Jump to content

Τροποποιημένο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση


anastasiostheodoridis

Recommended Posts

Με τονισμένη γραμματοσειρά στο σώμα του κειμένου επισημαίνονται τα σημεία που έχουν υποστεί τροποποίηση. Η επισήμανση έγινε από το Υπουργείο.

Σχέδιο Νόμου

‘Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το πδ 76/ 2005 και άλλες διατάξεις’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1.

Οι νοσοκομειακοί ιατροί του ΕΣΥ και οι ειδικευόμενοι πραγματοποιούν τις απαραίτητες εφημερίες για την ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας. Το πρόγραμμα των εφημεριών αυτών καταρτίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το πρώτο άρθρο της κλαδικής σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την 1Η Δεκεμβρίου 2008.’

Για τις ανάγκες κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών και ομαλής λειτουργίας των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας δεν εφαρμόζονται ελαστικά ωράρια και ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Ο παρόν νόμος αφορά το σύνολο του ιατρικού προσωπικού του κλάδου Ε.Σ.Υ., στο οποίο περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι, καθώς και οι ιατροί που ανήκουν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και στις κλινικές, τμήματα, εργαστήρια και μονάδες αυτού.

Άρθρο 2.

Το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ύστερα από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον ιατρό, σε εργάσιμη ημέρα, εικοσιτετράωρη ανάπαυση, η οποία δεν μεταφέρεται πέραν της μιας εβδομάδας.

Άρθρο 3.

1.α) Οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευομένων Ιατρών φορολογούνται αυτοτελώς, με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%.

β) Το 50% του επιδόματος εφημερίας των Διευθυντών ιατρών της Α΄ Ζώνης φορολογείται με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%. Το μέτρο αυτό ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 για τους Συντονιστές Διευθυντές Α΄ Ζώνης. Για τις ανάγκες ερμηνείας του παρόντος νόμου, εξομοιούται με Συντονιστή Διευθυντή κάθε Διευθυντής που είναι μοναδικός στο Τμήμα του.

2. Το επίδομα βιβλιοθήκης των νοσοκομειακών ιατρών δεν υπόκειται σε φορολόγηση.

Άρθρο 4.

Αναδιαρθρώνεται η ιατρική υπηρεσία στη βάση οργανωμένης εξέλιξης των νοσοκομειακών γιατρών μέσα στο σύστημα από τον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ (πύλη εισόδου) μέχρι το βαθμό του Διευθυντή, σε πολυδιευθυντικό σύστημα. Από την 1η Ιανουαρίου 2009 οι οργανικές θέσεις των ιατρών κλάδου ΕΣΥ μετονομάζονται σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών. Οι υπηρετούντες την 1η Ιανουαρίου 2009 ιατροί διατηρούν το βαθμό τους.

Η ένταξη και η εξέλιξη των νοσοκομειακών ιατρών στο ΕΣΥ γίνεται εφεξής ως ακολούθως:

Α) Κάθε ειδικευμένος ιατρός του ΕΣΥ εξελίσσεται μέχρι το βαθμό του Διευθυντή, υπό προϋποθέσεις χρόνου προϋπηρεσίας στον κάθε βαθμό, καθώς και σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 35 παρ. 6 του ν. 2519/1997, όπως εκάστοτε ισχύει. Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

Β) Κάθε θέση που κενώνεται προκηρύσσεται από το νοσοκομείο εντός ενός μηνός υποχρεωτικά. Η διαδικασία για την κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων είναι ανοικτή και ενεργείται με τα κριτήρια της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 2519/1997, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο επιλεγόμενος ιατρός προσλαμβάνεται, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ και ακολούθως, εξελίσσεται βαθμολογικά μέσα στο σύστημα. Με απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου, έως και το 20 % των κενούμενων θέσεων, δύνανται να προκηρυχθούν στον βαθμό της κενωθείσας θέσης.

Γ) Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καλύπτονται σύμφωνα με τη ισχύουσα κατά την προκήρυξή τους διαδικασία. Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής υποχρεούνται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων αυτών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η ευθύνη ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων περιέρχεται στα αρμόδια συμβούλια του παρόντος άρθρου.

Δ) Οι βαθμοί των ειδικευμένων ιατρών είναι : Επιμελητής Β΄, Επιμελητής Α΄ και Διευθυντής.

Ε) Ιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ δύνανται να διεκδικήσουν προκηρυσσόμενη θέση σε άλλο νοσοκομείο και, αν επιλεγούν, διατηρούν τον βαθμό τους.

