Jump to content

Εξώδικη Διαμαρτυρία - Πρόσκληση - Δήλωση


Recommended Posts

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του Νικολάου Μποτονάκη του Αλεξάνδρου, ειδικευόμενου ορθοπεδικού,

κατοίκου Κω.

ΠΡΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω, που εδρεύει στην Κω, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κοινοποιούμενη προς:

1. Τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. – Κ.Υ. Κω, κ. Ιωάννη Καμπανή, κάτοικο Κω.

2. Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω, κ. Κομνηνό Κουλτινιό.

3. Την 2η Δ.Υ. Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Θηβών αρ. 46-48, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

----------------

Όπως και εσείς γνωρίζετε τυγχάνω ειδικευόμενος ορθοπεδικός. Ήδη δυνάμει της από 15/6/2012 σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου προσελήφθην στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω στην Κλινική της Ορθοπεδικής, για χρονικό διάστημα ενός /1/ έτους, ήτοι από την 15-6-2012 μέχρι και την 14-6-2013. Το ως άνω χρονικό διάστημα του ενός έτους θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρονικό διάστημα των πέντε /5/ χρόνων ειδίκευσής μου στην ορθοπεδική, χρονικό διάστημα το οποίο εκ του νόμου απαιτείται προκειμένου να λάβω την σχετική ειδικότητα, κατόπιν βέβαια επιτυχούς συμμετοχής μου στις αναγκαίες εξετάσεις.

Ενόψει της σύνταξης του προγράμματος εφημεριών του μηνός Ιουλίου 2012, με την από 19-6-2012 υπ’ αριθμ. πρωτ. 1511 δήλωσή μου απευθυνόμενη προς τον Διοικητή του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω και τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, επεσήμανα πως κατά την κείμενη νομοθεσία όφειλα να εκτελέσω τις αναλογούσες σε εμένα εφημερίες αποκλειστικά στην ορθοπεδική κλινική στην οποία ανήκω. Επί της άνω δηλώσεώς μου το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω με την από 26-6-2012 απόφασή του, έκρινε πως «λόγω έκτακτων αναγκών του Νοσοκομείου εισηγούμεθα όπως ο συνάδελφος εφημερεύει κανονικά σε γενικές εφημερίες και όπως λάβει γνώση το διοικητικό συμβούλιο και αποφασίσει εκείνο για τον εν λόγω θέμα». Φυσικά, το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει λάβει καμία σχετική απόφαση μέχρι σήμερα, αντίθετα, όταν κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1612/29-6-2012 αίτησής μου προς τον Διοικητή του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω ζήτησα να λάβω γνώση του τελικού προγράμματος των εφημεριών του μηνός Ιουλίου, διαπίστωσα έκπληκτος πως όλες οι εφημερίες τις οποίες καλούμαι να εκτελέσω αφορούν τα Επείγοντα και ΚΑΜΙΑ στην Ορθοπεδική Κλινική. Αντίθετα, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, είναι σαφές ότι ΟΛΕΣ οι εφημερίες μου πρέπει να εκτελούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην Ορθοπεδική Κλινική. Επιπλέον, κατά την σύνταξη του προγράμματος εφημεριών δεν ελήφθη υπόψη το πρόγραμμα των εφημεριών των ιατρών της Ορθοπεδικής Κλινικής που συνέταξε και παρέδωσε αρμοδίως ο Διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής αναφορικά με τις δικές μου εφημερίες σε αντίθεση με τους άλλους ιατρούς της Κλινικής μου. Έτσι, καλούμαι να εκτελέσω αποκλειστικά γενικές εφημερίες την 1η, 9η, 14η, 19η, 24η, 27η και 30η του μηνός Ιουλίου ενώ σύμφωνα με το νόμο και τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής όφειλα να εφημερεύω την 2η, 4η, 6η, 8η, 17η, 19η και 21η Ιουλίου στην Ορθοπεδική Κλινική και μόνο.

