Jump to content

[υποψ.αγροτικός] Κριτήρια διορισμού- Απαραίτητα δικαιολογητικά- Δικαιώματα και υποχρεώσεις


anastasiostheodoridis

Recommended Posts

Καθορισμός κριτηρίων διορισμού ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία - Φ.Ε.Κ. 306 τεύχος Β'/26-2-2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π.

ΤΜΗΜΑ: Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας: 101 87

Πληροφορίες: Ε. Πάττα

Τηλέφωνο : 2105236047

Αθήνα 21. 2 .2008 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/οικ. 24249

ΘΕΜΑ : Καθορισμός κριτηρίων διορισμού γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

ΑΠΟΦΑΣΗ

‘Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν.Δ. 67/68 άρθρ.1 παρ.1 και 8 (ΦΕΚ 303 τ. Α΄).

β. Του Ν. 1397/83 άρθρ.14 παρ.1(ΦΕΚ 143τ. Α΄).

γ. Του Ν. 1579/85 άρθρ.4 παρ. 2 (ΦΕΚ 217 τ. Α΄.)

δ. Του Ν. 1759/88 άρθρ.54 παρ.1 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄).

ε. Του Ν. 1963/91 άρθρ.20 παρ.3 (ΦΕΚ 138 τ. Α΄).

στ. Του Ν. 2194/94 άρθρ. 5 παρ.1 (ΦΕΚ 34 τ. Α΄).

ζ. Του Ν. 2519/97 άρθρ. 26 (ΦΕΚ 165 τ. Α΄).

η. Του Ν. 2646/98 άρθρ. 28 (ΦΕΚ 236 τ. Α΄).

θ. Του Ν. 2716/99 άρθρ. 24 παρ.10 (ΦΕΚ 96 τ. Α΄).

ι. Του Ν. 2737/99 άρθ.21 παρ.4 (ΦΕΚ 174 τ. Α’).

ια. Του Ν. 3580/2007 άρθρ. 21 παρ. 3Α (ΦΕΚ 134 τ. Α΄)

ιβ.Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).

ιγ. Του Π.Δ/τος 95/2000» Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ. Α’).

ιδ.Της αριθ. Γ. Π. οικ. 125558/2007 απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1962 τ.Α΄).

2. Τις ανάγκες ιατρικής περίθαλψης στην ύπαιθρο.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό

Ορίζουμε ότι :

1.Για την τοποθέτηση γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικών) σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.Δ. 67/68 ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Η υπηρεσία καταρτίζει κατάσταση των κενών και κενουμένων θέσεων Ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Κ.Υ. και Π. Ι., ύστερα από πρόταση των Νοσοκομείων και στη συνέχεια αναρτά αυτή σε ειδική θέση στην είσοδο του Υπουργείου καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mohaw.gr.

Οι θέσεις προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν τη λήξη της θητείας των γιατρών που υπηρετούν σε αυτές.

Στις κενές και κενούμενες θέσεις των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου διορίζονται κατά προτεραιότητα γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής.

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής στις θέσεις που ανακοινώνονται, τοποθετούνται γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου.

Για τις ανωτέρω θέσεις οι ενδιαφερόμενοι γιατροί υπόχρεοι και με θητεία(που έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου) μπορούν να υποβάλουν σχετική έντυπη αίτηση για μέχρι δύο (2) κενές ή κενούμενες θέσεις, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το διορισμό τους, μεταξύ των οποίων είναι και η νόμιμη αναβολή από το στρατό, το χρονικό διάστημα της οποίας να είναι τουλάχιστο ένα (1) έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ή η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Σε διαφορετική περίπτωση οι αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

2.Η επιλογή των υπόχρεων γιατρών για τοποθέτηση στις προκηρυσσόμενες κενές και κενούμενες θέσεις, γίνεται με αυστηρή βαθμολογική σειρά, όπως αυτή προκύπτει από τα παρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη βαθμολόγηση για καθένα από αυτά:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ

α. Ημερομηνία κτήσης πτυχίου : ανά δίμηνο συμπληρωμένο 1

β. Βαθμός πτυχίου

Λίαν καλώς 1

‘Αριστα 2

Για πτυχία Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και προκειμένου να καθοριστεί η βαθμολογία αυτών ως προς την αντίστοιχη των ελληνικών πτυχίων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

3. α. Για τους γιατρούς που κατέχουν πτυχία Πανεπιστημίων της αλλοδαπής εκτός χωρών – μελών της Ε.Ε. και που έχουν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την ημερομηνία κτήσεως του πτυχίου τους αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ, για δε τους πτυχιούχους ιατρικών σχολών χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους, εφόσον είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ., ή την ημερομηνία ένταξης της χώρας στην Ε.Ε., αν δε διαθέτουν την προαναφερόμενη αναγνώριση.

β. Οι γεννηθέντες εκτός Ελλάδας, γιατροί, υποχρεούνται μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών να προσκομίζουν βεβαίωση από το Τμήμα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το Δήμο ή την Κοινότητα από την οποία να προκύπτει η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τη γέννησή τους.