Ιατροί οι οποίοι υπηρετούν σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ ή σε πανεπιστημιακές κλινικές και προσλαμβάνονται σε θέσεις άλλων Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας, εξελίσσονται στον επόμενο βαθμό με καθυστέρηση δύο (2) ετών πέραν των προβλεπομένων, σε ό,τι αφορά τους Επιμελητές Β΄ και με καθυστέρηση τεσσάρων (4) ετών, σε ό,τι αφορά τους Επιμελητές Α΄. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για ιατρούς που υπηρετούν σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας άγονων περιοχών και προσλαμβάνονται σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας της χώρας. Ομοίως, δεν εφαρμόζονται για τους ιατρούς που προσλαμβάνονται σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονων περιοχών. Οι άγονες περιοχές για τις ανάγκες εφαρμογής και ερμηνείας του παρόντος νόμου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας και της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι κατέχοντες το βαθμό του Διευθυντή δεν δύνανται να διεκδικήσουν άλλη θέση, εξαιρουμένης της θέσης του Συντονιστή Διευθυντή, αν δεν παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού.

Στ) Δικαίωμα αίτησης για αξιολόγηση έχει ο Επιμελητής Β΄ μετά από επτά έτη στο βαθμό. Ο Επιμελητής Α΄ έχει δικαίωμα αξιολόγησης μετά από οκτώ έτη στο βαθμό ή δεκαπέντε έτη στο ΕΣΥ από τα οποία, τα πέντε έτη στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ και στην ίδια θέση, χωρίς αρνητικές αξιολογήσεις στον προηγούμενο βαθμό.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει η απονομή του τίτλου του Αναπληρωτή Διευθυντή.

Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Επιμελητές Α΄ που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και όλοι οι Αναπληρωτές Διευθυντές, εντός της επόμενης διετίας, έχουν δικαίωμα να αξιολογηθούν, κατόπιν αίτησής τους, για το βαθμό του Διευθυντή, κατά ειδικότητα και κατά σειρά αρχαιότητας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄, ανά Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας του και σε ποσοστό 25% κάθε εξάμηνο. Το τελευταίο εξάμηνο του 2010, μαζί με τους εναπομείναντες ιατρούς της παραγράφου αυτής, έχουν δικαίωμα να αξιολογηθούν και όσοι στο μεσοδιάστημα εξασφάλισαν τις προϋποθέσεις.

Ζ) Σε κάθε Τμήμα Νοσοκομείου του ΕΣΥ, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι του ενός Διευθυντές, δημιουργείται θέση Συντονιστή Διευθυντή. Η κάλυψη της θέσης του Συντονιστή Διευθυντή γίνεται με ανοιχτή προκήρυξη, μεταξύ των Διευθυντών Ιατρών κλάδου ΕΣΥ.

Ο Συντονιστής Διευθυντής εκλέγεταιι με τετραετή θητεία η οποία ανανεώνεται κατόπιν ατομικής αξιολόγησης από το αρμόδιο κατά τις διατάξεις του παρόντος όργανο για την αξιολόγησή του. Οι υπηρετούντες Διευθυντές σε οργανική θέση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθίστανται Συντονιστές Διευθυντές μέχρι την αποχώρησή τους για οποιοδήποτε λόγο.

Η) Οι Διευθυντές εφημερεύουν και στην Α΄ Ζώνη σε ενεργό ή άλλου είδους εφημερία. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή στην Α΄ Ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές ή οι Διευθυντές τμημάτων όπου δεν υπηρετεί άλλος Διευθυντής.

Θ) Εκλεκτορικά Σώματα.

α – Συμβούλιο προσλήψεων – κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις

Τα μέλη του Συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις, είναι τα εξής :

 • Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ως Πρόεδρος του Συμβουλίου με Αναπληρωτή του τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν είναι ιατρός κλάδου ΕΣΥ, από τον Υποδιοικητή του Νοσοκομείου.
 • Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου που αναπληρώνεται από το νόμιμο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου ΕΣΥ. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τον αρχαιότερο σε προϋπηρεσία ιατρό κλάδου ΕΣΥ του νοσοκομείου.
 • Ο Συντονιστής Διευθυντής του οικείου τμήματος, που αναπληρώνεται από το νόμιμο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου ΕΣΥ. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς κλάδου ΕΣΥ του τμήματος.
 • Δύο Επιμελητές Α΄, ιατροί κλάδου ΕΣΥ, που υπηρετούν σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας της ίδιας με την κρινόμενη θέση υγειονομικής περιφέρειας και έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα. Οι Επιμελητές αυτοί εκλέγονται με κλήρωση για κάθε κρίση από σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία υγειονομική περιφέρεια και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

Ο τέταρτος και πέμπτος κριτής είναι συγχρόνως και εισηγητές, οι οποίοι υποχρεώνονται να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους σε ενάμισι μήνα από το πέρας της προκήρυξης. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός είκοσι ημερών από την κατάθεση των εισηγήσεων. Οι εισηγητές απαντούν επί των ενστάσεων εντός δεκαπέντε ημερών και το Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την τελευταία ημερομηνία απάντησης των ενστάσεων.

Έδρα του Συμβουλίου είναι το Νοσοκομείο που προκηρύσσει τη θέση.

β – Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών.

