Jump to content

Τ.Σ.Α.Υ. :Ασφάλιση Υγειονομικών για περιόδους μη άσκησης του επαγγέλματος.


Recommended Posts

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Ασφάλιση Υγειονομικών για περιόδους μη άσκησης του επαγγέλματος.

Με απόφαση αριθ. 601/18-6-2008 το Δ.Σ. του Τ.Σ.Α.Υ. αποφασίζει ομόφωνα :

1) Υγειονομικοί (ιατροί, οδ/ροι, φαρ/ποιοί, κτηνίατροι) ασφαλιζόμενοι μετά την 1/1/1993 (Ν.Α.) δύνανται να ασφαλισθούν στο ΤΣΑΥ για μια διετία, χωρίς να είναι απαραίτητο να αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλματος εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

α) Να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο Υγειονομικό Σύλλογο

β) Να μην έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα

Η ασφάλιση των υγειονομικών που υπάγονται σ΄αυτήν την κατηγορία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τα δύο (2) έτη και διακόπτεται όταν ο υγειονομικός αρχίσει να ασκεί καθοιονδήποτε τρόπο το επάγγελμα του υγειονομικού ή έχει στραφεί σε άλλο επάγγελμα.

Για όσους υγειονομικούς προβλέπεται λήψη ειδικότητας ο χρόνος ασφάλισης επεκτείνεται και στα τυχόν μεσοδιαστήματα που παρεμβάλλονται μέχρι την τοποθέτησή τους για λήψη κύριας ειδίκευσης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έναρξη ασφάλισης κατά τα ανωτέρω είναι:

Α) Υποβολή αίτησης στο Ταμείο

Β) Πρωτόκολλο αίτησης για έναρξη ειδικότητας από το Υπουργείο Υγείας

Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα.

Για την κατά τα ανωτέρω συνέχιση της ασφάλισής του, ο υγειονομικός υποχρεούται να υποβάλλει κάθε έτος το εκκαθαριστικό της δήλωσης φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους και υπεύθυνη δήλωση για το τρέχον έτος, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι της ασφάλισής του.

Το δικαίωμα ασφάλισης άρχεται από την υποβολή της αίτησης, η οποία είναι αμετάκλητη.

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει τις εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλει τις εισφορές της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός εάν με αίτησή του επιλέξει άλλη ασφαλιστική κατηγορία.

2) Η Υπηρεσία εντέλλεται για τις σχετικές ενέργειες.

Τροποποιήθηκε από tasostheodoridis
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση υγειονομικών νέων ασφαλιζομένων, για περιόδους μη άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 601/08.

Ως συμπληρωματικό της απόφασης 601/08 ( συν. 1) σας στέλνω τις παρακάτω παρατηρήσεις:

Α. Σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. ΤΣΑΥ αρ. 601/08, οι υγειονομικοί νέοι ασφαλιζόμενοι, μπορούν να ασφαλίζονται στο ΤΣΑΥ για μία διετία χωρίς να είναι απαραίτητο να αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλματος υποβάλλοντας σχετική αίτηση ( σχέδιο αίτησης συνημμένο), εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο υγειονομικό σύλλογο,

β) να μην έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έναρξη ασφάλισης σύμφωνα με την 601/08 είναι:

Υποβολή αίτησης στο Ταμείο

Πρωτόκολλο αίτησης για έναρξη ειδικότητας από το Υπουργείο Υγείας (για τους γιατρούς βασικά)

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα.

Παρατήρηση για τα δικαιολογητικά 2 και 3.

Στην περίπτωση που ο γιατρός δεν έχει υποβάλει αίτηση για έναρξη ειδικότητας στο Υπουργείο και θέλει να ασφαλισθεί για πρώτη φορά σύμφωνα με την 601/08, δεχόμαστε την αίτηση του και τον ασφαλίζουμε μέχρι 2 έτη, όπως θα κάναμε και για τον φαρμακοποιό, τον κτηνίατρο και τον οδοντίατρο. Επίσης , επειδή στην αίτηση, δείγμα της οποίας σας αποστέλλουμε, υπάρχει και η δήλωση ότι «δεν έχω τραπεί σε άλλο επάγγελμα» μπορούμε να αποφεύγουμε την Υπ. Δήλωση, Αυτός ο τρόπος ασφάλισης θα διακόπτεται όταν ο ασφαλισμένος αρχίσει να ασκεί το επάγγελμα του υγειονομικού ή να ασφαλίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3232/04 (δηλαδή συμμετέχοντας σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ή ερευνητικό πρόγραμμα ή να έχει υποτροφία ή να είναι μέλος ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ή ΑΕ) ή όταν θα μας δηλώσει ότι έχει στραφεί σε άλλο επάγγελμα ή μας δηλώσει ότι ασκεί το επάγγελμα και ασφαλίζεται σε άλλη χώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ.

