Jump to content

Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων γιατρών ΕΣΥ


ξενος

Recommended Posts

56 λεπτά πριν, ξενος said:

Για την 1η ΥΠΕ

http://www.1dype.gov.gr/?p=6076

πρόκειται για τον 9ο Κύκλο προκηρύξεων

Ανακοινώνεται η ανάρτηση σήμερα Μ. Τετάρτη 15/04/2020 στην Ιστοσελίδα της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής του αυτοματοποιημένου καταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, για τις θέσεις ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ Αττικής, όπως αυτές εγκρίθηκαν:

i. Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 (5η Ορθή Επανάληψη) απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας.

 

Ωστόσο, τα συμβούλια κρίσεων έχουν ανασταλεί.

Οι εκκρεμότητες των προηγούμενων 8 κύκλων έχουν παγώσει

για όποιον δεν το γνωρίζει οι θέσεις Τ.Ε.Π. ανήκουν στον 1ο κύκλο προκυρήξεων και ακόμα δημοσιεύονται φεκ...

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

6 ώρες πριν, το έλυτρο said:

 

Ωστόσο, τα συμβούλια κρίσεων έχουν ανασταλεί.

Οι εκκρεμότητες των προηγούμενων 8 κύκλων έχουν παγώσει

για όποιον δεν το γνωρίζει οι θέσεις Τ.Ε.Π. ανήκουν στον 1ο κύκλο προκυρήξεων και ακόμα δημοσιεύονται φεκ...

1.Τι σημαίνει ότι έχουν ανασταλεί? Δεν θα γίνουν συνεντεύξεις?

2.Και ποιοι καλούνται σε συνέντευξη? Οι πέντε πρώτοι?

3.Πόσο τοις εκατό μετράει η συνέντευξη?

Ευχαριστώ πολύ

Τροποποιήθηκε από penguin
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

1 ώρα πριν, penguin said:

2.Και ποιοι καλούνται σε συνέντευξη? Οι πέντε πρώτοι?

Άρθρο 2
Έλεγχος Αιτήσεων-Δηλώσεων Υποψηφιοτήτων - Διαδικασία μοριοδότησης
και βαθμολόγησης υποψηφίων.

α. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, καταρτίζεται αυτοματοποιημένα κατάλογος υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, με σειρά κατάταξης ανά θέση/θέσεις δυνάμει των προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης. Το τμήμα Ιατρών ΕΣΥ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας διαβιβάζει ηλεκτρονικά τους αυτοματοποιημένους καταλόγους υποψηφίων στις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των οικείων ΔΥΠΕ, του ΓΝ Παπαγεωργίου και του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίες άμεσα τους διαβιβάζουν στις Γραμματείες των Συμβουλίων Κρίσεων και Επιλογής.
Ο αυτοματοποιημένος κατάλογος αναρτάται, από το συμβούλιο, στον ιστότοπο της ΔΥΠΕ προς ενημέρωση των υποψηφίων.

β. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται το συμβούλιο προκειμένου να ελέγξει συνεπικουρούμενο από τη Γραμματεία την ορθότητα των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων. Το συμβούλιο διενεργεί έλεγχο ορθότητας των δικαιολογητικών τύπου Α ως προς το σύνολο των υποψηφίων και αφαιρεί από τον πίνακα κατάταξης τους στερούμενους τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα συμμετοχής.
Εν συνεχεία διενεργεί επαλήθευση της σειράς κατάταξης υποψηφίων του αρχικού καταλόγου (δυνάμει δικαιολογητικών τύπου Β) για αριθμό έως και το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχτηκαν. Εφόσον από τον έλεγχο μοριοδότησης διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ μοριοδότησης και δικαιολογητικών τύπου Β, το Συμβούλιο διενεργεί αναμοριοδότηση υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού ίσου με το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχτηκαν. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
Για παράδειγμα εάν σε ένα φορέα έχουν προκηρυχτεί τρεις (3) θέσεις καρδιολογίας, θα πρέπει να ελεγχθούν από τον αυτοματοποιημένο πίνακα αιτήσεις μέχρι τον αριθμό των δεκαπέντε (15) υποψηφίων. Η μοριοδότηση των υποψήφιων πέραν του απαραίτητου αριθμού δεν ελέγχεται και παραμένει με τη σειρά κατάταξης που έχει προκύψει, μέσω της εφαρμογής, από τις αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων.

