Jump to content

Η εξαθλίωση των εργασιακών σχέσεων (σε περίληψη)


Recommended Posts

Το πλούσιο μεταρρυθμιστικό έργο των κυβερνήσεων του μνημονίου. Η λίστα των σαρωτικών αλλαγών στα εργασιακά, από τον καθηγητή εργασιακών σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιάννη Κούζη.

«Νομοθεσία στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου

α) Ν.3845/2010

-Επέκταση των μηδενικών αυξήσεων στο σύνολο του δημόσιου τομέα και για το 2011(αρ. 3)

-Περαιτέρω μείωση των αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 3%(αρ 3, παρ.4)

-Καθορισμός του 13ου και του 14ου μισθού σε 500 ευρώ αντίστοιχα για το σύνολο των εργαζόμενων του δημόσιου τομέα που αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές κάτω από τα 3.000 ευρώ(αρ. 3, παρ.6)

-Περαιτέρω μείωση των επιδομάτων κατά 8% στο σύνολο του δημόσιου τομέα (αρ. 3, παρ.1)

-Απασχόληση στο Δημόσιο ηλικιωμένων ανέργων (55-64 ετών)μέσω γραφείων ενοικίασης προσωπικού που επιχορηγούνται από το κράτος(αρ. 2, παρ.5)

-Καθιέρωση της επιταγής επανένταξης των ανέργων με το ποσό της επιδότησης για την απασχόλησή τους από επιδοτούμενες επιχειρήσεις(αρ. 3, παρ. 3)

-Άρση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης υπέρ των μισθωτών σε περίπτωση συρροής στις ΣΣΕ με δυνατότητα αρνητικής απόκλισης των ειδικότερων ΣΣΕ έναντι των γενικών ακόμη και έναντι της ΕΓΣΣΕ (αρ. 2, παρ.7)

-Καθιέρωση της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, διάρκειας 1 έτους σε νέους ανέργους μέχρι 24 ετών με αμοιβή του 80% του γενικού κατώτατου μισθού και με απαλλαγή των εργοδοτών από τις ασφαλιστικές εισφορές (αρ .2, παρ.6).

β) Ν.3847/2010

-Επανακαθορισμός του 13ου και του 14ου μισθού σε 400 ευρώ αντίστοιχα για το σύνολο των εργαζόμενων του δημόσιου τομέα με μηνιαίες αποδοχές κάτω από τα 2500 ευρώ(αρ. 1, παρ.1)

γ) Ν.3863/2010

-Καθιέρωση της ειδικής σύμβασης μαθητείας για νέους ηλικίας 15-18 ετών με αμοιβή το 70% του γενικού κατώτατου μισθού(αρ.74, παρ. 9)

-Καθιέρωση της δυνατότητας πρόσληψης νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας ηλικίας 18-24 ετών με αμοιβή το 84% του γενικού κατώτατου μισθού και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ(αρ. 74, παρ. 8)

-Μείωση κατά 20% του κόστους της υπερεργασίας και κάθε μορφής υπερωριακής απασχόλησης(αρ. 74, παρ. 10)

-Διευκόλυνση των ατομικών απολύσεων με τη μείωση μέχρι και κατά 3/4του χρόνου προειδοποίησης(από 24 σε 6 μήνες) που συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος απόλυσης(αρ. 74, παρ. 2).

-Διευκόλυνση των ατομικών απολύσεων με τον περιορισμό του ποσού προκαταβολής της αποζημίωσης από 6 σε 2 μισθούς, με την επέκταση των δόσεων από 3 τριμηνιαίες κατά ανώτατο όριο σε διμηνιαίες και με την μείωση των ποσών των δόσεων από αντιστοιχία 3 μισθών σε 2(αρ.74, παρ. 2).

-Αύξηση του ορίου για την ένταξη στο καθεστώς των ομαδικών απολύσεων από 4 σε 6 μηνιαίως για τις επιχειρήσεις από 20-150 εργαζόμενους, και από 2% στο 5% για τις επιχειρήσεις άνω των 150 εργαζόμενων (το όριο του 2% ίσχυε για τις επιχειρήσεις άνω των 200 εργαζόμενων (αρ.74, παρ.1)

-Εισαγωγή ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου για το καθεστώς της εργολαβίας και της υπεργολαβίας (αρ. 68)

- Eισαγωγή πλαισίου μεταρρύθμισης του ΟΜΕΔ(αρ.73)

δ) Ν.3871/2010

-Κατάργηση του περιεχομένου των διαιτητικών αποφάσεων που για την περίοδο 2010-12προβλέπουν μισθολογικές αυξήσεις πέραν των οριζόμενων από την ΕΓΣΣΕ της αντίστοιχης περιόδου(αρ. 51)

ε) Ν.3899/2010

-Επέκταση της διάρκειας της σύμβασης δοκιμής που η λήξη της δεν συνεπάγεται καταβολή αποζημίωσης από τους 2 στους 12 μήνες και διευκόλυνση των απολύσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταγγέλλονται στους 12 μήνες(αρ.17, παρ.5α)

-Επέκταση της συνολικής ανώτατης διάρκειας δανεισμού εργαζομένων από τους 18 στους 36 μήνες (αρ. 17, παρ.4)

-Επέκταση της ανώτατης διάρκειας της επιβαλλόμενης εκ περιτροπής εργασίας από 6 σε 9 μήνες ανά ημερολογιακό έτος(αρ. 17, παρ.3)

-Κατάργηση της προσαύξησης στο ωρομίσθιο της μερικής απασχόλησης σε περίπτωση υπερωρίας και απασχόλησης με εβδομαδιαία εργασία κάτω των 20 ωρών(αρ. 17, παρ.1, 2)

-Εισαγωγή των ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ με περιεχόμενο διάβρωσης του κατώτατου κλαδικού μισθού (αρ.13)

- Καθιέρωση της( μη δεσμευτικής) γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας για την αναγκαιότητα υπογραφής ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ(αρ.13)

-Αναγνώριση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία σε κάθε επίπεδο συλλογικής διαφοράς(αρ.14)

-Επέκταση της αναστολής για 10 ημέρες του απεργιακού δικαιώματος και στην περίπτωση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία από την εργοδοτική πλευρά(αρ.14)

-Η διαιτησία είναι πλέον αρμόδια μόνο για τους βασικούς μισθούς, αντί για το σύνολο, της συλλογικής διαφοράς (αρ.14)

- Επισήμανση της ιδιαίτερης έμφασης των αποφάσεων στο πλαίσιο του ΟΜΕΔ στην οικονομική κατάσταση, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα του κρινόμενου πεδίου της συλλογικής διαφοράς(αρ.14)

-Καθιέρωση της ομοφωνίας ανάμεσα σε εργοδότες και συνδικάτα που συνθέτουν το ΔΣ του ΟΜΕΔ για την επιλογή των μεσολαβητών και των διαιτητών(αρ. 14)

-Προσαρμογή του δικαστικού ελέγχου των διαιτητικών αποφάσεων στο νέο πλαίσιο της τυπικής τους νομιμότητας(αρ.14)

- Επιβολή μηδενικών αυξήσεων στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ. 3, παρ. 1)

-Μείωση κατά 10% των αποδοχών στις ΔΕΚΟ για όσους αμείβονται με αποδοχές άνω των 1.800 ευρώ μηνιαίως(αρ. 2, παρ, 18)

-Επιβολή μετατάξεων στις ΔΕΚΟ χωρίς την υποχρέωση διατήρηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης θέσης απασχόλησης(αρ. 2, παρ.22)

-Κατίσχυση των μέτρων απορρύθμισης στον δημόσιο τομέα έναντι αντίθετου περιεχομένου ΣΣΕ και ΔΑ (αρ. 2, παρ.21)

-Κατάργηση όλων των εξαιρέσεων του κανόνα 1:5 για τη σχέση προσλήψεων και αποχωρήσεων στον δημόσιο τομέα(αρ. 3, παρ.1)

