Jump to content

Καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα του ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου


ivgms

Recommended Posts

Επέλεξα να ανοίξω ξεχωριστό τόπικ διότι οι πληροφορίες ήταν διασκορπισμένες ανάμεσα σε εκατοντάδες σελίδες, με πολλές αναφορές πλέον ξεπερασμένες. Εαν, ωστόσο, θεωρείται περιττό, ας μετακινηθεί από κάποιον διαχειριστή στα ήδη υπάρχοντα.

Αντιγράφω, λοιπόν, από το εγχειρίδιο του υπέροχου προσωπικού του Κ.Υ. Δημητσάνας, με ημ/νια εκδοσης 30.5.16 (https://www.facebook.com/health.center.of.dimitsana/)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ


Η ενημέρωση του γιατρού σχετικά με τα καθήκοντά του στο Περιφερειακό Ιατρείο
(Π.Ι.) ή στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.), όπου καλείται να εργασθεί, τις περισσότερες φορές
είναι ελλιπής. Παρόλο που τα καθήκοντα του γιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, όπως
και κάθε γιατρού διέπονται από τις αρχές της ιατρικής δεοντολογίας, υπάρχει αναγκαιότητα
αναφοράς σε αυτά που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις και τις εγκυκλίους που ισχύουν σήμερα (και δεν έχουν
αναιρεθεί από νεότερες αποφάσεις ή διατάξεις), οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των
ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

>Παροχή υπηρεσιών σε όλους όσους δικαιούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του ιατρείου ή της
έδρας του Κ.Υ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ιατρείο και σε επείγουσα
ανάγκη στην οικία του ασθενούς, χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή πέραν από τον
καθορισμένο μισθό και τα επιδόματα που τους καταβάλλονται μηνιαίως (απόφαση
Ν/Α 5749/56).
Σημειώνεται λοιπόν, ότι οι ημέρες λειτουργίας του περιφερειακού ιατρείου
είναι πέντε ανά εβδομάδα και το ωράριο λειτουργίας του είναι συνεχές.
Η παραμονή του προσωπικού στην έδρα του Π.Ι. είναι υποχρεωτική, εκτός αν
στην έδρα δεν υπάρχει κατοικία που να πληροί συνθήκες υγιεινής, ασφαλούς και
αξιοπρεπούς διαβίωσης.

[Υπουργική απόφαση Α3α/οικ. 11681 / 28-8-1984 (ΦΕΚ 602Β)]
Στην τελευταία περίπτωση ο ιατρός, με άδεια της προϊστάμενης αρχής, μπορεί να
διαμένει εκτός της έδρας του ιατρείου του
(N. 2071/92).

>Παροχή υπηρεσιών σε όλους τους παραπάνω δικαιούχους, στο ιατρείο ή στο σπίτι,

οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μετά το τακτικό καθημερινό ωράριό τους, εφόσον
κληθούν για αντιμετώπιση κατεπείγουσας κατάστασης (Α3α/οικ 11681/84).

 >Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ 121/2008 (ΦΕΚ 83A) οι γιατροί, που

