Jump to content

Εξώδικο της ΕΝΕ προς το ΙΕΚ <<ΟΜΗΡΟΣ>>


Recommended Posts

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Νοσηλευτών-

Νοσηλευτριών Ελλάδος», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός

47 και εκπροσωπείται νομίμως

ΠΡΟΣ

Τον Όμιλο Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «ΟΜΗΡΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός

Βερανζέρου 3, Πλατεία Κάνιγγος και εκπροσωπείται νομίμως

Προσφάτως πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας http://iekomiros.

gr/portal/iek/omorfia-ygeia/oz_20070629323.php3, σύμφωνα με το οποίο ο Όμιλος

Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «Όμηρος» παρουσιάζει την ειδικότητα «Νοσηλευτής

Χειρουργείου» ως δυνάμενη να αποκτηθεί κατόπιν παρακολούθησης του προγράμματος

σπουδών του αντίστοιχου Ι.Ε.Κ. του ως άνω Ομίλου. Επί του περιεχομένου της ανωτέρω

ιστοσελίδας αναφέρονται τα ακόλουθα.

Εν προκειμένω, η χρήση του όρου «Νοσηλευτής» είναι εντελώς αυθαίρετη και μη

συνάδουσα με το σαφές νομοθετικό πλαίσιο, που ρυθμίζει την απονομή του επαγγελματικού

τίτλου του Νοσηλευτή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου

1579/1985, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος

του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων

νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών

νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων

σχολών α, β, γ.

Όπως προκύπτει από την παραπάνω διάταξη, η χρήση του επαγγελματικού τίτλου του

Νοσηλευτή προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες πτυχιούχων των ως άνω

περιοριστικώς απαριθμουμένων σχολών, μεταξύ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα

Ι.Ε.Κ. του Ομίλου «Όμηρος».

Εντεύθεν, η χρήση του όρου «Νοσηλευτής» από τον φορέα «Όμιλος Εκπαίδευσης και

Τεχνολογίας ΟΜΗΡΟΣ» έρχεται σε αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων του

Νόμου 1579/1985 και είναι παράνομη και καταχρηστική. Επιπλέον, δημιουργεί αναπόφευκτα

σύγχυση στους σπουδαστές που φοιτούν στο εν λόγω Ι.Ε.Κ., παραπλανώντας τους

αναφορικά με τον επαγγελματικό τίτλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτούν κατά

την αποφοίτησή τους, συμβάλλοντας κατ’αυτόν τον τρόπο αποφασιστικά στην αντιποίηση του

νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Στο σημείο, δε, αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

3§2 του Νόμου 3252/2004 «τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που

είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ)

Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων,

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην

Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των

οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών

της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 31§3 του ιδίου ως

άνω Νόμου, «εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται όλοι οι

νοσηλευτές να εγγραφούν στα μητρώα της Ε.Ν.Ε. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού

διαστήματος η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς εγγραφή στην Ε.Ν.Ε. συνιστά

πειθαρχικό παράπτωμα».

Επειδή, η χρήση του επαγγελματικού τίτλου του Νοσηλευτή από τον Όμιλό σας είναι

παράνομη και καταχρηστική.

Επειδή, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχει εκ του Νόμου 3252/2004 ως σκοπό της,

μεταξύ άλλων, τον περιορισμό της αντιποίησης της άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ε.Ν.Ε., έχοντας προφανές έννομο συμφέρον όπως παρέμβει, διαμαρτύρεται εντόνως για

όσα ανωτέρω αναφέρονται

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός της

Ζητεί την άμεση διακοπή κάθε περαιτέρω μελλοντικής χρήσης του επαγγελματικού τίτλου του

Νοσηλευτή από τον Όμιλο Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «ΟΜΗΡΟΣ»

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στους

αποδέκτες, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη

στην έκθεση επίδοσής του.

Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε χαρτόσημο 1,15 ευρώ του Ταμείου Προνοίας

Δικηγόρων Αθηνών.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

www.enne.gr

Τροποποιήθηκε από lia21
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

καλά τους κάνανε!αμάν πια με το ότι στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις!