Το Συμβούλιο αποτελείται από :

1. Τον Διοικητή του Νοσοκομείου ως Πρόεδρο με Αναπληρωτή του τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν είναι ιατρός κλάδου ΕΣΥ, από τον Υποδιοικητή του Νοσοκομείου.

2. Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου που αναπληρώνεται από το νόμιμο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου ΕΣΥ. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τον αρχαιότερο σε προϋπηρεσία ιατρό κλάδου ΕΣΥ του νοσοκομείου.

3. Τον Συντονιστή Διευθυντή του οικείου τμήματος, που αναπληρώνεται από το νόμιμο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου ΕΣΥ. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία Διευθυντές κλάδου ΕΣΥ του τμήματος.

 • Δύο Διευθυντές, ιατρούς κλάδου ΕΣΥ, που υπηρετούν σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας της ίδιας με την κρινόμενη θέση υγειονομικής περιφέρειας και έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα. Οι Διευθυντές αυτοί εκλέγονται με κλήρωση για κάθε κρίση από σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία υγειονομική περιφέρεια και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

Εισηγητές είναι οι δύο Διευθυντές που εκλέγονται με κλήρωση από τον κατάλογο της υγειονομικής περιφέρειας. Και οι δύο αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Η επιλογή γίνεται μεταξύ των αιτούντων και οι εισηγητές υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήψη των φακέλων. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση των εισηγήσεων. Οι εισηγητές απαντούν εντός 15 ημερών από την παραλαβή των ενστάσεων.

Το Συμβούλιο Επιλογής συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητή του Νοσοκομείου, εντός 15 ημερών από τις απαντήσεις επί των ενστάσεων. Έδρα του Συμβουλίου είναι το Νοσοκομείο που προκηρύσσει τη θέση.

γ – Συμβούλιο Αξιολόγησης προς εξέλιξη των υπηρετούντων ιατρών του ΕΣΥ

Το Συμβούλιο είναι η Γενική Συνέλευση του, αντίστοιχου προς τον αξιολογούμενο, Τομέα και απαρτίζεται από τους ειδικευμένους μονίμους ιατρούς του ΕΣΥ του Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας του, από το βαθμό του αξιολογούμενου και άνω.

Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητή του Νοσοκομείου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του και είναι σε απαρτία αν παρίσταται το 50% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής για τον κάθε βαθμό. Επί μη απαρτίας, η συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα με νόμιμη απαρτία το 30% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής. Επί νέας ελλείψεως απαρτίας, η συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά επτά ημέρες και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ιατρών. Θετική θεωρείται η ατομική αξιολόγηση εφόσον συγκεντρώνει το 50% + 1 των ψήφων των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι φανερή.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε έτους ορίζονται από τη Συνέλευση του Τομέα, ένας (1) εισηγητής με τον αναπληρωματικό του για κάθε ειδικότητα και, επί ελλείψεως σε αυτήν, από συναφή ειδικότητα. Δεύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε Συντονιστής Διευθυντής ή ο μοναδικός Διευθυντής του τμήματος του αξιολογούμενου, με τον αναπληρωτή του και, σε περίπτωση που ελλείπει, ο αρχαιότερος γιατρός κλάδου ΕΣΥ του τμήματος.

Αξιολογήσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο.

Οι εισηγητές λαμβάνουν μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους τους φακέλους των ιατρών, που είναι υποψήφιοι για αξιολόγηση. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη των φακέλων οι εισηγητές καταθέτουν την εισήγησή τους στη Γραμματεία του Τομέα.

Η Γραμματεία μέσα σε πέντε ημέρες επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψηφίους ιατρούς, οι οποίο δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας ένστασης, απαντώνται οι ενστάσεις και σε 15 ημέρες ο Διευθυντής του Τομέα συγκαλεί την αντίστοιχη συνέλευση του Τομέα. Η Συνέλευση, αφού ακούσει τις εισηγήσεις τις ενστάσεις και τις απαντήσεις από τους εισηγητές, καθώς και κάθε σχετική διευκρίνιση αυτών, αποφασίζει αιτιολογημένα.

Οι εισηγητές λαμβάνουν για δεύτερη φορά στο ίδιο έτος τους φακέλους των ενδιαφερομένων ιατρών μέχρι 31 Ιουλίου και ακολουθείται ή ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Η πρώτη διαδικασία αξιολόγησης μετά τη δημοσίευση του παρόντος δύναται να αρχίσει ένα μήνα αργότερα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

γδ– Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών.

Το Συμβούλιο αποτελείται από :

1. Τον Διοικητή του Νοσοκομείου ως Πρόεδρο με Αναπληρωτή του τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν είναι ιατρός κλάδου ΕΣΥ, από τον Υποδιοικητή του Νοσοκομείου.

2. Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου που αναπληρώνεται από το νόμιμο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου ΕΣΥ. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τον αρχαιότερο σε προϋπηρεσία ιατρό κλάδου ΕΣΥ του νοσοκομείου.