• Η αίτηση δεν έχει αναδρομικότητα ανεξάρτητα από το πότε ο υγειονομικός έχει πτυχίο και άδεια άσκησης. Η ασφάλιση θα αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία είναι αμετάκλητη.

• Ο ασφαλισμένος θα καταβάλει τις εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού κάτω πενταετίας,( θα ισχύει δηλαδή η πενταετία, όχι όπως στην 501/Ο5) που η χρέωση γίνεται με το ασφάλιστρο άνω πενταετίας), στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, εκτός αν επιλέγει με αίτηση του άλλη ανώτερη.

Η αίτηση θα πρωτοκολλείται, θα επισυνάπτεται στο απογραφικό και στα υπόλοιπα δικαιολογητικά (πτυχίο, άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής στο Σύλλογο, φωτοτυπία ταυτότητας, Υ.Δ.. για Α.Φ.Μ) και θα αποτελεί το δικαιολογητικό για την έναρξη ασφάλισης δηλαδή η έναρξη υποχρεώσεων θα έχει την ίδια ημερομηνία με την αίτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ.

Σφραγίδα (σας την αποστέλλουμε) στο απογραφικό και στο ασφαλιστικό βιβλιάριο.

Δεν θα δεχόμαστε την αίτηση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Όταν ο ασφαλισμένος ξεκινά την ασφάλιση με αυτόν τον τρόπο ( σύμφωνα με την απόφαση 601/08), η ασφάλιση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τα 2 έτη,

Β. Για όσους υγειονομικούς προβλέπεται λήψη ειδικότητας, (δηλ. γιατροί) ο χρόνος ασφάλισης θα επεκτείνεται και στα τυχόν μεσοδιαστήματα που παρεμβάλλονται μέχρι την τοποθέτησή τους για λήψη κύριας ειδικότητας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συνέχιση ασφάλισης σύμφωνα με την 601/08 και σε αυτή την περίπτωση είναι:

Υποβολή αίτησης στο Ταμείο

Πρωτόκολλο αίτησης για έναρξη ειδικότητας από το Υπουργείο Υγείας

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα.

Επειδή στην αίτηση, δείγμα της οποίας σας αποστέλλουμε, υπάρχει και η δήλωση ότι «δεν έχω τραπεί σε άλλο επάγγελμα» μπορούμε να αποφεύγουμε την Υπ. Δήλωση.

Επίσης για την συνέχιση ασφάλισης με αυτόν τον τρόπο, ο υγειονομικός υποχρεούται να υποβάλλει κάθε έτος αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή αντίγραφο της δήλωσης φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους και υπεύθυνη δήλωση για το τρέχον έτος με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι ασφάλισής του δηλ. ότι δεν έχει στραφεί σε άλλο επάγγελμα.

Κατά την εφαρμογή αυτής της απόφασης είχαμε κάποια ερωτηματικά τα οποία υποβάλλαμε στο Δ.Σ. για λήψη συμπληρωματικής απόφασης. Όταν θα έχουμε συμπληρωματική απόφαση θα σας την αποστείλουμε.

Τέλος θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την 50|/05 για συνέχιση ασφάλισης μέχρι δύο έτη αφού θα κάνουμε και διακοπή ασφάλισης (ό,τι κάναμε μέχρι τώρα).

Προφανώς η 501/05 πλέον θα ισχύει κυρίως για κτηνιάτρους, έμμισθους (ή όχι) φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους και για γιατρούς μετά τη λήψη της ειδικότητας, αφού τα κενά μέχρι την τοποθέτηση για την λήψη της κύριας ειδικότητας θα μπορούν να καλυφθούν με την 601/08 από την ημερομηνία υποβολής της γιατί δεν έχει αναδρομικότητα όπως προαναφέραμε.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα όποια προβλήματα ή δυσκολίες αντιμετωπίσετε κατά την εφαρμογή της απόφασης.

Υ.Γ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αν και το θέμα υπάρχει, δεν μπόρεσα να το βρω και αναγκάστηκα για να ποστάρω το δεύτερο post να ανοίξω νέο.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ορίστε και τα απαραίτητα τηλέφωνα των κεντρικών γραφείων του Τ.Σ.Α.Υ. για οποιαδήποτε πληροφορία.

2970142432_3e33b0dfdf_o.jpg

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.