συνταγογραφούν υποχρεούνται να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη
συνταγή.
>Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς του Κ.Υ., εκτάκτως, εάν έχει κληθεί από
εφημερεύοντα ιατρό του Κ.Υ. ακόμα και αν δεν εφημερεύει, οποιαδήποτε ώρα της
ημέρας (Ν 1397/83, άρθρο 18).
> Επίσης στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου
περιλαμβάνονται η παροχή κάθε είδους ιατρικής περίθαλψης και πρώτων βοηθειών, η
μέριμνα για την άμεση και ασφαλή διακομιδή του ασθενούς στην πλησιέστερη
νοσηλευτική μονάδα για τα περιστατικά που χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης, η
παρακολούθηση των επιτόκων και λεχωίδων καθώς και η μαίευση.
> Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου οφείλουν ακόμα να επισκέπτονται σε τακτές
ημέρες και ώρες τις κοινότητες και τους συνοικισμούς περιοχής ευθύνης του Π.Ι. ή
περιοχής του Κ.Υ. Αντίγραφο του προγράμματος επισκέψεων πρέπει να αναρτάται σε
εμφανές σημείο του εξωτερικού χώρου του ιατρείου.
Στις επισκέψεις αυτές οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου είναι υπεύθυνοι για την
παρακολούθηση και εξέταση των ασθενών, για την επίβλεψη και παρακολούθηση των
θεμάτων υγείας καθώς και για την προσφορά των υπηρεσιών τους σε επείγουσες
περιπτώσεις, όταν καλούνται (Ν 3487/55).
>Εκτός από την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και φροντίδας οι ιατροί υπόχρεοι
υπηρεσίας υπαίθρου υποχρεούνται να προβαίνουν και σε δραστηριότητες προληπτικής
ιατρικής. Σύμφωνα λοιπόν, με τους Ν 3487/55 και την απόφαση Ν/Α 5749/56 ο ιατρός
υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου υποχρεούται να ενεργεί, όσον αφορά τα θέματα
προληπτικής υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Αρχής στην οποία
υπάγεται και να επιδιώκει τη διαφώτιση των κατοίκων της περιφέρειας στα θέματα
προστασίας της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας.
Επίσης ο ιατρός θα πρέπει να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κάθε είδους, να επιβλέπει
για την καθαριότητα, την ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής ευθύνης του ιατρείου.
> Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ενίοτε επιφορτίζονται (αν τους ζητηθεί από τις
αρμόδιες αρχές) με την εκτέλεση αστιατρικών επιθεωρήσεων με συνοδεία αστυνομικών
οργάνων, τη χορήγηση αδειών για τη λειτουργία καταστημάτων με βάση τις κείμενες
διατάξεις (εφόσον λόγω αποστάσεως δεν υπάρχει ευχέρεια για την επιτόπου μετάβαση
του νομίατρου) και τη τήρηση στατιστικών στοιχείων για τη νοσολογική κίνηση του
ιατρείου.


>Για το πολυσυζητημένο θέμα της διακομιδής βαρέως πάσχοντος από ιατρούς υπόχρεους
υπηρεσίας υπαίθρου, το ΚΕΣΥ από το 2012, έχει αποφασίσει τα εξής:
Για τις διανοσοκομειακές διακομιδές σε μεγάλα αστικά κέντρα που έχουν περισσότερα
του ενός νοσοκομεία:
1. Οι διακομιδές διασωληνωμένων και γενικά των βαρέως πασχόντων ασθενών
(πολυτραυματίας, αιμοδυναμικά ασταθής ασθενής ή ασθενής με επαπειλούμενο
αεραγωγό και αερισμό) που αντιμετωπίσθηκαν στο ΤΕΠ ή και το χειρουργείο
και δεν νοσηλεύονται σε κάποιο νοσηλευτικό τμήμα, πραγματοποιούνται από
αναισθησιολόγο, εντατικολόγο ή επειγοντολόγο (ο τελευταίος εφόσον υπάρχει).
Στην διακομιδή του ασθενούς συμμετέχει ένας εκ των εφημερευόντων γενικών
χειρουργών, αν ο ασθενής είναι τραυματίας, ενώ αν είναι παθολογικός ασθενής
συμμετέχει καρδιολόγος ή παθολόγος ή νευρολόγος, αναλόγως της βασικής αιτίας
για την οποία παραπέμπεται σε άλλο νοσοκομείο.
2. Αν ο προς διακομιδή ασθενής, νοσηλεύεται σε νοσηλευτικό τμήμα, εκτός του
αναισθησιολόγου ή εντατικολόγου, συνοδεύεται από ένα εκ των εφημερευόντων
γιατρών της παραπέμπουσας κλινικής με πλήρη ιατρικό φάκελο.
Για τις διακομιδές ασθενών από ένα Νομαρχιακό Νοσοκομείο σε ένα Περιφερειακό ή
από μία Υγειονομική Περιφέρεια σε άλλη:
1. Να ισχύουν ότι και στην προηγούμενη περίπτωση. ∆ηλαδή η διακομιδή θα
πραγματοποιείται από αναισθησιολόγο ή εντατικολόγο εφόσον είναι εφικτή η
κατάρτιση κοινής λίστας εφημερευόντων για διακομιδές, διαφορετικά η διακομιδή
γίνεται από γιατρούς του ΕΚΑΒ.
2. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταφορά βαρέως πάσχοντος ή
διασωληνωμένου ασθενούς από άπειρο και ανειδίκευτο για αυτό το σκοπό γιατρό
και μάλιστα από γιατρό που υπηρετεί για εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου.