-Περιορισμός κατά 15%στις προσλήψεις στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου και έργου σε σχέση με το 2010(αρ. 3, παρ.4)

-Μείωση κατά 10% των αποδοχών των εργαζομένων στον όμιλο της ΑΤΕ όσων υπερβαίνουν τα 1800 ευρώ μηνιαίως(αρ. 11)

στ) Ν.3920/2011

-Κατάργηση των ισχυουσών ΣΣΕ και των κανονισμών προσωπικού στους φορείς των αστικών συγκοινωνιών(αρ.12, παρ.1)

-Έναρξη διαδικασίας συλλογικών διαπραγματεύσεων στις αστικές συγκοινωνίες για νέο περιεχόμενο ΣΣΕ και κανονισμών προσωπικού(αρ. 12, παρ. 2,3)

- Απαγόρευση προσφυγής της εργατικής πλευράς στον ΟΜΕΔ σε περίπτωση αδιεξόδου των συλλογικών διαπραγματεύσεων για νέα ΣΣΕ και κανονισμούς προσωπικού στις αστικές συγκοινωνίες (αρ. 12, παρ. 6)

-Επιβολή με νόμο του περιεχομένου των εργασιακών σχέσεων σε περίπτωση αδιεξόδου των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις αστικές συγκοινωνίες(αρ. 12, παρ.4)

-Επανεφαρμογή του νόμου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με βάση το νέο εργασιακό καθεστώς που έχει συμφωνηθεί ή με νόμο επιβληθεί στις αστικές συγκοινωνίες(αρ. 12, παρ.7)

-Κατίσχυση των ρυθμίσεων για τις μετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού στις αστικές συγκοινωνίες έναντι κάθε αντίθετου νόμου ή ΣΣΕ(αρ.12)

ζ) Ν.3979/2011

-Αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου στον δημόσιο τομέα από 37,5 σε 40 ώρες(αρ.41)

η) Ν.3986/2011

-Αρση του σπουδαίου λόγου σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας στις μακροχρόνιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου(πχ. τράπεζες)(αρ. 40)

-Επέκταση της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μετά από 3 διαδοχικές ανανεώσεις από τους 24 στους 36 μήνες(αρ.41, παρ.3)

-Καθιέρωση της χωρίς όρια δυνατότητας ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε περίπτωση αντικειμενικού λόγου όπως αυτός προκύπτει από μια ευρύτατη ενδεικτική απαρίθμηση(αρ. 41, παρ.1,2)

-Εισαγωγή της δυνατότητας πρόσληψης νέων ηλικίας 18-25 ετών για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με αμοιβή το 80% του γενικού κατώτατου μισθού για διάστημα μέχρι 2 ετών (αρ. 43)

-Επέκταση του χρόνου υπέρβασης του ημερήσιου ωραρίου από 4 σε 6 μήνες σε περίπτωση ετήσιας ελαστικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας(αρ. 42)

-Παροχή της δυνατότητας συμφωνιών για ελαστική διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στις επιχειρήσεις , όταν απουσιάζουν τα συνδικάτα και τα συμβούλια εργαζομένων, και με ενώσεις προσώπων στις οποίες συμμετέχει το 20% των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και το 15% αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις κάτω των 20 εργαζόμενων(αρ. 42, παρ. 6)

-Εισαγωγή της εθελοντικής μετατροπής της πλήρους απασχόλησης σε μερική στον δημόσιο τομέα με μείωση έως και 50% του ωραρίου για διάστημα 5 ετών((αρ. 37, παρ. 5)

-Εισαγωγή του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας στον δημόσιο τομέα με καταβολή του 60% του βασικού μισθού για το πλεονάζον προσωπικό(αρ. 37, παρ. 7)

-Καθιέρωση της δυνατότητας αποχώρησης με εθελούσια έξοδο των υπαγόμενων στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο(αρ. 37, παρ. 7)

-Επέκταση της σχέσης 1:5 προσλήψεων και αποχωρήσεων στο Δημόσιο μέχρι το 2015(αρ. 37. παρ.3)

-Καθιέρωση της σχέσης 1:10 μεταξύ προσλήψεων και αποχωρήσεων στο Δημόσιο για το 2011(αρ. 37, παρ. 3)

-Περιορισμός των προσλήψεων με σύμβαση ορισμένου και έργου στο Δημόσιο κατά 50% για το 2011 και κατά 10% για την περίοδο 2012-15(αρ. 37, παρ. 3)

-Μείωση της επιδότησης των ανέργων σε 450 ημερήσια επιδόματα ανά 4ετία από το 2011 και σε 400 από το 2012-15

θ) Ν.4024/2011

-Εισαγωγή της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας με το 60% του βασικού μισθού σε περίπτωση κατάργηση των οργανικών θέσεων στο Δημόσιο για και αυτοδίκαιη απόλυση για όσους συμπληρώνουν τα 55 έτη και 35 χρόνια προϋπηρεσίας στο τέλος του 2013(αρ. 33)

-Ειδική ρύθμιση της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο με σχέση ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 1-2 χρόνων πριν από την οριστική αποχώρηση και με την καταβολή του 60% του βασικού μισθού που συμπεριλαμβάνει και την αποζημίωση απόλυσης(αρ. 34)

-Εισαγωγή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο με όρους συνολικής υποβάθμισης(αρ. 12-32)

-Κατίσχυση των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ σε περίπτωση συρροής και ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους με την τυπική κατάργηση αλλά την ουσιαστική διατήρηση του περιεχομένου αρνητικής απόκλισης των ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ(αρ. 37, παρ. 5)

-Αναγνώριση της δυνατότητας υπογραφής επιχειρησιακών ΣΣΕ σε περίπτωση απουσίας σωματείου και από ένωση προσώπων που εκπροσωπεί τα 3/5 του προσωπικού της επιχείρησης(αρ. 37, παρ.1)

-Αναστολή της επέκτασης εφαρμογής των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ μέχρι το τέλος του 2013(αρ. 37, παρ.6)

Νομοθεσία στο πλαίσιο του δευτέρου μνημονίου

α) Ν.4046/2012(Εφαρμογή του αρθρ. 1, παρ.6)

-Μείωση του γενικού κατώτατου μισθού κατά 22% με νόμο και κατάργηση της ΕΓΣΣΕ 2010-12(αρ .1, παρ.1)

-Μείωση του γενικού κατώτατου μισθού κατά 32% με νόμο για τους νέους μέχρι 25 ετών και για τους μαθητευόμενους(αρ.1,παρ.2)

-Άμεση προσαρμογή στα νέα γενικά κατώτατα όρια των μισθών χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου(αρ. 1,παρ.3)

-Μείωση του χρόνου μετενέργειας της ΣΣΕ, μετά από τη λήξη της, από 6 σε 3 μήνες, με διατήρηση πλέον μόνο του βασικού μισθού και των επιδομάτων ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας και με δυνατότητα διαπραγμάτευσής τους με ατομικές συμβάσεις και κατάργηση όλων των υπολοίπων ρυθμίσεων της προηγούμενης ΣΣΕ χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου(αρ. 2, παρ. 4)

-Κατάργηση του δικαιώματος για μονομερή προσφυγή στη διαιτησία μετά από την άρνηση της πρότασης του μεσολαβητή και καθιέρωση της από κοινού προσφυγής σε αυτήν (αρ. 3, παρ.1)

-Περιορισμός της διαιτητικής απόφασης στον καθορισμό του βασικού μισθού και ημερομισθίου με βάση τις οικονομικές συνθήκες, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάγκη μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά την περίοδο του δεύτερου μνημονίου(αρ. 3, παρ. 2,3)

-Κατάργηση των ρητρών που διατηρούν τους κανονιστικούς όρους προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ(επιδόματα, παροχές) σε περίπτωση προσφυγής στη διαιτησία(αρ. 3, παρ.2)

