

Θα αξιζε μια επικοινωνια μαζι τους για να ρωτησεις.

Τα βιβλία είναι πανάκριβα στους εκδοτικούς οίκους και στην αντιστοιχη ενοτητα οπου πωλουνται βιβλια εδω στο φορουμ οι τιμες ειδικα για τα βιβλια κατατακτηριων ειναι ιδιαιτερα τσιμπημενες για ευνοητους λόγους...

Ευχαριστώ θερμά για την απάντηση και τις αναλυτικές πληροφορίες!

Έχω υπ' όψιν μου ότι υπάρχει η δυνατότητα να βγάλουμε φωτοτυπίες στην βιβλιοθήκη, όμως χρειάζομαι όλες τις σελίδες της ύλης, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Γι' αυτό και ψάχνω φωτοτυπείο, που να έχει την ύλη έτοιμη φωτοτυπημένη.

Όντως, όταν είχα ψάξει για βιβλία καινούρια, οι τιμές ήταν απλησίαστες και από μια ματιά που είχα ρίξει εδώ στο φόρουμ, κατάλαβα ότι δεν με συμφέρουν οικονομικά ούτε τα μεταχειρισμένα.

Έτσι λοιπόν οδηγήθηκα σε αυτήν την λύση.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ειναι ενα προβλημα το καταλαβαίνω.

Δεν βλάπτει μια βολτα στη βιβλιοθηκη, πιστευω η κυρια βλαχακη μπορει να σου βρει μια λυση, ειναι εξαιρετικη.

Υπάρχει βεβαια και η λυση να βαλεις αγγελια οπου θα ζητας να σου δανεισουν για διαβασμα τα βιβλια...

οπως θα καταλαβεις και οταν θα γινεις γιατρος, η πιθανοτητα να σου τα δανεισει συναδελφος ειναι μηδενικη...

Θα μπορουσες να πας κατευθειαν στις εδρες και να ζητησεις να σου τα δωσουν οι καθηγητες που τα εχουν μεταφρασει αλλα αυτο μπορει να εκληφθει ως "μη θεσμικη" παρακληση.

Κανε μια βολτα στη βιβλιοθηκη και στα φωτοτυπαδικα απεναντι απο τη σχολη και βλεπεις...

 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

33 λεπτά πριν, Ρήτρα_5 said:

Ειναι ενα προβλημα το καταλαβαίνω.

Δεν βλάπτει μια βολτα στη βιβλιοθηκη, πιστευω η κυρια βλαχακη μπορει να σου βρει μια λυση, ειναι εξαιρετικη.

Υπάρχει βεβαια και η λυση να βαλεις αγγελια οπου θα ζητας να σου δανεισουν για διαβασμα τα βιβλια...

οπως θα καταλαβεις και οταν θα γινεις γιατρος, η πιθανοτητα να σου τα δανεισει συναδελφος ειναι μηδενικη...

Θα μπορουσες να πας κατευθειαν στις εδρες και να ζητησεις να σου τα δωσουν οι καθηγητες που τα εχουν μεταφρασει αλλα αυτο μπορει να εκληφθει ως "μη θεσμικη" παρακληση.

Κανε μια βολτα στη βιβλιοθηκη και στα φωτοτυπαδικα απεναντι απο τη σχολη και βλεπεις...

 

Την βόλτα στην βιβλιοθήκη θα την κάνω οπωσδήποτε και από εκεί και πέρα ίδωμεν!...

Ευχαριστώ και πάλι για τις συμβουλές!

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Θα ήθελα να ρωτήσω, αν πιστεύετε ότι θα βοηθούσε κάποιον υποψήφιο για τις κατατακτήριες, η παρακολούθηση των παραδόσεων των μαθημάτων που εξετάζονται.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Καλησπέρα και απο μένα .σκέφτομαι και γω όπως και τα παιδία απο πάνω να δώσω αλλα δεν ξέρω αν προλαβαίνω φέτος.ειναι εφικτό σε τόσο λιγο διαστημα?επείσης για καποιον ασχετο τελείως με το αντικείμενο (δεν ξέρω απο φυσικές βιολογιες χημείες) είναι εφικτο να διαβασει μόνος του και να έχει αξιώσεις?εκτός απο τα βιβλία υπάρχουν πουθενά σημειώσεις φοιτητών σε κάποιο φωτοτυπάδικο η καποιος απο εδώ που να εχει την καλη διαθεση να τις δώσει?αν κάποιος που θέλει να δώσει θέλει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να βρούμε παραπάνω πληροφορίες ας μου πει να το συζητησουμε και απο τηλέφωνο.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 5 months later...

Ξέρει κανείς αν πρόκειται να αλλάξει η ύλη για τις κατατακτήριες του Δεκεμβρίου του '18; Κάτι τέτοιο μου είπαν.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

On 2/10/2018 at 3:27 PM, Κυνηγός Ονείρων said:

Ξέρει κανείς αν πρόκειται να αλλάξει η ύλη για τις κατατακτήριες του Δεκεμβρίου του '18; Κάτι τέτοιο μου είπαν.

Η ύλη θα ανακοινωθεί μέσα στον επόμενο μήνα λογικά. Επειδή άλλαξε το πρόγραμμα σπουδών από το 2017 και κάποια μαθήματα συμπτύχθηκαν (μεταξύ αυτών και τα 3 των κατατακτηρίων) ίσως υπάρχουν και αλλαγές στην ύλη αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι δραματικές. Ο κύριος κορμός θα παραμείνει ίδιος οπότε μπορείς να διαβάζεις κανονικά θεωρώ

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

Γεια σε όλους ^_^ 
Ξεκίνησα κι εγώ διάβασμα για τις φετινές κατατακτήριες και αναρωτιέμαι αν διαθέτει κανείς παλιά θέματα; Όχι πως στέκεσαι σε αυτά, αλλά ξέρετε... για το ψυχολογικό :P
Καλή τύχη στους "ομοιοπαθόντες" 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

Teddy D Αν βάλεις στην πασίγνωστη μηχανή αναζήτησης λέξεις κλειδιά ''φροντιστήρια κατατακτήριες ιατρικη'' σε κάποιο θα βρείς θέματα και απαντήσεις θεμάτων από 2013 εώς 2017. Με το καλό και καλή δύναμη.

Τροποποιήθηκε από kostaskostas
Λόγω λάθους σύνταξης μυνήματος.
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.