Επειδή ανεξαρτήτως του ποιος συνέταξε και ανήρτησε (ή και έδωσε προς τούτο εντολή) την εν λόγω κατάσταση εφημεριών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω του μηνός Ιουλίου 2012, στην οποία παρά τον νόμο, συμπεριελήφθη και το δικό μου όνομα, ως εφημερεύων στα Επείγοντα, οφείλω δια της παρούσας να σας επισημάνω τα κατωτέρω:

Όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, άλλως οφείλετε να γνωρίζετε, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις απόκτησης της ειδικότητας εντός της ελληνικής επικράτειας (από το απαιτούμενο χρονικό διάστημα μέχρι το ποια νοσοκομεία και κλινικές δύναται να προσφέρουν τις αναγκαίες θέσεις για ειδίκευση κλπ), λόγω του ότι το ιατρικό λειτούργημα σχετίζεται άμεσα με το ιερό αγαθό της ανθρώπινης ζωής και δη της προστασίας και διασφάλισης της, τελούν υπό τον στενότατο έλεγχο και την αυστηρότατη εποπτεία του κράτους και διέπονται από συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις και επιταγές, αναγκαστικού μάλιστα χαρακτήρα, τις οποίες ουδείς δύναται να παρακάμψει.

Εν προκειμένω λοιπόν δυνάμει του άρθρου 25 του Π.Δ. 38/2010, με το οποίο έγινε η εναρμόνιση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/36 Ε.Κ. ορίζεται ότι «1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών προϋποθέτει την ολοκλήρωση και την επικύρωση εξαετών σπουδών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού κύκλου που αναφέρεται στο άρθρο 24, κατά τη διάρκεια των οποίων αποκτήθηκαν οι σχετικές γνώσεις βασικής ιατρικής. 2. Η εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε νοσοκομειακό και πανεπιστημιακό κέντρο ή, ενδεχομένως, σε ίδρυμα ιατρικής περίθαλψης εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές ή τους αρμόδιους φορείς. Η ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών του παραρτήματος V σημείο 5.1.3 δεν δύναται να υπολείπεται σε διάρκεια εκείνης που αναφέρεται στο εν λόγω σημείο. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών ή φορέων και προϋποθέτει την προσωπική συμμετοχή του ειδικευόμενου ιατρού στη δραστηριότητα και στις ευθύνες που συνεπάγονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. 3. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με πλήρη παρακολούθηση σε ειδικές θέσεις που έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές. Απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των ιατρικών δραστηριοτήτων του τμήματος όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των εφημέριων, ώστε ο ειδικευόμενος ιατρός να αφιερώνει στην εν λόγω πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση το σύνολο της επαγγελματικής δραστηριότητας του καθ` όλη τη διάρκεια της

εργάσιμης εβδομάδας και καθ` όλο το έτος, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές τρόπους. Ως εκ τούτου, οι θέσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο εύλογης αμοιβής.».