3. Τον Διευθυντή του οικείου με την κρινόμενη θέση Τομέα , που αναπληρώνεται από το νόμιμο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου ΕΣΥ. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία Συντονιστές Διευθυντές κλάδου ΕΣΥ του νοσοκομείου.

 • Δύο Συντονιστές Διευθυντές, ιατρούς κλάδου ΕΣΥ, που υπηρετούν σε νοσοκομείο της ίδιας με την κρινόμενη θέση υγειονομικής περιφέρειας και έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα. Οι Συντονιστές Διευθυντές αυτοί εκλέγονται με κλήρωση από σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία υγειονομική περιφέρεια και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

Εισηγητές είναι οι δύο Συντονιστές Διευθυντές που εκλέγονται με κλήρωση από τον κατάλογο της υγειονομικής περιφέρειας. Και οι δύο αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι Διεθυντές που πληρούν τους όρους προυπηρεσίας και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου. Η επιλογή γίνεται μεταξύ των αιτούντων και οι εισηγητές υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήψη των φακέλων. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση των εισηγήσεων. Οι εισηγητές απαντούν εντός 15 ημερών από την παραλαβή των ενστάσεων.

Το Συμβούλιο Επιλογής συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, εντός 15 ημερών από τις απαντήσεις επί των ενστάσεων.

Όπου ως εκλεκτορικά σώματα αναφέρονται η Γενική Συνέλευση του Τομέα ή μέρος αυτής, σε νοσοκομεία όπου υπάρχουν πανεπιστημιακές κλινικές δεν καλούνται και δεν συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο (ούτε στον υπολογισμό της απαρτίας) οι πανεπιστημιακοί ιατροί. Στην περίπτωση αυτή, το Συμβούλιο Επιλογής, που αποτελείται αποκλειστικά από ιατρούς κλάδου ΕΣΥ, συγκαλείται από το Διοικητή του Νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Ι) Νοσοκομειακοί ιατροί που συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 λαμβάνουν τις αποδοχές του επόμενου βαθμού και δεν κρίνονται.

ΙΑ) Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι νέες προσλήψεις αφορούν ιατρούς που δεν υπηρετούν στο ΕΣΥ. Ως εκ τούτου, οι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός αν παραιτηθούν μέχρι τη λήξη της εκάστοτε προκήρυξης.

Άρθρο 5.

Εντός του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος προγραμματίζεται να προσληφθούν, δύο χιλιάδες (2000) νέοι ιατροί σε οργανικές θέσεις. Εξ αυτών τουλάχιστον χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) ειδικευμένοι, σε οργανικές θέσεις Επιμελητών Β΄. Στις θέσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται όσες έχουν προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος τους παρόντος ή θα κενωθούν λόγω συνταξιοδοτήσεως.

Ο καθορισμός των αναγκών των προσλήψεων γίνεται από κοινή επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ). Κατά προτεραιότητα θα προσληφθούν ιατροί σε υποστελεχωμένα τμήματα, έτσι ώστε την 1η Ιουλίου 2009 οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι ιατροί να μην υπερβαίνουν τις επτά (7) ενεργές τον μήνα ή τις έντεκα (11) εφημερίες παντός τύπου. Απαγορεύεται η μετατροπή των ενεργών εφημεριών, σε εφημερίες ετοιμότητας.

Θέσεις που προκηρύσσονται εκτός κοινής Επιτροπής Υπουργείου Υγείας - ΟΕΝΓΕ δεν συνυπολογίζονται στις ανωτέρω δύο χιλιάδες (2.000). Η συνεχόμενη για δύο φορές άγονη διαδικασία για την κάλυψη μιας θέσης, δεν

συνεπάγεται την απώλεια της πίστωσης για την κάλυψή της.

Η κοινή Επιτροπή για την πραγματοποίηση των προσλήψεων έχει την ευθύνη υποβολής προτάσεων για τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και την κατάρτιση νέων προτύπων εφημερίας.

Άρθρο 6.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ.

1. Το άρθρο 43 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α) αντικαθίσταται, ως κάτωθι:

«1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2009, στα παρακάτω ποσά:

α. Διευθυντής 2054 €

β. Επιμελητής Α΄ 1759 €

γ. Επιμελητής Β΄ 1468 €

δ. Ειδικευόμενος 1027 €

2. Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι, καθώς και οι ιατροί που ανήκουν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και στις κλινικές, τμήματα, εργαστήρια και μονάδες αυτού».

2. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Ειδικευόμενος 355 €»..

Άρθρο 7.