4. α. Γιατροί που έχουν ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να διορίζονται σε κενές και κενούμενες θέσεις γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σύμφωνα με το σύστημα επιλογής των παραγράφων 2 και 3α εφόσον δεν έχουν τύχει απαλλαγής της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ως αλλοδαποί ή κατέχουν τίτλο ειδικότητας από το εξωτερικό και υποχρεούνται να εκπληρώσουν την υπηρεσία υπαίθρου στην Ελλάδα.

β. Απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού τους είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και ορολογίας βεβαιωμένη από το Κ.Ε.Σ.Υ.

γ. Η εξέταση της γλώσσας δεν απαιτείται για τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου ιθαγένειας Κράτους – Μέλους της Ε.Ε., οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα ή έχουν πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης τουλάχιστο έξι (6) μηνών από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ελληνικού νοσοκομείου, στο οποίο είχαν τοποθετηθεί ως υπεράριθμοι αλλοδαποί για ειδίκευση, ή έχουν πράξη αναγνώρισης του πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

5. α. Για τους αλλοδαπούς γιατρούς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης πολιτογράφησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Για τους αλλοδαπούς γιατρούς που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και συνεχίζουν να υπηρετούν ως ειδικευόμενοι αλλοδαποί υπότροφοι, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους αρχίζει από την ημερομηνία διαγραφής τους από τη θέση του ειδικευόμενου αλλοδαπού υπότροφου.

6. Για του ομογενείς γιατρούς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Ίμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη, ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την κτήση του πτυχίου τους, αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, για δε τις περιπτώσεις των γιατρών που κατέχουν πτυχία Ιατρικών σχολών χωρών μελών της Ε.Ε. από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 3α της παρούσας .

7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επικρατέστερος είναι ο υποψήφιος με την προγενέστερη ημερομηνία πτυχίου. Σε περίπτωση που οι ισοβαθμούντες έχουν την ίδια ημερομηνία κτήσης πτυχίου, γίνεται κλήρωση για την επιλογή εκείνου του γιατρού που θα διορισθεί.

8. Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού ή διακοπής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και υπηρεσίας υπαίθρου, σε επόμενη διεκδίκηση θέσεων σε Κ.Υ. και Π.Ι. οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα επιλογής αλλά διορίζονται ή τοποθετούνται εκ νέου για εκπλήρωση ή συμπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους σε κενά Κ.Υ. και Π. Ι. που η Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να καλυφθούν.

9. Γιατροί με θητεία (μη υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.Δ. 67/68) μπορούν να διεκδικούν με αίτησή τους θέση μόνο από την ειδική προκήρυξη για κενά μονοθέσια Π.Ι. και Κ.Υ. νησιών στα οποία δεν λειτουργούν Νοσοκομεία.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι για τις θέσεις με θητεία και ο επικρατέστερος από πλευράς μορίων έχει ήδη ολοκληρώσει ένα τουλάχιστον χρόνο με θητεία θα επιλέγεται ο αμέσως επόμενος επικρατέστερος που δεν έχει διορισθεί ήδη μια φορά με θητεία.

Ο υπολογισμός των μορίων για τους ανωτέρω γιατρούς θα γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ισχύει και για τους υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού ή διακοπής της νέας θητείας τους πριν την ολοκλήρωσή της, υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στην παράγραφο 8 της παρούσας.

Οι γιατροί μη υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (με θητεία) μπορούν να διεκδικούν τις ανωτέρω θέσεις εφόσον έχουν αναμονή για ειδικότητα για χρονικό διάστημα πλέον του ενός (1) έτους.

Για τους γιατρούς αυτούς δεν ισχύει η υποχρέωση τρίμηνης εκπαίδευσης.

10. Επίσης δεν επιτρέπεται μετάθεση για τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου.

11. Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης από τον επικρατέστερο για τη συγκεκριμένη θέση γιατρό, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Υπηρεσία προχωρά στην τοποθέτηση του αμέσως επόμενου υποψήφιου γιατρού για την ίδια θέση.

12. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

13.Η αριθ. Υ10γ/οικ. 62940/2006 απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. Υ10γ/126893/2002 (ΦΕΚ 1628 Β΄) απόφασης με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων διορισμού αγροτικών γιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 703 τ. Β΄) εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με έναρξη ισχύος από την πρώτη προκήρυξη θέσεων που θα γίνει μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφεία κ. Γεν. Γραμ.

4. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Υγείας

5. Δνση Προσωπικού N.Π. Τμήμα Γ΄

6. Αρχείο με την παράκληση να δημοσιευθεί

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Β. ΡΙΖΑΣ

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • Απαντήσεις 56
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΤΜΗΜΑ: Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας: 101 87

Τηλέφωνο : 210 5236047

Αθήνα 7 . 3 .2008

Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/οικ.

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθ. Υ10γ/οικ. 24249/21-2-2008 «Καθορισμός κριτηρίων διορισμού γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία»

ΑΠΟΦΑΣΗ

‘Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν.Δ. 67/68 άρθρ.1 παρ.1 και 8 (ΦΕΚ 303 τ. Α΄).

β. Του Ν. 1397/83 άρθρ.14 παρ.1(ΦΕΚ 143τ. Α΄).