Καθίσταται λοιπόν σαφές από τα ανωτέρω και ειδικότερα από την παρ. 3 του άρθρου 25 του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος ότι οιαδήποτε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου σας, η οποία τυχόν συμπεριλαμβάνει εμένα ως εφημερεύοντα σε τομέα διάφορο της Ορθοπεδικής Κλινικής του νοσοκομείου σας είναι καθόλα παράνομη, ερχόμενη σε αντίθεση με τις οικείες νομοθετικές προβλέψεις, αναγκαστικού χαρακτήρα, καθόσον ως ειδικευόμενος ορθοπεδικός υποχρεούμαι να αφιερώνω στην εν λόγω πρακτική και θεωρητική εκπαίδευσή μου στην ορθοπεδική το σύνολο της επαγγελματικής μου δραστηριότητας καθ` όλη τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας και καθ` όλο το έτος. Εφόσον λοιπόν τυγχάνω ειδικευόμενος στην Ορθοπεδική Κλινική δικαιούμαι και υποχρεούμαι ταυτόχρονα να εφημερεύω αποκλειστικά και μόνο σε αυτήν την Κλινική και όχι οπουδήποτε αλλού. Το δε νοσοκομείο σας ως εγκεκριμένος από το κράτος φορέας να παράσχει ειδίκευση σε ορθοπεδικούς για το χρονικό διάστημα του ενός /1/ έτους υποχρεούται εκ του νόμου να μου παράσχει την εν λόγω ειδίκευση (με ότι αυτό συνεπάγεται, θεωρητική και πρακτική εξάσκηση, συμπεριλαμβανομένων και των εφημεριών) στον τομέα της ειδικότητάς μου και όχι οπουδήποτε αλλού. Δεν τυγχάνω ειδικευόμενος σε οποιοδήποτε άλλη ειδικότητα, ούτε και δύναται οιοσδήποτε να με μετακινεί σε τμήματα εκτός της ειδικότητάς μου για την κάλυψη των όποιων κενών τυχόν αντιμετωπίζει. Με αυτή την λογική μήπως θα έπρεπε να κληθώ να καλύψω και τυχόν κενά στην Χειρουργική Κλινική; Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν υποχρεούμαι να εκτελώ γενικές εφημερίες, ως ακριβώς έπραττα κατά το διάστημα από 9-9-2011 μέχρι 15-6-2012 κατά το οποίο υπήρξα Αγροτικός ιατρός στο Νοσοκομείο σας. Τυχόν λοιπόν εκδοθείσα προς τούτο απόφαση θα ήταν καθόλα παράνομη, αντικείμενη στην οικεία νομοθεσία και κατ’ επέκταση επουδενί δεν υποχρεούμαι στην τήρηση της.

Περαιτέρω και ανεξαρτήτως των ανωτέρω μία τέτοια απόφαση θα ήταν παντελώς αντίθετη και στα μεταξύ μας συμφωνηθέντα, δυνάμει της από 15-6-2012 μεταξύ μας υπογραφείσας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα τώρα όπως ρητά αναγράφεται στο σώμα της πιο πάνω σύμβασης έχω προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ως εκ τούτου δεν τυγχάνω δημόσιος υπάλληλος) για την κάλυψη οργανικής θέσης ειδικευόμενου γιατρού και συγκεκριμένα για την έναρξη της άσκησής μου στην ειδικότητα της Ορθοπεδικής για ένα έτος για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας. Σαφέστατα λοιπόν η πρόσληψή μου ως ειδικευόμενου στο νοσοκομείο σας πραγματοποιήθηκε προκειμένου να απασχοληθώ και να εξασκηθώ σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στην Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου σας και όχι οπουδήποτε αλλού. Συνεπώς ακόμη και δυνάμει των μεταξύ μας συμφωνηθέντων τυχόν εκδοθείσα απόφαση σας για να εφημερεύω σε άλλο τομέα του νοσοκομείου σας, εκτός από παράνομη θα ήταν και καθόλα αντισυμβατική, παραβιάζουσα τα μεταξύ μας συμφωνηθέντα και κατά πλήρη μάλιστα καταπάτηση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

Επιπροσθέτως μία τέτοια απόφαση θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ισότητας και δυσμενέστατη αντιμετώπισή μου σε σχέση με όλους τους άλλους ειδικευόμενους ιατρούς της χώρας. Γιατί εγώ από όλους τους ειδικευόμενους του Ε.Σ.Υ. καλούμαι να μην εφημερεύω στην Κλινική στην οποία υπηρετώ, στερούμενος με τον τρόπο αυτό την δυνατότητα εμβάθυνσης και ουσιαστικής ενασχόλησης με την ειδικότητα που καλούμαι να υπηρετώ εφ΄ όρου ζωής;

Καθίσταται λοιπόν σαφές από όλα τα ανωτέρω το παράνομο, αντισυμβατικό και καθόλα καταχρηστικό τυχόν τέτοιας απόφασης σας, η οποία συν τοις άλλοις θα διακινδυνεύσει την επαγγελματική μου κατάρτιση και αρτιότητα, στερώντας μου πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία, τις οποίες μόνο οι εφημερίες μου στην Ορθοπεδική Κλινική δύνανται να μου προσφέρουν.