γ. Ο πίνακας με την μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ ή του Ε.Κ.Α.Β..Επίσης, αναρτώνται και οι μη παραδεκτές υποψηφιότητες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων, στην γραμματεία του συμβουλίου κρίσης και επιλογής μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της ανάρτησης.

δ. Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συνέρχεται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, προκειμένου να εξετάσει το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, το Συμβούλιο αναδιαμορφώνει τον πίνακα σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ένστασης, διενεργώντας νέα μοριοδότηση και επανακατάταξη όπου αυτή απαιτείται μέχρι του συνολικού αριθμού υποψηφίων ίσου με το πενταπλάσιο αριθμό των θέσεων που προκηρύχτηκαν. Ο προαναφερόμενος πίνακας κατάταξης υποψηφίων, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα προκριθούν για τη διαδικασία της συνέντευξης από το συμβούλιο με σκοπό την κατάρτιση της τελικής κατάταξης αξιολόγησης και αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ ή του Ε.Κ.Α.Β..

ε. Ο συνολικός αριθμός υποψηφίων ίσος με το πενταπλάσιο αριθμό των θέσεων που προκηρύχτηκαν, υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, που βαθμολογείται σύμφωνα με την οριζόμενη βαθμολογία στο άρθρο 4 της παρούσας. Τα μόρια που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στην μοριοδότηση της παρ. δ
και κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την οποία γίνεται η τελική επιλογή για κάθε θέση. Κάθε υποψήφιος υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά σε συνέντευξη με διάρκεια 30’-40’. Η συνέντευξη δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω διαδικτύου. Η διαδικασία των συνεντεύξεων ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα μοριοδότησης της παρ. δ. Ο πίνακας με την τελική βαθμολογία αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Β..
Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στην περίπτωση που υποψήφιος στον τελικό πίνακα αξιολόγησης έχει καταταγεί πρώτος σε περισσότερες από μία (1) θέσεις, τότε έχει το δικαίωμα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα να επιλέξει με αίτηση του εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, τη θέση που επιθυμεί, διαφορετικά τοποθετείται στη θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη στη σειρά προτίμησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσότερων υποψηφίων, προηγείται ο αρχαιότερος με κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ειδικότητας. Για τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος, επιλέγονται οι επόμενοι σε σειρά κατάταξης.

Σε περίπτωση που εξαντληθούν για οποιονδήποτε λόγο οι επιτυχόντες, επαναλαμβάνεται η διαδικασία ως ανωτέρω.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

1 ώρα πριν, penguin said:

3.Πόσο τοις εκατό μετράει η συνέντευξη?

Άρθρο 3
Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων

Η βαρύτητα της συνέντευξης της παρ. ε του άρθρου 2 της παρούσας στο σύνολο της βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα των μορίων από τα δικαιολογητικά και των μορίων από την συνέντευξη, είναι 17% για τις θέσεις επιμελητών και 20% για τις θέσεις διευθυντών.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

1 ώρα πριν, penguin said:

1.Τι σημαίνει ότι έχουν ανασταλεί? Δεν θα γίνουν συνεντεύξεις?

Καλώ όποιον έχει χρόνο να τηλεφωνήσει στα

Συμβουλία Κρίσεων & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης και 2ης Υ.ΠΕ.
Μακεδόνων 2 Αθήνα 11521, 2ος όροφος
Τηλ. : 2106449841, 2106458308, 2106421415, 2106447884

ώστε να διευκρινστεί

1. εάν θα πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις,έστω και διαδικτυακά, για να αναρτηθούν τα αποτελέσματα των προηγούμενων κύκλων (έως 8ο)

2. ένα θα συνέλθει το συμβούλιο εντός 10 ημερολογιακών ημερών το συμβούλιο προκειμένου να ελέγξει συνεπικουρούμενο από τη Γραμματεία την ορθότητα των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων για τον 9ο κύκλο,

 

Επίσης καλό θα ήταν να μάθουμε τί συμβαίνει στις άλλες Δ.Υ.Π.Ε.

 

 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

On 13/2/2020 at 3:48 ΜΜ, Clairvoyant said:

Δεν θα βγει καμμιά ανακοίνωση.