Μεταβατική διάταξη

Δεν επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις ιατρών που υπηρετούν στο ΕΣΥ ως επιμελητές Α΄, Β΄, και Γ΄ με πενταετή θητεία και δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με τη συμπλήρωση της πενταετίας οι ιατροί που κατέχουν τις θέσεις αυτές κρίνονται ατομικά με βάση τα κριτήρια του άρθρου 35 παρ. 6 του ν. 2519/ 1997, όπως ισχύει, και εφόσον η κρίση τους είναι θετική μονιμοποιούνται. Αρμόδιο για την κρίση τους είναι το Συμβούλιο της περιπτώσεως Ιβ του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, για την εξέλιξη των υπηρετούντων ιατρών ΕΣΥ. Αν η κρίση δεν είναι θετική, οι θέσεις κενούνται και επαναπροκηρύσσονται, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου.

Άρθρο…

Με την πάροδο έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, για την τροποποίηση κατόπιν συμφωνίας των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Α΄.

Άρθρο…

Η υπογραφείσα την 1η Δεκεμβρίου 2008 Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, ισχύει όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • Απαντήσεις 70
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ο διευθυντής παίρνει ακριβώς τα διπλάσια απο τον ειδικευόμενο...

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Γιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 43

Βασικός μισθός

1.- Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Επιμελητή Β’, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ: α.- Διευθυντής 1,40

β.- Επιμελητής Α' 1,20

γ.- Επιμελητής Β' 1,00

δ.- Επιμελητής Γ' και ειδικευόμενος 0,70

2.- Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β' ορίζεται σε χίλια τετρακόσια εξήντα οχτώ (1.468€).

αυτό marouska ίσχυε και πριν

Τροποποιήθηκε από tasostheodoridis
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ενα γρηγορο σχόλιο...

Απ' ο,τι μπορω να καταλαβω η ετησια διαρκεια της συμβασης παει περιπατο και στις τροποποιησεις..."Με την πάροδο έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μπλα μπλα"

Δηλαδη οι διαπραγματευσεις μπορει να συνεχιζονται και επ απειρον, αλλα μεχρι να ολοκληρωθουν θα ισχυει ο νομος που θα ψηφιστει οπου να ναι.

πονηρο σημειο αυτο...πολυ πονηρο

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Το υπουργείο παίζει με την νοημοσύνη μας και την αξιοπρέπεια μας..Είναι ζήτημα τιμής να συμμετέχουμε όλοι στην απεργία και να πετύχουμε το αυτονόητο..ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΑΒΡΑΜΟΠΠΟΥΛΟΣ ΤΗΝ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΗ!!!!!!!!!!! :bloodomen:

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Βελτιώσεις στις αποδοχές των γιατρών

18/02/2009

Σε βελτιώσεις στις αποδοχές των γιατρών, χωρίς όμως αυτές να φτάνουν και τα μισθολογικά όρια που είχαν υπογραφεί στην συλλογική σύμβαση εργασίας με το υπουργείο Υγείας, προχώρησε την Τετάρτη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

"Τα πράγματα από το Δεκέμβριο στην οικονομία έχουν εξελιχθεί αρνητικά για αυτό και δεν μπορούσε να υπογράψουμε την σύμβαση" κατέστησε σαφές ο κ. Αβραμόπουλος.

Συγκεκριμένα, οι αποδοχές του διευθυντή ορίζονται στα 2.054 ευρώ μηνιαίως, του επιμελητή Α' στα 1.759 ευρώ, του επιμελητή Β' στα 1.468 ευρώ και του ειδικευόμενου στα 1.027.

Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου του ΕΣΥ περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι και οι γιατροί του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός "ξεπαγώνει το άρθρο 4" που αφορά το πολυδιευθυντικό δικαίωμα, και θέτει τρία επίπεδα κρίσης και αξιολόγησης των γιατρών.

Στη θέση αυτή, όπως είπε, συμφωνεί η Ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών απλά δεν το έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα γιατί την ερχόμενη παρασκευή υπάρχει γενική συνέλευση του κλάδου.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες αναγνώρισε ότι οι γιατροί έχουν δίκιο, είμαστε όμως-όπως είπε ο κ. Αβραμόπουλος- με το μαχαίρι στο λαιμό απέναντι στην Κομισιόν, η παρακολουθεί πού πηγαίνει και το τελευταίο ευρώ.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

...και που μας ρίχνει κάθε χρόνο πρόστιμα επειδή δεν εφαρμόζουμε το EWTD...:)

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δηλαδή ο ειδικευόμενος παίρνει 47 ευρώ παραπάνω τώρα? Τα 150 που είχε καταθέσει στην αρχή? Το νοσοκομειακό επίδομα? Αυτά που πήγαν? Στους αγρότες δηλαδή δίνουν 500 εκ, στις τραπεζες 28 δις και σε εμάς....άντε να μην πω τι! :(

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η αυξηση του νοσοκομειακου επιδοματος (τα 90 ευρω) παραμενουν ως ειχαν απο την αρχη, τα παζαρια γινονται στα ποσα του βασικου, αν δεν κανω λαθος (που για μενα ειναι και το πιο επουσιωδες απο ολα τα θεματα που εγειρονται).

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτός δεν είναι υπουργός...αλλα ΥΠΟΥΡΓΟΣ-ΜΠΑΚΑΛΗΣ!!!