-Πάγωμα των αυξήσεων σε μισθούς και ωριμάνσεις μέχρι τη μείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα κάτω από το 10%, από το 21% που βρίσκεται κατά την περίοδο της σχετικής ρύθμισης και με τάσεις συνεχούς ανόδου(αρ. 4)

- Καθιέρωση της 3ετίας ως ανώτατης διάρκειας των ΣΣΕ(αρ. 2, παρ.1)

-Λύση των συμβάσεων με βάση το όριο ηλικίας ή συνταξιοδότησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με βάση τα ισχύοντα ως προς τη λύση των συμβάσεων αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα(αρ. 5, παρ.1)

-Κατάργηση των νόμων, των κανονιστικών αποφάσεων, των ΣΣΕ, των κανονισμών εργασίας, των οργανισμών προσωπικού και των αποφάσεων διοίκησης που καθιερώνουν όρους ή ρήτρες μονιμότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(αρ. 5, παρ.2)»

Πηγή: http://thepressproject.gr/external.php?id=15397

Για να έχουμε μια μικρή ιδέα με τι έχουν να αναμετρηθούν οι υποτελείς τάξεις...

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • Απαντήσεις 52
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Κατι τετοιο πρεπει να φτιαξουμε και για το χωρο της υγειας.

Να θυμομαστε τι μλκιες έκανε ο Λοβερδος απο τοτε που μπηκε υπουργος υγειας.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Πιο σύντομη περίληψη:

Μέχρι τώρα τα συνδικάτα έκαναν κουμάντο στις Επιχειρήσεις και τις φαλίριζαν.

Το Κράτος τα προστάτευε.

Με το Μνημόνιο έμαθαν πως οι Επιχειρήσεις δεν είναι δικές τους αλλά των μετόχων.

Που άμα λάχει μπορούν να τις πάνε Βουλγαρία...

Τώρα κουμάντο στις Επιχειρήσεις τους κάνουν οι μέτοχοι.

Και σε όποιον αρέσει!

Οι εργάτες ή θα συμβιβαστούν ή θα απολυθούν.

Να ξεχάσουν μια για πάντα τα μαρξιστο-σοσιαλιστο-λένιν-στάλιν-άναρχο-κομμουνιστικά τους.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Κατι τετοιο πρεπει να φτιαξουμε και για το χωρο της υγειας.

Να θυμομαστε τι μλκιες έκανε ο Λοβερδος απο τοτε που μπηκε υπουργος υγειας.

Δόξα τω θεώ, κάποιες μαλακίες δεν χρειάζονται υπενθύμιση! Λέμε τώρα...

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Και μια περίληψη από το προσεχές μέλλον...

Πογκρόμ νέων περικοπών σε όλους τους μισθούς, όλες τις συντάξεις και όλα τα επιδόματα μέχρι τον Ιούλιο

Δεν έχουν τέλος τα μέτρα που εντός του 2012 θα πρέπει να ληφθούν, για τα εργασιακά και το ασφαλιστικό, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση θα βγάλει η κάλπη – στον βαθμό που δεν θα πρόκειται για μια κυβέρνηση της Αριστεράς

Οι κατώτατοι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, βάσει των δεσμεύσεων του Μνημονίου θα ξανατεθούν στο στόχαστρο της νέας κυβέρνησης και της Τρόικας των δανειστών, τον Ιούνιο. Παράλληλα, πληθαίνουν οι πληροφορίες και οι δηλώσεις ξένων αξιωματούχων που θέλουν, εντός του έτους, η όποια νέα κυβέρνηση να προχωρά σε παρεμβάσεις που αφορούν όχι μόνο στους κατώτατους μισθούς, αλλά στο σύνολο των μισθών του ιδιωτικού τομέα. Οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές θα μειωθούν, τόσο γιατί έτσι έχει συμφωνηθεί, όσο και γιατί η ύφεση και η ανεργία έχουν κατακρημνίσει τα έσοδα των ταμείων. Ήδη, με τον τελευταίο νόμο που έχει ψηφιστεί, τον Ιούλιο αναμένεται να αλλάξουν όλα στις επικουρικές συντάξεις. Έχει συμφωνηθεί η παρέμβαση στα εφάπαξ και μένει να αποφασιστεί εάν θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις ή αύξηση στις εισφορές, ενώ η κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. έχει επίσης συμφωνήσει με την Τρόικα στη μείωση των κοινωνικών επιδομάτων.

Αναλυτικά, στο επίπεδο του εργασιακού, σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στις δεσμεύσεις όχι της κυβέρνησης, αλλά της χώρας, βάσει της δανειακής σύμβασης που έχει υπογράψει η πλειοψηφία των κομμάτων στη Βουλή, μέχρι τον Ιούλιο θα υπάρξει και νέα παρέμβαση στους κατώτατους μισθούς, βάσει της επανεξέτασης των όσων ισχύουν στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, εκπρόσωποι της Τρόικας (Κλ. Μαζούχ, Π .Τόμσεν, Ματ. Μόρς), ξένοι ηγέτες (π.χ. Άνγκελα Μέρκελ) και επικεφαλής οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Όλι Ρεν, Βαν Ρομπάι κλπ) κάνουν λόγο για «αναγκαιότητα μείωσης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα», με στόχο την «αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομία0ς».

Παρότι τα στοιχεία δείχνουν ότι, ήδη καταγράφεται επίσημη μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα, ακόμη και κατά 35%, πολύ παραπάνω δηλαδή από το 22% που προβλέπεται στους κατώτατους μισθούς ή ακόμη και το 32% που αφορά στους νέους, ακόμη μία παρέμβαση στον ιδιωτικό τομέα θεωρείται δεδομένη, με τους μισθούς να κατρακυλούν ακόμη χαμηλότερα.

Οι πιέσεις αφορούν στους κατώτατους μισθούς, καθώς ήδη υπάρχει πρόβλεψη γι’ αυτό στο νέο Μνημόνιο, ενώ εισηγήσεις από εγχώριους και μη παράγοντες, δέχονται οι δανειστές και για: περικοπή των δώρων – επιδομάτων, πιθανότατα ενός από αυτά, του 14ου, μείωση των αποζημιώσεων σε περίπτωση απολύσεων, αρχής γενομένης με τις αποζημιώσεις απόλυσης σε ΔΕΚΟ – τράπεζες, περιορισμός των ημερών άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα, περαιτέρω μείωση της υπερωριακής απασχόλησης, μεγαλύτερη ευελιξία στο 8ωρο.

Ανεξάρτητα πάντως, από τις νομοθετικές παρεμβάσεις που αναμένονται, αφού τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία δεν αποκαλύπτουν τα χαρτιά τους, η αγορά προεξοφλεί και νέες μειώσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, μετά τα μέσα Μαΐου. Στις 14 Μαΐου λήγει η τρίμηνη διορία που δίνει το νέο Μνημόνιο, προκειμένου να υπογραφούν κλαδικές συμβάσεις, στις περιπτώσεις που οι προηγούμενες έχουν λήξει. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι εργοδότες μπορούν να προχωρήσουν στη μείωση των μισθών, μέσω της υπογραφής ατομικών συμβάσεων, και μόνο δίχτυ προστασίας, τους κατώτατους μισθούς...

Στο ασφαλιστικό, τα πράγματα είναι επίσης ξεκάθαρα, αν και αποκαρδιωτικά...

Τα οικονομικά των ταμείων έχουν καταρρεύσει.

Η ατζέντα, περιλαμβάνει τα προδιαγεγραμμένα μέτρα, όπως είναι η μείωση των επικουρικών, η παρέμβαση στα εφάπαξ και η περικοπή όλων των κοινωνικών μεταβιβάσεων (επιδομάτων), όσο και τα αναπόφευκτα, όπως είναι η μείωση των κύριων συντάξεων, κυρίως στα ταμεία που αντιμετωπίζουν άμεσα ταμειακά ελλείμματα, τα οποία δεν πρόκειται να τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός.