__
> Σύμφωνα επίσης με την παράγραφο 27 του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150Α)
[ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΘ-ΝΡ5] «οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες
λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ενεργείς εφημερίες.
> Διευκρινιστικά λοιπόν στο παραπάνω, οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες
τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, που αντιστοιχεί σε 7 ενεργείς εφημερίες
(5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα).
«Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνώμη του
Επιστημονικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες, με σκοπό την
κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον
εφημερίες καταβάλλονται από διαθέσιμα κονδύλια του νοσοκομείου και από διαθέσιμους
πόρους των Υγειονομικών Περιφερειών».
[παράγραφοι 1.v και 1.Γ του άρθρου 4 του Ν. 3868/2010 « Αναβάθμιση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129Α)]
> Με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου ορίζεται μηνιαίως ο αριθμός των
εφημεριών εκάστου ιατρού...» Σύμφωνα με τα αριθμ. (4, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18
σχετικά) δικαιούνται την ισοδύναμη αντισταθμιστική ανάπαυση (ρεπό) μετά από
εφημερία ενεργή και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου
.
>Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176Α) ο Διοικητής της Υ.ΠΕ μπορεί
με αποφάσεις του να μετακινεί ιατρικό προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α της Περιφέρειας
του για κάλυψη εφημεριών ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα τριών μηνών (3)
μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις μήνες μέσα στο ίδιο έτος», όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α) και ισχύει.
Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 11 της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ
81Α) ο Διοικητής του Νοσοκομείου αποφασίζει για τις μετακινήσεις προσωπικού εντός
των διοικητικών ορίων της ευθύνης του.
Υπογραμμίζεται ότι εκτός από τους ιατρούς Υπηρεσίας Υπαίθρου και ειδικοί
Γενικοί Ιατροί μπορούν να υπηρετήσουν στην έδρα Π.Ι. 24ωρης ετοιμότητας.

 

Τροποποιήθηκε από ivgms
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

τωρα πως αυτο "Σημειώνεται λοιπόν, ότι οι ημέρες λειτουργίας του περιφερειακού ιατρείου είναι πέντε ανά εβδομάδα και το ωράριο λειτουργίας του είναι συνεχές.
Η παραμονή του προσωπικού στην έδρα του Π.Ι. είναι υποχρεωτική, εκτός αν στην έδρα δεν υπάρχει κατοικία που να πληροί συνθήκες υγιεινής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης.
"

συμβιβαζεται με αυτο "δικαιούνται την ισοδύναμη αντισταθμιστική ανάπαυση (ρεπό) μετά από εφημερία ενεργή και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου."

 

στο ρεπο σταματαει η συνεχης λειτουργία του ιατρείου? ή υποχρεούται να παραμένει και στο ρεπό του στην έδρα του αγροτικός ιατρός?

ρητορικά ερωτήματα, η πραγματικότητα διαφέρει.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Πραγματι, το τι συμβαινει οντως διαφερει. Ωστοσο, τα ανωτερω προστατευουν πρωτιστως τους ασθενεις μας και δευτερευοντως εμας σε περιπτωση που μας ζητηθει/απαιτηθει απο "συναδελφους" κατι επισφαλες με βαση την ελλειψη εμπειριας κ εκπαιδευσης του αγροτικου ιατρου. Ειδικοτερα αναφερομαι στις διακομιδες, καθως διαβαζοντας αρκετα παλαιοτερες αναρτησεις, ειχαν κανει συστημα να διακομιζουν οποιοδηποτε περιστατικο με αγροτικους! Επιτοκες, βρεφη, στατους, διαχωρισμους αορτης (!!). Και εμεινα καταπληκτη διαβαζοντας πως οι περισσοτεροι συναδελφοι το δεχονταν!