Σιγά τη διαφορά με όσα υπέγραψε!Προφανώς και δεν είναι οικονομικό το θέμα...κάτι άλλο ψάχνει ο μπακαλόγατος!!

...

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Τετάρτη 18/2/2009

Έκτακτη ενημέρωση

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο ψηφοφορία του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής.

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για αύριο ψηφοφορία του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής. Επισήμως η δικαιολογία που διατυπώνεται είναι πως η συζήτηση στην Ολομέλεια χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Πληροφορίες όμως λένε πως από τη μία το υπουργείο Υγείας προσπαθεί διακαώς να εξασφαλίσει νέα υπογραφή συναίνεσης από την ΟΕΝΓΕ στο απαράδεκτο σχέδιο που έστειλε τη Δευτέρα 16/2 (δεν είναι τυχαίο άλλωστε που συγκαλείται Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ τη Δευτέρα 23/2) και από την άλλη ο κκ Παπαθανασίου φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα από το ΕΚΟΦΙΝ ακόμα και με τις πενιχρές αυξήσεις που προβλέπονται.

Η προγραμματισμένη για αύριο συγκέντρωση έξω από τη Βουλή αναβάλλεται από την ΕΙΝΑΠ.

Αρχική Σελίδα

© Copyright Ε.Ι.Ν.Α. 2001 - σήμερα

ΕΛΛΑΣ , ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!!!!!!

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ποιο ΕΚΟΦΙΝ και @@....τοση σπαταλη στο δημοσιο τομεα, τα ψιχουλα που πετανε στους γιατρους τους πειραξαν? Σε ποιους τα πουλανε αυτα?

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Πρακτικά της Βουλής

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις».

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Το χτεσινοβραδυνό θρίλερ με την απόπειρα αναβολής της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή δήθεν με τη «σύμφωνη γνώμη» της ΟΕΝΓΕ δεν ευωδόθηκε προς απόγνωση των εμπνευστών του, οι οποίοι είχαν το θράσος με καθαρά ατομική τους πρωτοβουλία να επισκεφτούν το πρωί αρχηγούς κομμάτων και να τους ζητήσουν συναίνεση στην αναβολή. Τουλάχιστον από πλευράς Α. Αλαβάνου εισέπραξαν κατηγορηματική άρνηση, την οποία μάλιστα εκείνος εξέφρασε και κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή.

Ταυτοχρόνως ζήτησαν προ Ημερησίας Διατάξεως αναβολή συζήτησης οι εισηγητές ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, ο εισηγητής του τελευταίου μάλιστα επικαλούνταν ως άλλοθι την κοινοβουλευτική του απειρία. Όταν δεν πέρασε αυτή η απόπειρα παίχτηκαν παιχνίδια με καρνάβαλους και μάσκες, όπως είδατε στο κανάλι της Βουλής, αλλά δεν θα δείτε στα Πρακτικά της, αφού οι χαρακτηρισμοί διαγράφτηκαν.

Ο Υπουργός Υγείας επέμεινε δις στην απαίτηση να συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ, σα να πρόκειται για υπηρεσιακό καθήκον υφισταμένων του. Ο Τσούκαλος ανταποκρίθηκε ασμένως και συγκαλεί Γενικό Συμβούλιο την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της συζήτησης θα γίνει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, το Γεν. Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ καλείται να αποκτήσει ικανότητες Τειρεσία και να εκδώσει άποψη σε άγνωστο στους κοινούς θνητούς αντικείμενο.

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Απόφαση γενικής συνέλευσης γιατρών Γ.Ν. Νίκαιας 16/2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ

Δευτέρα 16/2/2009

Επιμένουμε στην κύρωση από τη Βουλή της κλαδικής σύμβασης ΟΕΝΓΕ – Υπουργείου Υγείας ακριβώς όπως υπογράφηκε την 1/12/2008 χωρίς την παραμικρή τροποποίηση.

Το απερίγραπτο αλαλούμ που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες στην τακτική του υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων των νοσοκομειακών γιατρών, δείχνει τη δεινή θέση και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η πολιτική ηγεσία και αναγκάζεται να καταφύγει σε σπασμωδικές κινήσεις:

v Αλλού (πχ στο νοσοκομείο μας) ενεργοποιεί διαδικασίες «πολιτικής επιστράτευσης» σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα για τον εξαναγκασμό μας σε υπερεργασία.

v Ενεργοποιεί τον ωμό αυταρχισμό των εισαγγελέων (πχ στη Λάρισα) προσπαθώντας να πείσει την κοινή γνώμη ότι οι απεργίες της ΟΕΝΓΕ (!!!) αποτελούν «κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».

v Προσπαθεί να «μπαλώσει τρύπες» με απαράδεκτες διαδικασίες αξιοποιώντας ακόμα και γιατρούς διπλανών ιδιωτικών νοσοκομείων (πχ νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός).