Αμέσως μετά το τέλος τις σύντομης προεκλογικής περιόδου και εφόσον προκύψει κυβέρνηση από κόμμα που διακηρύσσει ότι το μνημόνιο πρέπει να εφαρμοστεί, σχεδιάζονται παρεμβάσεις στους εξής άξονες:

Μείωση κύριων συντάξεων. ΙΚΑ και ΟΑΕΕ αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το ΙΚΑ, έχει μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους, καταναλώσει περισσότερο από το 60% της κρατικής χρηματοδότησης, ενώ ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΕ δείχνει έλλειμμα της τάξης των 844 εκατ. ευρώ.

Νέα περικοπή των επικουρικών συντάξεων. Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα, δείχνει όχι μόνο νέο σύστημα υπολογισμού των επικουρικών για τους νέους ασφαλισμένους, αλλά και συνεχείς παρεμβάσεις στο ύψος των συντάξεων, των ήδη συνταξιούχων... Βασική αρχή, σύμφωνα με το Μνημόνιο Νο2 είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύνδεση των καταβαλλόμενων εισφορών με τις παροχές. Η απόφαση θα εξαρτάται από τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας, ο οποίος κάθε χρόνο, βάσει της οικονομικής κατάστασης του κάθε ταμείου, θα αποφασίσει για το ύψος των συντάξεων.

Για τους νέους ασφαλισμένους, το σύστημα αλλάζει άρδην. Μεταμορφώνεται σε καθορισμένων εισφορών, με τον ασφαλισμένο να μην γνωρίζει το ύψος της μελλοντικής παροχής.

Στο πεδίο των εφάπαξ, το μνημόνιο προβλέπει περιορισμό των εφάπαξ, σύνδεση της παροχής με το ύψος των εισφορών που έχουν καταβληθεί, ακόμη και επιστροφή των εφάπαξ που έχουν καταβληθεί και δεν αντιστοιχούν σε εισφορές... Ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, μετά την αποκάλυψη των μεθοδεύσεων του υπουργείου για μείωση των εφάπαξ, διεμήνυσε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από τη νέα κυβέρνηση. Αφήνει δε, να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα προτάξει τη λύση της αύξησης των εισφορών έναντι της πρότασης για μείωση των εφάπαξ.

Το αμέσως επόμενο των εκλογών διάστημα, θα ληφθούν οι αποφάσεις και για τη μείωση των κοινωνικών επιδομάτων. Στο μικροσκόπιο των δανειστών έχουν μπει 89 κοινωνικά επιδόματα. (με πληροφορίες από το capital.gr)

http://thepressproject.gr/details.php?id=16686

Τροποποιήθηκε από lellos
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Και ένα σχόλιο για την ελλαδική κρίση:

Το θάρρος του Μπουένος Αϊρες

Του Κωστα Λαπαβιτσα*

Από την αρχή της ελληνικής κρίσης, η Αργεντινή λειτούργησε ως σημείο αναφοράς και φόβητρο. Οι υπερασπιστές των Μνημονίων ισχυρίζονται συχνά ότι προστατεύουν την Ελλάδα από την κατάντια της Αργεντινής. Ατυχέστατες αναφορές έγιναν ακόμη και από επίσημα χείλη, προκαλώντας ενόχληση στο Μπουένος Αϊρες. Για τους εκεί ιθύνοντες είναι εμφανές ότι η Ελλάδα ακολουθεί την πορεία της χώρας τους προς το χάος κατά το 1998-2001, εφαρμόζοντας την «ορθόδοξη» συνταγή του ΔΝΤ και της Ε.Ε. Υιοθετεί τρομακτική λιτότητα, επιδιώκει να δημιουργήσει δημοσιονομικά πλεονάσματα, αποδίδει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους και προσβλέπει στην ανάπτυξη μέσω χαμηλών μισθών και ξένων επενδύσεων.

Ακόμη και το PSI έχει το αργεντίνικο προηγούμενό του. Τον Ιούνιο του 2001 η Αργεντινή έκανε το περιβόητο μεγκακάνχε, δηλαδή εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων με πρωτοβουλία των δανειστών της. Μαζί με το εξίσου περιβόητο μπλιντάχε, δηλαδή θωράκιση με νέα δάνεια από το ΔΝΤ, το μεγκακάνχε υποτίθεται ότι θα έλυνε την κρίση, χωρίς ακρότητες όπως η επιθετική αθέτηση πληρωμών. Η «λύση» δεν κράτησε ούτε έξι μήνες, καθώς η ύφεση έγινε βαθύτερη και η χώρα έφτασε στην κοινωνική κατάρρευση. Ο εμπνευστής της, ο Ντομίνγκο Καβάλο, ο άνθρωπος που ουσιαστικά κατέστρεψε την Αργεντινή κατά τη δεκαετία του 1990, έχει σήμερα μηδαμινή αξιοπιστία στη χώρα του.

Η Αργεντινή έκανε παύση πληρωμών τον Δεκέμβριο του 2001, ενώ κατόπιν ήρε την πρόσδεση του πέσο με το δολάριο και εγκατέλειψε το πρόγραμμα του ΔΝΤ. Ακολούθησαν μήνες βαθιάς κρίσης, καθώς η οικονομία ήταν εξουθενωμένη ύστερα από τρία χρόνια «σωτηρίας». Αλλά η ανάκαμψη ήρθε και η χώρα μπήκε σε ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης. Δέκα χρόνια μετά, το ΑΕΠ είναι σχεδόν διπλάσιο, το Μπουένος Αϊρες σφύζει από ζωή, η χώρα παραμένει ανοιχτή και με έντονη διεθνή παρουσία. Παράλληλα, η κατανομή του εισοδήματος έχει βελτιωθεί σημαντικά, καθώς το μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ ανέβηκε από περίπου 30% το 2001 στο 50% το 2011.

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει τώρα νέα προβλήματα, παρότι η ανάπτυξη για το 2011 ήταν και πάλι ταχύτατη, με ρυθμό 8,9%. Τα εξωτερικά πλεονάσματα περιορίζονται, εμφανίστηκε δημοσιονομική στενότητα, ο πληθωρισμός κινείται στο 15-20% και υπάρχει μεγάλη διαρροή κεφαλαίων. Ο δευτερογενής τομέας χρειάζεται άμεσα παραγωγική ανασυγκρότηση. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι η χώρα ψάχνει για ριζοσπαστικές λύσεις, μακριά από τις αποτυχημένες πολιτικές του ΔΝΤ.

Η Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρχνερ κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή και οι Περονιστές έχουν κάνει στροφή προς τα αριστερά. Αντιλαμβάνονται ότι ο πληθωρισμός πρέπει να ελεγχθεί μέσω της ανάπτυξης και χωρίς να χαθούν τα κέρδη στην κατανομή του εισοδήματος. Η κεντρική τράπεζα, υπό την διοίκηση της ξεχωριστής Μερσέντες ντελ Ποντ, στοχεύει πλέον στην υψηλή απασχόληση και όχι μόνο στη σταθερότητα των τιμών. Η χώρα σκέφτεται σοβαρά να υιοθετήσει βιομηχανική πολιτική για ανάπτυξη στηριγμένη στις εγχώριες πηγές, με έλεγχο του πιστωτικού συστήματος. Θα υπάρξει οπωσδήποτε σύγκρουση με τον τραπεζικό τομέα, τους γαιοκτήμονες και άλλους συντηρητικούς κύκλους, αλλά οι προοπτικές είναι θετικές για τα λαϊκά στρώματα.