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Βασικά οι αγροτικοί ως νέοι ιατροί έχουν κάθε καλή διάθεση να βοηθήσουν, αλλά και άγνοια κινδύνου και εκεί πατάνε κάποιοι κωλοπετσωμένοι παλαιότεροι και τους αναθέτουν διακομιδες βαρέως πασχόντων, κάτι προφανώς παράνομο.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της διαμονής εντός της έδρας του Ιατρείου και της υποχρέωσης ουσιασικά σε συνεχή ετοιμότητα, μιας και η απλήρωτη εργασία (αυτό είναι η συνεχής ετοιμότητα) είναι αντισυνταγματική, προβλέπω να λυθεί σε κάποια φάση στις δικαστικές αίθουσες όταν συμβεί κάποια στραβή.

Προς το παρόν το Υπουργείο κωφεύει μιας και έτσι το βολεύει και εξυπηρετεί τους κατοίκους της επαρχίας, αλλά ρεπό και συνεχής ετοιμότητα δεν πάνε μαζί.

Να σημειωθεί ότι αυτό αφορά μόνο τους Αγροτικούς και όχι τους Γενικούς Ιατρούς, οι οποίοι φυσικά διεκδικούν τα επιδόματα που έχουν θεσπιστεί για τους αγροτικούς.

Τροποποιήθηκε από kopritis
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

(Σημειωτεον, η πρασινη γραμματοσειρα στο συγκεκριμενο κομματι ηταν απλα για να αποδωσω καπως τη μορφοποιηση που εχει στο PDF)

Ως προς τα ρεπο, ηδη εχει γινει επερωτηση βουλευτη και βλεπω διαφορα αρθρα για το πώς εχουν μεινει κλειστα τα ιατρεια στο νομο Αχαιας μιας κι οι αγροτικοι συγκεντρωσαν τα ρεπο τους κι εχουν φυγει...

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Μόνο που τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, τα ρεπό κανονικά δεν μεταφέρονται και πρέπει να παίρνονται εντός 5 ημερών απ΄την εκτέλεση της εφημερίας (διαφορετικά χάνονται), οπότε πρακτικές του στυλ "μαζεύω και παίρνω τα 7 ρεπό μου, οπότε κλείνω το "μαγαζί" για να πάω σπίτι μου να κάνω τις γιορτές" μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στους συναδέλφους, αν το Υπουργείο πατήσει πάνω στην νομοθεσία και θελήσει να το τραβήξει.

Τροποποιήθηκε από kopritis
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

10 hours ago, ivgms said:

 

Ως προς τα ρεπο, ηδη εχει γινει επερωτηση βουλευτη και βλεπω διαφορα αρθρα για το πώς εχουν μεινει κλειστα τα ιατρεια στο νομο Αχαιας μιας κι οι αγροτικοι συγκεντρωσαν τα ρεπο τους κι εχουν φυγει...

http://timeforgoodnews.gr/2016/12/αχαΐα-κλειστό-το-αγροτικό-ιατρείο-δάφ/

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Προσωπιικά ΔΕΝ θα το έκανα μέσα στις γιορτές, ώστε αν γίνονταν θέμα να είχα πάτημα ότι εφημέρευα στο Ιατρείο.

Αναρωτιέμαι πως σκέφτονται κάποιοι...

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

1 ώρα πριν, kopritis said:

Προσωπιικά ΔΕΝ θα το έκανα μέσα στις γιορτές, ώστε αν γίνονταν θέμα να είχα πάτημα ότι εφημέρευα στο Ιατρείο.

Αναρωτιέμαι πως σκέφτονται κάποιοι...