Από την άλλη εκλιπαρεί τη συνδικαλιστική ηγεσία για διάλογο εκ νέου πριν τη ψηφοφορία στη Βουλή (!!!) ψάχνοντας απεγνωσμένα για σωσίβιο προκειμένου να διασωθεί από το ναυάγιο στο οποίο η ίδια έχει οδηγηθεί αδιαφορώντας πλήρως για την όποια δυσλειτουργία των νοσοκομείων αντιμετωπίζουν οι ασθενείς. Η απόγνωση αυτή αποτελεί πλήρη επιβεβαίωση της εκτίμησης ότι η συλλογική συναίνεση του κλάδου για την υπερεργασία μας και την υπέρβαση των ορίων εφημεριών (2 και 4 το μήνα) ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ στην κυβέρνηση.

Συμμετέχουμε μαζικά στην 3ήμερη απεργία της ΕΙΝΑΠ 17-18-19 Φεβρουαρίου και υποστηρίζουμε την απόφαση της ΟΕΝΓΕ για απόσυρση του νοσοκομείου μας από τη γενική εφημερία στις 18/2 με την ενεργητική παρουσία μας.

Προχωράμε μαζικά σε δικαστικές αγωγές κατά του νοσοκομείου για τον καταναγκασμό μας σε υπερεργασία σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης συνέλευσης. Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι κανενός τύπου εξαναγκασμός δεν μπορεί να περάσει. Η μόνη της διέξοδος είναι η κύρωση αυτούσιας της κλαδικής σύμβασης όπως ακριβώς τη συνυπέγραψε μαζί μας.

Προειδοποιούμε τους πάντες (και ειδικά συγκεκριμένα στελέχη της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας με «βεβαρημένο παρελθόν» στις υπαναχωρήσεις και στην παρασκηνιακή δολοπλοκία) ότι –ειδικά στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία– η υποχώρηση στις παρακλήσεις του υπουργείου για επαναδιαπραγμάτευση άλλης συμφωνίας πίσω από τις πλάτες των νοσοκομειακών γιατρών αποτελεί ΠΡΟΔΟΣΙΑ και ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Μετά από πολύ διάβασμα που έριξα εκεί μέσα..... αυτό έτσι είναι?

Και ο ειδικευόμενος που παίρνει σήμερα μόνο 842 ευρώ, στη συλλογική σύμβαση θα έπαιρνε 1052 ευρώ και παίρνει 1027, απόκλιση 25 ευρώ.
!?

Ένα άλλο σημαντικό σημείο....

Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ εσείς, από το 1985 που ήταν το πρώτο μισθολόγιο και με τον τρόπο που δόθηκαν οι εφημερίες, λόγω της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου που απαγόρευε τις αυξήσεις εκείνη την εποχή, η δεύτερη γενναία αύξηση είναι δώδεκα χρόνια μετά, το 1997 και η τρίτη γίνεται τώρα, ικανοποιητική, αλλά όχι αρκετά, το 2009.

Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Υπουργέ; Πουθενά στο σχέδιο νόμου δεν αναγράφεται αυτό που αναφέρεται στη Σύμβαση, δηλαδή ότι μετά τις τέσσερις εφημερίες, αυτές θα είναι αφορολόγητες και ότι η ώρα της εφημερίας προοδευτικά θα φτάσει την ώρα με την οποία αμείβονται σαν υπερωρίες οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και φυσικά, οι τεσσεράμισι χιλιάδες προσλήψεις των νέων γιατρών –δύο χιλιάδες το 2009 και άλλες δυόμισι χιλιάδες το 2010- έγιναν δύο χιλιάδες το 2010 και βλέπουμε.

Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το επίδομα τροφής των 36 ευρώ που χορηγείται στους γιατρούς όλων των Κέντρων Υγείας βάσει του ν. 3205/2003, ζητάτε σήμερα την επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν οι γιατροί σύμφωνα μ’ αυτό το νόμο, επειδή δήθεν δεν επικυρώθηκε σ’ έναν προηγούμενο ή σ’ ένα μεταγενέστερο.
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Off the record...:

Επειδή ότι είδους νομοσχέδιο περάσει από τη Βουλή και είναι διαφορετικό από την κλαδική σύμβαση που υπεγράφει την 1η Δεκεμβρίου, ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ να κάνουν πάνω από 2 και 4 εφημερίες.

Κι επειδή παρόλο που δίνουν "εντέλλεσθε" για παραπάνω εφημερίες, με την ελπίδα να αργήσουν να εκδικασθούν οι αγωγές και μέχρι τότε να έχει τελειώσει το ζήτημα, ξέρουν πως μπορεί να βρουν σοβαρά το μπελά τους δικαστικά.

Κι επειδή πιστεύουν πως κάποιοι "συγκεκριμένοι" σύντροφοι θα τους βοηθήσουν, αν θέλουν να πολιτευτούν ή να καταλάβουν διάφορες καλοπληρωμένες θέσεις σε Οργανισμούς...