γ. Του Ν. 1579/85 άρθρ.4 παρ. 2 (ΦΕΚ 217 τ. Α΄.)

δ. Του Ν. 1759/88 άρθρ.54 παρ.1 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄).

ε. Του Ν. 1963/91 άρθρ.20 παρ.3 (ΦΕΚ 138 τ. Α΄).

στ. Του Ν. 2194/94 άρθρ. 5 παρ.1 (ΦΕΚ 34 τ. Α΄).

ζ. Του Ν. 2519/97 άρθρ. 26 (ΦΕΚ 165 τ. Α΄).

η. Του Ν. 2646/98 άρθρ. 28 (ΦΕΚ 236 τ. Α΄).

θ. Του Ν. 2716/99 άρθρ. 24 παρ.10 (ΦΕΚ 96 τ. Α΄).

ι. Του Ν. 2737/99 άρθ.21 παρ.4 (ΦΕΚ 174 τ. Α’).

ια. Του Ν. 3580/2007 άρθρ. 21 παρ. 3Α (ΦΕΚ 134 τ. Α΄)

ιβ.Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).

ιγ. Του Π.Δ/τος 95/2000» Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ. Α’).

ιδ.Της αριθ. Γ. Π. οικ. 125558/2007 απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1962 τ. Α΄).

2. Τις ανάγκες ιατρικής περίθαλψης στην ύπαιθρο.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό

Τροποποιούμε την αριθ. Υ10/γοικ. 24249/21-2-2008 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων διορισμού γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ ) ως εξής:

2. Η επιλογή των υπόχρεων γιατρών για τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες κενές και κενούμενες θέσεις, γίνεται με αυστηρή βαθμολογική σειρά, όπως αυτή προκύπτει από τα παρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη βαθμολόγηση για καθένα από αυτά:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ

α. Ημερομηνία κτήσης πτυχίου : ανά δίμηνο συμπληρωμένο 1

β. Βαθμός πτυχίου

Λίαν καλώς 1

Άριστα 2

Για πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν έχουν αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ θα υπάρχει η εξής αντιστοιχία:

72/110-94/110 1

95/110-110/110 2

5β. Για τους αλλοδαπούς γιατρούς που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ο υπολογισμός των βαθμών ως προς την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους αρχίζει από την ημερομηνία διαγραφής τους από τη θέση του ειδικευόμενου αλλοδαπού υποτρόφου.

11.Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης από τον επικρατέστερο για τη συγκεκριμένη θέση γιατρό, με υπεύθυνη δήλωσή του, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Υπηρεσία προχωρά στην τοποθέτηση του αμέσως επόμενου υποψήφιου γιατρού για την ίδια θέση.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφεία κ. Γεν. Γραμ.

4. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Υγείας

5. Δνση Προσωπικού N.Π. Τμήμα Γ΄

6. Αρχείο με την παράκληση να δημοσιευθεί

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Β. ΡΙΖΑΣ

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας

Τροποποιήθηκε από tasostheodoridis
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κάρτα αμογένειας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΟ/Α/10050/20-4-2007 (ΦΕΚ629/25-4-2007τ.Β) (αντικατάσταση ποινικού μητρώου).

4. Αντίγραφο πτυχίου.

* Για πτυχία αλλοδαπής: ξενόγλωσσο και μετάφραση – άδεια άσκησης επαγγέλματος στην αλλοδαπή.

* Για Ιταλικά πτυχία επί πλέον: ΕSAME DI STATO και μετάφραση–ATTESTATO και μετάφραση.

* Για πτυχία άλλων χωρών (πλην Ε.Ε.), επί πλέον: ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε..

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από Νομαρχία.

6. Τίτλο ειδικότητας .

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄(η τυχόν αναβολή να είναι διάρκειας πλέον του ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης) ή σχετική βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τη Μονάδα τους (για άρρενες).

8. Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας (από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας

του τόπου κατοικίας). (Θα κατατεθεί στο Νοσοκομείο διορισμού από τον διορισθέντα).

1. Βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

2.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κάρτα ομογένειας.

* Για τους πρώην αλλοδαπούς: ΦΕΚ πολιτογράφησης-Κτήση Ιθαγένειας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/10050/20-4-2007 (ΦΕΚ629/25-4-2007τ.Β) (Αντικατάσταση ποινικού μητρώου)

4. Αντίγραφο πτυχίου.

* Για πτυχία αλλοδαπής: ξενόγλωσσο και μετάφραση – άδεια άσκησης επαγγέλματος στην

αλλοδαπή.

* Για Ιταλικά πτυχία επί πλέον: ΕSAME DI STATO και μετάφραση –ATTESTATO και

μετάφραση .

* Για πτυχία άλλων χωρών (πλην Ε.Ε.), επί πλέον: ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση τίτλου

σπουδών από χώρα της Ε.Ε..

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από Νομαρχία.

6. Τίτλο ειδικότητας (για ειδικευμένους) .

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄(η τυχόν αναβολή να είναι διάρκειας πλέον του

ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης) ή σχετική βεβαίωση οριστικής

απόλυσης από τη Μονάδα τους (για άρρενες).

8. Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας (από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας

του τόπου κατοικίας). (Θα κατατεθεί στο νοσοκομείο διορισμού από τον διορισθέντα).

1. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

2. Βεβαίωση και διαγραφή από την υπηρεσία υπαίθρου (συνολική προϋπηρεσία υπηρεσίας υπαίθρου )

3. Βεβαίωση σειράς προτεραιότητας και χρόνου αναμονής για την ειδικότητα (ο χρόνος αναμονής για την ειδικότητα να είναι διάρκειας πλέον των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης ) ή τίτλο ειδικότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κάρτα ομογένειας.

* Για τους πρώην αλλοδαπούς: ΦΕΚ πολιτογράφησης – Κτήση Ιθαγένειας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/10050/20-4-2007 (ΦΕΚ629/25-4-2007τ.Β) (Αντικατάσταση ποινικού μητρώου).

4. Αντίγραφο πτυχίου.

* Για πτυχία αλλοδαπής: ξενόγλωσσο και μετάφραση – άδεια άσκησης επαγγέλματος στην αλλοδαπή.

* Για Ιταλικά πτυχία επί πλέον: ΕSAME DI STATO και μετάφραση–ATTESTATO καιμετάφραση.

* Για πτυχία άλλων χωρών (πλην Ε.Ε.), επί πλέον: ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε.

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από Νομαρχία.

6. Τίτλο ειδικότητας (για ειδικευμένους) .

7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄(η τυχόν αναβολή να είναι διάρκειας πλέον του ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης) ή σχετική βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τη Μονάδα τους (για άρρενες).

8. Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας (από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας). (Θα κατατεθεί στο νοσοκομείο διορισμού από τον

διορισθέντα).

1. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

2. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/10050/20-4-2007 (ΦΕΚ629/25-4-2007τ.Β) (Αντικατάσταση ποινικού μητρώου).

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

ότι δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α’) και κατ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ιδίου νόμου ή δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών μου δικαιωμάτων ή δεν έχω παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα, για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Α. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Οι γιατροί, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικοί ιατροί) που υπηρετούν στα Κ.Υ. τα Π.Ι. και στα Π.Π.Ι., υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθημερινά στην κοινότητα ή στον δήμο όπου είναι η έδρα του Κ.Υ., ή του Π.Ι. ή του Π.Π.Ι. σε πρωινή οκτάωρη απασχόληση, όπως και στην περιοχή ευθύνης τους σε τακτές και ισότιμα κατανεμημένες επισκέψεις που καθορίζονται από την εποπτεύουσα αρχή.

(Σχετ. το Υ4α/οικ.8972/6-8-96 έγγραφο του Υ.Υ.Π & Κ.Α και)

2. Οι αγροτικοί ιατροί των Περιφερειακών ιατρείων μπορούν να διαμένουν μέσα στα όρια ευθύνης του ιατρείου τους, εφόσον αδυνατούν να εξεύρουν κατάλληλη κατοικία στην κοινότητα διορισμού τους , μετά από έγκριση της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται. (Το Α3α/οικ.5518/28-3-90 εγκ.Υ.Υ.&Π.

4. Μετά το πέρας του ωραρίου στα αγροτικά ιατρεία διαμένουν είτε στην έδρα του Ιατρείου είτε στην περιοχή ευθύνης τους εφόσον υπάρχει στέγη που πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής με εξαίρεση όσων συμμετέχουν σε πρόγραμμα εφημερίας της υπερκείμενης υγειονομικής μονάδας και μόνο για την ημέρα εφημερίας τους. Σε αντίθετη περίπτωση και μόνο με άδεια του εποπτεύοντος Νοσοκομείου (Ν.2071/92 άρθρο 23) δύνανται να διαμένουν και εκτός της περιοχής ευθύνης των. (Σχετ.το Υ4α/οικ.8972/6-8-96 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας)

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Τα Κ.Υ, τα Π.Ι. και τα Π.Π.Ι παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους πολίτες ισοτίμως, αδιακρίτως και ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ή όχι κάλυψής τους.

2. Οι γιατροί που υπηρετούν στα Κ.Υ, τα Π.Ι. και τα Π.Π.Ι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (Ε.Σ.Υ. Υπηρεσίας Υπαίθρου, αποσπασμένοι, κ.λ.π) λειτουργούν στα πλαίσια του σκοπού των Υγειονομικών μονάδων και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε πολίτη, χωρίς την είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής, πέραν από τον καθοριζόμενο μισθό και τα επιδόματα που τους καταβάλλονται.

3. Κάθε μορφή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών εξετάσεων που εκτελούνται καθ' υπόδειξη των γιατρών του Κ.Υ. παρέχεται δωρεάν σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. (Σχετ.το Υ3β/οικ.387/25-1-1994 έγγραφο του Υ.Υ.Π & Κ.Α)

Συνεπώς οι αγροτικοί ιατροί υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1&15 του Ν.1397/83 που επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του Ν.2194/94, σε όλο τον πληθυσμό της περιοχής ευθύνης του (μόνιμο και διερχόμενο) και όχι μόνο σε ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α και του δημοσίου. Επομένως δεν υπάρχει τυπικό έρεισμα για ξεχωριστή αμοιβή για παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους άλλων φορέων ούτε δικαιολογείται άρνηση παροχής των υπηρεσιών αυτών. (Σχετ.Η 251/95 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους)

4.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3487/55 (Φ.Ε.Κ.354/Α/55) οι αγροτικοί γιατροί των Π.Ι. και των Π.Π.Ι. υποχρεούνται να παρέχουν, καθ’όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης ή ατυχήματος, τις υπηρεσίες τους στο Ιατρείο ή και κατ’ οίκον. .. (Σχετ.το Υ3α/οικ.1869/22-6-01 έγγραφο Υ.Υ.& Π.)