Αν θυμάμαι καλά, το συγκεκριμένο ιατρείο έχει 2 θέσεις για αγροτικούς ιατρούς. Εφόσον είναι πλήρες, οφείλουν οι δύο ιατροί να συντονιστούν προκειμένου να μη συμπέσουν οι άδειές τους. Εάν, από την άλλη, είναι κενή η μία θέση, αυτό δε συνεπάγεται πως ο ιατρός θα μείνει εγκλωβισμένος εκεί. Είναι ευθύνη της ΥΠΕ να αναπληρώσει τη θέση για όσες μέρες χρειαστεί.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Συμφωνω μαζι σου kopritis! (Μπορει βεβαια να μιλαμε για ενα τριημερο και να μην ειναι ακριβως οπως παρουσιαζονται στα αρθρα...)

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Συγνώμη,αλλά απόσο διάβασα το "άρθρο"(ο Θεός να το κάνει),με ημερομηνία 27.12.16,λέει πως το ιατρείο θα παραμείνει κλειστό εως και τις 28 του μήνα.

Δηλαδή,όλο αυτό το ζήτημα προέκυψε για 2 ημέρες??

Επίσης μιλάει για "την γιατρό",άρα μάλλον δεν έχουν καλυφθεί και οι 2 θέσεις

Τροποποιήθηκε από ξενος
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

"αδιανόητα,πρωτόγνωρα,απίστευτη ταλαιπωρία"...μερικές μόνο από τις βαρύγδουπες ως συνήθως λέξεις που χρησιμοποιούν οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι

Για τι απόσταση για να καταλάβω,μιλάμε ότι θα πρέπει να διανύσουν οι κάτοικοι για την συνταγογράφησή τους μιας και είναι κλειστά τα αγροτικά ιατρεία των χωριών αυτών?

Να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν χωριά επίσης στην Πελοπόννησο που είχαν να δουν αγροτικό κοντά ένα χρόνο και το πλησιέστερο ιατρείο είναι στα 25 χλμ αλλά δεν είδα να γίνεται τόσος ντόρος...

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ισχυει Κ γω λακωνια εχω πετυχει, κ σκοπευω να παιρνω ολα τα ρεπο μου. Αυτο που σχολιαζω ειναι οτι με τα δημοσιευματα που βλεπω, ισως κ να υπαρξουν εξελιξεις επ αυτου. Το "συμφωνω" στον kopritis πηγαινε στο οτι δεν μπορεις να αθροιζεις ρεπο επ αοριστο (αν κ κατα πασα πιθανοτητα τα δημοσιευματα κ η ερωτηση του βουλευτη ηταν υπερβολικη για ψηφοθηρικους λογους κ δν ανταποκρινεται στις πρακτικες που εφαρμοζονται οντως απο τους εκει αγροτικους)

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Προφανώς και δεν μιλάμε για 2 ημέρες, γιατί αν είναι έτσι η ιατρός είναι καλυμμένη.
Αν όμως μάζεψε π.χ 5 ρεπό και έφυγε για 10 ημέρες (5 εργάσιμες + 2 Σ-Κ) τότε υπάρχει θέμα, καθώς τυπικά ΔΕΝ προβλέπεται.

Επίσης το θέμα δεν τίθεται συμψηφιστικά στο στυλ "αφού έχετε ιατρό ενώ πριν δεν είχατε, πάλι ικανοποιημένοι να είστε", καθώς αν συμβεί μια στραβή και πάει το θέμα στο δικαστήριο, αυτό το επιχείρημα δεν νομίζω να έπειθε τον δικαστή να την αθωώσει...

Τροποποιήθηκε από kopritis
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Σιγουρα δεν προκειται να την αθωωσει τετοιου ειδους επιχειρημα αν φθασουν τα πραγματα μεχρι εκει

Ουτε τα βαζω με σενα βεβαια, διοτι καλα κανεις και λες στους νεους ειδικα συναδελφους οτι τα ρεπο κανονικα πρεπει να παιρνονται εντος μιας εβδομαδας και δεν πρεπει να τα αφηνουμε να μαζευονται και μια ωραια μερα να λεμε "για τον επομενο μηνα μην με περιμενετε γιατι εχω μαζεψει τα ρεπο των τελευταιων 8 μηνων..."