Το επιχείρημα του υπουργείου (χωρίς βέβαια καμμιά επίσημη απάντηση βασισμένη στην κείμενη νομοθεσία) είναι ότι έκδοση ΦΕΚ διορισμου,σημαίνει διορισμος, η αποδοχή του οποίου έχει γίνει ήδη με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτεις στη φάση μετά τις συνεντεύξεις. Η μη παραλαβή του μέχρι και το πέρας της προθεσμίας σημαίνει σιωπηρή μη αποδοχή του διορισμού.

Τα επιχειρήματα των φεκ-ο-διορισθέντων είναι:

Α)υπογράφεις υπεύθυνη δήλωση ότι ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ στο ΕΣΥ(οι Αμερικάνοι θα το λέγανε technicality) κι όχι ότι δεν έχεις διοριστεί στο ΕΣΥ.

B)όπως λέει και ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας η αποδοχή του διορισμού γίνεται με την ορκομωσία (οπότε πριν την ορκομωσία ούτε έχεις αποδεχτεί ούτε έχεις απορρίψει μια θέση.....μήπως κάνοντας όμως αίτηση για άλλη θέση, έμμεσα απορρίπτεις τη θέση στη οποία έχεις διοριστεί;οπότε η υπεύθυνη σου δήλωση ότι δεν έχεις αρνηθεί διορισμό στο ΕΣΥ δεν ισχύει;)

Τα απανταχού γραφεία προσωπικού δεν έχουν σαφή απάντηση για τη γκρίζα αυτή νομοθετική ζώνη-ολοι όμως σύστησαν συμβουλή από δικηγόρο και όλοι απάντησαν ότι σίγουρα κάποιος που θα θιχτεί από μια θέση που ελαβες έχοντας ήδη διοριστεί αλλού θα κινηθεί νομικα) άσε που είναι στα κάγκελα για το θέμα των 3 ταφων του μελκιάδες εστράδα εεε των 3 υπογραφών εννοω και βλαστημουν το υπουργείο και τις αποφάσεις του(τριπλασιασμός της γραφειοκρατίας λέγεται αυτό).

 

 

 

να μεταφερω απεξω,
(οπως καποιοι ηδη θα ξερετε)

 1.τελικα το υπουργειο στους αυτοματοποιημενους πινακες καταταξης συμπεριελαβε και τα ατομα που ηταν να διοριστουν στα τεπ

2.κυκλοφορει pdf (μου ηρθε απο 2 υπε)  με τις ταυτοτητες  των τεπατζηδων απο το site της 1ης υπε με την τελικη καταταξη καθως και ολα τα φεκοτεπ
(εν αναμονη  ενστασεων κτλ.
Υποθετω για ολη αυτη την ασαφεια, τον τελικο λογο θα εχει το συμβουλιο κρισης).


 

Τροποποιήθηκε από allios
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

8 λεπτά πριν, allios said:

να μεταφερω απεξω,
(οπως καποιοι ηδη θα ξερετε)

 1.τελικα το υπουργειο στους αυτοματοποιημενους πινακες καταταξης συμπεριελαβε και τα ατομα που ηταν να διοριστουν στα τεπ

2.κυκλοφορει pdf (μου ηρθε απο 2 υπε)  με τις ταυτοτητες  των τεπατζηδων απο το site της 1ης υπε με την τελικη καταταξη καθως και ολα τα φεκοτεπ
(εν αναμονη  ενστασεων κτλ.
Υποθετω για ολη αυτη την ασαφεια, τον τελικο λογο θα εχει το συμβουλιο κρισης).


 

βαλε και 1η υπε
βασικα κυκλοφορει σε ολο το λεκανοπεδιο.

Οι επομενες μερες θα δειξουν τι και πως - αν τηρηθουν βεβαια τα χρονικα ορια για την αναρτηση των επομενων  πινακων καταταξης.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

9 λεπτά πριν, oust said:

βαλε και 1η υπε
βασικα κυκλοφορει σε ολο το λεκανοπεδιο.

Οι επομενες μερες θα δειξουν τι και πως - αν τηρηθουν βεβαια τα χρονικα ορια για την αναρτηση των επομενων  πινακων καταταξης.

υποθετω πως η καραντινα ηταν ενας απο τους λογους στο να βρεθει χρονος κτλ για τη συγγραφη του

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

όχι ότι με ενδιαφέρει δηλ.