5.Οι αγροτικοί ιατροί (υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή με θητεία), οπουδήποτε και αν αυτοί υπηρετούν (Κ.Υ, Π.Ι. Π.Π.Ι) απαγορεύεται να ασκούν ιδιωτικό έργο. (Σχετ. το Α3α/16861/24-10-1989 έγγραφο του Υ.Υ.Π.& Κ.Α)

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Επισκέψεις στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου ή της έδρας του Κ.Υ.

Οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου οφείλουν να επισκέπτονται μία φορά την εβδομάδα σε τακτές ημέρες και ώρες, που καθορίζονται με πρόγραμμα το οποίο θεωρείται από την εποπτεύουσα υπηρεσία και του οποίου αντίγραφο αναρτάται σε εμφανές σημείο του ιατρείου, στις κοινότητες και στους συνοικισμούς ευθύνης του Π.Ι,,του Π.Π.Ι ή του Κ.Υ, για την παρακολούθηση και εξέταση των ασθενών καθώς και την επίβλεψη και παρακολούθηση των θεμάτων δημόσιας υγείας και όταν καλούνται έκτακτα για επείγουσες περιπτώσεις. Στις υποχρεώσεις τους επίσης εντάσσεται και η παρακολούθηση των επιτόκων, μαίευσης και λεχωιδών. (Σχετ. το Α3α/οικ.1165/23-1-90 έγγραφο του Υ.Υ.Π & Κ.Α)

2. Επίσκεψη στο σπίτι – Φροντίδα ηλικιωμένων

Στις υποχρεώσεις του αγροτικού γιατρού, συμπεριλαμβάνεται και η παρακολούθηση των αρρώστων που βρίσκονται στο στάδιο της ανάρρωσης με την επίσκεψη «κατ’ οίκον» των ασθενών για την παρακολούθηση της πορείας της υγείας τους, την αναγραφή φαρμάκων κ.λ.π. (Σχετ. το οικ.15950/9-10-89 έγγραφο του Υ.Υ.Π & Κ.Α)

3. Διαχείριση έκτακτων περιστατικών

Οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου πρέπει να διαχειρίζονται τα έκτακτα περιστατικά και το θέμα των διακομιδών σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.Υ, τις οδηγίες του ΕΚΑΒ και της Γενικής Δ/νσης του Π.ε.Σ.Υ.Π.

Για τα περιστατικά που χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης, υποχρέωση του ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου είναι η παροχή κάθε φύσης ιατρικής περίθαλψης και Πρώτων Βοηθειών καθώς και η μέριμνα για την διακομιδή του ασθενούς στην πλησιέστερη νοσηλευτική μονάδα (σχετ.το Α3α/οικ.1165/23-1-90 έγγραφο του Υ.Υ.Π.& Κ.Α.)

Όταν συνοδεύουν ασθενείς δικαιούνται αποζημίωσης που αντιστοιχεί στα έξοδα μετακίνησης, εισιτηρίων και ημερήσιας εκτός έδρας δαπάνης. Όταν συνοδεύουν περιστατικό βρίσκονται σε ενεργό εφημερία και συνεπώς δύναται να αποζημιωθούν με το αντίστοιχο ποσό και δεν δικαιούνται άλλη αποζημίωση.

4. Άσκηση προληπτικής ιατρικής.

Οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου υποχρεούνται να ενεργούν, όσον αφορά στα θέματα πρόληψης και προαγωγή υγείας, σύμφωνα με τις οδηγίες της υγειονομικής αρχής που υπάγονται και να επιδιώκούν την αγωγή υγείας των κατοίκων της περιφέρείας του στα θέματα αυτά, καθώς και την ενημέρωση τους σε θέματα προστασίας της μητρότητας και παιδικής ηλικίας. (Σχετ.το Α3α/1165/23-1-90 έγγραφο του Υ.Υ.Π)

Επίσης πραγματοποιούν εμβολιασμούς κάθε είδους, επιβλέπουν για την καθαριότητα, την ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής ευθύνης του ιατρείου, προς αποφυγή δημιουργίας νοσογόνων εστιών.

Στα πλαίσια άσκησης προληπτικής ιατρικής, ο αγροτικός ιατρός καλείται να συμμετέχει και να υλοποιεί όσα προγράμματα οργανώνονται από το Α’ Π.ε.Σ.Υ.Π. Ν. Αιγαίου. Πρέπει να υποστηρίζει το πρόγραμμα Ιατροκοινωνικής Φροντίδας, να συμπληρώνει το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Τροχαίων Ατυχημάτων, να υποστηρίζει το πρόγραμμα του Καπνίσματος και γενικώς πρέπει να ενημερώνεται και να δραστηριοποιείται στα οργανωμένα προγράμματα πρόληψης της Γενικής Διεύθυνσης του Α’ Π.ε.Σ.Υ.Π Ν .Αιγαίου και της υγειονομικής μονάδας στην οποία ανήκει.