Τα βαζω ομως με το δημοσιευμα που παει να βγαλει ειδηση με το ζορι,χωρις να ξερει τι πραγματικα γινεται στα χωρια και προσπαθωντας εμμεσως πλην σαφως,να ριξει το φταιξιμο στους αγροτικους(αν και προσπαθει να μην φανει οτι το κανει αλλα δεν του βγαινει...).

Οι αβοηθητοι χωρικοι με δυο λογια,μια χαρα εχουνε μαθει τοσα χρονια να ζουνε με ελλειψεις σε πολλους τομεις,ενας εκ των οποιων ειναι και αυτος της δημοσιας υγειας.Τα υστερικα λοιπον φωνηεντα τυπου "ΑΑΑΑΑ αφησανε το χωριο χρονιαρες μερες χωρις γιατροοοοο!" ας τα αφησουνε για αλλους,εδω δεν πιανουνε...

Υ.Γ. καλα ο βουλευτης ακολουθει παγια τακτικη "μ'έπιασε ο πονος για την επαρχια...."

 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δεν το συζητάμε ότι το ρεπορτάζ λαϊκίζει ασύστολα, ενώ π.χ κανείς δεν ασχολείται με την απλήρωτη εργασία των ιατρών στα άγονα που με έμμεσους τρόπους (υποχρέωση παραμονής εντός της έδρας του Ιατρείου) εξαναγκάζουν τους συναδέλφους να εφημερεύουν ουσιαστικά 30-31 ημέρες τον μήνα ενώ πληρώνονται για μόλις 7, εδώ απλά μιλάμε για το πόσο καλυμμένοι είμαστε σε περίπτωση που συμβεί κάποια στραβή, και με το να παίρει κάποιος 7 μαζεμένα ρεπό ΔΕΝ είναι.

Καλό είναι να γνωρίζουμε επίσης ότι έχει συσσωρευτεί κοινωνική οργή για τους λόγους που όλοι ξέρουμε, και οι ιατροί σαν κοινωνική ομάδα έχουμε στοχοποιηθεί σαν... προνομιούχοι (ξέρω, πιάνετε την κοιλιά σας απ' τα γέλια, αλλά ετσι είναι).

Τροποποιήθηκε από kopritis
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Καλημέρα!

Έψαχνα τα σχετικά με το τι βιβλία πρέπει να κρατάμε στο αγροτικό ιατρείο.

α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων

β. Βιβλίο ασθενών στο οποίο καταγράφει όλα τα στοιχεία της νοσολογικής κίνησης για τα τακτικά και έκτακτα περιστατικά που αντιμετωπίζει.

Στο βιβλίο συμπληρώνεται πάντα το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, η ημερομηνία εξέτασης, η διάγνωση, η συσταθείσα θεραπευτική και λοιπή αντιμετώπιση.

γ. Βιβλίο Εμβολιασμών όπου καταγράφεται κάθε παιδί με αύξοντα αριθμό ο οποίος σημειώνεται και στο βιβλιάριο υγείας του. Κρατείται χρονοδιάγραμμα εμβολίων του παιδιού καθώς και τα προσωπικά του δεδομένα.

δ. Βιβλίο κατοίκων στο οποίο καταγράφει όλους τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής και συμπληρώνει στοιχεία για το ατομικό και ιατρικό ιστορικό και την ενδεχομένη θεραπεία που λαμβάνουν.

ε. Βιβλίο Αστιατρικών επιθεωρήσεων.

στ. Βιβλίο επιτόκων και τοκετών.

Στο ιατρείο που ανέλαβα υπάρχει μόνο το βιβλίο περιστατικών (δλδ το β). Να καθίσω να τα φτιάξω ή έχουν καταργηθεί τα υπόλοιπα; Η νοσηλεύτρια που είναι εδώ 6 χρόνια δεν είδε ποτέ τα υπόλοιπα και όταν παραξενεύτηκα και ξεκίνησα να τα γράφω μου λέει ότι έχουν καταργηθεί... Είναι άτυπη κοινή πρακτική ή να αρχίσω να συγγράφω;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Τροποποιήθηκε από doctor anonymous
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

δεν γνωριζω αν υπαρχει καποια εγκυκλιος που να καταργει την αναγκη τηρησης των λοιπων βιβλιων, το πιο πιθανο ειναι οχι.