αλλά 

1 ώρα πριν, allios said:

1.τελικα το υπουργειο στους αυτοματοποιημενους πινακες καταταξης συμπεριελαβε και τα ατομα που ηταν να διοριστουν στα τεπ

λογικό ακούγεται-αυτοματοποιημένοι είναι(θα μπορούσαν να βγουν κι από ένα υπολογιστή αυτά)

1 ώρα πριν, allios said:

κυκλοφορει pdf (μου ηρθε απο 2 υπε)  με τις ταυτοτητες  των τεπατζηδων απο το site της 1ης υπε με την τελικη καταταξη καθως και ολα τα φεκοτεπ
(εν αναμονη  ενστασεων κτλ.
Υποθετω για ολη αυτη την ασαφεια, τον τελικο λογο θα εχει το συμβουλιο κρισης).

αλήθεια;δηλ υπάρχει συσχέτιση ταυτοτήτων με διορισμούς από ΦΕΚ;υπάρχει κάποιος που έκανε τέτοια δουλειά;χαρά στο κουράγιο του(παρεπιπτόντως αφού το έχει όλο το λεκανοπέδιο θα μπορούσα να το έχω κι εγώ;

για όλη αυτή την ασάφεια δεν θα απαντήσουν τα συμβούλια-ούτε ο υπουργός που θα αναπέμψει τις κρίσεις ακολούθως-

την τελική κουβέντα θα την έχουν μάλλον τα δικαστήρια(όταν πλέον διοριστεί κάποιος)-νομίζω δηλαδή

 

1 ώρα πριν, oust said:

Οι επομενες μερες θα δειξουν τι και πως - αν τηρηθουν βεβαια τα χρονικα ορια για την αναρτηση των επομενων  πινακων καταταξης.

Για να δούμε.

 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Τι γίνεται με τα αποτελέσματα της 2ης ΥΠΕ. 

Στo σιτε της 1ης YΠΕ λέει αποτελέσματα 1ης & 2ης, αλλά υπάρχουν μόνο της 1ης 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

2 λεπτά πριν, το έλυτρο said:

Sorry, για την 7η ΥΠΕ το είχε αναρτήσει ήδη ο ξένος

 

On 15/4/2020 at 1:54 ΜΜ, ξενος said:

 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

15 ώρες πριν, allios said:


2.κυκλοφορει pdf (μου ηρθε απο 2 υπε)  με τις ταυτοτητες  των τεπατζηδων απο το site της 1ης υπε με την τελικη καταταξη καθως και ολα τα φεκοτεπ
(εν αναμονη  ενστασεων κτλ.
Υποθετω για ολη αυτη την ασαφεια, τον τελικο λογο θα εχει το συμβουλιο κρισης).

Τι φάση; Να αρχίσω να φοβάμαι; Θυμάται κανείς το "τσεκούρι" του Γαβρά;

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

20 ώρες πριν, Clairvoyant said:

όχι ότι με ενδιαφέρει δηλ.

 

αλήθεια;δηλ υπάρχει συσχέτιση ταυτοτήτων με διορισμούς από ΦΕΚ;υπάρχει κάποιος που έκανε τέτοια δουλειά;χαρά στο κουράγιο του(παρεπιπτόντως αφού το έχει όλο το λεκανοπέδιο θα μπορούσα να το έχω κι εγώ;

για όλη αυτή την ασάφεια δεν θα απαντήσουν τα συμβούλια-ούτε ο υπουργός που θα αναπέμψει τις κρίσεις ακολούθως-

την τελική κουβέντα θα την έχουν μάλλον τα δικαστήρια(όταν πλέον διοριστεί κάποιος)-νομίζω δηλαδή

 

 

 

παραθετω στο παραπανω νημα, το pdf , που μπορει για ευνόητους λογους να μην εφτασε στα χερια σου.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

13 λεπτά πριν, asta ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - pane said:

για ευνόητους λογους

δεν ξέρω ποιοι είναι οι ευνόητοι λόγοι (!?) 😄 μάλλον ότι δεν έχω κάτι να κρύψω μιας ότι δεν έχω πάρει μέρος στην προκήρυξη του φεβρουαρίου δεδομένου ότι θα διοριζόμουν στο ΤΕΠ.

πάντως αν και η προσπάθεια είναι αξιόλογη σ'αυτο το pdf περίμενα αντιστοιχίες με διορισμένους από ΦΕΚ,κι αυτό γιατί ήδη υπάρχουν διαρροές και θα ήθελα να ήξερα αν πρέπει να περιμένουμε άλλους στο ΤΕΠ.

 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.