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, κάθε αγροτικός γιατρός πρέπει να εξετάζει όλους τους κατοίκους της περιοχής του, να συμπληρώνει τους φακέλους υγείας και να αξιολογεί αυτούς που έχουν ειδικές ανάγκες. Οφείλει δε να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο ιατρό της μονάδας που ανήκει.

5. Σχολική Υγεία

Ο ιατρός του Π.Ι οφείλει να μερινά και να αναλαμβάνει δραστηριότητες πρόληψης και προαγωγής της υγείας στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα υποχρεούται να οργανώνει, να συντονίζει και να συμμετέχει σε προγράμματα εμβολιασμών, να επιλαμβάνεται προβλημάτων υγιεινής στο χώρο του σχολείου, να διενεργεί με προσοχή την περιοδική εξέταση των μαθητών και να διοργανώνει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες ενημέρωσης των μαθητών και των γονέων τους σε θέματα υγείας.

6. Εκτέλεση αστιατρικών επιθεωρήσεων συνοδεία αστυνομικών οργάνων.

7. Χορήγηση αδειών για την λειτουργία καταστημάτων, βάσει των κειμένων διατάξεων, εφόσον λόγω απόστασης δεν υπάρχει ευχέρεια για την επί τόπου μετάβαση Νομίατρου.

8. Τήρηση βιβλίων.

Στα Π.Ι και Π.Π.Ι όπου εργάζεται ο αγροτικός ιατρός υποχρεούται να τηρεί σχολαστικά και να ενημερώνει καθημερινά τα παρακάτω βιβλία.

α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων

β. Βιβλίο ασθενών στο οποίο καταγράφει όλα τα στοιχεία της νοσολογικής κίνησης για τα τακτικά και έκτακτα περιστατικά που αντιμετωπίζει. Στο βιβλίο συμπληρώνεται πάντα το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, η ημερομηνία εξέτασης, η διάγνωση, η συσταθείσα θεραπευτική και λοιπή αντιμετώπιση.

γ. Βιβλίο Εμβολιασμών όπου καταγράφεται κάθε παιδί με αύξοντα αριθμό ο οποίος σημειώνεται και στο βιβλιάριο υγείας του. Κρατείται χρονοδιάγραμμα εμβολίων του παιδιού καθώς και τα προσωπικά του δεδομένα.

δ. Βιβλίο κατοίκων στο οποίο καταγράφει όλους τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής και συμπληρώνει στοιχεία για το ατομικό και ιατρικό ιστορικό και την ενδεχομένη θεραπεία που λαμβάνουν.

ε. Βιβλίο Αστιατρικών επιθεωρήσεων.

στ. Βιβλίο επιτόκων και τοκετών.

Οι γιατροί υποχρεούνται επιπλέον να συμπληρώνουν μηνιαία και να αποστέλλουν στην μονάδα υγείας από την οποία εποπτεύονται ή στην Κεντρική υπηρεσία του Π.ε.Σ.Υ. το έντυπο των διακομιδών και το έντυπο κίνησης του ιατρείου καθώς και κάθε άλλο έντυπο που τους ζητηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Π.ε.Σ.Υ. σχετικά με την καταγραφή στοιχείων.

Για την τήρηση των βιβλίων και των εντύπων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους ο ιατρός βρίσκεται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τον Επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, τον Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και τον ιατρό που έχει ορισθεί από τις ανωτέρω μονάδες ως υπεύθυνος.

9.Πειθαρχική Ευθύνη

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου ελέγχονται ποσοτικά και ποιοτικά από τον Διευθυντή της υπερκείμενης υγειονομικής μονάδας (Νοσοκομείου ή Κ.Υ.)

10. Χορήγηση αναρρωτικών και κανονικών αδειών

Ο αγροτικός γιατρός δικαιούται κανονική άδεια 20 εργασίμων ημερών αφού συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας και συνεχίζει να υπηρετεί στη θέση που προσλήφθηκε. Δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αγροτικό ιατρό κανονική και αναρρωτική άδεια εφόσον τη ζητήσει σε χρονικό διάστημα που έχει λυθεί πλέον η υπαλληλική σχέση του, μετά την πάροδο του ετήσιου χρονικού διαστήματος, αφού δεν ανανεώθηκε η θητεία του. (Σχετ.το ΔΙΔΑΔ/Φ.51/173/21804/17-8-94έγγραφο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης).

Ο γιατρός δεν μπορεί να απουσιάσει από τα καθήκοντά του χωρίς την άδεια της προισταμένης του αρχής η οποία οφείλει για όσο διάστημα απουσιάσει να τον αντικαταστήσει από άλλον (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) ή να αναθέσει σε γιατρό όμορου ιατρείου την εξυπηρέτηση του ιατρείου και της περιοχής ευθύνης του απουσιάζοντος ιατρού. Διευκρινίζεται ότι κάθε κανονική ή αναρρωτική άδεια δεν υπολογίζεται σαν μέρος της 12μηνης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου.(Σχετ.το Α3α/οικ./1165/23-1-90 έγγραφο του Υ.Υ.& Π.)