Η Ελλάδα δεν είναι πράγματι Αργεντινή. Εχει πολύ υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και μετέχει στην ΟΝΕ, ένα νομισματικό πλαίσιο πολύ πιο δεσμευτικό από την πρόσδεση του πέσο με το δολάριο, γεγονός που κάνει την ύφεση βαθύτερη. Η συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ από το 2008 μέχρι το τέλος του 2012 πιθανόν να αγγίξει το ποσοστό της συνολικής μείωσης του ΑΕΠ της Αργεντινής σε όλη τη διάρκεια της κρίσης της. Για την Ελλάδα, φυσικά, έπεται συνέχεια, χωρίς να έχει εκλείψει το φάσμα της εξόδου από το ευρώ. Η ΟΝΕ επέτρεψε επίσης στις ελληνικές τράπεζες να έχουν συνεχή πρόσβαση σε ρευστότητα από την ΕΚΤ, ενώ οι τράπεζες της Αργεντινής δεν είχαν αντίστοιχη δυνατότητα.

Η ουσιαστικότερη όμως διαφορά είναι ότι η Ε.Ε. λειτουργεί καταναγκαστικά επί του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο τρέμει και στην ιδέα της εξόδου από την ΟΝΕ. Η πειθάρχηση στην πολιτική του Βερολίνου είναι πλήρης, χωρίς ίχνος ανεξαρτησίας. Το πολιτικό σύστημα θα προτιμήσει να μεταβάλει την Ελλάδα σε χώρα φτωχών, παρά να έρθει σε ρήξη με την Ε.Ε.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας πιθανώς θα είναι πιο ραγδαίες και ριζοσπαστικές απ’ ό,τι στην Αργεντινή. Η συνταγή της τρόικας εντείνει την οικονομική διάλυση και ωθεί προς την κοινωνική έκρηξη. Οταν θα φτάσει η ώρα της κρίσεως, οι δυνάμεις που θα βάλουν την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης θα χρειαστεί να πάνε πιο πέρα από τον Νέστορ Κίρχνερ και την Κριστίνα Φερνάντες.

*Ο κ. Κώστας Λαπαβίτσας είναι καθηγητής Οικονομικών στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Μελετών (SOAS) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

http://thepressproject.gr/external.php?id=16696

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Του Γιώργου Δελαστίκ

Τρόικα: Μισθοί Βουλγαρίας!

Μισθοί Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σκοπίων, Κροατίας, Αλβανίας. Πάει και τελείωσε! Η απόφαση της τρόικας είναι τελεσίδικη. Τέτοιους μισθούς θέλει και για τους Ελληνες. Μας το λένε και μας το επαναλαμβάνουν με κάθε ευκαιρία οι εκπρόσωποί της. Στο Ευρωκοινοβούλιο, σε συνεντεύξεις, σε διαλέξεις - οπουδήποτε εμφανίζονται. Η Ελλάδα ανήκει στα Βαλκάνια και θα ξαναγίνει τόσο εξαθλιωμένη όσο οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες - η ετυμηγορία τους είναι αμετάκλητη. Δεν υπάρχει απολύτως καμία λανθασμένη συνταγή, όπως ισχυρίζονται πολλοί στη χώρα μας. Λάθος έχουν καταλάβει όσοι το λένε αυτό, ποιος είναι ο στόχος της ΕΕ μέσω τρόικας. Δεν είναι η μείωση του δημόσιου χρέους. Είναι αποκλειστικά και μόνο η μείωση των μισθών, των συντάξεων, των εισοδημάτων των Ελλήνων! Και ο στόχος αυτός προωθείται με απόλυτη επιτυχία!

Αυτοσκοπός η λιτότητα. Δεν πρόκειται για κάποια ανεπιθύμητη παρενέργεια του «εξυγιαντικού προγράμματος». Oχι, καθόλου. Η αέναη λιτότητα είναι το μέσον που πετυχαίνει τον στόχο της «εσωτερικής υποτίμησης» - το πώς θα φτωχύνουν τους Ελληνες δηλαδή.

Νέα μείωση μισθών των Ελλήνων ζήτησαν δημοσίως οι εκπρόσωποι της τρόικας.

Το διακήρυξαν απερίφραστα την Τρίτη ενώπιον των επιτροπών Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής. «Περαιτέρω σημαντική εσωτερική υποτίμηση και μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας» -δηλαδή απελευθέρωση απολύσεων χωρίς αποζημίωση, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και κατάλυση όλων των εργασιακών σχέσεων- απαίτησε π.χ. ο Γερμανός Γιέργκ Ασμουσεν, εκπρόσωπος της ΕΚΤ στην τρόικα. «Ελλειψη πολιτικής ενότητας» στην υποστήριξη αυτών των στόχων στην Ελλάδα, διαπίστωσε επικριτικά ο επίτροπος Ολι Ρεν. Θύμωσε δηλαδή που δεν συμφωνούμε να φτωχύνουμε!

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ πάντως έφεραν την Τετάρτη στη Βουλή τη δημιουργία του ειδικού λογαριασμού που απαιτούσε η ΕΕ για να δώσει το νέο δάνειο. Ο λογαριασμός αυτός «χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και δεν διενεργείται καμία άλλη πληρωμή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό», όπως τονίζεται επί λέξει στο κείμενο της τροπολογίας που κατατέθηκε και θα γίνει νόμος του κράτους μεθαύριο. Πρώτα τα λεφτά στους δανειστές και έπειτα οι μισθοί ή οι συντάξεις του Δημοσίου!

Υπάρχουν και χειρότερα. Οπως το ότι αποδεικνύεται ψευδέστατη η υπόσχεση της κυβέρνησης ότι δήθεν θα αποζημίωνε τους δυστυχείς ιδιώτες κατόχους ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι έχασαν τα λεφτά τους με το εφιαλτικό «κούρεμα» που υπέστησαν. «Δεν υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης στο ορατό μέλλον» δήλωσε στα «Νέα» ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Στο... «αόρατο μέλλον (!)» παραπέμπονται δηλαδή οι ελπίδες τους. Πάει, τους τα έφαγαν τα λεφτά! Μόνο τρελός θα ξαναγοράσει ελληνικά ομόλογα...

Εφιαλτική έκπληξη περίμενε και τους πρυτάνεις των ΑΕΙ, τους προέδρους των ΤΕΙ και τους διοικητές των δημόσιων νοσοκομείων. Αυτοί διατηρούν τις καταθέσεις για τα λειτουργικά έξοδα και τα αποθεματικά των ιδρυμάτων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεωτικά.

Ετσι ορίζει ο νόμος. Επαθαν σοκ όμως όταν πήγαν να κάνουν αναλήψεις για να πληρώσουν μισθούς και τρέχοντα έξοδα.

Διαπίστωσαν ότι η κυβέρνηση τους είχε λεηλατήσει κατά μέσο όρο το... 70% των καταθέσεών τους!!! Χωρίς να τους ρωτήσει, η Τράπεζα της Ελλάδος τους είχε μετατρέψει τα λεφτά σε ομόλογα και στη συνέχεια τα «κούρεψε» και τους έφαγε τις καταθέσεις!

Θρήνος και οδυρμός. Περίπου 11.000 ιδιώτες είχαν ομόλογα συνολικής αξίας 4,3 δισ. ευρώ και τα κλαίνε. Τα ασφαλιστικά ταμεία έχασαν με το PSI πάνω από 12 δισεκατομμύρια, ενδέχεται στην πράξη να αποδειχθούν πολύ μεγαλύτερες οι απώλειές τους. Τα πανεπιστήμια έχασαν 90 εκατομμύρια από τα 120 που είχαν. Τα ΤΕΙ είχαν 150 εκατ. ευρώ και τους πήρε η κυβέρνηση τα 100, με ακραία περίπτωση το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που είχε 8.200.000 ευρώ καταθέσεις και η κυβέρνηση του άφησε μόνο... 180.000 - του «κούρεψε» δηλαδή τις καταθέσεις κατά... 98%!!!