Επειδή όπως όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί έτσι και εγώ συνδέομαι με το νοσοκομείο σας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (βλ. και

υπογραφείσα σύμβαση εργασίας), συνεπώς δεν τυγχάνω δημόσιος υπάλληλος, ούτε και υπάγομαι στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

Επειδή δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.Δ. 38/2010 «Απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των ιατρικών δραστηριοτήτων του τμήματος όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των εφημέριων, ώστε ο ειδικευόμενος ιατρός να αφιερώνει στην εν λόγω πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση το σύνολο της επαγγελματικής δραστηριότητας του καθ` όλη τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας και καθ` όλο το έτος».

Επειδή δυνάμει της μεταξύ μας υπογραφείσας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου απασχολούμαι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού και συγκεκριμένα για την έναρξη της άσκησής μου στην ειδικότητα της Ορθοπεδικής για ένα έτος για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας.

Επειδή η επίκληση «εκτάκτων αναγκών» του Νοσοκομείου σας για την δικαιολόγηση της παράνομης και αντισυμβατικής μεταχείρισής μου στερείται οποιουδήποτε πραγματικού ερείσματος, δεδομένου ότι οι ανάγκες των γενικών εφημεριών καλύπτονται πλήρως τόσο από ΕΙΔΙΚΟΥΣ όσο και από αγροτικούς ιατρούς, όπως άλλωστε προκύπτει από το ίδιο το πρόγραμμα εφημεριών.

Επειδή το νοσοκομείο σας μέχρι πρόσφατα τηρούσε τον νόμο και τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι των ειδικευόμενων, τουλάχιστον της Ορθοπεδικής Κλινικής, προβλέποντας για αυτούς την εκτέλεση εφημεριών αποκλειστικά στην Κλινική τους και όχι οπουδήποτε αλλού, χωρίς να έχει μεσολαβήσει έκτοτε οποιαδήποτε νομική ή πραγματική μεταβολή που να δικαιολογεί την διαφοροποίηση αυτή.

Επειδή ουδείς δύναται να θέσει σε κίνδυνο την επαγγελματική μου κατάρτιση, στερώντας μου πολύτιμη εμπειρία από την ειδικότητά μου, και κατ’ επέκταση ουδείς δύναται να «αμαυρώσει» το επαγγελματικό μου μέλλον.

Επειδή ουδείς δύναται να με καλεί να παρανομήσω και δη να παραβιάσω την κείμενη αναγκαστική νομοθεσία, η οποία διέπει τους

όρους και τις προϋποθέσεις της απόκτησης της ιατρικής ειδικότητας της Ορθοπεδικής.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ για την παράνομη, αντισυμβατική, καταχρηστική και

αντίθετη στα χρηστά ήθη συμπεριφορά σας, Σας

ΠΡΟΣΚΑΛΩ όπως κατά την λήψη της σχετικής απόφασης Σας για την

κατάσταση των εφημεριών του νοσοκομείου σας για τους προσεχείς μήνες, το πράξετε κατά πλήρη συμμόρφωση στην κείμενη αναγκαστική νομοθεσία, συμπεριλαμβάνοντας με στην σχετική κατάσταση των εφημεριών της Ορθοπεδικής και μόνο Κλινικής, άλλως σας

ΔΗΛΩΝΩ ότι σε περίπτωση, που παρανόμως και κατά καταστρατήγηση της κείμενης νομοθεσίας και των μεταξύ μας αναληφθεισών συμβατικών υποχρεώσεων συμπεριληφθεί το όνομά μου ως εφημερεύοντος ιατρού στα Επείγοντα του νοσοκομείου σας, θα προβώ άμεσα στην διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών και λοιπών Δικαστηρίων και αρχών.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα σε εκείνους προς τους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας το κείμενο της παρούσας στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.[/cente

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

το εξωδικο νομικα ειναι νουλα συναδελφε κακως πληρωσες αν πληρωσες τον δικηγορο , αν εχει νομικη ισχυ το οτι σ εβαλαν μονο επειγοντα και οχι στην κλινικη σου εφημεριες μαλλον δεν μπορεις να κανεις και πολλα.