11. Στις υποχρεώσεις των αγροτικών ιατρών συμπεριλαμβάνεται και η συνταγογραφία για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής στο ενιαίο συνταγολόγιο.

Οι αγροτικοί ιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση φαρμάκων όπως αυτές εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας & Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ΕΟΦ. Ειδικά για τα οξέα περιστατικά συνταγογραφούν μόνο ένα εμβαλάγιο ανα ιδιοσκεύασμα και αν απαιτηθεί συνέχιση της θεραπείας, θα εκδίδουν νέα συνταγή. Για τα χρόνια περιστατικά θα συνταγογραφούν μόνο με βάση τη γνωμάτευση του ιατρού ειδικότητας και τα αναφερόμενα σ' αυτή ιδιοσκευάσματα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της νόσου. Επί της συνταγής ο αγροτικός γιατρός θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα του γιατρού που εξέδωσε τη γνωμάτευση και την ημερομηνία έκδοσής της. (π.χ. "Γνωμάτευση του καρδιολόγου (ονοματεπώνυμο) της 1/3/2000") (Σχετ. Π.Δ. 67/2000(Φ.Ε.Κ 58/Α)άρθρο 2 παρ.13

12.Σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.2071/92 οι ιατροί που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην περιοχή ιατρικού συλλόγου με οποιαδήποτε μορφή και σχέση εργασίας ή κατέχουν θέση που απαιτείται πτυχίο ιατρικής, υποχρεούνται όπως εντός μηνός από της εγκαταστάσεώς τους, εγγραφούν στα μητρώα του οικείου και μόνο ιατρικού συλλόγου. Η μη συμμόρφωσή τους αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Σχετ. το Α4/5390/19-10-1992 έγγραφο του Υ.Υ.Π &Κ.Α Δ /νση Επαγγελματιών Υγείας).

13.Οι αγροτικοί γιατροί οφείλουν να γνωρίζουν ότι με τα τηλεφωνικά τέλη των Π.Π.Ι. και των Π.Ι. θα καλύπτονται από το Νοσοκομείο μέχρι ενός ορισμένου ποσού το δίμηνο και σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ποσού η διαφορά θα παρακρατείται από τις αποδοχές του γιατρού ή γιατρών που υπηρετούν σ’ αυτά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

14. Οι αγροτικοί γιατροί οφείλουν να χρησιμοποιούν και αξιοποιούν τα ‘’ Συστήματα Ηλεκτρονικής Υγείας ‘’ που ενδεχομένως είναι εγκατεστημένα στη μονάδα υγείας που υπηρετούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.ε.Σ.Υ.

15. Αυτονόητο είναι όλα τα προαναφερθέντα δεν αναιρούν ούτε τροποποιούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις των αγροτικών ιατρών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 years later...

καλησπερα.θα θελα να ρωτησω κατι.αυτο το τελευταιο που μιλαει για δικαιωματα και υποχρεωσεις που το βρηκες ακριβως? σε τι φεκ ειναι? για να μπορεσω να το εχω! γιατι ετσι οπως ειναι δεν μπορω να καταλαβω απο που ειναι! επισης ξερεις αν εχει αλλαξει κατι σε ολα αυτα?υπαρχει κατι πιο νεο?

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

αν ολα αυτα τα κανει ενας αγροτικος τοτε ο ειδικευομενος ειναι επιμελητης..εχω δει φιλους μου ειδικευομενους που απλα εξεταζουν,δινουν θεραπεια,ενημερωνουν τα βιβλια,και ολα τα τυπικα...τωρα για επισκεψεις στο σπιτι εξαρταται απο τον γιατρο...αλλο τι γραφει και υποχρεωσεις και μπλα μπλα μπλα..αυτα τρομοκρατουν τους νεους γιατρους...απλα χαλαρωσεστε ολοι,στο τριμηνο ειναι λιγο τρεξιμο ,μετα καθοριζει ο καθενας τι θα κανει και πως θα παιξει το παιχνιδι..κοιταξτε γυρω μας τι γινεται και κοιταξτε στα νοσοκομεια τι συμβαινει..το αγροτικο ειναι μια απλη προετοιμασεια για το θεατρο του παραλογου στην ειδικοτητα....γεια σας και καλο κουραγιο..το δια πιστωσα για αλλη μια φορα οταν πηγα για το πιστοποιητικο υγειας στο νοσκομειο..τσιρκο..γεια σας και καλο κουραγιο σε ολους μας..

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Στο αγροτικο πληρωνουμε ΤΣΑΥ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ε, δεν θα πας εσύ προσωπικά να το πληρώσεις

Γίνονται αυτόματα κρατήσεις από τον μισθό (τουλάχιστον μέχρι 15/07 που έχει λεφτά το κράτος...:P )

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 8 months later...