Ζήτω που σωθήκαμε ή ζήτω που... καήκαμε;

Πηγή: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22792&subid=2&pubid=63638203

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Φαινόμενα σήψης και παραλογισμού στη... Γερμανία. Η χώρα φαίνεται να ακολουθεί τον ολισθηρό δρόμο που οδήγησε την Ελλάδα στην καταστροφή. Ας ελπίσουμε ότι θα συνετιστούν πριν να είναι αργά...

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Πέτυχαν αύξηση 6,3% οι Γερμανοί δημόσιοι υπάλληλοι

Οι εργαζόμενοι είχαν στο πλευρό τους πολιτικούς όλων των παρατάξεων, αλλά και τους βιομηχάνους που ζητούσαν να τονωθεί η εγχώρια αγοραστική δύναμη. Η κυβέρνηση δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι διανύει περίοδο λιτότητας, καθώς η γερμανική οικονομία ανθεί εν μέσω κρίσης

Πηγή: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63639139

Δόξα τω θεώ στη χώρα μας οι κυβερνήσεις μπορούν να προφασιστούν λιτότητα και να κάνουν αναπτυξιακή πολιτική με περικοπές.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Για τους μερακλήδες του θέματος:

Μειώσεις μισθών έως και 35% «για την ανάσχεση της ανεργίας»

Στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, μετά τη 14η Φεβρουαρίου, ημερομηνία που ξεκινά η ισχύς του νέου Μνημονίου για τη μείωση των κατώτατων μισθών κατά 22% και των μισθών των νέων έως 25 ετών κατά 33%, καταγράφονται μειώσεις μισθών από 8% ως 35%

Με μισθούς πείνας, κι όμως η ανεργία ανεβαίνει καθημερινά

Στον περίπου ενάμιση μήνα που μεσολάβησε από την υπογραφή του Μνημονίου 2, 58 επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 2.700 εργαζόμενους, προχώρησαν στην υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων, με μειώσεις μισθών έως και 35%.

Κατά το ίδιο διάστημα, βάσει των στοιχείων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, περισσότεροι από 17.500 εργαζόμενοι, σε 3.817 επιχειρήσεις, οδηγήθηκαν σε υπογραφή ατομικής σύμβασης εργασίας, συνομολογώντας μείωση μισθών, που ξεκινούν από 20% και φθάνουν έως και 28%.

Τα ποσοστά αυτά, πρέπει να συνυπολογιστούν στη μεσοσταθμική μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, κατά 14,3%, των τελευταίων δύο ετών, όπως η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει παραδεχθεί.

Παράλληλα, και βάσει των εκτιμήσεων των συνδικάτων, ένας στους τέσσερις εργαζομένους έχει πλέον ατομική σύμβαση εργασίας, καθώς σε ισχύ παραμένουν μόνο 40 κλαδικές συμβάσεις.

Υπογράφουν μεγάλες μειώσεις για να μην φτάσουν στον πάτο των 586 ευρώ

Οι συνδικαλιστές, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, καλούν τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων, καθώς μετά τις 14 Μαΐου, οι ατομικές συμβάσεις θα λάβουν τη μορφή χιονοστιβάδας.

Μετά την ημερομηνία αυτή, που λήγει και η τρίμηνη παράταση της όποιας κλαδικής σύμβασης έχει λήξει μετά το καλοκαίρι, οι αμοιβές «πέφτουν» στον βασικό μισθό της εκάστοτε σύμβασης, με την ισχύ μόνον τεσσάρων επιδομάτων, στην περίπτωση που αυτά προβλέπονται από τη σύμβαση που έληξε (ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και ανθυγιεινής εργασίας).

Συνδικάτα και νομικοί εκτιμούν, ότι χωρίς την προστασία της κλαδικής σύμβασης, οι εργαζόμενοι θα οδηγούνται στην υπογραφή νέων, ατομικών συμβάσεων. Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει η κλαδική, ως δίχτυ ασφαλείας, αλλά η ΕΓΣΣΕ. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν από το υπουργείο Εργασίας, ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να διαφωνήσει παρά για το μέρος του μισθού του που υπερβαίνει το κλιμάκιό του.

Να σημειωθεί ότι, πλέον, ο κατώτατος μισθός έχει διαμορφωθεί σε 586 ευρώ καθαρά, το μήνα, ενώ για τους νέους, έως 25 ετών, ο κατώτατος μισθός είναι πλέον 510,95 ευρώ.

Μια παράπλευρη απώλεια, πολύ σημαντική όμως για τους εργαζόμενους, είναι το δώρο Πάσχα, το οποίο υπολογίζεται βάσει του μισθού που ισχύει κατά την ημέρα υπολογισμού του, και θα καταβληθεί μειωμένο σε όσους εργαζόμενους έχουν υποστεί μειώσεις μισθών και ημερομισθίων.

(με πληροφορίες από το capital.gr)

Πηγή: http://thepressproje...ls.php?id=16851

Τροποποιήθηκε από lellos
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΠΑΣΟΚ - ΝΔ

Συμφωνούν στα αντιλαϊκά μέτρα του Ιούνη

Πίσω από τις προεκλογικές κοκορομαχίες, κρύβεται η επί της ουσίας σύμπλευση σε νέες ανατροπές που τσακίζουν το λαό

Τα νέα μέτρα του Ιούνη ! ΠΑΣΟΚ - ΝΔ έχουν συμφωνήσει σε:

 • Παραπέρα μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα.
 • Νέες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
 • Απολύσεις 15.000 δημοσίων υπαλλήλων μέσα στο 2012.
 • Μείωση κατά μέσο όρο 10% των ειδικών μισθολογίων στο Δημόσιο.
 • Νέες οριζόντιες περικοπές σε όλους τους μισθούς του δημόσιου τομέα.
 • Κατάργηση φοροαπαλλαγών.
 • Αύξηση των τιμολογίων ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ.
 • Αύξηση 25% των εισιτήριων των μέσων μαζικής μεταφοράς από 1/1/2013.
 • Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο.
 • «Κούρεμα» των εφάπαξ.
 • Νέο μαχαίρι στις φαρμακευτικές και νοσηλευτικές δαπάνες.
 • Δραματικές περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα.
 • Νέοι φόροι στη λαϊκή κατοικία.
 • Εξίσωση πετρελαίου κίνησης - θέρμανσης.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΪΚΑ: ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

http://www.iskra.gr/...tiki&Itemid=182

Ζητάνε και νέα μείωση 40% στους μισθούς

http://news247.gr/ ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika -...ys.1715758.html

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Νέα μέτρα, συνέχεια μέτρα, μέτρα για όλους

Μαζικές απολύσεις στο Δημόσιο, λουκέτα, ευρύτατες μισθολογικές περικοπές, «τσεκούρι» σε όλα τα επιδόματα, πλαφόν σε αποζημίωση και εφάπαξ, εκ νέου περικοπές σε συντάξεις και στις περικοπές για Παιδεία, Υγεία, κοινωνικό κράτος

http://thepressproje...ls.php?id=17165

Τροποποιήθηκε από lellos
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η συνέντευξη είναι περισσότερο ελπιδοφόρα απ' όσο ο τίτλος αφήνει να εννοηθεί

Kώστας Λαπαβίτσας: «Δεν υπάρχει διέξοδος για την Ελλάδα χωρίς κόστος»

http://thepressproject.gr/external.php?id=17146

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 weeks later...
 • 4 weeks later...

«Έκρηξη» στις μειώσεις μισθών μέσω ατομικών και ευέλικτων συμβάσεων

Απότομη αύξηση των ατομικών και των ευέλικτων συμβάσεων εργασίας -που οδηγούν σε μειώσεις μισθών από 20% έως και 50%- καταγράφεται στο πρώτο τετράμηνο του 2012 υπό την πίεση της εντεινόμενης ύφεσης και του περιορισμού της δραστηριότητας των επιχειρήσεων

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=112866054#

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η αλήθεια για τους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα

Oι επιχειρήσεις στην Ελλάδα πληρώνουν πραγματικό συντελεστή φορολόγησης (16,5% το 2010) κατά περίπου 7 μονάδες χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τον μισό περίπου από τον ανώτατο ονομαστικό συντελεστή που ισχύει «στα χαρτιά» στη χώρα μας (30% το 2010)

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=691158

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 3 weeks later...