ειναι ατυπη κοινη πρακτικη που εχει προκυψει απο τα γεγονοτα.

δηλαδη α) τι εισερχομενα εγγραφα θα ερθουν στο περιφερειακο ιατρειο? και ποιος διοικητικος υπαλληλος θα τα πρωτοκολλησει?

γ) εμβολιασμος σπανια θα χρειαστει να κανεις φανταζομαι. ισως ειναι το μονο που θα ειχε καποια αξια.

δ) πρακτικα ανεφικτο να ειχε καποιος σε ενα βιβλιο ολους τους μονιμους κατοικους της περιοχης (που μπορει να ειναι >1000). τι ειναι, ληξιαρχειο?

ε) εδω απλα γελαω

στ) καμια επιτοκος δεν παρακολουθειται σε περιφερειακο ιατρειο.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Σε ευχαριστώ iceman! τα ξεχνάω επομένως και γράφω μόνο το βιβλίο των περιστατικών :-)

ΥΓ με τις επίτοκους κι εγώ γέλασα αν και με πήραν τηλ κάτι ετοιμόγεννες που έχουν ξεμείνει σε πολύ άγονη περιοχή.... τι να σου πω στο Greekmeds τα βρήκα έτσι

Καλή πρωτοχρονιά!

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

  • 1 year later...
On 28/12/2016 at 2:51 ΜΜ, ivgms said:

 

 

 

On 28/12/2016 at 2:51 ΜΜ, ivgms said:

Παροχή υπηρεσιών σε όλους τους παραπάνω δικαιούχους, στο ιατρείο ή στο σπίτι,

οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μετά το τακτικό καθημερινό ωράριό τους, εφόσον
κληθούν για αντιμετώπιση κατεπείγουσας κατάστασης (Α3α/οικ 11681/84).

Γεια σας!  Αγροτικος σε ΚΥ αν κληθει κατα την εφημερια σε κατ οικον επειγον περιστατικο ειναι υποχρεωμενος να παει? Και με ποιο μεσο αν δεν υπαρχει ασθενοφορο? 

Τροποποιήθηκε από penguin
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Εάν ας πούμε διαθέτει μόνο ένα ασθενοφόρο το ΚΥ που είναι στην πράξη και το πιο συνηθισμένο σενάριο,μπορείς να το επικαλεστείς για να μην δεσμεύεται το ασθενοφόρο σε περίπτωση που το περιστατικό στο οποίο καλείσαι να πας δεν φαίνεται να είναι και τόσο επείγον.Ζητάς τότε από τον ασθενή να έρθει με δικό του μέσο στο ΚΥ για να εξεταστεί και να αντιμετωπιστεί πιθανώς.

Εάν όμως δείχνει να είναι επείγον και σοβαρό το ζήτημα υγείας τότε ναι θα έλεγα ότι πηγαίνεις με ασθενοφόρο στην οικία του.Το ίδιο γίνεται και εάν λόγω της πάθησης δεν μπορεί να μετακινηθεί ο ασθενής πχ σου αναφέρει πως έπεσε κάτω πιθανώς έχει υποστεί κάταγμα κάτω άκρου και δεν μπορεί να έρθει επομένως στο ΚΥ.Ακομη,εάν το ασθενοφόρο που διαθέτει το ΚΥ έχει ήδη πάει κάπου αλλού και στο μεταξύ συμβεί άλλο επίσης επειγον περιστατικό ,τότε μπορεί να έρθει συγγενής ή ακόμα και γείτονας του ασθενούς να συνοδέψει τον αγροτικό στην οικία του ασθενούς και φυσικά μετά να  τον συνοδέψει πίσω στο ΚΥ.