καλησπέρα παιδιά,σχετικα με τις υποχρεωσεις των αγροτικών ιατρων θα ηθελα να ρωτησω τι ακριβως ισχυει με την εξεταση παιδιατρικών περιστατικών. ισχυει οτι πρεπει να καλουμε κατευθειαν τον παιδιατρο που εφημερευει οπως εχω ακουσει απο πολλους ή οφείλουμε να αντιμετωπιζουμε τα παιδιατρικα περιστατικα οπως ακριβως τα υπολοιπα επειγοντα;

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

καλησπέρα παιδιά,σχετικα με τις υποχρεωσεις των αγροτικών ιατρων θα ηθελα να ρωτησω τι ακριβως ισχυει με την εξεταση παιδιατρικών περιστατικών.

οτι ισχυει με ολα τα υπολοιπα περιστατικα.....

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

εαν εχω περιστατικο κ δεν ξερω τι να κανω,μπορω να παρω καποιον τηλ;;;;εκτος του doctor House...η απλα κανω την προσευχη μου;;;;;;

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 months later...

Μία ερώτηση....

Πότε πρέπει να παρουσιαστεί νέος αγροτικός ιατρός στο νοσοκομείο για 1μηνη άσκηση; Απο τη στιγμή που βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα ή απο τη στιγμή οριστικών αποτελεσμάτων; Και θα μου έρθει κάποιο χαρτί στο σπίτι;

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

"Απο τη στιγμή που βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα" ??

το θεωρεις εστω και πιθανη απαντηση αυτο?

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 weeks later...

εαν εχω περιστατικο κ δεν ξερω τι να κανω,μπορω να παρω καποιον τηλ;;;;εκτος του doctor House...η απλα κανω την προσευχη μου;;;;;;

το σταυρο σου και το ιντερνετ!!βλεπε medscape...και τα βιβλια σου

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

εαν εχω περιστατικο κ δεν ξερω τι να κανω,μπορω να παρω καποιον τηλ;;;;εκτος του doctor House...η απλα κανω την προσευχη μου;;;;;;

Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο στο νοσοκομείο( ΤΕΠ Παθολογικής ή Χειρουργικής κτλ) όπου ανήκει το ΚΥ που είσαι.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 7 months later...

Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τους ιατρούς επί θητεία.

Συγκεκριμένα για την τελευταία πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις της προκήρυξης 09/01/2013.

Γράφει ο Τάσος στο θέμα :

2.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ το εξής :

1. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείο.Το ερώτημα είναι σε περίπτωση που κάποιος είναι σε μερική ειδικότητα (και όχι σε παράταση αυτής) και τελειώνει κυριολεκτικά 2-3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική για την προκήρυξη ημερομηνία (28/02/2013)

ΜΠΟΡΕΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚHΡYΞΗ .ΥΠΟΨΗ ΠΩΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΜΕΤΑ ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ???

Από όσο γνωρίζω δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ιατροί που βρίσκονται σε παράταση ειδικότητας χωρίς να χρειάζεται να παραιτηθούν την ημέρα υποβολής της αίτησης ή κάνω λάθος;

Παρακαλώ τα φώτα σας...

Τροποποιήθηκε από ZaFF
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

νομιζω οτι ειναι απολυτα σαφες οτι πρεπει να παραιτηθει εφοσον δεν ειναι σε παραταση

1. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείο

οι 2-3 μερες που αναφερεις εχουν μια λογικη αλλα δυστυχως τα ιδια ισχυουν και με την στρατιωτικη θητεια. αν απολυεσαι στις 10 του μηνα και η προκυρηξη ληγει στις 9 παπαλα η αιτηση.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Γράφει ο Τάσος στο θέμα :

2.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ το εξής :

ΜΠΟΡΕΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ .

Ο Τάσος αυτά τα έγραψε πριν 5 χρόνια, καλύτερα στα συγκεκριμένα θέματα να διαβάζεις το τι ισχύει σήμερα.

νομιζω οτι ειναι απολυτα σαφες οτι πρεπει να παραιτηθει εφοσον δεν ειναι σε παραταση

1. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείο

οι 2-3 μερες που αναφερεις εχουν μια λογικη αλλα δυστυχως τα ιδια ισχυουν και με την στρατιωτικη θητεια. αν απολυεσαι στις 10 του μηνα και η προκυρηξη ληγει στις 9 παπαλα η αιτηση.

Πολύ σωστά τα γράφεις όπως πάντα αλλά σε παρασύρουν σε ορθογραφικά λάθη :P
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

1. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο βεβαίωση παραίτησης και διαγραφής από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Για το ίδιο θέμα,μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πως ελέγχεται αυτή η παράμετρος ;

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

εννοεις πως μπορεις να ελεγξει το υπουργειο οτι "παρανομησες"?

Θα το έθετα λιγο διαφορετικά,με το πώς μπορεί το υπουργείο να ελέγξει αυτήν την παράμετρο "έκτρωμα" ,ή πιο κόσμια,να ελέγξει αυτό το κατά τη γνώμη μου λαθεμένα υπαρκτό νομοθετικό κενό,τη στιγμή που θέλουν να καλύψουν αγροτικά με μισθούς ενιαίου μισθολογίου (βλέπε προβλήματα σε άγονες περιοχές,Αη Στράτη πχ).

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.