Στο 36,3% η ανασφάλιστη εργασία

Αυξήθηκε κατά 7,7%, στο 36,3%, η αδήλωτη εργασία το α΄ τετράμηνο του 2012, σύμφωνα με τον απολογισμό του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας. Το αντίστοιχο περσινό διάστημα το ποσοστό των ανασφάλιστων εργαζομένων ήταν 28,9%.

http://thepressproje...ls.php?id=22230

Τροποποιήθηκε από lellos
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 3 weeks later...

Αντισυνταγματικοί κρίθηκαν οι νόμοι που επέβαλαν μείωση των αποδοχών στο Δημόσιο

http://tvxs.gr/news/...xon- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --dimosio

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=464988&h1=true#commentForm

Τροποποιήθηκε από lellos
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 3 weeks later...

«Στα όρια της κοινωνικής έκρηξης η Ελλάδα»

«Ζοφερή» χαρακτήρισε την κατάσταση στην Ελλάδα η γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC), Σάραν Μπάροου, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής έρευνας για την παραβίαση των εργατικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 91% των Ελλήνων εργαζομένων έχουν δει τα εισοδήματά τους να μειώνονται, 7% εκτιμούν ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και 3% θεωρούν ότι έχουν ενισχυθεί τα εισοδήματά τους.

Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσίασε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε το μεσημέρι στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η γενική γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας, Σάραν Μπάροου, η οποία συναντήθηκε πρόσφατα με τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρτ, ενώ κατά την παραμονή της στην Αθήνα συνομίλησε και με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Κατά τις συναντήσεις της η κ. Μπάροου ζήτησε την αποκατάσταση του βασικού μισθού στην Ελλάδα, στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την εφαρμογή του δεύτερου μνημονίου «ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια», όπως είπε. Ζήτησε, επίσης, να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις των κοινωνικών εταίρων και να αποκατασταθούν οι οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής, όπως οι οργανισμοί Εργατικής Εστίας και Κατοικίας που καταργήθηκαν με το δεύτερο μνημόνιο.

Η κ. Μπάροου και κλιμάκιο της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας πραγματοποίησαν χθες και σήμερα διαδοχικές με συνδικάτα και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια της καταγραφής εκ μέρους της οργάνωσης των παραβιάσεων των εργασιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των καταστρατηγήσεων της εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Η γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας χαρακτήρισε την κατάσταση στην Ελλάδα «ζοφερή» και πρόσθεσε, ότι κατά τις συναντήσεις της με τους Έλληνες εργαζομένους, είδε «ανθρώπους τρομαγμένους, ανθρώπους που φοβούνται να κάνουν παιδιά, γιατί δεν γνωρίζουν αν μπορούν να τα εξασφαλίσουν».«Έτσι, όμως, καταστρέφεται ο ιστός αυτής της ωραίας χώρας» τόνισε.

«Όταν ένα έθνος χάνει την ελπίδα του, τότε αρχίζει η κλονίζεται η πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς και η κοινωνική αναταραχή είναι περισσότερο πιθανή» είπε η κ. Μπάροου, ενώ απαντώντας σε ερώτηση του ΑΜΠΕ, αν κατά τις επαφές που είχε με εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπίστωσε ότι αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ήταν κατηγορηματική. «Δεν έχουν αντιληφθεί το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής αναταραχής γιατί το μόνο που έχουν μελετήσει έως τώρα είναι οι αριθμοί» τόνισε.

«Οι αριθμοί εκφράζουν μια εικόνα, αλλά είναι φανερό ότι οι ορθόδοξες πολιτικές που έχουν εφαρμοσθεί ως τώρα δεν λειτουργούν» υποστήριξε και πρόσθεσε ότι «όταν το 50% των νέων στην Ελλάδα είναι άνεργοι και το 65% αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχιας, τότε το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξανασκεφτούν τις συμβουλές τους».

Η παγκόσμια έρευνα του κλιμακίου, γίνεται επιλεκτικά σε χώρες, όπου καταγράφονται βαρύτατες παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, η οποία συμπεριλήφθηκε έπειτα από ενέργειες της ΓΣΕΕ.

H Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία εκπροσωπεί 175 εκατομμύρια εργαζόμενους, σε 153 χώρες με 308 συνολικά οργανώσεις μέλη.

http://www.thepressp...riksis-i-Ellada

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

Μισθοί Εσθονίας και ανεργία στο 30%

Πετρόπουλος Α.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/09/2012

Σε κοινωνική χρεωκοπία οδηγείται η ελληνική κοινωνία. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στην ετήσια έκθεσή του για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, προβλέπει εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, δραματική μείωση του ΑΕΠ, κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και ταχεία οπισθοδρόμηση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών και των συνταξιούχων στα μέσα της δεκαετίας του '70.

article_quote.jpg

Εφιαλτικό τοπίο η Ελλάδα, 22% η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ, καθίζηση στο 50% του 2008 το βοιοτικό επίπεδο. Ύφεση μέχρι και το 2016, ισχνή ανάπτυξη, αλλά και διατήρηση υψηλής της ανεργίας και μετά το 2020...

Το ΙΝΕ καταγράφει την καθίζηση του βοιοτικού επιπέδου των μισθωτών και των συνταξιούχων κατά 50% σε σχέση με τα επίπεδα του 2008, λόγω της μείωσης των μισθών, των συντάξεων και της δραματικής αύξησης της φορολογίας. Την ίδια ώρα, μισθωτοί, συνταξιούχοι και άνεργοι (η πλειοψηφία των οποίων δεν λαμβάνει ούτε το πενιχρό επίδομα των 360 ευρώ) αντιμετωπίζουν και σημαντικές αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής, όπως και ανατιμήσεις στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, με αποτέλεσμα η πτώση της ζήτησης να καταγράφει ρεκόρ (-25%) που συναντάται μόνο σε εμπόλεμες περιόδους!

Διπλασιασμός ανεργίας, παρά τις μειώσεις των μισθών....

Το βασικό επιχείρημα της τρόικας, σύμφωνα με το οποίο η μείωση του κόστους εργασίας ανα μονάδα προϊόντος (-8%) θα οδηγούσε σε αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, κατέρρευσε πανηγυρικά, καθώς η ανεργία διπλασιάστηκε την τελευταία διετία (επίσημα στο 24%), η ύφεση παρατάθηκε και το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 50%!

Σαν να μην συμβαίνουν όλα αυτά, τις επόμενες ημέρες "κλείνει" ένα νέο πακέτο βίαιων περικοπών σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επίδόματα (κόβονται και τα εποχικά επιδόματα του ΟΑΕΔ σε ξενοδοχοϋπαλλήλους και οικοδόμους), το οποίο είναι προφανές ότι θα οδηγήσει σε βαθύτερη ύφεση, μεγαλύτερη ανεργία και νέα έκρηξη "λουκέτων" μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αναπόφευκτη εξέλιξη θα σημειωθεί στη διεύρυνση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής) με ταυτόχρονη καθίζηση της πλήρους απασχόλησης. Συνολικά η απασχόληση (3.800.000 έναντι ενεργού πληθυσμού 5.000.000) έχει ήδη επιστρέψει στα επίπεδα του 1997.