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Πηγαινα για αγγλικα εκει! :)

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

όντως το έχουν ξεφτυλίσει... :splaaaats:

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Νοσηλευτών-

Νοσηλευτριών Ελλάδος», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός

47 και εκπροσωπείται νομίμως

ΠΡΟΣ

Τον Όμιλο Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «ΟΜΗΡΟΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός

Βερανζέρου 3, Πλατεία Κάνιγγος και εκπροσωπείται νομίμως

Προσφάτως πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας http://iekomiros.

gr/portal/iek/omorfia-ygeia/oz_20070629323.php3, σύμφωνα με το οποίο ο Όμιλος

Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «Όμηρος» παρουσιάζει την ειδικότητα «Νοσηλευτής

Χειρουργείου» ως δυνάμενη να αποκτηθεί κατόπιν παρακολούθησης του προγράμματος

σπουδών του αντίστοιχου Ι.Ε.Κ. του ως άνω Ομίλου. Επί του περιεχομένου της ανωτέρω

ιστοσελίδας αναφέρονται τα ακόλουθα.

Εν προκειμένω, η χρήση του όρου «Νοσηλευτής» είναι εντελώς αυθαίρετη και μη

συνάδουσα με το σαφές νομοθετικό πλαίσιο, που ρυθμίζει την απονομή του επαγγελματικού

τίτλου του Νοσηλευτή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου

1579/1985, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος

του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων

νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών

νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων

σχολών α, β, γ.

Όπως προκύπτει από την παραπάνω διάταξη, η χρήση του επαγγελματικού τίτλου του

Νοσηλευτή προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες πτυχιούχων των ως άνω

περιοριστικώς απαριθμουμένων σχολών, μεταξύ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα

Ι.Ε.Κ. του Ομίλου «Όμηρος».

Εντεύθεν, η χρήση του όρου «Νοσηλευτής» από τον φορέα «Όμιλος Εκπαίδευσης και

Τεχνολογίας ΟΜΗΡΟΣ» έρχεται σε αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων του

Νόμου 1579/1985 και είναι παράνομη και καταχρηστική. Επιπλέον, δημιουργεί αναπόφευκτα

σύγχυση στους σπουδαστές που φοιτούν στο εν λόγω Ι.Ε.Κ., παραπλανώντας τους

αναφορικά με τον επαγγελματικό τίτλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτούν κατά

την αποφοίτησή τους, συμβάλλοντας κατ’αυτόν τον τρόπο αποφασιστικά στην αντιποίηση του

νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Στο σημείο, δε, αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

3§2 του Νόμου 3252/2004 «τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που

είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ)

Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων,

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην

Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των

οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών

της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 31§3 του ιδίου ως

άνω Νόμου, «εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται όλοι οι

νοσηλευτές να εγγραφούν στα μητρώα της Ε.Ν.Ε. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού

διαστήματος η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς εγγραφή στην Ε.Ν.Ε. συνιστά

πειθαρχικό παράπτωμα».

Επειδή, η χρήση του επαγγελματικού τίτλου του Νοσηλευτή από τον Όμιλό σας είναι

παράνομη και καταχρηστική.

Επειδή, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχει εκ του Νόμου 3252/2004 ως σκοπό της,

μεταξύ άλλων, τον περιορισμό της αντιποίησης της άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ε.Ν.Ε., έχοντας προφανές έννομο συμφέρον όπως παρέμβει, διαμαρτύρεται εντόνως για

όσα ανωτέρω αναφέρονται

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός της

Ζητεί την άμεση διακοπή κάθε περαιτέρω μελλοντικής χρήσης του επαγγελματικού τίτλου του

Νοσηλευτή από τον Όμιλο Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «ΟΜΗΡΟΣ»

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στους

αποδέκτες, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη

στην έκθεση επίδοσής του.

Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε χαρτόσημο 1,15 ευρώ του Ταμείου Προνοίας

Δικηγόρων Αθηνών.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

www.enne.gr

Αυτό το εξώδικο ίσως να είναι και η μοναδική χρήσιμη κίνηση που έχει κάνει η ΕΝΕ απο την ίδρυση της...

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.