Τουλάχιστον έτσι τα αντιμετωπίζαμε εμείς όταν και όπου έκανα εγώ αγροτικό

Τροποποιήθηκε από ξενος
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

On 27/10/2018 at 4:52 ΜΜ, ξενος said:

Εάν ας πούμε διαθέτει μόνο ένα ασθενοφόρο το ΚΥ που είναι στην πράξη και το πιο συνηθισμένο σενάριο,μπορείς να το επικαλεστείς για να μην δεσμεύεται το ασθενοφόρο σε περίπτωση που το περιστατικό στο οποίο καλείσαι να πας δεν φαίνεται να είναι και τόσο επείγον.Ζητάς τότε από τον ασθενή να έρθει με δικό του μέσο στο ΚΥ για να εξεταστεί και να αντιμετωπιστεί πιθανώς.

Εάν όμως δείχνει να είναι επείγον και σοβαρό το ζήτημα υγείας τότε ναι θα έλεγα ότι πηγαίνεις με ασθενοφόρο στην οικία του.Το ίδιο γίνεται και εάν λόγω της πάθησης δεν μπορεί να μετακινηθεί ο ασθενής πχ σου αναφέρει πως έπεσε κάτω πιθανώς έχει υποστεί κάταγμα κάτω άκρου και δεν μπορεί να έρθει επομένως στο ΚΥ.Ακομη,εάν το ασθενοφόρο που διαθέτει το ΚΥ έχει ήδη πάει κάπου αλλού και στο μεταξύ συμβεί άλλο επίσης επειγον περιστατικό ,τότε μπορεί να έρθει συγγενής ή ακόμα και γείτονας του ασθενούς να συνοδέψει τον αγροτικό στην οικία του ασθενούς και φυσικά μετά να  τον συνοδέψει πίσω στο ΚΥ.

Τουλάχιστον έτσι τα αντιμετωπίζαμε εμείς όταν και όπου έκανα εγώ αγροτικό

Σ ευχαριστω πολυ! 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

  • 10 months later...

Καλησπέρα, εάν ζητηθεί από ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου να καλύπτει κάποιες μέρες του μήνα σε πρωινό ωράριο (!) τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου που υπάγεται αντί για τα περιφερειακά του ιατρεία και το ΚΥ του είναι υποχρεωμένος να δεχτεί?

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

5 ώρες πριν, akanes said:

Καλησπέρα, εάν ζητηθεί από ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου να καλύπτει κάποιες μέρες του μήνα σε πρωινό ωράριο (!) τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου που υπάγεται αντί για τα περιφερειακά του ιατρεία και το ΚΥ του είναι υποχρεωμένος να δεχτεί?

Εφόσον φαίνεσαι επίσημα σε κάποιο πρόγραμμα, ναι, είσαι υποχρεωμένος/η να δεχτείς. Εάν δεν φαίνεσαι πουθενά, όχι, δεν το κουνάς ρούπι από το πόστο σου. Θα ζητήσεις να σου επιδοθεί γραπτά κάποιο πρόγραμμα ή γραπτή οδηγία όπου να φαίνεται που σου ζητάνε να πας να καλύψεις.

Είναι συνηθισμένη πρακτική οι αγροτικοί ιατροί να καλύπτουνε "κενά" είτε στο τοπικό κέντρο υγείας, είτε στο νοσοκομείο όπου αυτό υπάγεται. Αυτό πηγάζει από τη σύμβαση εργασίας, που ως αγροτικός ιατρός είναι δημοσίου δικαίου, οπότε υπάγεσαι στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα = καλύπτεις κενά όπου σε εντέλει η υπηρεσία σου.

Ωστόσο, πάντα πρέπει να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη για την υπηρεσιακή ανάθεση του εν λόγω πόστου στον αγροτικό ιατρό. Δηλαδή πρόγραμμα ή έγγραφο με συγκεκριμένο πόστο και αντίστοιχη υπογραφούλα από κάτω. Αλλιώς, προφορικό δεν υφίσταται. Χωρίς γραπτή εντολή ή ανάθεση (μέσω προγράμματος), οφείλεις να υπηρετείς μόνο το job description της θέσης όπου προσλήφθηκες.

Τροποποιήθηκε από mihiatrik
Προσθήκη πληροφοριών
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.