Η εκτόξευση της ανεργίας εκτιμάται ότι θα φθάσει και το 29% το 2013 και σε πραγματικά επίπεδα ίσως προσεγγίσει και το 35% (!), γεγονός που προοιωνίζεται ακόμα πιο δραματικό επίπεδο διαωβίωσης των Ελλήνων πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα 424.000 οικογένειες δεν έχουν καθόλου εισόδημα, αφού κανένα από τα ενήλικα μέλη τους δεν εργάζεται!

Μισθοί Εσθονίας - Κροατίας...

Τα βασικότερα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για το 2012 είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα ακόλουθα:

* Από τον Μάιο του 2010 έως τον εφετινό Ιούνιο οι περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων ανήλθαν συνολικά σε 4,2 δισ. ευρώ, ενώ στο πρόγραμμα περικοπών των 11,8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2013-2014 οι περικοπές κύριων - επικουρικών συντάξεων, εφάπαξ και κοινωνικών επιδομάτων αντιστοιχούν στο 43% του συνολικού ποσού, δηλαδή 5,5 δισ. ευρώ.

* Την περίοδο 2010-2011 οι μειώσεις μισθών του Δημοσίου ανήλθαν σε 3,5 δισ. ευρώ και του ιδιωτικού τομέα σε 3 δισ. ευρώ. Συνολικά την περίοδο 2010-2011 οι περικοπές των συντάξεων και οι μειώσεις των μισθών ανήλθαν αθροιστικά σε 16,2 δισ. ευρώ (ή 8% του ΑΕΠ), χωρίς να έχουν μειωθεί η ανεργία, το δημόσιο χρέος και η ύφεση.

* Η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού έχει υποχωρήσει στο μέσο της δεκαετίας του '70. Οι μέσες αποδοχές το 2011 ήταν 25.470 ευρώ, ενώ με τις νέες περικοπές θα πλησιάσουν, το 2013, τα 15.000 με 17.000 ευρώ, στα επίπεδα δηλαδή χωρών όπως η Εσθονία, η Τσεχία και η Κροατία.

Όπως τονίζει το ΙΝΕ στα συμπεράσματα της έκθεσής του, τυχόν εμμονή στην ίδια πολιτική θα επιδεινώσει το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών, που θα κατρακυλήσει στο 50% του επιπέδου του 2008! Ταυτόχρονα υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2012 η σύγκλιση των πραγματικών μισθών (μετά και τη μείωση του 22%) θα οπισθοχωρήσει στο 68,5%, δηλαδή θα επανέλθει στα επίεδα του 1993. Άλλωστε η χώρα μας, που παραδοσιακά είχε από τους χαμηλότερους κατώτατους μισθούς στην Ε.Ε. (αντιστοιχούσαν στο 60% του μέσου όρου των κατώτατων της Ε.Ε. μετά το πρώτο Μνημόνιο), έχει πέσει κάτω από το 50% του μέσου όρου σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία). Η διαρκής μείωση των μισθών και των συντάξεων έχει ως αποτέλεσμα την τελευταία τριετία (2010 - 2012) να σημειωθεί πρωτοφανής πτώση της εγχώριας ζήτησης, που επανήλθε στα επίπεδα του 2000 και βαδίζει (με συνέχιση της ίδιας πολιτικής) σε σύγκλιση με τα επίπεδα ζήτησης της δεκαετίας του '90.

Καταρρέουν τα ασφαλιστικά ταμεία

Σε πορεία κατάρρευσης εκτιμά το ΙΝΕ ότι βρίσκονται τα ασφαλιστικά ταμεία, παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων 20 χρόνων (1998-2008) στην Ελλάδα και τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., παρά τη μείωση του επιπέδου των συντάξεων από 7% έως 20%, καθώς δεν κατόρθωσαν να υποστηρίξουν την οικονομική κατάσταση των κοινωνικο-ασφαλιστικών συστημάτων. Όπως αναφέρεται, η αύξηση της ανεργίας (24% το 2012 ή 1.200.000 άτομα και 29% το 2013 ή 1.500.000) και η μείωση των μισθών (μέσω ατομικών συμβάσεων ή εκ περιτροπής εργασίας), που στερούν την κοινωνική ασφάλιση από πόρους 9,5 δισ. ευρώ, η εισφοροδιαφυγή από την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, καθώς και από τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης με 8,5 δισ. ευρώ, και η μη καταβολή των οφειλών του κράτους από το 1993 στα ασφαλιστικά ταμεία (12 δισ. ευρώ) συρρικνώνουν σοβαρά την οικονομική κατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών (ΕΚΤ, Ε.Ε., ΔΝΤ) είναι δυσοίνες για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες στην Ελλάδα. Από 14,8% του ΑΕΠ το 2010 θα φθάσει στο 17,4% του ΑΕΠ το 2060! Και αυτό γιατί, παρά τις δραματικές μειώσεις των συντάξεων, το ΑΕΠ συρρικνώνεται λόγω της ύφεσης!

http://www.avgi.gr/A...rticleID=710683

Τροποποιήθηκε από lellos
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η σημασία του να είναι κανείς... ένστολος.

Σαμαράς σε Ιερώνυμο: Δεν θα περικοπούν οι μισθοί των κληρικών

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 weeks later...

Αντισυνταγματικές οι μειώσεις μισθών και η μετενέργεια

Δικαστήριο έκρινε νομικά ανίσχυρη την πράξη του υπουργικού συμβουλίου - Εκδόθηκε κατά παράβαση του Συντάγματος

Νομικά ανίσχυρη, διότι εκδόθηκε κατά παράβαση του Συντάγματος, έκρινε την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 6/2012, με την οποία μειώθηκε ο κατώτατος μισθός και καταργήθηκε η μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων, το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (ΟΣΜΕ).

«Το Δικαστήριο, σε μια από τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά τη θέση σε ισχύ της με αρ. 6/2012 ΠΥΣ, έκρινε ότι η τελευταία είναι νομικά ανίσχυρη, διότι εκδόθηκε από τη Διοίκηση κατά παράβαση του Συντάγματος (άρθρα 26 και 43 παρ. 2), χωρίς δηλαδή εξουσιοδοτική κάλυψη. Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση η οποία θέτει εκποδών τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές της με αρ. 6 ΠΥΣ» σημειώνει η Ομοσπονδία.

Όπως αναφέρει η ΟΣΜΕ «με την με αρ. 24/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής κρίθηκαν άκυρες οι απολύσεις πέντε συναδέλφων από το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, οδηγών και εισπρακτόρων, που είχαν γίνει το Μάρτιο του 2012, και υποχρεώθηκε ο εργοδότης να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους και να τους καταβάλει μισθούς υπερημερίας για το διάστημα από την απόλυσή τους έως τον Αύγουστο του 2012». Η ΟΣΜΕ άσκησε παρέμβαση υπέρ των απολυθέντων στη δίκη.

Οι συνδικαλιστές αναφέρουν ότι οι απολύσεις είχαν πραγματοποιηθεί «χωρίς να συντρέχει κανένας από τους λόγους που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού ΚΤΕΛ, με την επίκληση εκ μέρους του ΚΤΕΛ, της δήθεν κατάργησης των διατάξεών του που αφορούν τους όρους λύσης της σύμβασης εργασίας από την με αρ. 6/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου».

«Η "επιχείρηση" εκθεμελίωσης εν μια νυκτί του οικοδομήματος των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας με την με αρ. 6/2012 ΠΥΣ βρίσκει ήδη ως εμπόδιο την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, που, σε πείσμα των καιρών, επιμένει να θυμάται και να εφαρμόζει το Σύνταγμα και τους νόμους του ελληνικού κράτους. Οι απολύσεις στα ΚΤΕΛ, αλλά και σε πολλούς άλλους εργασιακούς χώρους, υπόκεινται και θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε περιορισμούς. Τη «ζούγκλα» μπορούμε και θα την κρατήσουμε μακριά» καταλήγουν οι συνδικαλιστές.

12 Σεπτεμβρίου 2012 |

http://www.thepressp...i-i-metenergeia

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.