τωρα αν κινηθεις νομικα φανταζομαι θα εισαι μονος? οπως και ολοι μας αλλωστε οι νεοι ιατροι , οποτε καλο κουραγιο και μακαρι να βρεις το δικιο σου.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δυστυχως φιλε μου ολομοναχος ειμαι......Πιο μονος και απο τον ναυαγο...Παλευω με κλικες, στοες, πολιτικαντηδες και με βαθια ριζωμενες καρεκλες......

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δυστυχως φιλε μου ολομοναχος ειμαι......Πιο μονος και απο τον ναυαγο...Παλευω με κλικες, στοες, πολιτικαντηδες και με βαθια ριζωμενες καρεκλες......

ΚΟΥΡΑΓΙΟ !!!!
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Μερικές διευκρινήσεις: 1) Σε έβαλαν σε επείγοντα χειρουργικού τομέα ή και παθολογικού; (ή είναι κοινά; )

2) Προβλέπεται η φυσική παρουσία επιμελητή καθ' όλο το 24ωρο; (εάν όχι, προσωπικά την πρώτη μέρα που θα εφημέρευα θα καλούσα τον εισαγγελέα να διαπιστώσει μόνος του τη νομιμότητα του όλου εγχειρήματος)

Καλή δύναμη (ψυχική κυρίως) και μην τα παρατήσεις σε καμία περίπτωση!

Τροποποιήθηκε από drspiros
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Τα επειγοντα στην Κω ειναι κοινος χωρος.....δεν προβλεπονται επειγοντα χειρουργικου ή παθολογικοκυ τομεα......σε 4 εφημεριες ειμαι μονος μου.......δηλαδη ολα τα σφαζω ολα τα μαχαιρωνω.Οι γενικοι ιατροι που προβλεπεται να ειναι κατω παρεα ειναι στπιτακι τους....απλα δν πατανε ποτε.Ελαχιστοι ειναι στις κλινικς των και αυτοι ειναι μονο οι καρδιολογοι και οι παθολογοι ολοι οι αλλοι εφημρευουν με την αυρα τους.....

Τελευταια φορα που καλεσε συναδελφος Εισαγγελεα εκτος απο το οτι οχι μονο δεν καταφερε να βρει το δικιο της της κανα και γγραφη αναφορα λογω παραβλεψης ιεραρχιας.

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΛΙΚΑ.Ακομα και τα αδεσποτα.

Δεν θα του αφησω σε χλωρο κλαρι.Trust Me ;d

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Τα επειγοντα στην Κω ειναι κοινος χωρος.....δεν προβλεπονται επειγοντα χειρουργικου ή παθολογικοκυ τομεα......σε 4 εφημεριες ειμαι μονος μου.......δηλαδη ολα τα σφαζω ολα τα μαχαιρωνω.Οι γενικοι ιατροι που προβλεπεται να ειναι κατω παρεα ειναι στπιτακι τους....απλα δν πατανε ποτε.Ελαχιστοι ειναι στις κλινικς των και αυτοι ειναι μονο οι καρδιολογοι και οι παθολογοι ολοι οι αλλοι εφημρευουν με την αυρα τους.....

Τελευταια φορα που καλεσε συναδελφος Εισαγγελεα εκτος απο το οτι οχι μονο δεν καταφερε να βρει το δικιο της της κανα και γγραφη αναφορα λογω παραβλεψης ιεραρχιας.

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΛΙΚΑ.Ακομα και τα αδεσποτα.

Δεν θα του αφησω σε χλωρο κλαρι.Trust Me ;d

Το οτι ο Εισαγγελέας, ενδεχομένως, λόγω "κλειστού κύκλου", ίσως πιθανά, δεν έπραξε τα δέοντα,

και, πολύ απλά, κουκούλωσε το "τσίρκο" της ενεργού εφημερίας εν απουσία Ειδικευμένου (...)