Τη Δευτέρα μάλλον θα προσπαθήσουν να περάσουν την ιδέα πως η πρώτη σύμβαση θα πρέπει να ακυρωθεί και να υπογραφεί δεύτερη, με τους όρους του νομοσχεδίου που καταθέτει ο Αβραμόπουλος και ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΠ'ΑΠΕΙΡΟΝ και σαν μοσχάρια στο αλέτρι.

On the record :

Η ΟΕΝΓΕ έχει επείγουσα συνέλευση την Δευτέρα, που συγκάλεσε ο κ. Τσούκαλος.

Την επομένη κατατίθεται το νομοσχέδιο και ακολουθεί συζήτηση επί των άρθρωντου και ψήφισή του 2 μέρες μετά.

Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Feb 6 2009, 15:43

Ναι μεν θα συζητηθεί τη Τρίτη, αλλά τα ...σπουδαία θα σκάσουν Δευτέρα βράδυ..

τελικα ποια ηταν τα σπουδαια? γιατι καπου δεν τα παρακολουθησα ολα :huh:

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Συνάδελφοι προτείνω συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΟΕΝΓΕ τη Δευτέρα 23.2, για ''οπλίσουμε με θάρρος'' τον κ.Τσούκαλο για να αντιμετωπίσει τις πιέσεις του Υπουργού Δημήτρη.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Off the record...:

Επειδή ότι είδους νομοσχέδιο περάσει από τη Βουλή και είναι διαφορετικό από την κλαδική σύμβαση που υπεγράφει την 1η Δεκεμβρίου, ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ να κάνουν πάνω από 2 και 4 εφημερίες.

Κι επειδή παρόλο που δίνουν "εντέλλεσθε" για παραπάνω εφημερίες, με την ελπίδα να αργήσουν να εκδικασθούν οι αγωγές και μέχρι τότε να έχει τελειώσει το ζήτημα, ξέρουν πως μπορεί να βρουν σοβαρά το μπελά τους δικαστικά.

Κι επειδή πιστεύουν πως κάποιοι "συγκεκριμένοι" σύντροφοι θα τους βοηθήσουν, αν θέλουν να πολιτευτούν ή να καταλάβουν διάφορες καλοπληρωμένες θέσεις σε Οργανισμούς...

Τη Δευτέρα μάλλον θα προσπαθήσουν να περάσουν την ιδέα πως η πρώτη σύμβαση θα πρέπει να ακυρωθεί και να υπογραφεί δεύτερη, με τους όρους του νομοσχεδίου που καταθέτει ο Αβραμόπουλος και ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΠ'ΑΠΕΙΡΟΝ και σαν μοσχάρια στο αλέτρι.

On the record :

Η ΟΕΝΓΕ έχει επείγουσα συνέλευση την Δευτέρα, που συγκάλεσε ο κ. Τσούκαλος.

Την επομένη κατατίθεται το νομοσχέδιο και ακολουθεί συζήτηση επί των άρθρωντου και ψήφισή του 2 μέρες μετά.

Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.

Συνεπώς, είναι προφανές ότι υπάρχουν μόνο 3 εναλλακτικές:

 1. ή θα παρανομήσει ο Υπουργός και η Βουλή (για μια ακόμη φορά) και θα περάσει ένα νόμο που στη συνέχεια θα ακυρωθεί ή δεν θα εφαρμοστεί διότι θα κριθεί ότι έρχεται σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο της χώρας και της ΕΕ (κυρίως) -συνεπώς το πρόβλημα θα δημιουργήσει μεγαλύτερο μπάχαλο αφού θα καταστεί άλυτο για καιρό


 2. ή θα παρανομήσουν οι "εκπρόσωποι" των γιατρών και θα δεχθούν τις τροποποιήσεις της Κλαδικής Σύμβασης χωρίς να έχουν εξουσιοδοτηθεί από το σώμα των μελών της ΟΕΝΓΕ (όπως λέει και η συνάδελφος Λέττα Ζωϊτάκη http://www.greekmeds.gr/forum/index.php?sh...p;#entry334095) -συνεπώς θα διακινδυνέψουν δικαστικές διώξεις (διότι εδώ θα πέσουν αγωγές - όχι όπως στην περίπτωση της άμισθης ειδικότητας που κανείς δεν θα πληρώσει)


 3. ή, προ του αδιεξόδου, θα κληθεί νέο έκτακτο συνέδριο για να αποφανθεί (-με πιθανή μια κλαδική υποχώρηση λόγω συσχετισμών)

*****

Τροποποιήθηκε από aterpos
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Feb 6 2009, 15:43

Ναι μεν θα συζητηθεί τη Τρίτη, αλλά τα ...σπουδαία θα σκάσουν Δευτέρα βράδυ..

τελικα ποια ηταν τα σπουδαια? γιατι καπου δεν τα παρακολουθησα ολα :huh:

Παρακολούθησες πολύ λίγα....και να σκεφτεί κανείς πως βγάζουν μάτι! emwhistling

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.