είναι κάτι πολύ βαρύ για να προσπεραστεί, και να "καταδικαστεί" η ειδικευόμενη, λόγω "παράβλεψης ιεραρχίας" (...)

Ένας λόγος παραπάνω, να αναλάβει την υπόθεση αυτή, ευθύς εξ'αρχής (!!), δικηγόρος, όπως και πολύ καλά έκανες.

Το θέμα είναι,

θα σε υποστηρίξει, πραγματικά, ο εκεί δικηγόρος,

ή και αυτός, από κάποια στιγμή και πέρα θα "ξεφουσκώσει", γιατί πολύ απλά,

ζεί και εργάζεται στην τοπική κοινωνία (...)

Αύριο, εσύ θα φύγεις, και εν δυνάμει πελάτες τους, θα είναι όλοι αυτοί οι ντόπιοι καρεκλοκένταυροι, κρατικοδίαιτοι σαπιοκοιλιές (...)

Καλή δύναμη παλικάρι μου...και καλό κουράγιο...

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

αυτα που περνανε πολλοι απο εμας , και στην ουσια τ αντιμετωπιζει ο καθ ενας μονος μας , γινοντε διοτι δεν υπαρχει ουτε συλλογος ουτε συνδικαλισμος στους νεους ιατρους ή γενικα στους ιατρους και απ οσα εχω δει δεν νομιζω θα υπαρξει ποτε , ενας συλλογος στον οποιο να στραφεις να ζητησεις βοηθεια ή εστω να το κανει απο μονος του αυτεπαγγελτα ο συλλογος να προστατευσει τα μελη του δηλαδη το αυτονοητο , αντιθετα οι ιατρικοι συλλογοι ανα την ελλαδα το μονο που κανουν καλα ειναι να ζητουν τις συνδρομες απο εμας για να βγαζουν τα χαζα και μισα περιοδικα τους.

ειμαστε τα ευκολα θυματα ως εργασιακος κλαδος και να φερω ενα μικρο παραδειγμα τι εννοω μ αυτο , το 2007 ή 2008 ο τοτε υπουργος αβραμο της προηγουμενης κυβερνησεως , οχι οτι εχει καμια σημασια το ποιος ηταν ειναι ή θα ειναι αυριο υπουργος υγειας , εφερε τις πρωτες αλλαγες στις εργασιακες σχεσεις (που κατα την γνωμη μου απο τοτε γνωριζαν πολυ καλα και θελανε να φερουν τις εργασιακες σχεσεις στο επιπεδο του σημερα διοτι γνωριζαν ολοι τους προς τα που παει το πραμα με την εργασια) , δηλαδη την εργασια λαστιχο π.χ εισαι σημερα ειδικευομενος σε μια κλινικη ε λοιπον κανεις για ολες τις δουλειες διοτι ετσι μας αρεσει καθοτι σε καλοπληρωνουμε κιολας , τοτε λοιπον ο πρωτος και τυχερος κλαδος στον οποιον περασαν απ ολους τους εργασιακους φορεις αυτες οι αλλαγες με το καλημερα ηταν ο ιατρικος για τον προφανη λογο που ανεφερα παραπανω.

ηρθε και ο εοπυυ περυσι και μας εβαλε την ταφοπλακα για οσους σκεπτομαστε να ιδιωτευσουμε στο προσεχες μελλον.

ολα αυτα τα γνωριζουμε λιγο πολυ ολοι μας αφορουν ολους αλλα σαν κλασσικοι ελληνες και το χειροτερου ειδους ιατροι , δεν θα οργανοσουμε ποτε κατι συλλογικο παρα μονον αποφασιζουμε και κινουμαστε ατομικα οταν το αγγουρι που περιφερετε πανω απο τα κεφαλια μας στους χωρους εργασιας ,αρχιζει να πλησιαζει επικινδυνα την εδρα μας.

καλο κουραγκιο λοιπον που ειχε πει κι ο ολι ρεν.

Τροποποιήθηκε από ΑΕΛ1964
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.